Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Lichtaard. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 			
1		1	4		Bouma, Anne Folkerts			32			Katlijk			gehuwd			School Onderwijzer	P.
					Wouda, Dieuke Johannes			30			Ligtaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bouma, Folkert Annes			3			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Faber, Jenke Abrams			11			Ligtaard		jongmans		Dienstmeid		P.

2		1	3		Roorda, Jan Johannes			23			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					van Pommeren, Klaaske Jurjens		20			Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hiemstra, Pietje Martens		64			Holwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

3		1	5		de Jong, Sytze Lieuwes			34			Driesum			gehuwd			Guardenier		P.
					Reitsma, Antje Jans			28			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Lieuwe Sytses			5			Foudgum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Jan Sytses			8 maand			Foudgum			jongmans		zonder beroep		P.
					Meyer, Jetske Eintes			70			Oudega			weduwe			zonder beroep		P.

4		1	8		Straatsma, Eeltje Taekes		44			Genum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Teitsma, Antje Andries			32			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Straatsma, Taeke Eeltjes		11			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Straatsma, Kornelis Eeltjes		4			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Straatsma, Frans Eeltjes		1			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Straatsma, Trijntje Eeltjes		6			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Doeke Eeltjes			26			Lekkum			jongmans		Boereknegt		P.
					Prins, Antje Johannes			34			Birdaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.

5		1	9		Wouda, Johannes Sytses			60			Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		P.
					Wiersma, Maaike Pieters			55			Raard			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wouda, Pieter Johannes			21			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Wouda, Lieuwe Johannes			19			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Wouda, Sytze Johannes			13			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Wouda, Pietje Johannes			25			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wouda, Sytske Johannes			17			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wouda, Tjitske Johannes			11			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Bij, Uilkje Tjeerds		22			Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

6		1	8		Reitsma, Jan Lieuwes			56			Reitsum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Prins, Jeltje Piers			21			Bornwirdhuisen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Reitsma, Pier Jans			22			Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
					Reitsma, Lieuwe Jans			20			Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
					Reitsma, Pieter Jans			16			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Reitsma, Grietje Jans			25			Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Reitsma, Tietje Jans			14			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Reitsma, Geertruida Jans		12			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.

7		1	5		de Jong, Hindrik Wytzes			27			Jislum			gehuwd			Landbouwer		P.
					van Berkum, Elisabet Teunis		20			Enkhuisen		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Teunis Hindriks		9 maand 		Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					van Berkum, Jan Teunis			19			Winsum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hornstra, Rinske Jans			20			Birdaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.

8		2	12		Dijkstra, Ids Idzes			63			Ee			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Kooy, Maaike Hedsers		49			Giekerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Hedzer Idses			16			Raard			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Ids Idses			10			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Maaike Idses			14			Raard			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Ouwe Hylkes			45			Jislum			gehuwd			Slagter			P.
					van der Kooy, Janke Hedsers		43			Giekerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Keimpe Ouwes			13			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Taeke Ouwes			9			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Pieter Ouwes			6			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Akke Ouwes			8			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Taetske Ouwes			1			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.

9		1	9		Joha, Pieter Aukes			56			Holwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Joha, Maria				55			Wijnaldum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Joha, Thomas Pieters			22			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Joha, Sjoukje Pieters			26			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Joha, Auke Pieters			17			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Joha, Johanna Pieters			15			Reitsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Romar, Maria Louisa			86			Franeker		weduwe			zonder beroep		P.
					Terpstra, Hedzer Ouwes			21			oostrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Faber, Taede Andries			11			Genum			jongmans		Boereknegt		P.

10		1	7		Abma, Murk Freerks			54			Hijdaard		gehuwd			Landbouwer		P.
					Lantinga, Dieuke Sikkes			63			Woudsend		gehuwd			zonder beroep		P.
					Abma, Freerk Murks			18			Deernsum		jongmans		zonder beroep		P.
					Haakma, Jan Oebles			22			Hiaure			jongmans		Boereknegt		P.
					Terpstra, Jelle Ouwes			18			Ligtaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Bergsma, Klaas Jelles			14			Deernsum		jongmans		Boereknegt		P.
					Poortinga, Janke Durks			28			Birdaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.

11		1	6		Akkermans, Alle Symens			56			Rinsumageest		weduwnaar		Landbouwer		P.
					Akkerman, Sipke Alles			29			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Akkerman, Trijntje Alles		21			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Harmen Fokkes			31			Visvliet		jongmans		Boereknegt		P.
					Koolstra, Jan Wybrens			14			Rinsumageest		jongmans		Boereknegt		P.
					van Breeden, Froukje Binderts		27			Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid		P.

12		1	6		Koensma, Rinse Jelles			43			Finkum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Nicolai, Wikje Klases			46			Rijperkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Koensma, Jelle Renses			18			Rijperkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Koensma, Klaas Renses			15			Rijperkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Koensma, Pieter Renses			11			Rijperkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Koensma, Dieuke Renses			4			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.RECAPITULATIE LICHTAARD 1830:


Totaal aantal inwoners			82
Totaal aantal gezinnen			13

Aantal gehuwde mannen			12
Aantal gehuwde vrouwen			12
Aantal weduwnaars			1
Aantal weduwen				2
Aantal jongmansen			33
Aantal jonge dochters			22


Rooms Katholiek				0
Protestant				82
Israeliet				0
Overig					0	

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.