Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Reitzum / Reitsum. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 			
1		1	6		Kahrel, Johannes			44			Esklum			gehuwd			Predikant		P.
					Eskuz, Maria Adriana			28			Burum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kahrel, Johan Jacob Engelbert		3			Feenhuisen		jongmans		zonder beroep		P.
					Kahrel, Reinder Johan			2			Feenhuisen		jongmans		zonder beroep		P.
					Hornstra, Fetje Klases			15			Birdaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Boersma, Ruurdtje			13			Genum			jonge dochter		Dientmeid		P.

2		1	4		Hofman, Abele Jans			31			Janum			gehuwd			Timmerman		P.
					Westra, Wytske Jans			27			Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hofman, Jan Abeles			11 maand		Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hofman, Pietje Abeles			2			Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.

3		1	3		van der Schaaf, Jan Jakles		26			Holwerd			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Wierda, Dirkje Jans			26			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Beitske Jans		7 maand			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.

4		1	5		Straatsma, Oense Taekes			44			Reitsum			weduwnaar		Landbouwer		P.
					Straatsma, Taeke Oenses			18			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Straatsma, Sybe Oenses			16			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kroodsma, Sytske Hanses			32			Suawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Rensma, Grietje Folkerts		7			Sint Annaparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.

5		1	5		Zijlstra, Pieter Douwes			36			Rauwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Fokeltje Hilbrands			35			Rauwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zijlstra, Douwe Pieters			3			Deernsum		jongmans		zonder beroep		P.
					Oosterbaan, Foeke Melles		23			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Japke Klases				24			Offringawier		jonge dochter		Dienstmeid		P.

6		1	10		Straatsma, Kornelis Taekes		38			Genum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Bosch, Aaltje Gerrits			26			Reitsum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Straatsma, Taeke Cornelis		5			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Straatsma, Gerrit Kornelis		4 maand			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Straatsma, Aafke Cornelis		4			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Straatsma, Saakje cornelis		2			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Straatsma, Taeke Oenses			71			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hofman, Saakje Eeltjes			69			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visser, Aelse Romkes			17			Akkerwoude		jongmans		Boereknegt		P.
					de Boer, Dieuke Keimpes			28			Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

7		1	7		de Roos, Antje Jans			47			Rinsumageest		weduwe			Landbouwersche		P.
					Bosch, Lieuwe Gerrits			18			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Atze Gerrits			15			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Jan Gerrits			11			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Trijntje Gerrits			23			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bosch, Jantje Gerrits			13			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bosch, Dieuke Gerrits			8			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.

8		1	5		Borger, Meindert Douwes			41			Oudebildzijl		gehuwd			Arbeider		P.
					Walstra, Houkje Tomas			35			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Borger, Douwe Meinderts			12			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Borger, Johannes Meinderts		6			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Borger, Pieter Meinderts		3			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
			
9		1	9		van der Zwaag, Klaas Jans		45			Genum			gehuwd			Landbouwer		P.
					van der Kooy, Beitske Hedsers		45			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Zwaag, Jan Klases		8			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Zwaag, Trijntje Klases		16			Ferwerd			jonge dcohter		zonder beroep		P.
					van der Zwaag, Rinske Klases		12			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Zwaag, Hetje Klases		5			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der zwaag, Johanna Klases		11 maand		Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Minnema, Minne Johannes			27			Dantumawoude		jongmans		Boereknegt		P.
					Dekker, Kornelis Jans			16			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.

9 1/2		1	4		de Vries, Bauke Douwes			23			Hantumhuisen		gehuwd			Arbeider		P.
					Vellinga, Aafke Dirks			25			Ligtaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Jitske Baukes			4			Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Tietje Baukes			2			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.

10		1	5		Kooistra, Arend Romkes			41			Oenkerk			gehuwd			Landbouwer		P.
					Scheper, Rinske Hendriks		35			Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Boer, Jelle Jacobs			24			Paesens			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Ploeg, Oeds Alderts		15			Oenkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					van Schepen, Rikeltje Hindriks		24			Roodkerk		jonge dochter		Dienstmeid		P.

11		1	4		Huizinga, Haring Jelles			60			Leeuwarden		weduwnaar		Molenmaker		P.
					Huizinga, Geeske Harings		20			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bergsma, Berend Johannes		15			Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Eelkje Sytses			15			Waaxens			jonge dochter		zonder beroep		P.


RECAPITULATIE REITSUM 1830:

Totaal aantal inwonders			67
Totaal aantla gezinnen			12

Aantal gehuwde mannen			10
Aantal gehuwde vrouwen			10
Aantal weduwnaars			2
Aantal weduwen				1
Aantal jongmansen			22
Aantal jonge dochters			22

Rooms Katholiek				0
Protestant				67
Israeliet				0
Overig					0	

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.