Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Hallum. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 				 
1		1	4		Imotra, Hindrik Willem			46			Osnabrug		gehuwd			Herbergier		P.
					Ouding, Johanna Andries			49			Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Swart, Marten Feyes			25			Vrouwenparochie		jongmans		Dienstknegt		P.
					Bokkinga, Ymkje Hendriks		23			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

2		2	8		Zandstra, Jacob Jans			39			Dragten			weduwnaar		Grofsmid		P.
					Zandstra, Jan Jacobs			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Zandstra, Willem Jacobs			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Zandstra, Antoni Jacobs			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Zandstra, Etje Jacobs			17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zandstra, saapke Jacobs			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Louw Eeltjes			26			Stiens			jongmans		Smidsknegt		P.
					Faber, Geeske Andries			76			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.

3		2	9		van Dijk, Ype Baukes			35			Jelsum			gehuwd			Wagenmaker		P.
					Smit, Beitske Piers			34			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Bauke Ypes			7 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Antje Ypes			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jetske Ypes			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Baukje Ypes			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jetske Ypes*			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Gerbens, Antje Gerbens			66			Menaldum		weduwe			Renteniersche		P.
					Koopal, Trijntje Doekeles		20			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(*NB. De naam Jetske Ypes van Dijk komt twee maal voor; is geen typefout.)					

4		1	2		Radersma, Andries Reinders		68			Holwerd			gehuwd			Wagenmaker		P.
					Nieskes, Nieske Ritskes			63			Ligtaard		gehuwd			zonder beroep		P.
		
5		1	2		Zylstra, Lammert Jacobs			29			Hallum			gehuwd			Trekschipper		P.
					Stap, Mintje Pieters			24			Oudebildzyl		gehuwd			zonder beroep		P.

6		2	8		Bloemsma, Wiebren Rochus		57			Hallum			gehuwd			Timmerman		P.
					Blom, Nieske Klases			59			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bloemsma, Ynse Wiebrens			18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkema, Douwe Jacobs			31			Ternaard		gehuwd			Guardenier		P.
					van der Zaag, Hiske Piers		32			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkema, Geeske Douwes			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkema, Maaike Douwes			2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkema, Maaike Jans			13			Ternaard		jonge dochter		zonder beroep		P.

7		2	9		Hofman, Bauke Fokkes			59			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					van der Weg, Pietje Rochus		42			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hofman, Rochus Baukes			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hofman, Klaaske Baukes			20			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Aaltje Baukes			13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Baukje Baukes			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Tjitske Baukes			6 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hemkes, Jan Hindriks			24			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					van de Wagen, Antje Piers		25			Marsum			gehuwd			zonder beroep		P.

8		1	4		Wielinga, Enne Hotses			40			Sint Annaparochie	gehuwd			Guardenier		P.
					Polstra, Tetje Tyssen			52			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Swartee, Symen Meinderts		28			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swartee, Tjeerd Symens			50			Hallum			jongmans		Trekschipper		P.

9		1	4		Hemkes, Klaas Hindriks			26			Hallum			gehuwd			Linnenwever		P.
					van der Meer, Jetske Jans		31			Wiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hemkes, Japke Klases			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hemkes, Sietske Klases			2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

10		1	4		Rosinga, Meindert Siegers		42			Marrum			gehuwd			Kleermaker		P.
					Smedinga, Willemke Jacobs		41			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rosinga, Sieger Meinderts		10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rosinga, Jacoba Meinderts		16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

11		5	16		Vellinga, Folkert Jans			29			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Trijntje Symens		22			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Antje Symens			26			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Antje Taekes			52			Nijkerk			weduwe			zonder beroep		P.
					van der Woude, Johannes Lammerts	24			Hijum			jongmans		Slagter			P.
					Bonsma, Harmen Pieters			56			Hijum			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Maaike Broers			56			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bonsma, Tietje Harmens			13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Feenma, Jacob Feitzes			37			Hallum			jongmans		Arbeider		P.
					Westerhuis, Willem Jans			27			Hallum			jongmans		Kleermakersknegt	P.
					Postma, Trijntje Gerrits		1			Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Braaksma, Jelle Wybes			25			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Grietje Douwes		24			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Braaksma, Willemke Jelles		1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Braaksma, Jan Wybes			16			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Meer, Pieter Lieuwes		68			Stiens			jongmans		Arbeider		P.

12		1	7		van Dijk, Haebele Abes			46			Janum			gehuwd			Winkelier		P.
					de Groot, Henke Piers			36			Raard			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Abe Haebeles			14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Pier Haebeles			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Baukje Haebeles		21			Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Abeltje Haebeles		6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Afke Haebeles			4 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

13		2	12		Veenma, Jelle Feitses			41			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Osinga, Maaike Jacobs			34			Aalsum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Veenma, Feitse Jelles			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Veenma, Jacob Jelles			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wendelaar, Janke Teunis			74			Wierum			weduwe			zonder beroep		P.
					Veenma, Jetske Feitses			39			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Brouwer, Jacob Minnes			40			Hallum			gehuwd			Timmerknegt		P.
					de Vries, Nieske Eintes			37			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Brouwer, Minne Jacobs			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Brouwer, Ytje Jacobs			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Brouwer, Liepke Jacobs			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Einte Sytses			59			Hallum			weduwnaar		zonder beroep		P.

14		2	6		Wolbering, Gerrit Jans			29			Neede in Gelderland	gehuwd			Tuinman			P.
					van Tuinen, Trijntje Alberts		28			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Hindrik Jans			32			Jelsum			gehuwd			Arbeider		P.
					Grafstra, Ytje Wiegers			30			Wanswerd		gehuwd			Bolloopster		P.
					Tolsma, Jan Hindriks			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Baukje Hindriks			3 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

15		1	5		Jansen, Johannes Pieters		60			Stavoren		gehuwd			Commies			P.
					Pouw, Gerke Gerrits			55			Herenveen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jansen, Janke Johannes			29			Oldeboorn		weduwe			zonder beroep		P.
					Jansen, Johannes Mathies		7			Oldeboorn		jongmans		zonder beroep		P.
					Dorenbos, Willemina Willems		3			Oldeboorn		jonge dochter		zonder beroep		P.

16		1	2		Hoekstra, Tietje Joukes			62			Wanswerd		weduwe			zonder beroep		P.
					Zijlstra, Jouke Jacobs			26			Hallum			jongmans		Trekschipper		P.
					

17		1	7		de Vries, Sytze Eintes			38			Hallum			gehuwd			Logementhouder		P.
					Looyinga, Metje Feikes			41			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Ytje Sytses			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Feikje Sytses			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Einte Sytses			4 			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Wybren Sytses			9 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Atje Symens			30			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

18		1	2		Stienstra, Riemke Jans			58			Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Buma, Afke Hindriks			32			Marsum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

19		1	4		Roorda, Johannes Alberts		42			Rinsumageest		gehuwd			Guardenier		P.
					Damstra, Wiepkje Oedses			40			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Roorda, Oeds Johannes			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Henke Johannes			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

20		1	4		Fokkema, Jan Lieuwes			41			Hallum			gehuwd			Verwer			P.
					van der Mey, Jantje Jans		43			Jelsum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Fokkema, Tjitske Jans			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fokkema, Maaike Jans			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
21		1	2		Fransma, Doede Ages			85			Birdaard		weduwnaar		Guardenier		P.
					van der Wal, Ytje Tjeerds		62			Kortehemmen		jonge dochter		Dienstmeid		P.

22		2	5		Vleetstra, Douwe Pieters		34			Leeuwarden		gehuwd			Turfdrager		P.
					Folkertsma, Wypkje Hiddes		33			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Hidde Sjoerds			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Braaksma, Taeke Boyens			31			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Faber, Renske Jans			23			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.

23		1	6		de Wilde, Tjalling Pieters		47			Hallum			gehuwd			Koopman			P.
					Wagenaar, Wytske Siedses		45			Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Wilde, Sieds Tjallings		7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Wilde, Antje Tjallings		15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Wilde, Grietje Tjallings		2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tolsma, Trijntje Eelkes			25			Hijum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

24		1	3		Postma, Antje Gerrits			81			Sint Annaparochie	weduwe			Renteniersche		P.
					Dijkstra, Nieske Pieters		64			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Pas, Marijke Egberts			14			Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.

25		2	5		Boomsma, Beatrix Baukes			74			Roordahuisen		weduwe			zonder beroep		P.
					Postma, Trijntje Sakes			15			Winsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Dirk Dirks			25			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Terpstra, Janke Tjitses			22			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Dirk Dirks			59			Marrum			weduwnaar		zonder beroep		P.

26		2	12		Gorter, Doris Doris			36			Sint Annaparochie	gehuwd			Brandersknegt		P.
					Zagema, Dirkje Jans			36			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Smhol*, Jan Hindriks			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Smohl*, Hendrikje Hendriks		8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Gorter, Berber Doris			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Gorter, Tjitske Doris			7 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* familienaam ook "Schmoll" of "Smoll")
					Fokkema, Meindert Lieuwes		45			Hallum			gehuwd			Timmerknegt		P.
					Elsinga, Syke Reinders			44			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Fokkema, Reinder Meinderts		1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Fokkema, Maaike Meinderts		17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fokkema, Katelina Meinderts		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fokkema, Reinder Meinderts		10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					
27		1	8		Staphorstius, Albert Jelles		35			Bergum			gehuwd			Broodbakker		P.
					Hylkema, Geertje Botes			26			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Staphorstius, Trijntje Alberts		3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Staphorstius, Jeltje Albertus		1 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buwalda, Haye Cornelis			40			Dronrijp		gehuwd			Bakkersknegt		P.
					Hemkes, Sybe Hindriks			16			Hallum			jongmans		Bakkersknegt		P.
					Burger van Raffinus, Francois 
							Johan Martin		14			Muntjezijl*		jongmans		Bakkersknegt		P.
					Hylkema, Antje Botes			24			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					(* Muntjezijl = Munnekezijl, red.)

28		1	3		Poelstra, Sjouke Jans			76			Jelsum			gehuwd			Rentenier		P.
					Tolsma, Hiltje Pieters			59			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Maaike Pieters			35			Hallum			jonge dochter		Naaister		P.

29		1	4		Buma, Klaas Hendriks			36			Marsum			gehuwd			Arbeider		P.
					Damstra, Hesseltje Oedses		33			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Buma, Hendrik Klases			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Buma, Antje Klases			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

30		2	8		Miedema, Geeltje Bouwes			56			Hallum			weduwe			Guardeniersche		P.
					van Tuinen, Ritske Alberts		22			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Friesema, Harmen Jentjes		60			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Loonstra, Wimke Harmens			60			Duurswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Friesema, Pieter Harmens		23			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Friesema, Tjitske Harmens		19			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.	
					Sybesma, Wybe Johannes			16			Vrouwenparochie		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Ytje Arjens			18			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

31		4	22		Meters, Jisse Minnes			54			Stiens			gehuwd			Arbeider		P.
					Boonstra, Sybrigje Jochums		46			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Meters, Minne Jisses			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Meters, Lieuwe Jisses			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Meters, Hindrik Jisses			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Meters, Baukje Jisses			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Geeske Harmens		46			Dragten			weduwe			Arbeidster		P.
					Tamminga, Saakje Uilkes			20			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Kloet, Sytske Sakes		37			Oude Mirden*		weduwe			zonder beroep		P.
					van der Haag, Jan Jans			35			Hyum 			gehuwd			Arbeider		P.
					Braaksma, Feikje Aebes			37			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Haag, Aebe Jans			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Haag, Sytze Jans		6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Haag, Marijke Jans		3 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
				 	Braaksma, Grietje Aebes			36			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Pieter Klases			48			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Akke Alles			46			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ferwerda, Klaas Pieters			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Douwe Pieters			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Pietje Pieters		22			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Oosterwal, Alle Brands			18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Oosterwal, Leutske Brands		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

32		2	6		van der Wal, Johannes Oeges		40			Marsum			gehuwd			Arbeider		P.
					Roorda, Angenietje Taekes		50			Marsum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Jan Johannes		16			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Tietje Johannes		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postema, Antje Wytses			50			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					Braaksma, Marijke Aebes			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

33		1	2		Kamminga, Pieter Jans			30			Winsum			gehuwd			Linnenwever		P.
					van der Geest, Grietje Cornelis		33			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.

34		1	4		Kamminga, Jan Pieters			65			Oudkerk			gehuwd			Linnenwever		P.
					Dijkstra, Maaike Hommes			61			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kamminga, Symen Jans			15			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kamminga, Trijntje Jans			17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

35		2	4		Streekstra, Jurjen Everts		54			Hallum			gehuwd			Slagter			P.
					Kooistra, Joukje Sjoukes		60			Boornbergum		gehuwd			zonder beroep		P.
					van den Akker, Tjitze Rintjes		63			Stiens			gehuwd			Arbeider		P.
					Kooistra, Renske Sjoukes		55			Boornbergum		gehuwd			zonder beroep		P.

36		1	8		Tieken, Otte Klazes			43			Kloppenburg		jongmans		Guardenier		RK.
					Tieken, Dirk Ottes			14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tieken, Maaike Ottes			17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tuinstra, Trijntje Dirks		52			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smeding, Antje Hendriks			28			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Wit, Harmen Adolfs			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tuinstra, Sjoukje			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kooistra, Douwe Siedses			70			Rinsumageest		weduwnaar		Arbeider		P.

37		2	12		Spoelstra, Jan Klases			58			Hallum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Spoelstra, Gerrit Jans			20			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Spoelstra, Klaas Jans			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Spoelstra, Marten Jans			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Spoelstra, Hindrik Jans			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Spoelstra, Sjoerd Jans			11 maand		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Grietje Martens			39			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Sloten, Meles Pieters		35			Wanswerd		gehuwd			Arbeider		P.
					Memelaar, Baukje Hendriks		32			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Sloten, Antje Meles			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Sloten, Pietertje Meles		1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					

38		2	14		Rosinga, Getje Sipkes			79			Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Rosinga, Manus Tijssen			45			Enschree		gehuwd			Arbeider		P.
					de Jong, Tjitske Pieters		35			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rosing, Jan Manus			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rosing, Tijs Manus			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rosing, Pieter Manus			3 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rosing, Anne Manus			3 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rosing, Wapke Manus			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rosing, Pietje Manus			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Faber, Harmen				3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Ymkje Harmens			36			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Akke Harmens			28			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Marum, Trijntje Feyes			33			Hallum			weduwe			Arbeidersche		P.
					Gelders, Bauke Tjeerds			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Gelders, Feye Tjeerds			5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Gelders, Syke Tjeerds			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

39		2	4		Streekstra, Maaike Jans			54			Hallum			weduwe			Guardeniersche		P.
					Streekstra, Feikje Pieters		30			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Klaas				42			Bolsward		weduwnaar		Timmerknegt		P.
					Braaksma, Swaantje Sybes		66			Hallum			weduwe			Arbeidersche		P.

40		2	9		van der Wal, Andries Aukes		65			Marrum			gehuwd			Doodgraver		P.
					Streekstra, Antje Jans			60			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Aagje Andries		29			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wal, Jantje Andries		21			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wal, Maaike Andries		18			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Looyinga, Wybe Johannes*		28			Hallum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Looyinga, Berend Wybes			7 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Looyinga, Grietje Wybes			11 			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bijker, Bartele Pieters			55			Hallum			weduwnaar		zonder beroep		P.
					(* doorgehaald w.s. wegens overlijden, red.)
					
41		2	11		de Vries, Mient Hindriks		45			Oudkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					Bousma, Baukje Pieters			40			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Hindrik Mients		14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Pieter Mients			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Jelle Mients			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Franske Mients		15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenma, Djoeke Fransen			72			Kortehemmen		weduwe			zonder beroep		P.
					Streekstra, Jan Pieters			28			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Friesema, Albertje Harmens		27			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Streekstra, Pieter Jans			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Streekstra, Maaike Jans			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

42		2	5		Eggens, Jelte Gerrits			49			Hallum			gehuwd			Linnenwever		P.
					Faber, Neeltje Jacobs			49			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Eggens, Gerrit Jeltes			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Feenstra, Janke Aukes			67			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					Wagenaar, Jetske Jacobs			61			Stiens			weduwe			zonder beroep		P.

43		1	8		Lamring, Klaas Gerbens			39			Bolsward		gehuwd			Schoolonderwijzer	P.
					Jonghof, Dieuke Alberts			27			Winsum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Lamring, Haantje Klases			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Lamring, Dieuke Klases			19			Schalsum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lamring, Marijke Klases			16			Schalsum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lamring, Gockina Alberdina Klases	5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smette, Baukje Hoites			7			Winsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lantinga, Dieuke Sybrens		79			Tzum			weduwe			zonder beroep		P.

43 1/2		1	2		Gylstra, Albertus Adrianus		36			Hallum			gehuwd			Kleermaker		P.
					Hiemstra, Aaltje Bouwes			37			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.

44		1	2		Miedema, Trijntje Martens		42			Hallum			weduwe			Guardeniersche		P.
					van Marum, Jetske Feyes			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

44 1/2		1	4		Bennema, Jan Tjepkes			48			Dronrijp		gehuwd			Arbeider		P.
					Swart, Neeltje Martens			43			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bennema, Tjepke Jans			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bennema, Metje Jans			15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

45		1	4		Klooster, IJje Lieuwes			48			Schiermonnikoog		gehuwd			Arbeider		P.
					Holwerda, Geertje Jans			38			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Klooster, Antje IJes			7			Hijum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klooster, Durkej IJes			2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

45 1/2		1	11		Visser, Douwe Roelofs			41			Wartena			weduwnaar		Arbeider		P.
					Visser, Elias Douwes			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Marijke Hindriks		31			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					Engbrinkhof, Harmen Martens		5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Engbrinkhof, Marijke Martens		9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Marijke Freerks		39			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					Boersma, Sytze Ouwes			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.				
					Boersma, Joukje Ouwes			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Trijntje Pieters		56			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					Miedema, Hindrik Doekes			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sybesma, Jacob Johannes			8			Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.

45 1/3		1	6		van Sloten, Tjalle Taekes		43			Giekerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Schregardus, Hiltje Hendriks		40			Hantum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Sloten, Jelle Tjalles		9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Sloten, Akke Tjalles		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Sloten, Jeltje Tjalles*		6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Sloten, Willemke Tjalles		2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* doorgehaald w.s. wegens overlijden, red.)

46		1	5		Pas, Egbert cornelis			38			Zwol			gehuwd			Veearts			P.
					Holder, Tietje Johannes			30			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Pas, Cornelia Egberts			12			Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Willem Berends		21			Hallum			jongmans		Dienstknegt		P.
					Boonstra, Hindrikje Wobbes		19			Hallum			jonge dochter		Dientmeid		P.

47		2	3		Dijkstra, Harmen cornelis		65			Hallum			jongmans		Guardenier		P.
					Krol, Jan Alberts			35			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Boer, Durkje Pieters			37			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
		
48		2	5		Akkerhof, Folkert Tjallings		71			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					van der Wal, Johanna Sipkes		64			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Akkerhof, Sipke Folkerts		27			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Porte, Gerben Jacobs			8			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Menke Hanses			67			Brantgum		weduwe			zonder beroep		P.

49		2	7		Dijkstra, Lysbet cornelis		54			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					Holwerda, Cornelis Jans			26			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Gerben Jans			15			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Froukje Jans			18			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Holwerda, Sytske Jans			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Douma, Froukje Douwes			61			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					van der Meulen, Douwe Lolkes		17			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

50		1	6		de Vries, Sytze Jelles			43			Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Cuperus, Syke Gelts			44			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Gelt Sytses			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Jelle Sytses			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Trijntje Sytses		19			Wester Nijkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Ytje Sytses			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.


51		1	6		Wuffen, Pieter Reinders			40			Dokkum			gehuwd			Schoenmaker		P.
					de Vries, Gelske Dirks			34			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wuffen, Reinder Pieters			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		p.
					Wuffen, Dirk Pieters			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wuffen, Tjitske Pieters			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wuffen, Lysbet Pieters			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

52		1	4		Terpstra, Jan Annes			36			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Wal, Klaaske Sjoerds		39			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Sjoerd Jans			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Trijntje Jans			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
53		1	6		van Marum, Pieter Fijes			36			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Jong, Aaltje Jacobs			34			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					van Marum, Feije Pieters		8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Marum, Jacob Pieters		4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Marum, Pieter Pieters		3 weken			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Marum, Antje Pieters		10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

54		1	4		Tolsma, Cornelis Reinders		29			Bornwird		gehuwd			Guardenier		P.
					Lelie, Aantje Rinderts			39			Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Matje Cornelis			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roorda, Antje Pieters			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					

55		1	7		Fokkema, Dirk Douwes			51			Kooten			gehuwd			Guardenier		P.
					van Dijk, Akke Jans			45			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Fokkema, Jan Dirks			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		p.
					Fokkema, Folkert Dirks			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Fokkema, Baukje Dirks			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fokkema, Grietje Dirks			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fokkema, Aaltje Dirks			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

56		1	7		Bennema, Gerrit Aukes			32			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Bottinga, Jitske Jelles			36			Wyns			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bennema, Auke Gerrits			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bennema, Hindrik Gerrits		7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bennema, Sjieuke Gerrits		11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bennema, Jantje Gerrits*		6 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Siemkje Baukes			16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* doorgehaald w.s. wegens overlijden, red.)

57		1	4		van der Wal, Auke Andries		24			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Feenma, Montje Feitses			33			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Andries Aukes		2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Feitje Aukes		1 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

57 1/2		1	2		de Groot, Taetske Wybrens		61			Wester Nijkerk		weduwe			Arbeidster		P.
					de Klein, Jippe Jippes			32			Stiens			jongmans		Arbeider		P.

58		3	14		Burger van Raffinus, Francois Marten	46			Rotterdam		weduwnaar		Commies			P.
					Burger van Raffinus, Catharina Johanna
						Elisabet			13			Pekela			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Burger van Raffinus, Heijlke Cornelis
						Willem				11			Oostwold		jongmans		zonder beroep		P.
					Burger van Raffinus, Cornelia 
						Petronella			6			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Slim, Akke Arjens			20			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Slim, Grietje Arjens			17			Hallum			jonge dochter		Naaister		P.
					Bousma, Klaas Battus			35			Hallum			jongmans		Koopman			P.
					Bousma, Beitske Battus			38			Hallum			jonge dochter		Koopvrouw		P.
					de Pronk, Freerk Hanses			13			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Hindrik Sjoukes		56			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Bouma, Romkje Jans			36			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Hindrik Sjoukes		8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Klaas Sjoukes			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Japke Sjoukes			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

59		1	3		Hemkes, Hindrik				56			Burg Steinfurt		gehuwd			Linnenwever		P.
					de Groot, Japke Klases			48			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hemkes, Wilhelmina			18			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.


60		1	9		Roorda, Ruird Alberts			37			Birdaard		gehuwd			Verwer			P.
					de Vries, Japke Siedses			43			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Roorda, Albert Ruurds			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Sytze Ruurds			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Jan Ruurds			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Nyske Ruurds			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roorda, Hindrikje Ruurds		3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roorda, Janke Ruurds			8 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Brolsma, Marijke Gerrits		17			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.


61		1	4		Biesma, Jan Jitzes			26			Hallum			gehuwd			schoenmaker		P.
					Gorter, Aukje Berends			26			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Biesma, Jitze Jans			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hettema, Jantje Andries			23			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

62		2	10		Nauta, Berend Doedes			66			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Greetje Jobs			55			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Velsma, Sybe Arjens			5			Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Vlietstra, Geert Pieters		32			Leeuwarden		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Meulen, Klaaske Keimpes		29			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Vlietstra, Syke Geerts			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vlietstra, rinske Geerts		1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smeding, Syke Geerts			64			Rottevalle		weduwe			zonder beroep		P.
					Gylstra, Getje Adrianus			29			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tasma, Marijke Everts			3 weken			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.


63		1	5		Krol, Gerrit Alberts			31			Hallum			gehuwd			Herbergier		P.
					Stienstra, Grietje Jochems		27			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Krol, Albert Gerrits			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Krol, Baukje Gerrits			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Andre, Baukje Gribberts			24			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

64		1	6		Stienstra, Jochem Jans			52			Ferwerd			weduwnaar		Landbouwer		P.
					Stienstra, Folkert Jochems		17			Hallum			jongmans		Verwersknegt		P.
					Stienstra, Pieter Jochems		14			Hallum			jongmans		Timmerknegt		P.
					Stienstra, Riemke Jochems		12			Hallum			jonge dochter		Naaister		P.
					Stienstra, Antje Jochems		9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wal, Atske Lolles		21			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

65		1	4		Osinga, Klaaske Jans			27			Leeuwarden		jonge dochter		Gortmakersche		P.
					van der Meulen, Wessel Teunis		34			Gorredijk		gehuwd			Gortmakersknegt		P.
					Stienstra, Jan Ykes			13			Leeuwarden		jongmans		Gortmakersknegt		P.
					Ferwerda, Bontje Hilbrands		31			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

66		3	11		de Beer, Marijke Renses			33			Finkum			gehuwd			Winkeliersche		P.
					Slim, Cornelis Poppes			14			Tzumarrum		jongmans		zonder beroep		P.
					Slim, Antje Poppes			12			Tzumarrum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Slim, Janke Poppes			10			Tzumarrum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Slim, Rinske Poppes			8			Tzumarrum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boeles, Sipke Jans			31			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Boekhold, Janke Gerrits			33			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Boeles, Gerrit Sipkes			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boeles, Jan Sipkes			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Johannes Talkes			54			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Ferwerda, Lysbeth Berends		65			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.

67		1	3		van Marum, Hindrik Feyes		39			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Feenma, Janke Feitses			43			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Marum, Syke Hindriks		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

68		2	3		Smith, Dirk Piers			29			Stiens			gehuwd			Timmerknegt		P.
					Koopmans, Lysbeth Ydes			27			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Meer, Jetske Jacobs		61			Wyns			weduwe			zonder beroep		P.

69		2	7		Dijkstra, Hetje Jobs			58			Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					de Jong, Johannes Jans			47			Hallum			gehuwd			Timmerknegt		P.
					de Vries, Antje Sytses			45			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Sytze Johannes			16			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Taeke Johannes			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Otske Johannes			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Nyske Johannes			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

70		2	10		Bloemsma, Rochus Pieters		37			Hallum			gehuwd			Schipper		P.
					Koopmans, Ytje Ydes			36			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bloemsma, Pieter Rochus			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bloemsma, Jantje Rochus			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bloemsma, Antje Rochus			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bloemsma, Ytske Rochus			2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rensma, Folkert Folkerts		14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rensma, Pieter Folkerts			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Kolk, Stephanus Jans		40			Grap in Zuidholland	jongmans		Arbeider		P.
					Bersee, Sara Elsiabet			35			Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.

71		2	8		Kramer, Tys Rynks			30			Surhuisterveen		gehuwd			Schoenmaker		P.
					van der Velde, Klaaske Sakes		28			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kramer, Rienk Tyssen			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kramer, Sake Tyssen			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kramer, Antje Tyssen			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Fokke Klases			31			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Postma, Grietje Ruurds			35			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hofman, Klaas Fokkes			6 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

72		2	10		Roorda, Dirk Taekes			29			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Lep, Trijntje Sjoukes			29			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Roorda, Sjouke Dirks			4			Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Ybeltje Dirks			2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roorda, Tjaltje Dirks			2 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Maan, Ybeltje Lieuwes		64			Stiens			weduwe			zonder beroep		P.
					Brandsma, Hylke Sybes			52			Sneek			gehuwd			Arbeider		RK.
					Roorda, Baukje Taekes			33			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Brandsma, Sybe Hylkes			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Brandsma, Jeltje Hylkes			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

73		2	5		Ondersma, Antje Ritskes			56			Hallum			weduwe			Arbeidersche		P.
					Ondersma, Elske Ritskes			67			Hallum			weduwe			Arbeidersche		P.
					de Vries, Melle Klases			61			Oenkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Janke Pieters			54			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Klaas Melles			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.


74		3	6		Krol, Jacob Fopkes			31			Hallum			gehuwd			Veldwagter		P.
					van de Lune, Antje Wiegers		25			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Krol, Fopke Jacobs			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Krol, Wieger Jacobs			11 maand		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boomsma, Liepkje Baukes			72			Roordahuisen		weduwe			zonder beroep		P.
					Bakker, Ytje Pieters			73			Stiens			weduwe			zonder beroep		P.

75		2	7		Miedema, Sieds Taekes			38			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Kuiphof, Pietje Binderts		24			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kobesma, Willem Doekes			33			Sint Annaparochie	gehuwd			Guardenier		P.
					de Groot, Klaaske Klases		36			Ureterp			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kobesma, Doeke Willems			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kobesma, Jetske Willems			7			Sint Annaparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kobesma, Saakje Willems			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

76		1	2		Miedema, Getje Jans			80			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					van Sloten, Willemke Taekes		47			Bergum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
	
77		2	9		Ebbens, Harmen Christ.			47			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Meters, Trijntje Minnes			48			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ebbens, Jan Harmens			19			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ebbens, Joeke Harmens			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ebbens, Nanne Harmens			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ebbens, Akke Harmens			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wagen, Dirk Sjoukes		28			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hiddema, Sjutje Aebeles			25			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wagen, Frans Dirks		1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

78		1	5		de vries, Aaltje Gosses			55			Marrum			weduwe			Naaister		P.
					Stienstra, Pieter Hommes		23			Hallum			jongmans		Verwersknegt		P.
					Stienstra, Sytze Hommes			20			Hallum			jongmans		Kleermaker		P.
					Stienstra, Trijntje Hommes		16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stienstra, Sytske Hommes		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.


79		1	5		Akkerhof, Feike Folkerts		37			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Andree, Baukje Jans			25			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Akkerhof, Folkert Feikes		5 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Andree, Katryna Gribbens		22			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					de Vries, Tjeerd Eintes			24			Hallum			jongmans		Verwersknegt		P.

80		1	7		Friesema, Jentje Harmens		31			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Gelske Geles			32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Friesema, Harmen Jentjes		9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Friesema, Gelt Jentjes			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Friesema, Hemke Jentjes			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Friesema, Renske Jentjes		3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Friesema, Trijntje Jentjes		5 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

81		2	9		Meyer, Hendrik				42			Stokenbrug in Pruissen	gehuwd			Arbeider		RK.
					Bousma, Jetske Pieters			34			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Meyer, Pieter Hindriks			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Meyer, Koenraad Hindriks		2 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Meyer, Trijntje Hindriks		12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Meyer, Doukje Hindriks			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Meyer, Pieter Hindriks			32			Hijum			gehuwd			Schoenmakersknegt	P.
					Hoekstra, Ybeltje Hessels		26			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Meyer, Hessel Pieters			2			Finkum			jongmans		zonder beroep		P.

82		1	5		Akkerhof, Tjalling Folkerts		40			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					van der Leest, Wytske Gerrits		36			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Akkerhof, Johanna Tjallings		8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Akkerhof, Antje Tjallings		6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hemkes, Jitske Hendriks			22			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

83		1	3		Miedema, Sybe Martens			38			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Hofman, Berber Klases			32			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Marten Sybes			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

84		2	12		Ondersma, Rienk Romkes			41			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Woude, Antje Halbes		37			Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ondersma, Romke Rienks			16			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ondersma, Halbe Rienks			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ondersma, Ysbrand Rienks		2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ondersma, Elisabet Rienks		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Kooy, Jan Hendriks		61			Tietjerk		weduwnaar		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Hiltje Hendriks		44			Hallum			weduwe			Arbeidster		P.
					Jeltema, Jelte Klases			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jeltema, Hindrik Klases			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jeltema, Douwe Klases			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jeltema, Trijntje Klases		15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

85		1	3		Zagema, Jan Cornelis			64			Vrouwenparochie		gehuwd			Timmerman		P.
					Terpstra, Tjitske Wiegers		58			Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Zagema, Wiegertje Jans			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

86		2	5		Zoodsma, Pietje Valentijns		51			Marrum			weduwe			Arbeidster		P.
					Onnema, Arjen Sjoerds			81			Sint Annaparochie	weduwnaar		zonder beroep		P.
					Zoodsma, Jan Hindriks			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Jantje Jans			68			Wester Nijkerk		weduwe			Arbeidster		P.
					van Dijk, Katolina Lieuwes		63			Hallum			weduwe			Arbeidster		P.

87		1	3		van Velden, Aris			70			Enkhuisen		weduwnaar		Predikant		P.
					van Velden, Catharina			32			Hillegondsberg		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Birema, Antje Cornelis			28			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

88		3	15		van der Lune, Wieger Pieters		59			Hallum			weduwnaar		Voerman			P.
					van der Lune, Pieter Wiegers		14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Lune, Aukje Wiegers		22			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Lune, Douke Wiegers		17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Lune, Hindrikje Wiegers		11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Lune, Klaaske Wiegers		9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Fokke Baukes			23			Hallum			jongmans		Voermans Knegt		P.
					Helder, Pieter Baukes			38			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Dobma, Korneliske Klases		34			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Helder, Bauke Pieters			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Helder, Menke Pieters			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Helder, Klaaske Pieters			10 maand		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
 					Dijkstra, Aaltje Alles			48			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sytsma, Sieds Freerks			26			Hallum			gehuwd			Timmerknegt		P.
					Andree, Abeltje Jans			21			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.

89		1	5		van der Steeg, Lucas Pieters		38			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Miedema, Sytske Taekes			43			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Steeg, Hiltje Lucas		17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Steeg, Korneliske Lucas		12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Steeg, Maaike Lucas		5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
90		1	4		Viersen, Dirk Ypes			38			Rinsumageest		jongmans		Broodbakker		P.
					Visscher, Johannes Snip			32			Dokkum			jongmans		Bakkersknegt		P.
					Boorsma, Ruurdtje Gaatses		24			Oudkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Tasma, Evert Johannes			32			Leeuwarden		weduwnaar		Guardenier		P.

91		1	2		Fokkema, Baukje Douwes			63			Koten			weduwe			Guardeniersche		P.
					Brolsma, Trijntje Gerrits		19			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

92		1	5		Postma, Gerrit Gysberts			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Lolkje Gysberts			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Pietje Gysberts			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Froukje Gysberts		8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bennema, Berber Tjipkes			38			Dronrijp		jonge dochter		Dienstmeid		P.

93		1	5		Martin, Thomas Francois			74			Breda			weduwnaar		Old Lid der Staten 
																			van Vriesland.		P.
					Martin, Eduard Marius			49			Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Valk, Jikke Tyssen			25			Leeuwarden		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Dijkstra, Saakje Lolkes			25			Dokkum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Stelpstra, Brand Jacobs			21			Hallum			jongmans		Lijfknegt		P.

94		3	12		ter Wal, Wytze Pieters			41			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Reitsma, Maaike Taekes			42			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					ter Wal, Pieter Wytzes			18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					ter Wal, Taeke Wytzes			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					ter Wal, Baukje Wytzes			13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					ter Wal, Wytske Wytzes			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Jacob Pieters			29			Hallum			gehuwd			Schoenmakersknegt	P.
					Beitsma, Antje Abrams			31			Dokkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Pieter Jacobs			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Trijntje Jacobs		1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Rieske Oedses			56			Marrum			weduwe			Arbeidster		P.
					de Vries, Dirk Gelts			23			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.


95		1	6		Stienstra, Watze Alberts		35			Marrum			gehuwd			Winkelier		P.
					Dijkstra, Ruurdtje Ruurds		43			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Stienstra, Rinse Watses			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Stienstra, Albert Watses		5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Haye Freerks			18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogstra, Pieter Wiemers		11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

95 1/2		1	3		de Vries, Johannes Wybes		27			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Zoodsma, Wentje Hendriks		24			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zoodsma, Hindrik Valentijn		53			Marrum			weduwnaar		zonder beroep		P.

95 1/3		1	6		de Vries, Pieter Harmens		40			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Wal, Riemke Andries		35			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Antje Pieters			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Jetske Pieters		7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Harmenke Pieters		4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Aagje Pieters			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

95 1/4		1	4		Schaafsma, Lieuwe Oenes			62			Hallum			gehuwd			Timmerknegt		P.
					de Vries, Pietje Hessels		61			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Schaafsma, Hessel Lieuwes		32			Hallum			jongmans		Guardenier		P.
					de Vries, Grietje Hessels		58			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.

96		1	3		de Jong, Hindrik Anes			34			Holwerd			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Sytsma, Trijntje Pieters		32			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Jacob Hindriks			3			Hijum			jongmans		zonder beroep		P.

97		1	6		van der Leest, Sybe Gerrits		30			Stiens			gehuwd			Timmerman		P.
					Gorter, Wytske Berends			36			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Gelders, Harmen Arjens			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Gelders, Berend Arjens			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Leest, Gerrit Sybes		1 week			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Gelders, Elisabet Arjens		9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

98		geen adres

99		1	7		de Rooy Gosliga, Petrus			32			Weidum			gehuwd			Geneesheer
																			en Vroedmeester		P.
					Smith, Geertje Cornelis			22			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Rooy Gosliga, Petrus			6			Oudega			jongmans		zonder beroep		P.
					de Rooy Gosliga, Maaike			5			Augustinusga		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Rooy Gosliga, Sytze			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Fokje Jans			28			Bornwird		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Rensma, Alef Folkerts			16			Hallum			jongmans		Dienstknegt		P.

100		1	6		Koopmans, Dirk Dirks			24			Marrum			gehuwd			Broodbakker		P.
					de Boer, Sytske Johannes		22			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Koopmans, Maaike Dirks			2 week			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hiemstra, Onne Mannes			20			Hantumhuisen		jongmans		Bakkersknegt		P.
					Wiersema, Foeke Jans			29			Hallum			jongmans		Bakkersknegt		P.
					van Tuin, Grietje Gosses		19			Hogebeintum		jonge dochter		Dienstmeid		P.

101		1	1		Gelder, Beert Johannes			26			Marsum			jongmans		Klokmaker		P.

102		geen adres

103		2	9		Tangerman, Frederikus			26			Leeuwarden		gehuwd			Koperslager		P.
					Poortman, Diena				30			Riesen			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tangerman, Christiaan			8			Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Tangerman, Sipke			3			Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Tangerman, Grietje			6 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Lune, Meles Pieters		56			Kollum			gehuwd			Timmerman		P.
					Molenaar, Gooikje Pieters		53			Beetgum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Lune, Pieter Meles		22			Hallum			jongmans		Kleermaker		P.
					van der Lune, Tietje Meles		13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

104		2	11		Germeraad, Gerrit Pieters		44			Leeuwarden		weduwnaar		Schoenmaker		P.
					Germeraad, Pieter Gerrits		15			Hallum			jongmans		Schoenmakersknegt	P.
					Germeraad, Hindrik Gerrits		7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Germeraad, Willem Gerrits		5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Germeraad, Saapke Gerrits		13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Germeraad, Trijntje Gerrits		11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Doornbos, Anne Franken			49			Langezwaag		gehuwd			Arbeider		P.
					Swart, Klaaske Pieters			32			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Doornbos, Henke Annes			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Doornbos, Franske Annes			9 	 		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Doornbos, Pietertje Annes		6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

105		2	5		van Dijk, Jouke Menses			26			Hallum			gehuwd			Kleermaker		P.
					Boersma, Renske Gerrits			28			Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Mense Joukes			1			Hijum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bouwmeester, Geeske Jans		22			Oenkerk			jonge dochter		Naaister		P.
					Dijkstra, Renske Ybeles			56			Tzumarrum		jonge dochter		Arbeidster		P.

106		1	6		Tamminga, Frans Teves			42			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Monsma, Sjoukje Symens			39			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tamminga, Symen Fransen			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tamminga, Saakje Fransen		7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tamminga, Tietje Fransen		4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rensma, Folkert Folkerts		39			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.

107		1	4		Looyenga, Syke Ypes			67			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Valk, Jantje Tijssen			32			Leeuwarden		weduwe			Naaister		P.
					Looyenga, Sytske Wybes			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Looyenga, Syke Wybes			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

108		1	5		Andree, Jan Andr.			55			Ferwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					Andree, Abe Jans			19			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Andree, Jan Jans			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Andree, Sara Jans			16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Andree, Antje Jans			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
109		2	10		Miersma, Sytske Hettes			37			Vrouwenparochie		weduwe			Koopvrouw		P.
					Nieuwsma, Hette Pieters			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Grietje Pieters		9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Adriaantje Pieters		7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Brolsma, Gerrit Jans			40			Roodkerk		gehuwd			Turfdrager		P.
					Engbrinkhof, Antje Martens		44			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Brolsma, Marten Gerrits			14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Brolsma, Rense Gerrits			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Brolsma, Jacob Gerrits			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Brolsma, Akke Gerrits			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

110		1	4		Elsinga, Grietje Jelles			54			Stiens			weduwe			Schoenmakersche		P.
					Biesma, Jelle Jitses			22			Hallum			jongmans		Schoenmaker		P.
					Looyenga, Aaltje Johannes		20			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Rensma, Getje Folkerts			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

111		1	3		Hemkes, Jan Jans			53			Burg Steinfurt		gehuwd			Linnenwever		P.
					Kuipers, Lolkje Fransen			47			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hemkes, Willemke Jans			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

111 1/2		1	6		Ebben, Jacob Christiaans		50			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Kuipers, Klaaske Fransen		50			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ebbens, Harmen Jacobs			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ebbens, Getje Jacobs			25			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ebbens, Akke Jacobs			16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ebbens, Grietje Jacobs			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

111 1/3		1	4		Boersma, Mient Jans			36			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Koopmans, Janke Gerrits			33			Nes			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Gerrit Mients			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Eke Mients			8			Holwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

111 1/4		1	7		Schaafsma, Oene Lieuwes			33			Hallum			gehuwd			Timmerman		P.
					Stienstra, Hyke Alberts			30			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Schaafsma, Lieuwe oenes			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Schaafsma, Albert Oenes			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Schaafsma, Meindert Oenes		2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Schaafsma, Tjeerd Oenes			9 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Doornbos, Wytske Annes			19			Lippenhuisen		jonge dochter		Dienstmeid		P.

112		1	4		van der Ploeg, Andries Alberts		36			Kollum			gehuwd			Timmerknegt		P.
					van der Zaag, Hyke Piers		36			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Albert Andries		9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Pieter Andries		5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					
112 1/2		1	3		Vlas, Aaltje Klases			46			Hallum			weduwe			Koopvrouw		P.
					van der Kooy, Dirk Jelles		12			Hallum			jongmans		Klokmakersknegt		P.
					Vlas, JOhannes Klases			59			Hallum			jongmans		Arbeider		P.

112 1/3		1	4		Ondersma, Ysbrand Ritskes		62			Hallum			gehuwd			Timmerknegt		P.
					Hallema, Ytje Worps			54			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ondersma, Doetje ysbrands		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dokkering, Jan Jans			53			Eybergum in													
													Gelderland		weduwnaar		Turfmeter		P.
				
112 1/4		1	3		de Jong, Anne Wytses			34			Langezwaag		gehuwd			Arbeider		P.
					Ondersma, Trijtje Ysbrands		27			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Akke Annes			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

113		1	4		Ebbens, Trijntje Christiaans		44			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					Boonstra, Christina Wobbes		13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Grietje Wobbes		11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Hiltje Wobbes			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

113 1/2		1	3		Boersma, Romke Jans			34			Hallum			gehuwd			Schoenmakersknegt	P.
					Andree, Renske Jans			26			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Maaike Romkes			10 maand		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

113 1/3		1	3		Vlas, Symen Wiegers			61			Stiens			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Janke Joukes			64			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Vlas, Lolkje Symens			32			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

113 1/4		1	2		Appelhof, Ritske Taekes			79			Tzumarrum		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Wal, Getje Tjeerds		60			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.

113 1/5		1	2		Bergen, Trijntje Aukes			47			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					de Vries, Pietje Symens			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

114		1	2		Westerhuis, Lysbeth Jans		48			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Meekma, Jacob cornelis			18			Ferwerd			jongmans		Verwersknegt		P.

114 1/2		1	2		Miedema, Jan Freerks			27			Hallum			gehuwd			Kleermaker		P.
					Andree, Pietertje Jans			23			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
			
114 1/3		1	3		Jansma, Ritske Harmens			28			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Akkerhof, Aaltje Folkerts		31			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jansma, Folkert Ritskes			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

114 1/4		1	2		de Jong, Jan Johannes			76			Hallum			weduwnaar		Timmerknegt		P.
					de Jong, Reinou Jans			45			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.

115		1	2		de Jong, Antje Jans			49			Hallum			weduwe			Arbeidster		P.
					Dijkstra, Pietje Johannes		27			Hallum			jonge dochter		Naaister		P.

116		1	3		de Rook, Abele Jacobs			30			Anjum			gehuwd			Guardenier		P.
					Dokter, Trijntje Jans			32			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Jents Okkes			59			Sint Annaparochie	weduwe			zonder beroep		P.

117		1	3		Wassenaar, Gerrit Leenderts		44			Birdaard		gehuwd			Guardenier		P.
					Dankert, Geertje Gerbens		46			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wassenaar, Hetje Gerrits		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

117 1/2		1	5		van der Ploeg, Pieter Arjens		49			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					ter Wal, Trijntje Pieters		48			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Arjen Pieters		16			Hallum			jongmans		Timmerknegt		P.
					van der Ploeg, Wytske Pieters		24			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Fokke Gerrits			24			Hallum			jongmans		Arbeider		P.

117 1/3		1	5		Hofman, Gerrit Fokkes			54			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Broekens, Dieuke Aedes			49			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hofman, Trijntje Gerrits		22			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Klaaske Gerrits			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Atje Gerrits			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

117 1/4		1	4		Halsma, Dirk Cornelis			48			Sint Annaparochie	gehuwd			Arbeider		P.
					Terwal, Jeltje Pieters			38			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Halsma, Cornelis Dirks			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Halsma, Wytske Dirks			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

118		1	3		van der Wal, Adam Romkes		48			Hallum			gehuwd			Kleermaker		P.
					Miedema, Hiltje Wiebrens		47			Foudgum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Naald, Gerrit Dooitjes		36			Hallum			jongmans		kleermakersknegt	P.
	
119		geen adres

120		1	7		Zijlstra, Feike Wynsens			60			Hallum			weduwnaar		Geneverbrander		P.
					Zijlstra, Jan Feikes			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Folkert Feikes		6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Jantje Feikes			25			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Pietje Feikes			21			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Feikje Feikes			16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jansma, Maaike Harmens			19			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

121		1	6		Rypstra, Sake Pieters			29			Ferwerd			gehuwd			Broodbakker		P.
					Bennema, Fetje Fransen			23			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rypstra, Jantje Sakes			1 week			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Albert Gosses			22			Wanswerd		jongmans		Bakkersknegt		P.
					Botma, Pietje Nutterts			20			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Ram, Ytje Klases			63			Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.

122		1	2		Arentsma Martin, Isaac Gysbrands	48			Hallum			jongmans		Assessor		P.
					Schotanus, Janke			40			Oudeschoot		gehuwd			Dienstmeid		P.

123		1	6		Rolsma, Gabe Jacobs			43			Oudwoude		gehuwd			Timmerman		P.
					Radersma, Renske Andries		40			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rolsma, Jacob Gabes			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rolsma, Aaltje Gabes			18			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rolsma, Dieuke Gabes			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bos, Jan Baukes				23			Hijum			jongmans		Timmerknegt		P.

124		1	7		Bouma, Klaas Annes			33			Vrouwenparochie		gehuwd			Koopman			P.
					Bokma, Ykje Alberts			31			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bouma, Trijntje Klases			8			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Riemke Klases			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Dieuke Klases			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Antje Klases			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Siemkje Doekes		23			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

125		1	3		Cannegieter, Hendrik Gerrit		25			Witmarsum		jongmans		Med. Doctor		P.
					Steringa, Cornelis			17			Rinsumageest		jongmans		Dienstknegt		P.
					Hemkes, Maria Christina			29			Burg Steinfurt		jonge dochter		Dienstmeid		P.

126		1	3		Voersma, Lammert Sapes			47			Ferwerd			gehuwd			Koopman			P.
					Memerda, Antje Ritskes			52			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Voersma, Johannes Lammerts		14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

127		2	6		Bokkinga, Otte Hendriks			35			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Bennema, Janke Jouws			34			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bokkinga, Jantje Ottes			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bennema, Jouw Jans			65			Hallum			weduwnaar		zonder beroep		P.
					Dobma, Douwe Klases			41			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Brolsma, Jantje Jans			44			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.

128		1	5		Hoekstra, Hidde Jans			35			Marrum			gehuwd			Broodbakker		P.
					Elsinga, Mientje Hendriks		31			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Aafke Hiddes			2 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stelwagen, Johannes Dirks		27			Holwerd			jongmans		Bakkersknegt		P.
					Leitsma, Dina Filippes			20			Holwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

129		2	5		Stoltsz, Johannes Samuels		48			Stiens			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Sipma, Antje Pieters			48			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Stoltsz, Aaltje Johannes		20			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Feenstra, Aaltje Annes			46			Steggerda Sloot		weduwe			Arbeidster		P.
					Braaksma, Geertje Wybes			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

130		1	5		Koopal, Doekele Riemers			51			Vrouwenparochie		gehuwd			Schatter		P.
					Gerbens, Dieuke Andries			41			Menaldum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Koopal, Andries Doekeles		9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopal, Riemke Doekeles			13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koopal, Wentje Doekeles			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

130 1/2		1	5		de Vries, Jacob Gerbens			66			Hallum			gehuwd			Turfmeter		P.
					Hoekstra, Sytske Joukes			56			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Nieske Jacobs			25			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sybesma, Rinse Johannes			10			Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Bijlsma, Ate Ates			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

130 1/3		1	5		Boonstra, Lieuwe Wobbes			27			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Haag, Wytske Jans		27			Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boonstra, Wobbe Lieuwes			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Jan Lieuwes			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hiddema, Freerk Aebeles			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

130 1/4		1	4		Bloemsma, Christoffel Eyberts		21			Vrouwenparochie		gehuwd			Arbeider		P.
					de vries, Aukje Wybes			24			Finkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bloemsma, Gaatske Christoffels*		2 week			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kuperus, Joukje Aedes			26			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(*doorgehaald w.s wegens overlijden, red.) 

131		2	12		Hoekstra, Klaas Ytsens			79			Hijum			weduwnaar		Kuiper			P.
					Bergmans, Yme Houkes			23			Holwerd			jongmans		Kuipersknegt		P.
					Bloemsma, Ynse Wybrens			21			Hallum			jongmans		Kuipersknegt		P.
					Loots, Trijntje Willems			60			Haulerwijk		weduwe			Dienstmeid		P.
					Steensma, Sybe Klases			40			Stiens			gehuwd			Vleeschhouwer		P.
					Boonstra, Antje Wobbes			36			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Steensma, Klaas Sybes			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Wobbe Sybes			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Pieter Sybes			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Jeltje Sybes			13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Steensma, Doetje Sybes			9 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tiggelaar, Doetje Aukes			13			Kiemswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

132		1	4		Zijlstra, Freerk Lammerts		52			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Jeltje Joukes			56			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Zijlstra, Lammert Freerks		22			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Hiltje Freerks		19			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

133		1	1		Hallema, Willem Aemes			65			Marsum			weduwnaar		zonder beroep		P.

134		1	2		Hiddema, Baukje Hiddes			62			Bornwird		weduwe			zonder beroep		P.
					Wiersma, Beert Gosses			27			Hallum			jongmans		Trekschipper		P.

135		1	2		Rynks, Antje Johannes			42			Marrum			weduwe			Naaister		P.
					Kayzer, Johannes			11			Uithuister Mieden
													in Groningerland	jongmans		zonder beroep		P.
		
Op de Noorder Mieden

136		1	8		Stelpstra, Jacob Jacobs			48			Ferwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					Stelpstra, Jacob Jacobs			23			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					stelpstra, Berend Jacobs		14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Stelpstra, Wypkje Jacobs		17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stelpstra, Elisabet Jacobs		11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stelpstra, Jultje Jacobs		9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stelpstra, Bontje Jacobs		4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stelpstra, Taekeltje Jacobs		4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

137		1	6		Boersma, Tys Taekes			45			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Rensma, Detje Folkerts			44			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Folkert Tyssen			18			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Oense Tyssen			10			Franeker		jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Grietje Tijssen		14			Franeker		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Ytje Tyssen			5			Franeker		jonge dochter		zonder beroep		P.

138		1	2		Dijkstra, Sjabbe Johannes		64			Ternaard		gehuwd			Guardenier		P.
					Bousma, Japke Klases			66			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.

139		1	5		Swart, Sjoerd Martens			38			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Wal, Feikje Andries		30			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Swart, Marten Sjoerds			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Antje Sjoerds			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Swart, Matje Sjoerds			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

139 1/2		1	5		Swart, Hilbrand Pieters			28			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hettema, Syke Andries			34			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Lyklema, Klaas Klases			11			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Antje Hilbrands			3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Swart, Hindrikje Hilbrands		1			Hijum			jonge dochter		zonder beroep		P.

139 1/3		1	4		van der Wagen, Sjouke Durks		56			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Swart, Klaaske Martens			45			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wagen, Syke Sjoukes		10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wagen, Matje Sjoukes		8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

139 1/4		1	2		Zijlstra, Trijntje Teunis		62			Vrouwenparochie		weduwe			zonder beroep		P.
					Roorda, Jeltje Tjebbes			28			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.

140		1	4		Wybenga, Tomas Wybes			39			Birdaard		gehuwd			Kooiker			P.
					Regnerus, Grietje Lieuwes		31			Wester Nijkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Hilbrand Baukes		12			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Wybinga, Sjutje Sybes			13			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.

141		1	4		de vries, Auke Symens			28			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Boersma, Kunskje Taekes			24			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Symen Aukes			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jansma, Sjoukje Annes			17			Oudkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

142		1	9		Boersma, Tjalle Taekes			36			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Wouda, Metje Johannes			32			Raard			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Taeke Tjalles			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Johannes Tjalles		2 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Ytje Tjalles*			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Maaike Tjalles			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sootsma, Jelle Hindriks			25			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Timmerman, Mient Sipkes			14			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					Wierstra, Antje Jans			24			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					(*doorgehaald w.s. wegens overlijden, red.)

143		1	6		Straatsma, Ytje Oenes			68			Genum			weduwe			Landbouwersche		P.
					Boersma, Renske Taekes			28			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Beert Jans			24			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Haag, Cornelis Jans		19			Oudkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					de Klein, Johannes Jacobs		17			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bonsma, Antje Harmens			28			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

144		1	10		Hettema, Hette Pieters			35			Sybrandebuurt		gehuwd			Landbouwer		P.		
					Hellema, Grietje Doekes			34			Wirdum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hettema, Pieter Hettes			9			Deernsum		jongmans		zonder beroep		P.
					Hettema, Doeke Hettes			8			Deernsum		jongmans		zonder beroep		P.
					Hettema, Tepman Hettes			1			Deernsum		jongmans		zonder beroep		P.
					Hettema, Lysbet Hettes			6			Deernsum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hettema, Dieuke Hettes			3			Deernsum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Gerben Pieters			18			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					van Dijk, Wyke Jans			32			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hoekema, Getje Aukes			10			Roordahuisen		jonge dochter		Dienstmeid		P.

145		1	6		Kroodsma, Klaas Sytzes			67			Warga			gehuwd			Landbouwer		P.
					van der Meer, Aagje Jans		61			Tietjerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Oosterhof, Klaas Sytses			8			Warga			jongmans		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Sjoukje Hindriks		26			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Andree, Andries Jans			28			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Kroodsma, Renske Klases			22			Suawoude		gehuwd			zonder beroep		P.

146		1	8		Tolsma, Wybren Jans			37			Jislum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Boersma, Foekje Hindriks		34			Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Wytze Wybrens			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Jan Wybrens			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Maaike Wybrens			13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Tiede Tiedes			23			Eernzumazijl		jongmans		Boereknegt		P.
					Bonsma, Pieter Harmens			19			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Ytje Jans			23			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

Op ter Gracht


147		1	8		Buma, Sieds Hindriks			51			Sybrandahuis		gehuwd			Landbouwer		P.
					Buma, Grietje Klases			53			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Trijntje Ypes			27			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Saakje Ypes			23			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buma, Oege Hindriks			41			Marsum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Hein Dirks			19			Jislum			jongmans		Boereknegt		P.
					Timmerman, Jan Sakes			12			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					Wierstra, Ybeltje Jans			26			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

148		1	6		Boersma, Gerrit Sytses			31			Hijum			gehuwd			Arbeider		P.
					Jonkman, Klaaske Wybes			25			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Sytze Gerrits			6 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Jeltje Gerrits			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Wypkje Gerrits			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Ate Jans			18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

149		1	12		Noordenbos, Ulbe Annes			51			Oudkerk			gehuwd			Landbouwer		P.
					Wendelaar, Neeltje Mients		47			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Noordenbos, Anne Ulbes			20			Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Noordenbos, Mient Ulbes			18			oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Noordenbos, Tjipke Ulbes		17			oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Noordenbos, Martinus Ulbes		15			Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Noordenbos, Dirk Ulbes			13			Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Noordenbos, Fokke Ulbes			11			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Noordenbos, Jacob Martinus Ulbes	8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hellinga, Pieter Pieters		28			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					van Eck, Antje Willems			26			Birdaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.

150		2	10		Hiemstra, Arjen Baukes			53			Hallum			gehuwd			Vleeschhouwer		P.
					Hiemstra, Grietje Bouwes		55			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hiemstra, Bauke Arjens			93			Hallum			weduwnaar		zonder beroep		P.
					Hiemstra, Dirk Bouwes			47			Hallum			jongmans		Vleeschhouwer		P.
					Hiemstra, Jantje Bouwes			38			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Auke Keimpes			29			Lekkum			gehuwd			Kuiper			P.
					Groustra, Martentje Jentjes		32			Helaard			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Grietje Aukes			5			Helaard			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jeltje Aukes			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rewald, Hilbrand Ruurds			20			Harlingen		jongmans		Kuipersknegt		P.

151		1	8		Kingma, Romke Jans			47			Wanswerd		gehuwd			Kastelein		P.
					Straatsma, Maaike Tjeerds		39			Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kingma, Tjeerd Romkes			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kingma, Beitske Romkes			16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Henke Romkes			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Trijntje Romkes			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Japke Romkes			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Maaike Romkes			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

152		2	14		Lettinga, Jan Baukes			41			Vrouwenparochie		gehuwd			Landbouwer		P.
					Poelstra, Tytje Tjeerds			40			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Lettinga, Tjeerd Jans			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Lettinga, Rigtje Jans			16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lettinga, Sjoukje Jans			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Ruurd Klases		23			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Jonkman, Nanne Wybes			16			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Hiltje Ypes			25			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Dijkstra, Andries Eeltjes		36			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					van der Woude, Antje Baukes		46			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Bauke Andries			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ondersma, Wytske Ysbrands		13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ondersma, Antje ysbrands		8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Antje Andries			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

153		1	5		Terpstra, Sieds Broers			45			Jelsum			gehuwd			Tolman			P.
					van der Veen, Maaike Fokkes		45			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kooistra, Broer Sikkes			22			Jelsum			jongmans		Dienstknegt		P.
					van der Woude, Sibbeltje Aukes		24			Oudega			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Bakker, Trijntje Feyes			14			Lekkum			jonge dochter		zonder beroep		P.

Op de Zuiden Mieden

154		1	10		Kramer, Jan Piers			37			stiens			gehuwd			Zetmayer		P.
					Keuning, Akke Pieters			33			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kramer, Pieter Jans			12			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Kramer, Pier Jans			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kramer, Klaas Jans			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kramer, Taeke Jans			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kramer, Dirk Jans			8 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Einte Taedes			38			Ligtaard		gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Tetje Klases			48			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.

155		1	9		Sinnema, Jitze Symens			40			Wijns			gehuwd			Landbouwer		P.
					van der Meer, Jeltje Douwes		38			Wijns			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sinnema, Douwe Jitses			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sinnema, Aelse Jitses			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sinnema, Klaas Jitses			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sinnema, Maaike Jitses			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sinnema, Trijntje Jitses		2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Elsinga, Jouke Sakes			24			Janum			jongmans		Boereknegt		P.
					Jansma, Sjoukje Harmens			24			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

156		1	3		Miedema, Pieter Doekes			26			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Gerritsma, Tjitske Daniels		22			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Gelders, Harmen Tjeerds			15			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
	
157		1	6		Terpstra, Jacob Ettes			42			Hallum			gehuwd			Tolman			P.
					Tolsma, Tjitske Renses			38			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Rense Jacobs			11			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Elle Jacobs			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Jeltje Jacobs			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Hiltje Jacobs			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

158		1	7		Miedema, Tjitske Reinders		36			Hallum			weduwe			Landbouwersche		P.
					Hoekstra, Sybe Arjens			14			Jelsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Tjersk Arjens			7			Jelsum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Wiltje Gerbens			31			Jelsum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Klein, Dirk Jacobs			21			Jelsum			jongmans		Boereknegt		P.
					Stienstra, Joukje Pieters		23			Jelsum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Zwolsman, Pietje Dirks			18			Stiens			jonge dochter		Dienstmeid		P.

159		1	8		Huizinga, Hendrik Tijssen		45			Huisum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Hellinga, Ytje Wiegers			61			Wandwerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Memerda, Pieter Tjitses			33			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Memerda, Doeke Tjitses			29			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Memerda, Jan Tjitses			27			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Memerda, Liekele Tjitses		33			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Memerda, Wytske Tjitses			32			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Memerda, Tjitske Tjitses		25			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

160		1	9		Deinema, Jan Jacobs			41			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Kuipers, Atje Symens			39			Sint Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					Deinema, Lysbet Jans			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Deinema, Klaaske Jans			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Deinema, Doetje Jans			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Braaksma, Anne Wybes			23			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekema, Jan Paulus			20			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Jong, Bauke Johannes			15			Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Visser, Aagje Jans			21			Giekerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

161		1	9		Olivier, Cornelis Laurens		39			Jelsum			wedunaar		Landbouwer		P.
					Olivier, Louw Cornelis			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Olivier, Bote Cornelis			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Olivier, Sytske Cornelis		7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Olivier, Antje Cornelis			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Laafferman, Sye Gosses			20			Hijum			jongmans		Boereknegt		P.
					Brolsma, Jan Gerrits			16			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Straatsma, Johanna Oedses		25			Jislum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hemkes, Stijntje Jans			24			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

162		1	9		Hylkema, Aede Hylkes			51			Marrum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Wiersma, Trijntje Beerts		52			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hylkema, Hylke Aedes			18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hylkema, Beert Aedes			14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hylkema, Bote Aedes			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hylkema, Geertje Aedes			23			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hylkema, Trijntje Aedes			20			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Hilbrand Hotses		22			Hijum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Jong, Jouke Syes			21			Roodkerk		jongmans		Boereknegt		P.
					
163		2	10		Dijkstra, Jacob Cornelis		55			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Kleinhuis, Sytske Jans			41			Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Wypkje Jacobs			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Scheper, Jacob Wytses			34			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Veen, Sipkje Pieters		31			Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Scheper, Hette Jacobs			10			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Scheper, Pieter Jaocbs			6			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Scheper, Lolke Jacobs			10 maand		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Scheper, Jetske Jacobs			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					scheper, Antje Jacobs			4			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

164		1	5		Kooistra, Wopke Ates			41			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Westerhuis, Lysbet Sipkes		36			Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kooistra, Ate Wopkes			11			Finkum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kooistra, Jan Wopkes			5			Hijum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kooistra, Pietje Wopkes			9			Hijum			jonge dochter		zonder beroep		P.

165		1	6		Bokma, Dirk Bokkes			59			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Dijkstra, Janke Cornelis		49			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bokma, Eke Dirks			28			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bokma, Froukje Dirks			17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bloemsma, Cornelis Egberts		27			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Gelt Gelts			19			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.

166		1	7		Tolsma, Arjen Doekeles			48			Marsum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Gelder, Rinske Beerts			45			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Doekele Arjens			22			Beetgum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Beert Arjens			21			Beetgum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Sytske Arjens			15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Sloten, Taeke Tjalles		18			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Plantinga, Lysbeth Gerrits		20			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

167		1	8		Roorda, Freerk Sybes			30			Stiens			gehuwd			Landbouwer		P.
					Vierstra, Minke Pieters			30			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Roorda, Sybe Freerks			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Pieter Freerks			10 maand		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Graaf, Sake Jetses			24			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Miedema, Willem Doekes			17			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Looyenga, Feyke Johannes		16			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Wagenaar, Dirkje Berends		20			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

168		1	3		de Jong, Frans Gerbens			25			Hallum			weduwnaar		Guardenier		P.
					de Jong, Wybren Franses			11 maand		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Zijma, Fetje Symens			28			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.


Aan de Weg na Hijum	

169		1	6		Deinema, Willem Gerrits			25			Stiens			gehuwd			Landbouwer		P.
					Rynks, Sjutje Rienks			29			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ferwerda, Johannes Hotses		23			Hijum			jongmans		Boereknegt		P.
					Ferwerda, Tjalle Hotses			20			Hijum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hofman, Gerrit Reinders			17			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Plantinga, Minke Gerrits		18			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

169 1/2		2	8		Jonker, Sytske Martens			57			Hallum			weduwe			Arbeidersche		P.
					van der Haag, Hindrik Jans		31			Hallum			jongmans		Arbeider		P.
					van der Haag, Marten Jans		29			Hallum			jongmans		Arbeider		P.
					van der Haag, Pieter Jans		20			Hallum			jongmans		Arbeider		P.
					van der Haag, Rientje Jans		17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Haag, Marijke Jans		15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jonker, Tys Martens			55			Hijum			weduwnaar		zonder beroep		P.
					de Groot, Johanna Rynks			32			Beers			jonge dochter		zonder beroep		P.


170		geen adres


171		1	11		Deinema, Tjerk Gerrits			34			Stiens			gehuwd			Landbouwer		P.
					Halma, Trijntje Pieters			29			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Poelstra, Pybe Harmens			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Deinema, Gerrit Tjerks			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Deinema, Willem Tjerks			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Deinema, Ymkje Tjerks			5 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Groeneveld, Dirk Cornelis		25			Stiens			jongmans		Boereknegt		P.
					Kooistra, Sipke Wopkes			15			Hijum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Sytze Feyes			14			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.
					Miedema, Wytske Jans			20			Wester Nijkerk		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hemkes, Hendrikje Jans			16			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

172		1	7		Boersma, Lieuwe Montes			39			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Jaarsma, Aafke Hiddes			38			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Monte Lieuwes			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Maartje Lieuwes		15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Grietje Lieuwes		13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Wytze Hindriks		22			Maarum in Groningerland	jongmans		Boereknegt		P.
					van der Velde, Jetske Klases		22			Finkum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

173		1	6		de Beer, Stijntje Renses		64			Aalsum			weduwe			Landbouwersche		P.
					Zijlstra, Renske Jans			26			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bosch, Jan Feitzes			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Braaksma, Bendert Boyens		27			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Boersma, Ype Syes			13			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Wipma, Pietje Oedses			19			Augustinusga		jonge dochter		Dienstmeid		P.

174		geen adres


Jousmaburen

175		1	5		Hogerhuis, Pieter Sjoerds		41			Menaldum		gehuwd			Guardenier		P.
					Smet, Jetske Piers			32			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hogerhuis, Pier Pieters			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hogerhuis, Jan Pieters			1 week			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hogerhuis, Sjoerd Pieters		1			Britsum			jongmans		zonder beroep		P.
					

176		1	4		Miedema, Douwe Bouwes			65			Vrouwenparochie		weduwnaar		Guardenier		P.
					Miedema, Bouwe Douwes			35			Hallum			jongmans		Guardenier		P.
					Miedema, Dirk Douwes			32			Hallum			jongmans		Guardenier		P.
					Bijlstra, Antje Baukes			18			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

177		1	3		Feenstra, Yme Wybrens			23			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					van Sloten, Renske Pieters		28			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Feenstra, Minke Ymes			2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					

Noorder Mieden

178		1	4		Feenstra, Auke Wybrens			35			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					van Sloten, Antje Pieters		42			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Feenstra, Wiebren Aukes			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Feenstra, Menske Aukes			13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

179		1	7		de Vries, Cornelis Wytses		38			Wanswerd		gehuwd			Landbouwer		P.
					Jansma, Sara Annes			34			Wijns			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Wytze Cornelis		10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Anne Cornelis			6			wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Oosterga, Gerben Jelles			24			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Fokke Gosses			18			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Dijkstra, Sytske Wybrens		25			Wartens			jonge dochter		Dienstmeid		P.

180		1	7		Hiemstra, Yme Jelles			48			Kubaard			gehuwd			Landbouwer		P.
					Kiestra, Dieuke Pieters			39			Franeker		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hiemstra, Pieter Ymes			17			Kubaard			jongmans		zonder beroep		P.
					Hiemstra, Jelle Ymes			11			Kubaard			jongmans		zonder beroep		P.
					Hiemstra, Jan Ymes			8			Kubaard			jongmans		zonder beroep		P.
					Hiemstra, Jetske Ymes			13			Kubaard			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hiemstra, Atje Ymes			5			Kubaard			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
181		1	8		Roorda, Sake Hindriks			39			Jelsum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Menarda, Trijntje Joekes		38			Hylaard			gehuwd			zonder beroep		P.
					Roorda, Hindrik Sakes			9			Jelsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Ymkje Sakes			7			Jelsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roorda, Baukje Sakes			5			Jelsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roorda, Rintje Sakes			2			Jelsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Pieter Klases			25			Anjum			jongmans		Boereknegt		P.
					Lousma, Aafke Baukes			37			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.

182		1	2		Haanstra, Anne Arjens			53			Finkum			gehuwd			Koopman			P.
					de Groot, Trijntje Wybrens		50			Wester Nijkerk		gehuwd			zonder beroep		P.

183		1	10		Koopmans, Dirk Ydes			33			Ferwerd			weduwnaar		Landbouwer		P.
					Koopmans, Yde Dirks			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopmans, Akke Dirks			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koopmans, Jantje Dirks			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koopmans, Trijntje Dirks		3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koopmans, Japke Dirks			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Pieter Jans			32			Janum			jongmans		Boereknegt		P.
					Haanstra, Jan Tjallings			16			Janum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bouma, Siemkje Cornelis			23			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Vellinga, Dirkje Jans			18			Birdaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.

Jousma Buren

184		1	5		Haanstra, Tjalling Arjens		54			Finkum			gehuwd			Guardenier		P.
					Postma, Trijntje Jacobs			42			Menaldum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Haanstra, Jacob Tjallings		22			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Haanstra, Akke Tjallings		13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Haanstra, Saapke Tjallings		11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					

185		1	10		Boersma, Oense Taekes			39			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Laurman, Antje Minnes			39			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Sierk Oenses			15			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Taeke Oenses			13			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Menne Oenses			11			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Klaas Oenses			7			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Jitze oenses			5			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Ytje Oenses			9			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Holwerda, Sake Jans			29			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Terpstra, Antje Klases			19			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

186		1	12		Rynks, Cornelis Johannes		38			Marrum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Stelwagen, Baukje Hendriks		37			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rynks, Johannes Cornelis		12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Hindrik cornelis			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Bauke Cornelis			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Sjoukje Cornelis			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Braaksma, Doede Jelles			31			Wester Nijkerk		jongmans		Boereknegt		P.
					Kayser, Meinto Hindriks			18			Delfzijl		jongmans		Boereknegt		P.
					Kuperus, Marten Aedes			17			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Pieter Symens			15			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Haag, Ymkje Jans		23			Oenkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Smit, Antje Christiaans			17			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

187		2	10		van der Haag, Pieter Jans		33			Oenkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					Stelpstra, Froukje Baukes		33			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Haag, Jan Pieters		5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Haag, Sjoukje Pieters		8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Haag, Adriaantje Pieters	4 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Alle Sakes			41			Ferwerd			gehuwd			Schipper		P.
					Hoekstra, Antje Martens			55			Hogebeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Boonstra, Marten Alles			19			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Baukje Alles			20			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Dirkje Alles			15			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

Aan de Weg na Marrum.

188		1	5		Hiemstra, Klaas Hendriks		46			Birdaard		gehuwd			Wagenaar		P.
					Sybesma, Trijntje Arjens		47			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.	
					Hiemstra, Hindrik Klases		10			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Hiemstra, Arjen Klases			7			Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Hiemstra, Wyke Klases			6			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					

189		2	9		Smit, Jan Jans				33			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Groot, Antje Aukes			29			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Smit, Auke Jans				11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Smit, Jan Jans				1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Smit, Jetske Jans			9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smit, Botje Jans			6			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smit, Janke Jans			4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Westra, Jan Gerbens			55			Wester Nijkerk		weduwnaar		Guardenier		P.
					Wierstra, Taetske Jans			15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

190		2	7		Zijlstra, Sjouke Teekes			27			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Wiersma, Dieuke Gosses			24			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Klaaske Ypes			13			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					de Vries, Harmen Ypes			31			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Kooy, Maaike Jans		23			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Jans Harmens			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Jacob Harmens			5 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

191		2	7		Bennema, Jan Jouws			31			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Krol, Syke Alberts			27			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Roorda, Dieuke Pieters			18			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Reitsma, Jelle Taekes			37			Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Reitsma, Korneliske Taekes		40			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Reitsma, Romkje Taekes			37			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Sjoukje Sjoukes		17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.


Hooge heere Weg.

192		2	10		Hoekstra, Jan Aebeles			36			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Blijstra, Antje Rynks			40			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Rienk Jans			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Ybele Jans			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Helder, Jacob Baukes			32			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Lepstra, Reinou Klases			32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Helder, Klaas Jacobs			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Helder, Bauke Jacobs			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Helder, Aukje Jacobs			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Helder, Fokje Jacobs			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
193		1	9		van der Ley, Jacob Jans			34			Vrouwenparochie		gehuwd			Landbouwer		P.
					Hoeksma, Dirkje Johannes		28			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ley, Jan Jacobs			6 week			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ley, Sjoukje Jacobs		3			Hijum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Hein Meinderts		21			Finkum			jongmans		Boereknegt		P.
					Siderius, Dirk Siegers			18			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.
					van Sloten, Hindrik Tjalles		16			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Meters, Lientje Jitses			21			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Bos, Lysbet Feikes			18			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

194		1	15		Rynks, Rienk Johannes			42			Marrum			weduwnaar		Landbouwer		P.
					Rynks, Jan Rienks			15			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Johannes Rienks			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Jacob Rynks			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Biense Rynks			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Sieds Rynks			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Klaas Rynks			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Naentske Rynks			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Wytze Douwes			23			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Miedema, Piebe Jans			22			Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Hiddema, Hette Ates			19			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bijlsma, Ekke Ates			16			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Kooy, Doetje Jans		26			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smeding, Antje Taekes			21			Leeuwarden		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Stoltsz, Marijke Wopkes			16			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

195		1	12		Roeda, Jouke Jochums			47			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Vellinga, Hiltje Andries		42			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Roeda, Jochum Joukes			19			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Roeda, Andries Joukes			11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roeda, Jitze Joukes			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roeda, Jetske Joukes			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roeda, Wikje Joukes			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roeda, Folkert Joukes			1 week			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Looyenga, Pieter Johannes		23			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Dijkstra, Taeke Dirks			19			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Meters,	Jochum Jisses			14			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Roorda, Dieuke Alberts			25			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

196		1	8		Koopmans, Jacob Ydes			31			Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Stienstra, Trientje Jochums		31			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Koopmans, JOchem Jacobs			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wielinga, Evert Cornelis		26			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Cornelis Foppes		18			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Fokkema, Douwe Dirks			18			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bylsma, Jacob Tjepkes			12			Tzumarrum		jongmans		Boereknegt		P.			
					de Klein, Beitske Jacobs		23			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

197		1	12		Jensma, Goffe Gerlofs			56			Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					van der Wal, Trijntje Gosses		39			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jensma, Gerlof Goffes			17			Holwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Jensma, Gosse Goffes			14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jensma, Teunis Goffes			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jensma, Cornelis Goffes			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jensma, Lieuwe Goffes			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jensma, Menke Goffes			20			Holwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jensma, Lutske Goffes			16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jensma, Sytske Goffes			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jensma, Getske Goffes			10 maand		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Hoek, Dirk Willems		49			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.

198		2	10		Hoekstra, Tjerk Arjens			35			Marrum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Hoekstra, Arjen Tjerks			11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Tiede Arjens*			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Sytze Arjens*			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Maaike Fransen			64			Hallum			weduwe			Dienstmeid		P.
					Hoekema, Wybren Paulus			37			Nijkerk			gehuwd			Guardnier		P.
					Obma, Henke Tjeerds			30			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekema, Poulus Wybrens			8			Hijum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekema, Tjeerd Wybrens			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekema, Sytze Wybrens			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

199		1	6		Olijnsma, Klaas Cornelis		48			Leeuwarden		gehuwd			Grofsmid		P.
					Heidanus, Aaltje Arjens			45			Berlikum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Olijnsma, Arjen Klases			19			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Olijnsma, Cornelis Klases		18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					olijnsma, Freerk Klases			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Olijnsma, Marta Klases			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

Vijfhuisen.

200		1	6		Terpstra, Rein Ettes			39			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Dijkstra, Pietje Syes			36			Wijns			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Ette Reins			10			Wijns			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Sye Reins			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Doetje Reins			7			Wijns			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Veen, Sjoerd Tietes		23			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

201		1	5		Roorda, Pieter Taekes			49			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Dijkstra, Trijntje Sybrens		49			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Roorda, Grietje Pieters			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roorda, Durkje Pieters			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roorda, Jantje Pieters			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

202		1	4		van der Ploeg, Gerrit Tyssen		35			Sint Annaparochie	gehuwd			Guardenier		P.
					Dijkstra, Syke Hendriks			34			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Bauke Hendriks		24			Hallum			jongmans		Guardenier		P.
					Hoekema, Tietje Pieters			64			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.

203		1	5		Hoekstra, Foppe Cornelis		42			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoekstra, Durkje Gerrits		34			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Willem Foppes			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Gerrit Foppes			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jantje Foppes			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

204		1	5		van Dijk, Poulus Willems		59			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Janke Jans			49			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Jan Paulus			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Tietje Poulus			16			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jantje Poulus			13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

205		1	7		de Boer, Bokke Tjeerds			28			Hallum			jongmans		Landbouwer		P.
					de Boer, Douwe Tjeerds			26			Hallum			jongmans		Landbouwer		P.
					Braaksma, Sytze Boyens			24			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bokma, Bokke Jippes			21			Welsrijp		jongmans		Boereknegt		P.
					Reitsma, Tjeerd Eiberts			14			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Mellema, Jeltje Jacobs			35			Sint Jacobiparochie	jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hoekstra, Heebeltje Foppes		15			Hijum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

206		1	13		Polstra, Beert Tyssens			41			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Poelstra, Antje Sjoukes			38			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Polstra, Tys Beerts			16			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Polstra, Sjouke Beerts			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Polstra, Jan Beerts			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Polstra, Pietje Beerts			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Polstra, Lysbet Beerts			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Polstra, Aaltje Beerts			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Polstra, Atje Beerts			9 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Aebe Cornelis			28			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Porte, Jan Sakes			20			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.	
					Tjepkema, Tjepke Jacobs			16			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.
					de Haan, Jeltje Tietes			24			Beetgum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

Aan de Zeedijk.

207		1	6		Miedema, Feye Tjallings			60			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Zool, Riemkje Rynks			48			Beetgum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Sytze Feyes			23			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Tjalling Feyes			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Getje Feyes			15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Antje Feyes			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

208		1	10		Slim, Arjen Cornelis			40			Hallum			weduwnaar		Landbouwer		P.
					Slim, Cornelis Arjens			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Slim, Tietje Arjens			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Slim, Janke Arjens			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Slim, Jantje Arjens			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					slim, Trijntje Arjens			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ebbens, Menne Harmens			24			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Ysbrand Jans			13			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Lange, Willemke Pieters		31			Wester Nijkerk		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hoekstra, Grietje Jans			15			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.


Nieuwe Zijl.

209		1	7		Slim, Cornelis Arjens			65			Vrouwenparochie		weduwnaar		Landbouwer		P.
					Slim, Sytske Cornelis			21			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Weg, Douwe Jans			30			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Settema, Jelle Lykeles			22			Wester Nijkerk		jongmans		Boereknegt		P.
					de Jong, Sytze Wopkes			22			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Dijkstra, Cornelis Aukes		15			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.
					Schepenaar, Martje Jans			20			Sint Annaparochie	jonge dochter		Dienstmeid		P.

210		1	11		Sipma, Klaas Symens			29			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					de Groot, Maaike Sjoerds		23			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sipma, Symen Klases			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sipma, Sjoerd Klases			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sipma, Yfke Klases			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jouke Cornelis		37			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Foppe Cornelis		17			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bandstra, Gerrit Wybes			15			Sint Annaparochie	jongmans		Boereknegt		P.
					Landman, Hindrik Pieters		13			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Kley, Grietje Johannes		20			Sint Annaparochie	jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hofman, Jantje Gerrits			15			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

211		1	2		Gelder, Lysbet Rienks			85			Hallum			weduwe			Guardeniersche		P.
					Zijlstra, Dieuke Cornelis		42			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

212		1	3		t Hoen, Syke Rynks			58			Vrouwenparochie		weduwe			Guardeniersche		P.
					van der Kolk, Arjen Arjens		17			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Kolk, Dieuke Arjens		21			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.

213		1	7		Koehoorn, Jan Willems			47			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Veenstra, Engeltje Wybrens		36			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Koehoorn, Willem Jans			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Koehoorn, Eise Jans			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Koehoorn, Janke Jans			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koehoorn, Tjaltje Jans			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bosch, Jan Gerrits			62			Blija			weduwnaar		Turfmeter		P.

214		1	5		van der Meulen, Engbert Martens		29			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Dankert, Dieuke Teunis			28			Sint Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Meulen, Marten Engberts		4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Klaaske Engberts	2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Laurman, Janke Lolles			34			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

215		2	7		Kramer, Sjouke Luitzens			31			Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					van der Meulen, Janke Martens		26			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kramer, Goyke Sjoukes			2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kramer, Aafke Sjoukes			1 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Huisen, Tetje Pieters			18			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					de Bild, Arjen Abrams			44			Sint Annaparochie	gehuwd			Arbeider		P.
					van Dijk, Grietje Teunis		59			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					

216		1	9		Bekius, Douwe Alleriks			46			Vrouwenparochie		gehuwd			Kastelein		P.		
					Schaaf, Matje Sjoerds			42			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bekius, Cornelis Douwes			8			Vrouwenparochie		jongmans		zonder beroep		P.
					Bekius, Johannes Douwes			6			Vrouwenparochie		jongmans		zonder beroep		P.
					Bekius, Daan Douwes			3			Vrouwenparochie		jongmans		zonder beroep		P.
					Bekius, Grietje Douwes			15			Sint Annaparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bekius, Trijntje Douwes			13			Sint Annaparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Groot, Baukje Martens		16			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Schaaf, Hiltje Sjoerds			19			Belgemwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

217		1	13		Postma, Gerrit Gerrits			42			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Brolsma, Lysbeth Jans			42			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Gerrit Gerrits			18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Jan Gerrits			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Harmen Gerrits			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Gysbert Gerrits			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Ruurd Gerrits			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Grietje Gerrits			15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Pietje Gerrits			11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Antje Gerrits			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Borger, Jacob Leenderts			27			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.
					Borger, Pieter Eeltjes			17			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.
					de Haan, Sjoukje Hendriks		20			Dragten			jonge dochter		Dienstmeid		P.

218		2	12		Rendeloop, Johannes Frederiks		46			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Tysma, Tjitske Joukes			46			Winsum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rendeloop, Menkes Johannes		10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rendeloop, Hindrikje Johannes		12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rendeloop, Marijke Johannes		6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Walstra, Renske Menkes			66			Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Bokma, Jippe Bokkes			50			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoornstra, Willemke Jans		35			Schingen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bokma, Johannes Jippes			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bokma, Eelke Jippes			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bokma, Antje Jippes			16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bokma, Eelkje Jippes			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

219		1	8		Sipma, Aaltje Symens			41			Ternaard		weduwe			Landbouwersche		P.
					Hessels, Symen Jans			15			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hessels, Maaike Jans			13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hessels, Jantje Jans			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dankert, Klaas Teunis			26			Sint Annaparochie	jongmans		Boereknegt		P.
					Terpstra, Douwe Douwes			22			Sint Annaparochie	jongmans		Boereknegt		P.
					Dijkstra, Anne Rienks			13			Sint Jacobiparochie	jongmans		Boereknegt		P.	
					Bosch, Nieske Jans			30			Hallum			jonge dochter 		Dienstmeid		P.


Vijfhuizen.

220		1	7		Hoekstra, Jan Ysbrands			46			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Broekens, Klaaske Jans			43			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jan Jans			18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Aede Jans			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Sjouke Jans			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Antje Jans			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Dieuke Jans			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

221		1	7		Halma, Douwe Annes			42			Dronrijp		gehuwd			Arbeider		P.
					Bijlsma, Pietje Keimpes			32			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Halma, Anne Douwes			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Keimpe Douwes			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Jacob Douwes			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Grietje Douwes			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Halma, Dieuke Douwes			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

222		1	6		Hoekstra, Cornelis Fokkes		49			Hallum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Hoekstra, Minne Cornelis		14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Anne Cornelis			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jan Cornelis			10 maand		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Weerda, Syke Jans			36			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Tietje Cornelis		20			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

223		2	10		Reitsma, Wytske Harms			58			Stiens			weduwe			Guardeniersche		P.
					Plantinga, Anne Foppes			32			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Plantinga, Johannes Foppes		27			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Plantinga, Otte Foppes			24			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Plantinga, Liebe Foppes			17			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Dirk Pieters			28			Hantum			gehuwd			Arbeider		P.
					Boekebinder, Renske Jans		35			Sint Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Pieter Dirks			3			Finkum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Lysbet Dirks			5			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.

224		1	4		Feenstra, Sweitze Wybrens		41			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Regnerus, Antje Jacobs			40			Wester Nijkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Feenstra, Jacob Sweitzes		7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Feenstra, Janke Sweitzes		14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

225		1	11		Sytsma, Sieds Cornelis			36			Anjum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Postma, Antje Gerrits			35			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sytsma, Cornelis Sieds			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sytsma, Gerrit Sieds			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sytsma, Pieter Sieds			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sytsma, Trijntje Sieds			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bosma, Sjerp Franses			28			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.
					Roorda, Sybren Pieters			16			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bonsma, Fokke Harmens			15			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Roersma, Janke JOhannes			28			Ureterp			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Ringers, Ytje Egges			18			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.


Oude Leye.

226		2	5		Hoitsma, Lieuwe Willems			31			Stiens			gehuwd			Arbeider		P.
					Tuinstra, Janke Pieters			36			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoitsma, Gelske Lieuwes			8			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoitsma, Jetske Lieuwes			5			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visbeek, Hindrik Tjeerds		62			Hallum			weduwnaar		Arbeider		P.

227		1	4		van der Woude, Renske Syes		41			Finkum			weduwe			Arbeidersche		P.
					van der Woude, Sytske Cornelis		13			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bergsma, Trijntje Tyssens		9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Harmen Pieters		39			Ternaard		gehuwd			Arbeider		P.

228		1	3		Braaksma, Cornelis Jans			42			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Bousma, Trijntje Battus			27			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Braaksma, Jan Cornelis			73			Finkum			weduwnaar		zonder beroep		P.

229		1	7		de Vries, Jacob Jelgers			51			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Snijder, Fokeltje Hindriks		38			Finkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Jelger Jans			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Menne Jacobs			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Feitje Jacobs			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Jan Jacobs			3 week			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Tietje Jacobs			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
	
230		1	6		Bisschop, Jacob Philippus		36			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					van der Ley, Rigtje Freerks		34			Beetgum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bisschop, Freerk Jacobs			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bisschop, Jan Jacobs			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bisschop, Dooitsen Jacobs		2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Leegstra, Freerk Freerks		7			Finkum			jongmans		zonder beroep		P.

231		3	14		Dijkstra, Abram Pieters			27			Finkum			gehuwd			Guardenier		P.
					Stip, Dieuke Jans			28			Finkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Pieter Abrams			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, JAn Abrams			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.	
					Bos, Grietje Abrams			67			Vrouwenparochie		weduwe			zonder beroep		P.
					Botma, Neeltje Sjoerds			38			Vrouwenparochie		weduwe			zonder beroep		P.
					van der Woude, Sytze Renses 		16			Hijum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Woude, Sjoerd Renses		13			Hijum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Woude, Jans Renses		10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Woude, Sjoerdtje Renses		5			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Halma, Jeltje Andries			40			Hallum			weduwe			Arbeidersche		P.
					Hofman, Reinder Rintjes			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hofman, Aafke Rintjes			7			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofman, Maaike Rintjes			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

232		3	12		de Vries, Ype Harmens			62			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Zoodsma, Tjitske Sytzes			60			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Janke Ypes			26			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lep, Jan Jans				29			Sint Annaparochie	gehuwd			Arbeider		P.
					Hiemstra, Wyke Jarigs			33			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boonstra, Johannes Martens		11			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Ybeltje Martens		10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Schuurmans, Baukje Tomas		43			Boossum			weduwe			Arbeidersche		P.
					Hoekstra, Baukje Lieuwes		49			Finkum			weduwe			Arbeidersche		P.
					Hoekstra, Hindrik Bienes		17			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jitze Bienes			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Adema, Hiltje Douwes			62			Sint Jacobiparochie	weduwe			zonder beroep		P.
					
233		1	4		Gelder, Marijke Beerts			43			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kingma, Antje Lieuwes			16			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kingma, Atje Lieuwes			6			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Gelder, Antje Piebes			13			Finkum			jonge dochter		zonder beroep		P.

233 1/2		1	3		Haayema, Wopke Pieters			27			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Ploeg, Sjutje Dirks		36			Bornwird		gehuwd			zonder beroep		P.
					Haayema, Aaltje Wopkes			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

233 1/3		1	6		Vriesema, Hans Taekes			47			Finkum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Fetje Harms			41			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Vriesema, Taeke Hanses			15			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Friesema, Harmen Hanses			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Friesema, Jetske Hanses			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Friesema, Geeske Hanses			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

233 1/4		1	3		Porte, Gerrit Pieters			49			Stiens			weduwnaar		Arbeider		P.
					Porte, Pieter Gerrits			25			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Lysbet Douwes			56			Hallum			weduwe			Dienstmeid		P.

234		2	7		Postma, Andries Andries*		49			Nes			gehuwd			Arbeider		P.
					Ploegstra, Tjetske Feikes		46			Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Grietje Andries			16			Sweins			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ley, Jan Alberts		28			Finkum			gehuwd			Arbeider		P.
					Geerrards, Christina Gideons		24			Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ley, Maaike Jans		10 maand		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* doorgehaald w.s. wegens overlijden, red.)

235		1	6		Visbeek, Johannes Hindriks		30			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Vogelzang, Gooitske Sakes		21			Finkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visbeek, Gatse Johannes			5 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Visbeek, Hindrik Johannes		5 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Visbeek, Antje Johannes			3			Finkum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Post, Ynske Klases			13			Hijum			jonge dochter		zonder beroep		P.

236		1	8		Kramer, Arjen Jans			38			Sint Jacobparochie	gehuwd			Wagenmaker		P.
					Stolte, Janke Tomas			34			Lekkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kramer, Tomas Arjens			9			Finkum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kramer, Johannes Arjens			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kramer, Geertje Arjens			12			Sint Jacobiparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kramer, Jantje Arjens			6			Finkum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kramer, Aukje Arjens			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ley, Gerben Jans		24			Vrouwenparochie		jongmans		Wagenmakersknegt	P.

237		1	3		Hoekstra, Johannes Wiltjes		75			Stiens			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoekstra, Trijntje Berends		72			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Rense Jans			17			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

238		1	6		Nieuwsma, Hein Renses			41			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Osinga, Trijntje Bokkes			32			Sint Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Rense Heins			6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Bokke Heins			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Neeltje Heins			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Adriaantje Heins		1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

239		1	5		Rynks, Hans Symens			32			HAllum			gehuwd			Guardenier		P.
					Hommema, Trijntje Lolkes		31			Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rynks, Jeltje Hanses			8			Hijum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rynks, Antje Hanses			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kuipers, Trijntje			15			Hijum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

240		1	6		Rengers, Oege Roelofs			51			Harlingen		weduwnaar		Verwersknegt		P.
					Rengers, Hindrik Oeges			12			Vrouwenparochie		jongmans		zonder beroep		P.
					Rengers, Tjitske Oeges			24			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rengers, Trijntje Oeges			18			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rengers, Jantje Oeges			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rengers, Baukje Oeges			8			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.

241		1	4		van der Woude, Pieter Syes		33			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Wagenaar, Rigtje Berends		25			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Woude, Sytske Pieters		9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Lutske Pieters		1			Finkum			jonge dochter		zonder beroep		P.

242		1	10		van der Ploeg, Akke Feikes		41			Hijum			weduwe			Schoenmakersche		P.
					Elzinga, Reinder Jelles			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Elzinga, Johannes Jelles		7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kupers, Sjieuke Jacobs			15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kupers, Antje Jacobs			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.					
					Elzinga, Katolina Jelles		5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Elzinga, Feikje Jelles			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Elzinga, Maaike Jelles			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Johannes Pieters		78			Hijum			weduwnaar		zonder beroep		P.
					Elsinga, Lieuwe Reinders		33			Hallum			jongmans		Schoenmakersknegt	P.

243		1	4		Hiemstra, Rienk Jarigs			31			Hallum			gehuwd			Schoenmakersknegt	P.
					Egli, Lysbet Hindriks			30			Terwispel		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hiemstra, Trijntje Rynks		3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hiemstra, Ybeltje Rienks		2 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

244		1	4		van der Ley, Menke Jans			43			Vrouwenparochie		weduwe			Winkeliersche		P.
					van der Meulen, Abeltje Renses		19			Finkum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Lysbet Renses		17			Finkum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Trijnjte Renses		11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

245		1	4		Gelder, Rense Beerts			35			Hallum			gehuwd			Klokmaker		P.
					Sybesma, Sytske Sybes			27			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Gelder, Sybren Rinses			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Martini, Trijntje Gerbens		17			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

246		1	6		Faber, Rense Douwes			37			Hallum			gehuwd			Grofsmid		P.
					Dijkstra, Fetje Jacobs			38			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Faber, Grietje Renses			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Faber, Doetje Renses			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stambergen, Frederik Hindriks		24			Sint Annaparochie	jongmans		Smidsknegt		P.
					Boomsma, Atske Sytses			19			Vrouwenparochie		jonge dochter		Dienstmeid		P.

247		1	6		Vogelzang, Pieter Jans			43			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Bijl, Reinou Gerrits			45			Wijns			gehuwd			zonder beroep		P.
					Vogelzang, Gatske Pieters		15			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vogelzang, Tjitske Pieters		12			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vogelzang, Houkje Pieters		10			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vogelzang, Lysbet Pieters		4			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.

248		1	5		Leystra, Freerk Klases			31			Hallum			gehuwd			Koopman			P.
					Gelder, Atje Johannes			29			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Leystra, Johannes Freerks		1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Leystra, Trijntje Freerks		4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Jantje Hanses			18			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

249		1	4		Leystra, Klaas Hanses			62			Finkum			weduwnaar		Guardenier		P.
					Leystra, Hans Klases			23			Hallum			jongmans		Guardenier		P.
					Wijngaarden, Jeltje Pieters		27			Leeuwarden		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Leystra, Jelte Hanses			51			Finkum			jongmans		zonder beroep		P.

250		1	10		Rynks, Hessel Symens			30			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Sevenster, Swopkje Sybes		27			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rynks, Symen Hessels			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Arjen Hessels			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Ymkje Hessels			5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Putman, Frans				34			Osnabrug		jongmans		Boereknegt		P.
					Kuper, Cornelis Jacobs			23			Finkum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Velde, Koen Feyes		18			Stiens			jongmans		Boereknegt		P.
					Zondervan, Ytje Tabes			30			Finkum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Bos, Gerbentje Jans			16			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

Hallumerhoek.

251		1	6		Bosch, Feike HIndriks			48			Oudkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					van der Ley, Dieuke Jans		39			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bosch, Jan Feikes			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Jelle Feikes			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Jeltje Feikes			14			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bosch, Jantje Feikes			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

251 1/2		1	4		Kooij, Durkje Symens			44			Hallum			weduwe			Arbeidersche		P.
					de Vries, Sake Abes			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Antje Abes			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vreis, Aafke Abes			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

251 1/3		1	5		Sipma, Ype Pieters			57			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Metje Sybes			49			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sipma, Jacob Ypes			17			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Sipma, Tietje Ypes			15			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sipma, Naantske Ypes			25			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.

252		1	4		Halma, Sye Annes			31			Dronrijp		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Loo, Tjitske Dirks		27			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Halma, Anne Syes			2			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Grietje Syes			2 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

253		1	8		Jippes, Jan Jansen			78			Hallum			weduwnaar		Landbouwer		P.
					Jippes, Jan Jansen			33			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jippes, Rense Jans			31			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jippes, Douwe Jans			27			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jippes, Doeke Jans			24			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kamminga, Frans Dirks			14			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Kroodsma, Klaaske Douwes		38			Stiens			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Osinga, Getje Arjens			13			Stiens			jonge dochter		Dienstmeid		P.

254		1	10		Halma, Jan Piebes			36			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Dokter, Aafje Jans			30			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Halma, Piebe Jans			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Ymkje Jans			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Halma, Sytske Jans			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Sye Jans			26			Finkum			jongmans		Boereknegt		P.
					Ebbens, Frans Jacobs			19			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Symen Abes			16			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bijlsma, Lysbet Keimpes			19			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					de Vries, Dirkje Abes			14			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
		
255		1	8		Brolsma, Gerrit Jans			39			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					van der Maan, Pietje Klases		28			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Brolsma, Jan Gerrits			1			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Brolsma, Klaas Gerrits			3 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Aye Johannes		24			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Maan, Dirk Klases		22			Hijum			jongmans		Boereknegt		P.
					Reitsma, Gerben Annes			14			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Visser, Dieuke Alberts			22			Hijum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

256		1	6		Nieuwsma, Wybe Renses*			38			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Monsma, Ytje Symens			37			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Rense Wybes			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Symen Wybes			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Tietje Wybes			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Adriaantje Wybes		5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(*doorgehaald w.s. wegens overlijden, red.)

257		1	2		Hofman, Reinder Fokkes			62			Oenkerk			weduwnaar		Arbeider		P.
					Braaksma, Baukje Pieters		62			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

258		1	6		van der Weg, Jan Rochus			62			Hallum			weduwnaar		Guardenier		P.
					van der Weg, Pietje Jans		31			Hallum			jonge dochter		Stroohoedenmaakster	P.
					van der Weg, Lysbeth Jans		24			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Anne Douwes			17			Wester Nijkerk		jongmans		Boereknegt		P.
					de Wilde, Rinske Jelles			48			Kortehemmen		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van der Weg, Jan Tyssen			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.

259		2	10		Hoekstra, Luitzen Luitzens		31			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Buwalda, Antje Jouwerts			30			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Pieter Luitzens		4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Ybeltje Luitzens		2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Douwe Pieters			54			Marrum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Harmens, Lutske				10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visbeek, Wybe Klases			28			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Getje Brands			38			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visbeek, Dieuke Wybes			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Antje Andries		60			Roodkerk		weduwe			zonder beroep		P.

260		1	6		Visbeek, Tjeerd Klases			35			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Trijntje Ysbrands		37			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visbeek, Ysbrand Tjeerds		4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Visbeek, Janke Tjeerds			10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visbeek, Sytske Tjeerds			8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visbeek, Antje Tjeerds			6			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

261		1	8		Heidamus, Pieter Sieds			35			Finkum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Tanja, Geerlantje Gerlofs		27			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boonstra, Eyse Lynses			25			Ureterp			jongmans		Boereknegt		P.
					Wiersma, Valentijn Jans			18			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Jubstra, Sake Minnes			18			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Botma, Rynke Nutters			21			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Bouma, Trijntje Steffens		16			Wier			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Tietje Steffens			13			Sint Annaparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.

262		3	11		Terpstra, Jitze Eelkes			57			Wanswerd		gehuwd			Arbeider		P.
					Terpstra, Antje Oebeles			61			Dragten			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Eelke Jitses			29			Birdaard		jongmans		Guardenier		P.
					Terpstra, Oebele Jitses			27			Birdaard		gehuwd			Guardenier		P.
					Akkerman, Willemke Ruurds		27			Oudeboorn		gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Jitse Oebeles			1 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Albert Taekes			57			Marrum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Roorda, Teunis Alberts			23			Hallum			jongmans		Kleermaker		P.
					Roorda, Taekeltje Alberts		20			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Porte, Jouke Sakes			9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Op Zee, Renske Dirks			42			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

263		1	3		Polet, Klaas Ysaks			47			Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Rollingswier, Wypkje Martens		39			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Polet, Lysbet Klases			20			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

264		2	7		van der Ploeg, Jan Dirks		32			Stiens			gehuwd			Arbeider		P.
					Smeding, Geertje Jacobus		26			Rottevalle		gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Alle Dirks			29			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Terpstra, Eelkje Gerrits		33			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Antje Alles			3			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Dirkje Alles			7 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bakker, Aaltje Harings			15			Sint Annaparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.

265		1	8		Wagenaar, Willem Jans			40			Marrum			gehuwd			Schipper		P.
					de Boer, Naentske Pieters		50			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Wagenaar, Jan Willems			7			Wester Nijkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Pieter Jans			21			Wester Nijkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Sjoerd Jans			18			Wester Nijkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Sieds Jans			12			Wester Nijkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Trijntje Jans			14			Wester Nijkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rendeloop, Renske Johannes		18			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

266		2	8		Visbeek, Douwe Klases			31			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Terpstra, Ytje Gerrits			34			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Visbeek, Klaas Douwes			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Visbeek, Antje Douwes			9			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Jan Gerrits			21			Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					Terpstra, Dirkje Renses			65			Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Hessel Tjeerds		68			Hallum			weduwnaar		Voerman			P.
					de Vries, Trijntje Atzes		58			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

267		1	5		Postma, Folkert Folkerts		54			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoekstra, Atje Jochums			47			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Jochem Folkerts			14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Auke Folkerts			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Antje Folkerts			16			Hallum			jong dochter		zonder beroep		P.

268		3	17		Stremmelaar, Lammert Harms		74			Pingjum			gehuwd			Winkelier		NB.
					Hoornsma, Trijntje Berends		49			Leeuwarden		gehuwd			Koopvrouw		P.
					Stremmelaar, Harmen Lammerts		20			Hallum			jongmans		Koopman			P.
					Stremmelaar, Berend Lammerts		14			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Stremmelaar, Tytje Lammerts		17			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stremmelaar, Sytske Lammerts		8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zuidema, Grietje Johannes		12			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Suidema, Berend Meinderts		34			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoornsma, Berber Sytses			31			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zuidema, Meindert Berends		1 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Zuidema, Antje Berends			7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zuidema, Grietje Berends		5			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zuidema, Sytske Berends			2			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Haksma, Andries Pieters			37			Stiens			gehuwd			Arbeider		P.
					Kramer, Jetske Piers			44			Finkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Haksma, Jelle Andries			6			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Haksma, Ybeltje Andries			1			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.


269		1	3		Buwalda, Kornelia Klases		31			Ferwerd			gehuwd			Arbeidster		P.
					Wiersma, Tjipke Foekes			10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Porte, Sytske Pieters			55			Stiens			weduwe			zonder beroep		P.

270		1	4		Hoekstra, Tiete Jochums			53			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoekstra, Jitske Pieters		53			Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jochem Tietes			23			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Antje Tietes			18			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

271		1	13		Rynks, Rienk Tyssen			50			Wester Nijkerk		gehuwd			Landbouwer		P.
					Rynks, Sytske Johannes			36			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rynks, Tys Rynks			13			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Johannes Rynks			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Biense Rynks			4			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rynks, Aukje Rynks			4 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Klaas Siedses			27			Finkum			jongmans		Boereknegt		P.
					Dijkstra, Johannes Harmens		24			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Rendeloop, Frederik Johannes		16			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Visbeek, Klaas Tjeerds			13			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					van Houten, Hindrik Ekes		17			Wehe in Groningerland	jongmans		Boereknegt		P.
					Smeding, Syke Jacobus			19			Rottevalle		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hoekstra, Grietje Jippes		17			Finkum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

272		1	6		Radersma, Haaike Andries		42			Eernsum			gehuwd			Wagenmaker		P.
					Brouwer, Aafke Jitses			39			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Radersma, Jetse Haykes			16			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Radersma, Feike Haykes			8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Elzinga, Sutze Reins			27			Stiens			jongmans		Wagenmakersknegt	P.
					Brouwer, Jitse Wikkes			69			Hallum			weduwnaar		Guardenier		P.

273		1	6		Boersma, Hoite Sybrens			18			Hallum			jongmans		Landbouwer		P.
					Roorda, Taeke Johannes			26			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					van Loon, Johannes Sjoerds		17			Stiens			jongmans		Boereknegt		P.
					Bakker, Antje Jans			28			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hofman, Symkje Gerrits			17			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Boersma, Geertje Sybrens		15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

274		1	2		Hoekema, Poulus Sytses			63			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Wagenaar, Grietje Jans			52			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.

275		2	8		Ferwerda, Joeke Hotses			29			Hijum			gehuwd			Arbeider		P.
					Ynema, Ankje Gepkes			24			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ferwerda, Gepke Joekes			2			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Hotze Joekes			5 maand			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ynema, Maaike Gepkes			14			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ynema, Myke Ypes			46			Stiens			weduwnaar		Arbeider		P.
					Ynema, Jouke Mykes			14			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Ynema, Ankje Mykes			17			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.

276		2	7		Jager, Tietje Piebes			57			Aalsum			weduwe			Guardeniersche		P.
					Miedema, Pieter Jans			27			Wester Nijkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Tjalling Jans			24			Wester Nijkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Geertje Jans			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Johannes Sjabbes		37			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Polet, Jantje Ysaks			39			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Elisabet Johannes		6			Dokkum			jonge dochter		zonder beroep		P.

277		1	4		Bouts, Atze Lieuwes			73			Vrouwenparochie		weduwnaar		Landbouwer		P.
					Fennema, Gerrit Jans			26			Hogebeintum		jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Hessel Symens			17			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Nieuwenhuis, Maaike Rientjes		49			Stiens			gehuwd			Dienstmeid		P.


Op de Noorder Mieden.

278		2	8		de Jong, Gerben Aukes			62			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Jong, Foekje Wiltjes			61			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Anne Gerbens			22			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Albert Gerbens			15			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Gerben Aukes			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Oege Douwes			23			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Wielinga, Lysbet Teunis			28			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Trijntje Oeges		2 maand			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

Op het Water.

geen		geen	5		Smeding, Akke Roelofs			56			Rottevalle		weduwe			Turfschippersche	P.
					Smeding, Roelof Jacobs			25			Rottevalle		jongmans		Schippersknegt		P.
					Smeding, Hindrik Jacobs			15			Rottevalle		jongmans		zonder beroep		P.
					Smeding, Jan Jacobs			13			Rottevalle		jongmans		zonder beroep		P.
					Smeding, Antje Jacobs			24			Rottevalle		jonge dochter		zonder beroep		P.

Op het Water.

geen		geen	2		de Groot, Rienk Klases			50			Hallum			gehuwd			Turfschipper		P.
					Beerstra, Tetje Dirks			33			Weidum			gehuwd			zonder beroep		P.

RECAPITULATIE:


Totaal aantal inwoners Hallum 1830:			1931
Totaal aantal huisgezinnen				395

Aantal gehuwde mannen					285
Aantal gehuwde vrouwen					290
Aantal weduwnaars					54
Aantal weduwen						91
Aantal jongmansen					620
Aantal jonge dochters					591

Aantal Rooms Katholiek					3
Aantal Protestant					1927
Aantal Israeliet					0
Aantal Overig						1					

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.