Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Wanswerd. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 			
1		1	7		Los, Johannes				52			Zwijndrecht		gehuwd			Predikant		P.
					Roos, Sara Catharina			43			Amsterdam		gehuwd			zonder beroep		P.
					Los, Conraad Willem			20			Peize			jongmans		zonder beroep		P.
					Los, Berendina Gezina			28			Lutkegast		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Los, Alexandrina Carolina		23			Sloten			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Los, Cornelia Johanna			19			Peize			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Los, Wilhelmina Gijsberta Petronella	15			Peize			jonge dochter		zonder beroep		P.

2		1	2		Oostenga, Grietje Baukes		57			Birdaard		weduwe			Winkeliersche		P.
					oostenga, Bauke Jelles			22			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.

3		2	3		Jansma, Oebele Willems			34			Wanswerd		gehuwd			Schipper		P.
					Wiersma, Anje Temmes			44			Noordhorn		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hellema, Trijntje Wygers		59			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

4		2	8		Mellema, Offe Jurjens			67			Ligtaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Tamminga, Menke Meinderts		59			Wanswerd		gehuwd			Turfmetersche		P.
					Pot, Symen Pieters			49			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Tolsma, Froukje Dirks			39			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Pot, Klaas Symens			12			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Pot, Bauke Symens			8			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Pot, Anne Symens			3			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Pot, Neeltje Symens			9			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
	
5		1	5		van der Turk, Taeke Popkes		34			Jislum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hamstra, Akke Geerts			32			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Turk, POpke Taekes		3			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Turk, Berber Taekes		1			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Turk, Froukje Taekes		70			Wanswerd		weduwe			zonder beroep		P.

6		2	6		Bogaard, Willem Hendriks		57			Garnwerd		gehuwd			Schoenmaker		P.
					Boomsma, Meiske Elles			67			Veendam			gehuwd			zonder beroep		P.
					Akkerman, Jacob Klases			30			Rinsumageest		gehuwd			Arbeider		P.
					Akkerman, Jacoba Dirks			26			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Akkerman, Dirk Jans			6 maand			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Akkerman, Maaike Jacobs			2			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

7		3	12		Wurdema, Booye Hindriks			35			Wanswerd		jongmans		Timmerman		P.
					Wurdema, Tjitske Hindriks		40			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hamsma, Gosse Johannes			55			Wanswerd		gehuwd			Arbeider		P.
					Meerstra, Minke Martens			57			Marrum 			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hamsma, Rigtje Johannes			27			Wanswerd		jonge dcohter		Naaister		P.
					Hoornsma, Feye Andries			40			Genum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Trijntje Jans			41			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoornsma, Taekeltje Andries*		15			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoornsma, Jitske Andries*		10			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.				
					Hoornsma, Hiltje Andries*		6			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoornsma, Andrieske Andries*		11 maand		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Taekeltje Fokkes		82			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					(* patroniem w.s foutief; moet w.s. "Feyes" zijn in plaats van "Andries", red.)

8		1	1		Bosch, Lytske Oebeles			68			Opeinde			weduwe			zonder beroep		P.

9		1	4		Dijkstra, Fokeltje Johannes		66			Ternaard		weduwe			Winkeliersche		P.
					Boonstra, Merk Jacobs			34			Oudehaske		gehuwd			Visscher		P.
					Dijkstra, Trijntje Dirks		24			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Boonstra, Pietje Merks			3			Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.

10		2	11		Idema, Sas Minnolts			42			Stiens			gehuwd			Timmerman		P.
					Zwaanstra, Trijntje Ytsens		32			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Idema, Antje Sasses			10			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Idema, Trijntje Sasses			9			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stiensma, Antje Tjipkes			16			Tzumarrum		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Boersma, Rense Fokkes*			49			Wanswerd		gehuwd			Arbeider		P.
					de Jong, Antje Klases			44			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Klaas Renses			9			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Ruurdtje Renses		12			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Sjoukje Renses			7			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Ytje Renses			3			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* doorgehaald w.s. wegens overlijden, red.)

11		2	4		Hitma, Teunis Geerts			72			Schiermonnigoog*	gehuwd			Schoenmaker		P.
					As, Grietje Pieters			62			Schiermonnigoog*	gehuwd			zonder beroep		P.
					de Haas, Jitze Cornelis			60			Wanswerd		weduwnaar		zonder beroep		P.
					Tamminga, Akke Fransen			68			Genum			weduwe			zonder beroep		P.
					(* Schiermonnigoog = Schiermonnikoog, red.)

12		3	12		Boersma, Menke Andries			59			Wanswerd		weduwe			zonder beroep		P.
					Kool, Trijntje Siedses			10			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klok, Anne Jacobs			45			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Tamminga, Sytske Martens*		39			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Klok, Nieske Annes			8			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klok, Ytsen Annes			6			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klok, Wytske Annes			11			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klok, Durkje Annes			1			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tolsma, Doetje Durks			37			Wanswerd		weduwe			Bolloopster		P.
					de Vries, Meiltje Harms			9			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Sytske Harms			7			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Ruurd Sytses			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

13		1	3		Tamminga, Sipke Hettes			40			Wanswerd		gehuwd			Koemelker		P.
					Groothof, Akke Meints			21			Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Meulen, Antje Hotses		7			Oudkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

14		1	6		Tadema, Meindert Pieters		29			Ferwerd			gehuwd			Broodbakker		P.
					Ypma, Antje Cornelis			36			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tadema, Pieter Meinderts		2			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Tadema, Symen Meinderts			6 maand			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					de Roos, Gerben Oenes			40			Ternaard		jongmans		Bakkersknegt		P.
					Memerda, Jitske Gerrits			13			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.

15		1	3		van der Ley, Jelle			22			Gorredijk		jongmans		Schoolonderwijzer	P.
					van der Ley, Albertus			13			Gorredijk		jongmans		zonder beroep		P.
					Faber, Antje				22			Jislum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

16		1	9		Mellema, Marten Offes			39			Westergeest		gehuwd			Arbeider		P.
					Zwaanstra, Dirkje Ytzens		35			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Mellema, Ytzen Martens			15			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Mellema, Offe Martens			6			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Mellema, Dirk Martens			7 weken			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Mellema, Trijntje Martens		9			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Mellema, Uilkje Martens			5			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Mellema, Menke Martens			2			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Jan Sytses			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

17		1	2		Jansma, Andries Willems			43			Janum			gehuwd			Arbeider		P.
					Noorderbaan, Goukje Martens		44			Blija			gehuwd			Naaister		P.
					
18		1	5		van der Woude, Klaas Gerrits		28			Raard			gehuwd			Landbouwer		P.
					Boersma, Antje Hindriks			32			Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Woude, Gerrit Klases		5			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Akkerman, Romke Klases			23			Janum			jongmans		Boereknegt		P.
					Boersma, Sjutje Gaatzes			18			Tzumarrum		jonge dochter		Dienstmeid		P.

19		1	7		Terpstra, Maaike Wybrens		63			Wanswerd		weduwe			Landbouwersche		P.
					Tolsma, Jense Jans			25			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Harmen Jans			18			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Tytje Jans			22			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Lieuwe Jans			22			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					Terpstra, Uilkje Klases			22			Ternaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Mellema, Bauke Jurjens			6			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.

20		1	10		van der Woude, Pieter Symens		49			Murmerwoude		gehuwd			Landbouwer		P.
					Viersen, Jetske Ypes			47			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Woude, Eelke Pieters		10			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Woude, Aaltje Pieters		28			Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Grietje Pieters		19			Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Saakje Pieters		17			Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Jantje Pieters		12			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der woude, Baukje Pieters		7			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Woudsma, Harmen Aans			25			Hijum			jongmans		Boereknegt		P.
					Krol, Fopke Jochems			18			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.

21		1	6		Sterk, Hindrik Jans			40			Nes op Ameland		gehuwd			Arbeider		P.
					Tamminga, Sjoukje Martens		35			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoogterp, Grietje Jetses		12			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sterk, Neeltje Hindriks			6			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Houten, Gerrit Johannes		75			Bergum			gehuwd			Arbeider		P.
					Boersma, Renske Ypes			76			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.

22		1	5		Radersma, Reinder Andries		38			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Lettinga, Grietje Klases		38			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Radersma, Andries Reinders		15			Vrouwenparochie		jongmans		zonder beroep		P.
					Radersma, Klaas Reinders		13			Vrouwenparochie		jongmans		zonder beroep		P.
					Akkerman, Ytske Sybrens			22			Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid		P.

23		1	5		Boersma, Pieter Pieters			28			Stiens			gehuwd			Landbouwer		P.
					Tamminga, Saapke Hettes			35			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Tamminga, Antje Hettes			32			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Pot, Pieter Symens			17			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					Wiersma, Trijntje Klases		17			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

24		1	8		Stapert, Rentje Dirks			42			Britsum			gehuwd			Landbouwer		P.			
					Smits, Antje Johannes			40			Gerkesklooster		gehuwd			zonder beroep		P.
					Stapert, Sytze Rintjes			15			Marsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Stapert, Gerrit Rinses*			13			Marsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Stapert, Dirk Rinses*			1			Marsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Stapert, Antje Rinses*			9			Marsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stapert, Sytske Rinses*			5			Marsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Catharina Willems		21			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					(* patroniem w.s. foutief; moet zijn "Rintjes", red.)

25		2	8		Kalma, Durk Bouwes			34			Boksum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Tolsma, Dieuke Durks			33			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Kalma, Sytske Dirks			3			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kalma, Meiltje Durks			7			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Mellema, Jan Martens			12			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Pietje Jans			29			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van Stroo, Sytske Lubberts		67			Twijzel			weduwe			zonder beroep		P.

26		1	7		Klaver, Jan Ales			39			Hardegarijp		gehuwd			Timmerman		P.
					Zijnninga, Grietje Pieters		40			Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
					Klaver, Alle Jans			14			Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Klaver, Pybe Jans			12			Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Klaver, Geert Jans			8			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Klaver, Fokje Jans			10			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klaver, Ytje Jans			10 maand		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

27		1	5		Kroodsma, Sytze Hanses			26			Suawoude		gehuwd			Landbouwer		P.
					Hellema, Akke Lykeles			24			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Kroodsma, Jeltje Sytses			1			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Spyksma, Tjeerd Aukes			28			Birdaard		weduwnaar		Boereknegt		P.
					Steekstra, Trijntje Sybes		25			Oudkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

28		3	8		Graanstra, Pieter Johannes		52			Oudkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Bijker, Trijntje Hendriks		40			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Graanstra, Antje Pieters		11			Birdaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Uwma, Albert Hendriks			47			Oenkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Boersma, Grytje Tjipkes			49			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Uwma, Aaltje Alberts			12			Holwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Steegstra, Trijntje Nannes		66			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Steegstra, Grietje Nannes		60			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

29		1	1		Veenstra, Foppe Joukes			58			Hogebeintum		jongmans		Koopman			P.

30		1	5		Hellema, Lykele Wygers			54			Wanswerd		gehuwd			Rijksontvanger		P.
					Teitsma, Jeltje Sybrens			51			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hellema, Sybren Lykeles			13			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Hellema, Grietje Lykeles		22			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hellema, Wytske Lykeles			16			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

31		2	10		de Klein, Jetske Jacobs			43			Hallum			weduwe			Kuipersche		P.
					Hoekstra, Klaas Ytzens			20			Lekkum			jongmans		Kuipersknegt		P.			
					Hoekstra, Jacob Ytzens			17			Wanswerd		jongmans		Kuipersknegt		P.
					Hoekstra, Jan Ytsens			6			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Klaake Ytsens			9			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Posthuma, Pieter Pieters		23			Dokkum			jongmans		Kuipersknegt		P.
					Kingma, Sybeltje Botes			50			Roodkerk		weduwe			Turfmakersche		P.				
					de Jong, Jan Willems			6			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Jantje Willems			14			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Gaatske Willems		12			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

32		2	4		Kingma, Gosse Jans			60			Birdaard		weduwnaar		zonder beroep		P.
					Kingma, Jan Gosses			23			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Prins, Jan Eyberts			67			Birdaard		weduwnaar		Slagter			P.
					Prins, Antje Jans			26			Wanswerd		jonge dochter		Naaister		P.

33		1	3		Viersen, Jacob Ypes			40			Rinsumageest		gehuwd			Koopman			P.
					Jansma, Lysbet Wybrens			31			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Viersen, Ype Jacobs			4 maand			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.

34		1	2		Jansma, Dieuke Sipkes			69			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hollander, Sipke Jacobs			20			Birdaard		jongmans		zonder beroep		P.

35		1	6		Kroodsma, Benjamin Hanses		31			Suawoude		gehuwd			Landbouwer		P.
					Hellinga, Sara Martens			23			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Kroodsma, Grietje Benjamins		1			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hellinga, Douwe Dirks			22			Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Boonstra, Trijntje Zweitses		21			Vrieschepalen		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Kroodsma, Tetje Hanses			21			Suawoude		jonge dochter		Naaister		P.

36		1	4		Poortinga, Gerben Rinses		21			Wanswerd		jongmans		Broodbakker		P.
					Tuinstra, Jouwert Rynks			23			Bergum			jongmans		Broodbakkersknegt	P.
					Poortinga, Durk Rinses			15			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Bijker, Antje Hendriks			36			Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid		P.

37		1	3		Douma, Jan Sybrens			25			Wanswerd		gehuwd			Veldwagter		P.
					Kooistra, Renske Jacobs			23			Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Douma, Taekeltje Jans			3 maand			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

38		1	9		Boersma, Jitze Stevens			47			Wanswerd		gehuwd			Herbergier		P.
					Toremans, Taetske Gerbens		44			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Poortinga, Jan Renses			18			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Poortinga, Jenne Renses			14			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Poortinga, Anne Renses			11			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Steven Jitses			2			wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Tetje Jitses			9			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Tjetje Jitses			5			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Graaf, Baukje Hindriks		24			Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid		P.

39		1	2		de Jong, Eelke				21			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jansma, Taetske Symens			27			Jislum			gehuwd			Naaister		P.

40		1	6		Jansma, Wybren Sipkes			65			Wanswerd		gehuwd			Koopman			P.
					Douma, Janke Jans			65			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jansma, Jan Wybrens			33			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Kingma, Jan Aedes			13			Birdaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Jansma, Antje Wybrens			35			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Janke Aedes			5			Birdaard		jonge dochter		zonder beroep		P.

41		1	6 		Kingma, Johannes Jans			42			Birdaard		gehuwd			Guardenier		P.
					Hogendijk, Lysbet Klases		33			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kingma, Jan Johannes			6			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Kingma, Dieuke Johannes			3			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Antje Johannes			6 maand			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Antje Jans			20			Wanswerd		jonge odchter		zonder beroep		P.


42		2	8		Brouwer, Schelte Willems		34			Stiens			gehuwd			Koopmans		P.
					Deinema, Sytske Gerrits			32			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Brouwer, Gerrit Scheltes		3			Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Brouwer, Jochum Scheltes		1			Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Brouwer, Lysbet Scheltes		11			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Prins, Pier Johannes			28			Birdaard		gehuwd			Arbeider		P.
					Faber, Antje Jans			28			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jansma, Grietje Sipkes			59			Wanswerd		weduwe			zonder beroep		P.

43		2	6		Faber, Frans Jans			27			Wanswerd		gehuwd			Grofsmid		P.
					Prins, Grietje Doekes			25			Janum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Faber, Jan Jans				18			Wanswerd		jongmans		Smidsknegt		P.
					Faber, Wybren Jans			21			Wanswerd		jongmans		Arbeider		P.
					Vellinga, Jan Symens			31			Birdaard		gehuwd			Koopman			P.
					Tamminga, Trijntje Fransen		30			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.

44		1	3		Hooghiemstra, Taeke Pieters		92			Birdaard		weduwnaar		Rentenier		P.
					Jantje Baukes				78			Birdaard		weduwe			Dienstmeid		P.
					Brandsma, Ytzen Johannes		10			Wijns			jongmans		zonder beroep		P.

45		1	5		Jansma, Sipke Wybrens			28			Wanswerd		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Woude, Siebrigje Pieters	26			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jansma, Wybren Sipkes			9 maand			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Jansma, Jelske Sipkes			5			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jansma, Janke Sipkes			3			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

46		1	6		de Jong, Klaas Ypes			28			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					van der Woude, Aaltje Eelkes		26			Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Grietje Klases			1			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sinnema, Sybe Tjebbes			22			Tietjerk		jongmans		Boereknegt		P.
					Akkerman, Fedde Klases			12			Janum			jongmans		Boereknegt		P.
					Timmermans, Antje Sakes			19			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.

47		1	11		Teitsma, Sybren Jans			75			Stiens			weduwnaar		Landbouwer		P.
					de Haas, Cornelis Rinses		21			Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Jansma, Doetje Harmens			22			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Tolsma, Hindrik Dirks			43			Wanswerd		gehuwd			Arbeider		P.
					Teitsma, Welmoed Sybrens		37			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Sybren Hindriks			8			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Dirk Hindriks			11 maand		Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Moetje Hindriks			16			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tolsma, Akke Hindriks			11			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tolsma, Aaltje Hindriks			11			wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.		
					Tolsma, Jeltje Hindriks			11 maand		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

48		2	7		Tolsma, Harmen Durks			27			Wanswerd		gehuwd			Guardenier		P.
					Lelia, Syke Rinderts			23			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierda, Metje Folkerts			16			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Botma, Debora Johannes			60			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Booyenga, Baukje Johannes		34			Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		P.
					Terpstra, Johannes Wybrens		7			Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Anne Wybrens			5			Birdaard		jongmans		zonder beroep		P.

49		1	10		Bosch, Albert Siedses			31			Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					van der Wal, Hylkje Taekes		40			Tietjerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bosch, Jelle Alberts			2			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Sieds Alberts			1			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Haarsma, Antje Jilles			14			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Haarsma, Aaltje Jilles			11			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Haarsma, Taetske Jilles			9			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Haarsma, Jeltje Jilles			7			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Schouw, Pieter Martens		16			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Schouw, Antje Martens		19			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

50		1	5		Faber, Pieter Jans			64			Stiens			gehuwd			Arbeider		P.
					Jansma, Trijntje Sjoerds		62			Dragten			gehuwd			zonder beroep		P.
					Faber, Jan Pieters			29			Finkum			jongmans		Arbeider		P.
					Faber, Oebele Pieters			17			Oudkerk			jongmans		Arbeider		P.
					Faber, Renske Pieters			19			Oudkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

51		1	5		Idzinga, Pieter Dirks			42			Wanswerd		gehuwd			Visscher		P.
					de Jong, Trijntje Klases		45			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Idzinga, Klaas Pieters			8			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Idzinga, Hessel Pieters			3			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Idzinga, Sjoukje Pieters		12			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

52		1	6		Tolsma, Jan Dirks			30			Wanswerd		gehuwd			Guardenier		P.
					Koolhaas, Lea Willems			31			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Dirk Jans			5			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Grietje Jans			3			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Pot, Dirk Symens			15			Wanswerd		jongmans		Dienstknegt		P.
					Steen, Geeske Lammerts			17			Oranjewoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

53		2	6		Kingma, Jitze Jacobs			52			Wanswerd		weduwnaar		Arbeider		P.
					Kingma, Jan Jitses			12			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Kingma, Beitske Jitses			14			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Taetske Jitses			10			wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Fokke Gerrits			27			Oudkerk			gehuwd			Schoenmaker		P.
					van Sloten, Janke Pieters		21			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.

54		1	6		Uiterdijk, Sybren Klases		60			Marrum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Kramer, Tjaltje Piers			63			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Uiterdijk, Klaas Sybrens		22			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Haas, Andries Jitses			18			Genum			jongmans		Boereknegt		P.
					Swart, Tjitske Martens			30			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Poortinga, Tjepke Wybes			64			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.

55		2	10		de Weert, Johannes Gerbens		43			Zuurhuisterveen*	weduwnaar		Arbeider		P.
					de Weerd, Gurbe Johannes		9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Weerd, Harmen Johannes		5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Weerd, Mettje Johannes		12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Weerd, Saakje Johannes		8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Winkel, Getje Gerrits			23			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Honderd, Lysbet Johannes		66			op Zee			weduwe			zonder beroep		P.
					Klok, Jacob Tjerks			18			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Boers, Klaas Sytses			11			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					de Haas, Getje Jitses			8			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* Zuurhuisterveen = Surhuisterveen, red.)

56		1	5		Wierdema, Hindrik Hindriks		39			Wanswerd		gehuwd			Landbouwer		P.
					Roeda, Fokje Durks			33			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierdema, Hindrik Hindriks		11			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Roeda, Foppe Dirks			29			Jislum			jongmans		Boereknegt		P.
					Elsinga, Akke Sakes			15			Birdaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.

57		2	13		van der Meer, Taetske Mients		46			Oudkerk			weduwe			zonder beroep		P.
					Timmermans, Jacob Sakes			24			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Timmermans, Pieter Sakes		10			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Timmermans, Mense Sakes			8			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Timmermans, Jetze Sakes			5			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Timmermans, Dieuke Sakes		18			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Timmermans, Anje Sakes			2			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boermans, Folkert Pieters		20			Marrum			jongmans		Timmerknegt		P.
					Tysma, Pieter Joukes			35			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Turkstra, Trijntje Rynks		32			Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tysma, Jouke Pieters			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tysma, Rienk Pieters			2			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Turkstra, Halbe Joukes			1			Birdaard		jongmans		zonder beroep		P.

58		1	2		Bakker, Kornelis Jans			37			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Boersma, Jitske Stevens			40			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
	
59		1	2		Timmermans, Trijntje Jacobs		43			Hallum			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Dijkstra, Baukje Abes			30			Ferwerd			jonge dochter		Naaister		P.
RECAPITULATIE WANSWERD 1830:

Totaal aantal inwoners			347
Totaal aantal gezinnen			79

Aantal gehuwde mannen			54
Aantal gehuwde vrouwen			54
Aantal weduwnaars			8
Aantal weduwen				18
Aantal jongmansen			101
Aantal jonge dochters			112

Rooms Katholiek				0
Protestant				347
Israeliet				0
Overig					0	

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.