Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Jislum. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 			
1		2	6		van Velden, Antoin			34			Hilgersberg		gehuwd			Schoolonderwijzer	P.
					Pasma, Aaltej Hindriks			25			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Velden, Hindrik			1			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Velden, Beeletje			3			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Faber, Johannes Jans			33			Scharnegoutum		gehuwd			Arbeider		P.
					Straatsma, Klaaske Tjeerds		43			Wijns			gehuwd			zonder beroep		P.

2		2	9		Jansma, Tys Symens			33			Jislum			gehuwd			Arbeider		P.
					Regnerus, Froukje Lieuwes		29			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jansma, Pietje Tyssen			7			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jansma, Grietje Tyssen			4			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jansma, Lieuwkje Tyssen			1			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jansma, Symen Tyssen			68			Jislum			weduwnaar		zonder beroep		P.
					Tamminga, Wopke Siedses			38			Leeuwarden		gehuwd			Arbeider		P.
					Wiersma, Trijntje Hylkes		29			Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Tamminga, Sieds Wopkes			5			Genum			jongmans		zonder beroep		P.

3		3	16		Sinnema, Tjebbe Jans			57			Miedum			gehuwd			Arbeider		P.
					Mellema, Antje Sybes			51			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sinnema, Sjoukje Tjebbes		14			Tietjerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Douwe Jans			34			Sybrandahuis		gehuwd			Arbeider		P.
					Mellema, Beitske Sippes			33			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Boer, Sybe Douwes			9			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Johannes Douwes		3			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Mintje Douwes			13			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Trijntje Douwes		11			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Syke Douwes			6			Jislum			jonge odchter		zonder beroep		P.
					de Boer, Symkje Douwes			1 week			Jislum			jonge odchter		zonder beroep		P.
					de Vries, Dirk Heins			41			Brantgum		gehuwd			Schipper		P.
					Ferwerda, Hyke Pieters			37			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Jetske Durks			12			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Aafke Dirks			10			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Syke Dirks			7			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.

4		geen adres

5		geen adres

6		geen adres

7		1	5		Roorda, Doeke Sybes			27			Stiens			gehuwd			Landbouwer		P.
					Span, Gatske Bavius			25			Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Kamminga, Homme Jans			24			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Mellema, Sybe Jurjens			12			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bakker, Dieuke Cornelis			20			Marsum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

8		1	4		Buma, Saakje Michiels			82			Oudkerk			weduwe			Landbouwersche		P.
					Buma, Marten Hindriks			44			Janum			jongmans		Boereknegt		P.
					Akkerman, Marten Klases			19			Janum			jongmans		Boereknegt		P.
					Tamminga, Froukje Martens		37			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.

9		2	7		de Boer, Johannes Siedses		72			Sint Annaparochie	gehuwd			Landbouwer		P.
					Kool, Maaike Jacobs			57			Hijlaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Buwalda, Jacob Gerrits			30			Ee			jongmans		Boereknegt		P.
					Smit, Freerk Ulbes			15			Genum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hartmans, Getje Reinders		17			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Dijkstra, Leentje Anskes		17			Vrouwenparochie		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Veltman, Symen Abeles			64			Jislum			jongmans		Bolloper		P.

10		1	9		Terpstra, Jacob Jenses			34			Wanswerd		gehuwd			Landbouwer		P.
					Reidendein, Yfke Klases			34			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Klaas Jacobs			4			Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Jense Jacobs			1			Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Sytske Jacobs			8			Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Grietje Jacobs		6			Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Baukje Jenses			1			Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Elsinga, Sybe Jans			20			Janum			jongmans		Boereknegt		P.
					Kupers, Durkje Pieters			19			Hogebeintum		jonge dochter		Dienstmeid		P.

11		1	6		Roosma, Gerrit Roelofs			49			Akkerwoude		gehuwd			Akkerwoude*		P.
					de Jong, Froukje Lieuwes		48			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Rosema, Lieuwe Gerrits			25			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Rosema, Jan Gerrits			10			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rosema, Trijntje Gerrits		11			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rosema, Tetje Gerrits			8			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* geboorteplaats is opnieuw vermeld onder "beroep", red.)

12		1	7		van der Woude, Eelke Symens		52			Murmerwoude		gehuwd			Landbouwer		P.
					Rintjema, Eekje Harmens			53			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Woude, Symen Eelkes		9			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Woude, Ytje Eelkes		19			Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rosema, Roelof Gerrits			23			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					Memerda, Taede Gerrits			16			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					Wiersma, Maria Klases			27			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

13		1	5		Poortinga, Wybe Gerbens			52			Wanswerd		gehuwd			Tolman			P.
					Tolsma, Wytske Klases			40			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Poortinga, Klaas Wybes			19			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					Poortinga, Gerben Wybes			18			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					Poortinga, Trijntje Wybes		16			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.

14		1	6		Buma, Ytje Hindriks			59			Genum			weduwe			Landbouwersche		P.
					de Jong, Klaas Wytses			19			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Ype Wytses			18			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Tuik, Sas Popkes		37			Jislum			jongmans		Boereknegt		P.
					Jellema, Trijntje Wiegers		26			Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Tolsma, Ytje Wybrens			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

15		1	5		de Jong, Jetze Wytses			32			Jislum			gehuwd			Koemelker		P.
					Miedema, Berber Klases			33			Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Wytske Jitses			8			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Hiltje Jitses			5			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Groothof, Tjitske Meinderts		18			Oudkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

16		1	2		Dijkstra, Cornelis Willems		70			Oudwoude		gehuwd			Arbeider		P.
					Bokma, Trijntje Pieters			57			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

17		1	8		de Roos, Johannes Oedses		42			Rinsumageest		gehuwd			Arbeider		P.
					Veltman, Sytske Wybrens			37			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Roos, Oeds Johannes			15			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					de Roos, Binne Johannes			12			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Roos, Hindrik Johannes		3			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Roos, Dieuke Johannes		9			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Roos, Trijntje Johannes		5			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veltman, Wybren Alles			68			Jislum			weduwnaar		zonder beroep		P.

18		1	9		Postma, Wytze Brands			42			Wanswerd		gehuwd			Landbouwer		P.
					Fokkema, Antje Hedzes			34			Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Jan Wytses			9			Birdaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Hedzer Wytses			3			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Brant Wytses			1			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Romkje Wytses			7			Birdaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Sjoukje Wytses			6			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Albertsma, Albert Jans			21			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Papma, Froukje Ritskes			20			Oudebildzijl		jonge dochter		Dienstmeid		P.

19		1	9		van der Beek, Pieter			42			Staveren		gehuwd			Winkelier		P.
					Dijkstra, Grietje Tjebbes		38			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Beek, Gerhard Pieters		18			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Beek, Bauke Pieters		6			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Beek, Pieter Pieters		3			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Beek, Antje Pieters		16			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Beek, Akke Pieters		14			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Beek, Sipkje Pieters		11			Birdaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Beek, Pietje Pieters		8			Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.


RECAPITULATIE JISLUM 1830:	

Totaal aantal inwoners			113
Totaal aantal gezinnen			21

Aantal gehuwde mannen			18
Aantal gehuwde vrouwen			18
Aantal weduwnaars			2
Aantal weduwen				2
Aantal jongmansen			35
Aantal jonge dochters			38

Rooms Katholiek				0
Protestant				113
Israeliet				0
Overig					0	

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.