Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Blija. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 			
De Buren


1		1	3		Penninga, Yda				36			Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Rigarda, Petrus				7			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bakker, Jeltje Jans			30			Oudemirden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

2		1	4		te Nyenhuis, Jan Willems		36			Eibergen		gehuwd			Linnenwever		P.
					Bokma, Janke Lammerts			29			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					te Nyenhuis, Hindrik Jans		8			Holwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					te Nyenhuis, Lammert Jans		1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

3		1	5		Wierda, Wybe Ruurds			35			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Krop, Sytske Jans			40			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierda, Ruurd Wybes			6			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Jan Wybes			5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Harmen Wybes			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

4		1	2		Feenstra, Albert Jans			62			Westergeest		gehuwd			Arbeider		P.
					de Jong, Aukje Sjoerds			51			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

5		1	3		Verbeek, Otte Johannes			31			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Bouma, Baukje Ruurds			26			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					verbeek, Johannes Ottes			9 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

6		1	4		Bakker, Klaas Lieuwes			57			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Hellinga, Jiske Sierks			54			Hoogebeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bakker, Kornelis Klases			17			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Slager, Jeltje Aris			8			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

7		1	3		Wiersma, Antje Gerlofs			62			Oosternijkerk		weduwe			Arbeidster		P.
					Schrijver, Aafke Koenraads		71			Leeuwarden		weduwe			Arbeidster		P.
					Bokkinga, Minke Pieters			36			Blija			gehuwd			Arbeidster		P.

8		geen adres

9		2	11		Faber, Wybe Jans			36			Veenwouden		gehuwd			Grofsmid		P.
					Feenstra, Baukje Tjallings		36			Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Faber, Jan Wybes			10			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Faber, Tjalling Wybes			8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Faber, Mient Wybes			10 maand		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Faber, Trijntje Wybes			12			Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Faber, Froukje Wybes			5			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Faber, Janke Wybes			3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Laverman, Pier Johannes			26			Lekkum			jongmans		Snidsknegt		P.
					Slager, Geertje Meinderts		50			Blija			weduwe			Arbeidster		P.
					Klaver, Jantje Andries			16			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

10		1	3		Wiegersma, Grietje Pieters		60			Blija			weduwe			zonder beroep		P.
					Westerbaan, Wytske Pieters		23			Blija			jonge dochter		Naaister		P.
					de Jong, Jan Johannes			19			Hallum			jongmans		Ondermeester		P.

11		2	10		Teitsma, Frans Gerrits			59			Blija			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Nijp, Jan Christoffels			35			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Ymkje Jacobs			60			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Teitsma, Grietje Franses		25			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Nijp, Bregtje Jans			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Nijp, Ymkje Jans			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Joustra, Lammert Gerlofs		26			Dokkum			jongmans		Schoenmakersknegt	P.
					Hellinga, Bote Feikes			35			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Lolkema, Jeltje Pieters			34			Raard			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hellinga, Pieter Botes			6			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

12		2	8		Postma, Sierd Sierds*			58			Blija			gehuwd			Arbeiders		P.
					Boersma, Grietje Tjeerds		48			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Hindrik Sierds			10			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Aaltje Sierds			15			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hekman, Berend Jans			50			Graaschap Oena**	gehuwd			Linnenwever		P.
					de Vries, Sytske Harmens		65			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Veldman, Pieter Pieters			45			Blija			weduwnaar		Arbeider		P.
					Veldman, Pieter Pieters			8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					(* doorgehaald e.w. wegens overlijden;** afkorting onduidelijk, 
waarschijnlijk gaat het hier om Osnabrück, red.)

13		1	3		Hoogland, Pier Pieters			36			Ferwerd			gehuwd			Broodbakker		P.
					Bakker, Trijntje Klases			26			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Slager, Trijntje Anes			14			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

14		1	2		Potstra, Johannes Jans			73			Wierum			weduwnaar		Winkelier		P.
					Potstra, Grietje Minnes			17			Holwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

15		1	6		Teitsma, Pieter Fransen			32			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Jeltje Dirks			30			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.	
					Teitsma, Frans Pieters			8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Teitsma, Dirk Pieters			5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Teitsma, Gerben Pieters			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jetje Pieters			69			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.

16		3	12		Bouma, Jacob Jacobs			45			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Stienstra, Rinske Sybrens		41			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bouma, Anne Jacobs			12			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Bouma, Hesseltje Jacobs			16			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Antje Jacobs			6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Fetje Jacobs			3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Ruurd Jans			55			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Koopmans, Wintje Gelts			52			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bouma, Symen Ruurds			19			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bouma, Maaike Ruurds			23			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tepper, Rinse Jans			53			Kollum			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Wouwenaar, Rinske Egberts		59			Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					
17		2	11		Swart, Piebe Lieuwes			36			Janum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Schoor, Aaltje Popkes		38			Paesens			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Graaf, Popke Frederiks		12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Swart, Lieuwe Piebes			11			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Sytse Piebes			10			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Graaf, Sjouke Frederiks		7			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Rinske Piebes			1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Velde, Sape Martens		27			Ferwerd			gehuwd			Schipper		P.
					Dijkstra, Wopke Jacobs			23			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Velde, Jacob Sapes		10 maand		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Joukje Sapes		4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

18		1	6		de Jong, Sytske Reinders		34			Oudebildzijl		weduwe			Broodbakkersche		P.
					de With, Hindrik Gjalts			4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de With, Reinder Gjalts			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Hamstra, Anne Geerts			25			Birdaard		jongmans		Bakkersknegt		P.
					de Jong, Durk Reinders			19			Oudebildzijl		jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Tjitske Pieters			19			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

19		1	2		Jensma, Gerlof Teunis			29			Holwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Koopman, Aafke Pieters*			23			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					(* onduidelijk geschreven. Aafke, Aaltje, Ali is allemaal mogelijk, red.)

20		1	6		Elzinga, Martne Durks			23			Holwerd			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Folkertsma, Ynske Eeltjes		24			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Elzinga, Eeltje Martens			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Eliznga, Sutje Martens			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Elzinga, Maaike Martens			6 maand			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Roeda, Jan Durks			22			Jislum			jongmans		Schoenmakersknegt	P.

21		1	2		Reitsma, Pieter Binnes			26			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Haga, Trijntje Pieters			22			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.

22		1	34		Klok, Jan Jacobs			60			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiarda, Pier Sytses			52			Blija			weduwnaar		Arbeider		P.
					Rypstra, Frans Fransen			46			Hogebeintum		weduwnaar		Arbeider		P.
					Hoogstra, Hindrik Roelofs		42			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Postma, Marten Sierds			42			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Jonker, Tiede Jans			41			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Wierda, Oene Piers			23			Berlikum		jongmans		Schoenmakersknegt	P.
					Postma, Bauke Martens			17			Blija			jongmans		Arbeider		P.
					Dijkstra, Beitze Arjens			25			Blija			jongmans		Arbeider		P.
					Rypstra, Pieter Fransen			24			Blija			jongmans		Arbeider		P.
					de Vries, Pieter Pieters		14			Blija			jongmans		Arbeider		P.
					Hoogstra, Roelof Hindriks		12			Aalsum			jongmans		Arbeider		P.
					Wagenaar, Hindrik Cornelis		9			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Abinga, Otze Abes			9			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Rypstra, Otte Fransen			8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Gerben Kornelis		6			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Abinga, Gerben Abes			4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Rypstra, Klaas Fransen			3			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Sye Syes				3			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Lysbet Rinses			52			Blija			jonge dochter		Arbeidster		P.
					van der Meulen, Ybeltje Melles		50			Aalsum			gehuwd			Arbeidster		P.
					Hoekstra, Hindrikje Hindriks		39			Hallum			weduwe			Arbeidster		P.
					Papma, Maaike Jans			36			Blija			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Postma, Grietje Pieters			33			Blija			gehuwd			Arbeidster		P.
					Scheltema, Trijntje Sakes		30			Blija			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Teitsma, Haukje Andries			27			Blija			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Wagenaar, Grietje Cornelis		11			Hallum			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Rypstra, Maaike Fransen			10			Blija			jonge dochter		Arbeidster		P.
					de Vries, Froukje Pieters		10			Blija			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Postma, Wytske Martens			9			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoogstra, Trijntje Hendriks		8			Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoogstra, Sytske Hindriks		4			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hellinga, Fetje Feikes			3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Antje Martens			1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
23		2	12		Haga, Pieter Liebes			53			Holwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Hiltje Klases				51			oostermeer		gehuwd			zonder beroep		P.
					Haga, Liebe Pieters			28			Blija			weduwnaar		Schipper		P.
					Haga, Jitze Pieters			16			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Haga, Pieter Pieter			13			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Haga, Antje Pieters			19			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Haga, Hiltje Hindriks			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Pieter Pieters			30			Blija			gehuwd			Winkelier		P.
					Huistra, Dieuke Taekes			31			Warga			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Pieter Pieters			4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Taeke Pieters			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Antje Sjoerds				60			Blija			weduwe			zonder beroep		P.

24		1	6		Postma, Sipke Sipkes			16			Beetgum			jongmans		zonder beroep		P.	
					Postma, Jan Sipkes			12			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Tabe Sipkes			5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Trijntje Sipkes			15			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Sipkje Sipkes			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Hindrikje Fransen		28			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

25		2	10		van de Zweep, Watze Jacobs		40			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					de Boer, Janke Goffes			42			Hantumhuisen		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Zweep, Jacob Watses		5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Zweep, Maaike Watses		13			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Zweep, Rinske Watses		11			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Zweep, Trijntje Watses		6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vellema, Dirk Fransen			29			Blija			gehuwd			Vleeschhouwer		P.
					Bouma, Trijntje Jans			22			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Vellema, Jan Dirks			1 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Vellema, Maaike Dirks			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

26		2	3		Klok, Jeltje Jacobs			57			Blija			weduwe			Arbeidster		P.
					Verbeek, Maaike Johannes		20			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Lutske Johannes		66			Ternaard		weduwe			Bolloopster		P.

27		2	10		de Jong, Hindrik Hayes			26			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Kingma, Tjitske Hindriks		28			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Haaye Hindriks			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopmans, Folkert Pieters		49			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Amelander, Maaike Jacobs		42			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Koopmans, Pieter Folkerts		17			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopmans, Jacob Folkerts		9			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopmans, Gelt Folkerts			6			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopmans, Gelske Folkerts		14			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koopmans, Baukje Folkerts		3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

28		1	1		Dorhout, Trijntje Siedses		81			Blija			weduwe			Bolloopster		P.

29		1	9		Amelander, Bokke Jacobs			53			Blija			gehuwd			Slagter			P.
					Bylstra, Janke Jarigs			42			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Amelander, Jarig Bokkes			16			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Amelander, Jacob Bokkes			14			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Amelander, Jan Bokkes			11			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Amelander, Pieter Bokkes		6			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Amelander, Bartle Bokkes		3			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Amelander, Antje Bokkes			19			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Amelander, Sybrichje Bokkes		9			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

30		2	7		Folkertsma, Piebe Johannes		73			Oudkerk			weduwnaar		zonder beroep		P.
					Slager, Antje Meinderts			42			Blija			weduwe			Arbeidster		P.
					Postema, Johannes Johannes		15			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Slager, Maaike Jans			10			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boes, Eeltje Sytses			27			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Trijntje Pieters		26			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boes, Sytze Eeltjes			9 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

31		3	18		Loonstra, Dirk Pieters			39			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Jansma, Hiltje Igles			33			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.		
					Loonstra, Pieter Dirks			11			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Loonstra, Jeents Dirks			8			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Loonstra, Trijntje Dirks		5			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Loonstra, Sjoukje Dirks			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jansma, Igle Jans			64			Blija			jongmans		Arbeider		P.
					Damstra, Dirk Jans			50			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Antje Harmens			47			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Damstra, Trijntje Dirks			12			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Damstra, Wintje Dirks			9			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Feenstra, Haring Tjallings		40			Drogeham		gehuwd			Arbeider		P.
					Miedema, Aaltje Jans			39			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Feenstra, Jan Harings			13			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					Feenstra, Oeds Harings			10 maand		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Feenstra, Grietje Harings		11			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Feenstra, Hiltje Harings		6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Feenstra, Eke Harings			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

32		geen adres

33		1	5		Vellema, Frans Dirks			58			Blija			weduwnaar		Vleeschhouwer		P.
					Vellema, Klaas Fransen			21			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Vellema, Tiede Fransen			15			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Vellema, Antje Fransen			24			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vellema, Neeltje Fransen		13			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

34		1	4		van Dijk, Lieuwe Reitses		66			Holwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					van der Mey, Dieuke Jans		58			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Sipke Lieuwes			15			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Janke Lieuwes			21			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

35		1	9		Hellinga, Anne Symens			55			Hogebeintum		gehuwd			Schipper		P.
					Kloostra, Sietje Jitses			54			Oosternijkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hellinga, Symen Annes			30			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Hellinga, Jitze Annes			26			Blija			weduwnaar		Schipper		P.
					Hellinga, Jan Annes			13			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Hellinga, Trijntje Annes		21			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hellinga, Antje Annes			19			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Alma, Aafke Sakes			13			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vellema, Maaike Joekes			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

36		3	12		Hellinga, Ymkje Pieters			56			Veenwouden		weduwe			Wagenaarsche		P.
					Hellinga, Sierk Jurjens			25			Blija			jongmans		Wagenaar		P.
					Hellinga, Pieter Jurjens		22			Blija			jongmans		Arbeider		P.
					Hooghiemstra, Fokeltje Rinses		40			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van der Wal, Jippe Hindriks		47			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Terpstra, Tjitske Oebeles		35			Ligtaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Hindrik Jippes		10			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Douwe Jippes		5			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Grietje Jippes		10 maand		Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Blijstra, Joeke Reinders		24			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Kooistra, Akke Gerrits			27			Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bosma, Arjen Wybrens			12			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.

37		3	9		Bierma, Sjoerd Jetzes			41			Ternaard		gehuwd			Guardenier		P.
					Hartmans, Diuek Jorrits			47			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Teitsma, Ybeltje Andries		59			Blija			weduwe			Naaister		P.
					Koopmans, Haukje Jans			28			Blija			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Dijkstra, Leendert Douwes		31			Marrum			gehuwd			Uurwerkmaker		P.
					Sytsma, Joukje Freerks			32			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Douwe Leenderts		1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Aaltje Leenderts		7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

38		1	9		Elzinga, Wate Harmens			39			Driesum			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Wijbinga, Jitske Jans			38			Hantumhuisen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Elzinga, Jan Wates			13			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Elzinga, Harmen Wates			10			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Elzinga, Eelke Wates			8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Elzinga, Andries Wates			6			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Elzinga, Sytze Wates			4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Elzinga, Aaltje Wates			1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wybinga, Minne Jans			27			Hantumhuisen		jongmans		Schoenmakersknegt	P.

39		2	9		Bakker, Pieter Hiddes			40			Blija			weduwnaar		Timmerman		P.
					Bakker, Jan Pieters			16			Blija			jongmans		zonder beorep		P.
					Bakker, Hidde Pieters			10			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Bakker, Teunis Pieters			6			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Bakker, Antje Pieters			8			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bruinsma, Hindrikje Sybrens		54			Blija			weduwe			Dienstmeid		P.
					Klok, Grietje Jacobs			49			Blija			weduwe			Arbeidster		P.
					Hellinga, Trijntje Abes			23			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hellinga, Wytske Abes			19			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

40 en 41	1	9		Jonker, Bartel Jans			48			Blija			gehuwd			Herbergier		P.
					Terpstra, Aafke Jans			32			Bornwird		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jonker, Pier Bartels			16			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Jonker, Klaas Bartels			14			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Jonker, Minke Bartels			9			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jonker, Baukje Bartels			7			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jonker, Hiltje Bartels			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jonker, Jantje Bartels			10 maand		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Symkje Piebes		28			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

42		2	4		Postma, Hindrik Sierds			49			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Steegstra, Trijntje Aris		60			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zeilstra, Antje Feites			66			Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Zeilstra, Anne Tjipkes			24			Ferwerd			jongmans		Schipper		P.
					
43		1	5		van Vleet, Yde Alberts			30			Budaard			gehuwd			Timmerman		P.
					Jansma, Pietje Piers			30			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Vleet, Eelke Ydes			5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van Vleet, Janke Ydes			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Slager, Eke Pieters			10			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

44		2	5		Bouma, Pieter Jans			54			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Stienstra, Sybrichje Sybrens		37			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bouma, Tetje Pieters			16			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.	
					Hoogterp, Yfke Tjalles			72			Hogebeintum		weduwe			zonder beroep		P.
					Koopmans, Aaltje Hiddes			28			Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.

45		1	3		Broersma, Pier Melles			67			Blija			weduwnaar		Winkelier		P.
					Broersma, Hiltje Piers			9			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vellema, Trijntje Fransen		28			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

46		1	6		Molenaar, Klaas Foppes			45			Franeker		gehuwd			Winkelier		P.
					Dijkstra, Antje Dirks			41			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Molenaar, Foppe Klases			12			Budaard			jongmans		zonder beroep		P.
					Molenaar, Trijntje Klases		6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Molenaar, Joukje Klases			3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Egbertje Zweitses		17			Dragten			jonge dochter		Dienstmeid		P.

47		1	3		de Vries, Louw Alberts			51			Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Broersma, Antje Jans			46			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jonker, Jan Bartels			19			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

47 1/2		1	5		Wierda, Pieter Eintes			52			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					van Dijk, Tjetske Reitses		52			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierda, Pieter				8 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Folkert				8 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Jeltje				20			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

48		2	11		Hamstra, Binne Geerts			36			Birdaard		gehuwd			Kleermaker		P.
					Bouma, Antje Ruurds			29			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hamstra, Geert Binnes			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Hamstra, Wintje Binnes			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hamstra, Berber Binnes			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Agterheide, Sake Frederiks		14			Blija			jongmans		Kleermakersknegt	P.
					Burmania, Dirk Tjeerds			32			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Eke Jippes			28			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Burmania, Stijntje Dirks		4			Holwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Burmania, Antje Dirks			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Burmania, Grietje Dirks			3 maand			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

49		1	3		Speulstra, Anne Jans			36			Ferwerd			gehuwd			Tapper			P.
					Wierda, Tjitske Eintes			44			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Speulstra, Fokeltje Annes		4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

50		2	4		Wipkje Jacobs				59			Blija			weduwe			Arbeidster		P.
					Koning, Lysbet Johannes			27			Leeuwarden		jonge dochter		Arbeidster		P.
					van der Geest, Maaike Klases		47			Rinsumageest		weduwe			Arbeidster		P.
					Folkertsma, Klaas Eeltjes		21			Blija			jongmans		Arbeider		P.

51		2	8		Damstra, Pieter Jans			48			Blija			gehuwd			Schipper		P.
					Ripperda, Klaaske Joekes		50			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Damstra, Jan Pieters			16			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Damstra, Jitske Pieters			22			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Anne Jans			44			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Damstra, Tietje Jans			44			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Damstra, Jan Durks			7			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Jantje Annes			17			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

52		1	3		Fennema, Johannes Sjoerds		53			Hogebeintum		weduwnaar		Guardenier		P.
					Fennema, Jildert Johannes		1			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Aaltje Jilderts			23			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

53		1	5		Bekema, Sjoerd Berends			40			Blija			gehuwd			Winkelier		P.
					Stoker, Japke Lieuwes			26			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bekema, Berend Sjoerds			3			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Bekema, Antje Sjoerds			1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lelie, Roelof Rinderts			28			Marrum			jongmans		Guardenier		P.

54		2	7		Werkmans, Antje Engberts		51			Oostermeer		weduwe			Arbeidster		P.
					Werkmans, Antje Pieters			12			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hellinga, Anne Feikes			40			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Ploeg, Trijntje Martens		40			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hellinga, Feike Annes			15			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Hellinga, Marten Annes			8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Hellinga, Fokeltje Annes		12			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

55		1	5		Elzinga, Hindrik Lucas			57			Blija			gehuwd			Timmerman		P.
					Dijkstra, Aafke Abes			56			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Elzinga, Jan Hindriks			12			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Elzinga, Taetske Hindriks		25			Blija			jonge dochter		Naaister		P.
					Elzinga, Pietje Hindriks		22			Blija			jonge dochter		Naaister		P.

56		2	8		Dijkman, Ymkje Nammens			50			Holwerd			weduwe			Guardeniersche		P.
					Dreyer, Jacob Aris			22			Blija			jongmans		Guardenier		P.
					Dreyer, Aris Aris			18			Blija			jongmans		Guardenier		P.
					Dreyer, Tjisse Aris			13			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Dreyer, Ate Aris			10			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Dreyer, Aaltje Aris			15			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Minnen, Aebe Engberts		60			Metslawier		gehuwd			Arbeider		P.
					Boersma, Trijntje Sikkes		56			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

57		4	25		Sterk, Douwe Jans			38			Ameland			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Jeltje Fransen		36			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sterk, Jan Douwes			14			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Sytze Douwes			11			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Frans Douwes			8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Kornelis Douwes			6			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Johannes Douwes			3			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Pieter Douwes			8 maand			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Antje Lieuwes			25			Blija			weduwe			Arbeidster		P.
					Haga, Lieuwe Hindriks			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Haga, Hindrikjs Hindriks		3 maand			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bosma, Antje Wybrens			15			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Krop, Sybren Jans			46			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Wierda, Baukje Jacobs			45			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Faber, Jan Hindriks			21			Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					Faber, Antje Hindriks			15			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Krop, Trijntje Sybrens			14			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Faber, Trijntje Hindriks		11			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Krop, Janke Sybrens			10			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Symen Aukes			66			Ligtaard		gehuwd			Turfmeter		P.
					Wiersma, Adriaantje Wiegers		39			Wierum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierda, Ruurd Pieters			57			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Wieger Symens			10			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Auke Symens			5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Marijke Symens			8			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

58		1	5		Unema, Hessel Idses			30			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Gilles, Trijntje Frederiks		31			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Unema, Frederik Hessels			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Unema, Janke Hessels			3			Blija			jonge dochter		zonder beroeop		P.
					Monsma, Wytske Pieters			16			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
			
59		1	3		Schaafsma, Meindert Jans		66			Stiens			gehuwd			Wagenmaker		P.
					Bekker, Aaltje Hiddes			52			Oudebildzijl		gehuwd			zonder beroep		P.
					Schaafsma, Sytske Meinderts		14			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

60		1	7		de Roo, Klaas Aelses			36			Marrum			gehuwd			Fabrikeur		P.
					Kuiphof, Tjitske Binderts		33			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Roo, Bindert Klases			11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Roo, Aelse Klases			4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de Roo, Harmen Klases			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de Roo, Lysbet Klases			9			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Roo, Grietje Klases			7			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.		 

61		3	17		van der Velde, Geert Klases		44			Wierum			gehuwd			Guardenier		P.
					Dompstra, Riemkje Harm			46			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Velde, Klaas Geerts		16			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Jitze Geerts		15			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Dieuke Geerts		10			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Velde, Akke Geerts		6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koopmans, Tjitske Jetses		21			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Abinga, Gerben Abes			49			Reitsum			weduwnaar		Turfdrager		P.
					Abinga, Johannes Gerbens		11			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Fenema, Roeltje Jans			7			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoogstra, Antje Roelofs			38			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van der Meer, Jelle Jans		38			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Wierda, Syke Eintes			41			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Meer, Einte Jelles		9			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Meer, Jen Jelles		7			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Meer, Pieter Jelles		5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Meer, Sytze Jelles		2 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

62		3	20		Holwerda, Louw Dirks			47			Donkerbroek		gehuwd			Verwer			P.
					Dompstra, Dieuke Harmens		42			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Holwerda, Dirk Louws			16			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Gerben Louws			8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Louw Louws			4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Marten Louws			8 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Trijntje Louws		17			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Holwerda, Jetje Louws			12			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Holwerda, Sybrichje Louws		6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Evert Hayes			26			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Koopmans, Gelske Gelts			26			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Haye Everts			6			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de JOng, Gelt Everts			10 maand		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopmans, Nieske Gelts			22			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hellinga, Jitske Feikes			36			Blija			weduwe			Arbeidster		P.
					van der Ploeg, Feike Lubberts		11			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Fokeljte Lubberts	13			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Wytske Lubberts		8			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Martje Lubebrts		5			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Lubbertje Lubebrts	2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

63		1	1		Hoogterp, Ymkje Euwses			45			Nes op Ameland		weduwe			zonder beroep		P.

64		3	15		de Graaf, Lammert Alderts		32			Oenkerk			weduwnaar		Guardenier		P.
					de Graaf, Aldert Lammerts		5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de Graaf, Jitske Lammerts		2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Graaf, Henke Alderts			23			Oenkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Dreyer, Pieter Aris			27			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Klaver, Jeltje Andries			25			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dreyer, Ymkje Pieters			3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dreyer, Geltje Pieters			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Pitstra, Maaike Minnes			20			Holwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hooghiemstra, Sjieuke Klases		12 			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Westerbaan, Lieuwe Pieters		35			Blija			gehuwd			Timmerknegt		P.
					Wierda, Fokeltje Pieters		30			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Westerbaan, Pieter Lieuwes		4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Westerbaan, Grietje Lieuwes		7			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Westerbaan, Riemke Lieuwes		1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

65		1	7		van der Schaaf, Gerben Heerkes		45			Blija			gehuwd			Timmerman		P.
					Koopmans, Saeske Ydes			38			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Heerke Gerbens		13			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Tjalling Gerbens	5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Yfke Gerbens		3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Jitske Gerbens		10			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Jiske Gerbens		14			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

66		1	5		Wynia, Hartman Annes			30			Blija			gehuwd			Rentenier		P.
					Bosch, Naenske Douwes			27			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wynia, Anne Hartmans			3			Nes			jongmans		zonder beroep		P.
					Wynia, Luwina Hartmans			6 maand			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fennema, Antje Jans			21			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

67		1	2		Blijstra, Jan Klases			52			Ferwerd			gehuwd			Winkelier		P.
					van der Geest, Antje Klases		44			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.

68		1	3		Duyff, Riemkje				59			Ameland			weduwe			zonder beroep		P.
					Gilles, Antje Frederiks			20			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kroes, Antje Hendriks			18			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

69		geen adres

70		1	2		Broersma, Jitze Melles			61			Blija			jongmans		Landbouwer		P.
					Swart, Catharina Cornelis		40			Bornwird		jonge dochter		Dienstmeid		P.

71		1	5		Starkenburg, Jan Anes			53			Blija			gehuwd			Landbouwer		P.
					Twynstra, Tetje Jacobs			58			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Starkenburg, Eje Jans			22			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Starkenburg, Dieuke Jans		19			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Pieter Pieters			13			Blija			jonge dochter		Dienstknegt		P.

72		1	3		Zuiderbaan, Sjoerd Wytses		52			Oenkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Baardstra, Baukje Taekes		60			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zuiderbaan, Botje Sjoerds		22			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

73		1	6		Pheiffer, Klaas Daniëls			38			Blija			gehuwd			Timmerman		P.
					Bosma, Nieske Jans			26			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Pheiffer, Wybren Klases			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Pheiffer, Tjitske Klases		3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Otte Piebes			37			Blija			jongmans		Arbeider		P.
					Visser, Tjitske Johannes		77			Anjum			weduwe			zonder beroep		P.

74		1	3		van der Mey, Marten Jans		49			Blija			gehuwd			Koornmolenaar		P.
					Vellinga, Geeltje Andries		49			Dronrijp		gehuwd			zonder beroep		P.
					Abinga, Sas Gerbens			27			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

	
75		2	9		Boersma, Grietje Cornelis		61			Blija			weduwe			Wagenaarsche		P.
					Wagenaar, Pieter Gerbens		26			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Veltman, Grietje Pieters		10			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veltman, Baukje Pieters			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Jacob Anes			42			Holwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Bijlstra, Antje Pieters			43			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Ane Jacobs			12			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Antje Jacobs			17			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Trijntje Jacobs		8			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
76		1	2		Boes, Sytze Eeltjes			61			Ferwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					Boes,Tytje Sytses			34			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

77		1	6		Wierda, Folkert Eintes			48			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Terpstra, Japke Doekes			50			Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierda, Fokeltje Folkerts		20			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Jitske Folkerts			14			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Sytske Folkerts			11			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Hiltje Folkerts			8			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
			
78		1	7		Boersma, Antje Everts			40			Blija			weduwe			Guardeniersche		P.
					Wiersma, Gosse Goffes			8			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Evert Goffes			1			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Akke Goffes			20			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Trijntje Gosses*		17			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Atje Gosses*			11			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Jeltje Gosses*			5			Ligtaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* patroniem w.s. verkeerd gespeld: moet zijn "Goffes" en niet "Gosses", red.)

79		1	8		Mellema, Minse Sybes			30			Jislum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Kroodsma, Antje Hanses			34			Suawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Mellema, Minse Jurjens			2			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boes, Eeltje Eintes			25			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Palma, Gerlof Jans			19			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Mellema, Jan Jurjens			14			Jislum			jongmans		Boereknegt		P.
					Kroodsma, Janke Hanses			19			Suawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Kroodsma, Hiltje Hanses			16			Suawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

80		1	2		van der Ploeg, Tomas Klases		77			Blija			weduwnaar		Guardenier		P.
					van der Ploeg, Trijntje Lieuwes		24			Finkum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

81		1	10		Boersma, Jacobs Everts			34			Blija			gehuwd			Landbouwer		P.
					Westerbaan, Trijntje Pieters		32			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Pieter Jacobs			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Jetske Jacobs			6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Grietje Jacobs			5			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der W.yde, Hauke Rienks*		49			Holwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Monsma, Boris Egberts			30			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Terpstra, Eelke Rienks			16			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Slager, Sierk Anes			13			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Bontekoe, Riemkje Taekes		25			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					(* onduidelijk geschreven; w.s. "van der Weyde", red.)

82		1	6		Terpstra, Jan Oeges			29			Holwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Antje Goslings		29			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Oege Jans			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Gosling Jans			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Jan Hindriks			53			Holwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Abinga, Taetske Gerbens			18			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

83		1	1		van der Zweep, Marten Jacobs		37			Blija			jongmans		Guardenier		P.

84		1	7		Kamstra, Ype Tyssens			45			Ligtaard		gehuwd			Guardenier		P.
					Bokkinga, Pietje Hendriks		39			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kamstra, Tys Ypes			11			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Kamstra, Hindrik Ypes			9			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Kamstra, Sake Ypes			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Kamstra, Jeltje Ypes			16			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kamstra, Trijntje Ypes			13			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

85		1	9		Wiersma, Dirk Lieuwes			51			Blija			gehuwd			Landbouwer		P.
					Wiersma, Tietje Gosses			40			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Lieuwe Dirks			13			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Jan Gosses			1			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Atje Dirks			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Teppen, Jan Renses			23			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Postmus, Sjouke Taekes			17			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Bouma, Kornelis Jacobs			14			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Kupers, Eke Engberts			29			Holwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

86		3	8		de Vries, Folkert Jans			40			Rinsumageest		gehuwd			Arbeider		P.
					Visser, Neentje Pieters			43			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Jan Folkerts			17			Holwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dekken, Teunis Jans			31			Wartena			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Maaike Sytses			32			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dekken, Grietje Teunis			6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dekken, Aafke Teunis			1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Noorderbaan, Wintje Martens		43			Blija			gehuwd			Arbeidster		P.

87		1	5		van Dijk, Jan Lieuwes			30			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Holwerda, Antje Douwes			26			Hantum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Dieuke Jans			3			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Froukje Jans			1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klok, Wytske Tjerks			14			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.

88		1	9		Loonstra, Sjoukje Pieters		48			Ferwerd			weduwe			Landbouwersche		P.
					Boersma, Kornelis Jans			26			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Pieter Jans			16			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Bokke Jans			12			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Jetje Jans			20			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Loonstra, Watze Pieters			41			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Burmania, Durk Cornelis			29			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Burmania, Auke Cornelis			27			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Boersma, Trijntje Scheltes		27			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

89		2	8		Noorderbaan, Lysbet Martens		57			Blija			weduwe			Guardeniersche		P.
					Dreyer, Marten Fopkes			20			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Dreyer, Wybe Fopkes			16			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Dreyer, Aaltje Fopkes			21			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dreyer, Grietje Fopkes			14			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dreyer, Arjen Fopkes			26			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Ark, Jetske Pieters		29			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dreyer, Jantje Arjens			1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

90		1	5		Ferwerda, Hette Gerrits			30			Hiaure			gehuwd			Arbeider		P.
					Swart, Tietje Heins			32			Bornwirdhuisen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jilderda, Jan Klases			11			Betterwird		jongmans		zonder beroep		P.
					Jilderda, Hiltje Klases			9			Betterwird		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Gerrit Hettes			2			Betterwird		jongmans		zonder beroep		P.

91		1	1		Burmania, Kornelis Durks		58			Ferwerd			weduwnaar		Arbeider		P.

92		1	4		Burmania, Tjeerd Durks			61			Ferwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					Burmania, Pieter Tjeerds		35			Blija			jongmans		Guardenier		P.
					Haakma, Tjitske Jans			50			Holwerd			weduwe			Dienstmeid		P.
					van der Wey, Johannes Johannes		17			Blija			jongmans		Dienstknegt		P.

93		1	6		Dijkstra, Anne Symens			42			Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Kamstra, Tytje Tyssens			45			Ligtaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Symen Annes			10			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Rijpstra, Fetje Gerrits			14			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jeltje Annes			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hof, Getje Reinders			20			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

94		1	5		Boes, Eeltje Gerrits			47			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Teitsma, Froukje Andries		40			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boes, Andries Eeltjes			14			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Boes, Getje Eeltjes			10			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boes, Antje Eeltjes			8			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

95		geen adres

96		geen adres

97		1	3		Klok, Johannes Jacobs			60			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Aaltje Jans				68			Giekerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Klok, Johannes Jans			12			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

98		1	5		Zijlstra, Aaltje Jaspers		59			Brantgum		weduwe			zonder beroep		P.
					Jensma, Jasper Teunis			21			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Jensma, Trijntje Teunis			22			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Folkert Piebes		27			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Wierda, Sytze Piers			16			Peins			jongmans		Boereknegt		P.

99		1	14		Jensma, Kornelis Gerlofs		47			Holwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Roeda, Foekje Dirks			40			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jensma, Gerlof Cornelis			10			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Jensma, Dirk Cornelis			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Jensma, Antje Cornelis			16			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jensma, Meiltje Cornelis		14			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jensma, Trijntje Cornelis		12			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jensma, Geertje Cornelis		7			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jensma, Sytske Cornelis			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Pieter Folkerts			23			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Holwerda, Klaas Jentjes			23			Hogebeintum		jongmans		Boereknegt		P.
					Postma, Jilles Sierds			18			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Feenstra, Tjalling Harings		17			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Klaver, Maaike Andries			18			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

100		1	6		Vellinga, Sjoerd Dirks			32			Oudkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Roeda, Janke Dirks			36			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Vellinga, Durk Sjoerds			11			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Vellinga, Meiltje Sjoerds		7			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vellinga, Jitske Sjoerds		4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vellinga, Durkje Sjoerds		2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

101		1	10		Unema, Ids Jans				56			Blija			weduwnaar		Landbouwer		P.
					Unema, Dirk Jans			31			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ram, Trijntje Johannes			30			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Unema, Ids Jans				12			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Unema, Johannes Dirks			1 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Unema, Janke Dirks			5			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Unema, Grietje Dirks			4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Jan Jacobs			20			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Slager, Meindert Anes			17			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Ynia, Jetske Gerbens			23			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

102		1	12		Kienstra, Frans Jans			46			Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		RK.
					Jansma, Antje Willems			37			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Kienstra, Jan Fransen			5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Kienstra, Willem Fransen		4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Kienstra, Trijntje Fransen		8			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kienstra, Sytske Fransen		3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kienstra, Hiltje Fransen		8 maand			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jansma, Harmen Willems			29			Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Dijkstra, Reitze Wybes			26			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Postma, Sierd Sjoerds			25			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					de Jong, Jan Klases			14			Holwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Klaver, Pietje Andries			26			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

103		1	4		Wouwenaar, Tiede Egberts		57			Heerenveen		gehuwd			Veldwagter		P.
					van Tuin, Grietje Gerrits		46			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wouwenaar, Egbert Tiedes		19			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wouwenaar, Antje Tiedes			22			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

104		geen adres

105		1	6		van der Lep, Frederik Lykeles		36			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					de Jong, Baukje Symens			35			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Lep, Lykele Frederiks		9			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Evert Jakles			3			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Weit, Tjitske Gerbens		18			Schingen		jonge dochter		Naaister		P.
					Alma, Yfke Sakes			9			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

106		1	10		Boersma, Evert Kornelis			61			Blija			gehuwd			Landbouwer		P.
					Koopmans, Jitske Jacobs			68			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Johannes Everts		26			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Neeltje Gerlofs			15			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Jitske Jakles			8			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Doene Lieuwes		23			Finkum			jongmans		Boereknegt		P.
					Postma, Einte Hindriks			16			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Mey, Jan Jurjens		16			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Veltma, Gerben Pieters			14			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Damsma, Jeltje Pieters			26			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

107		2	6		Faber, Tjomme Jans			54			Genum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Janke Pieters			51			Weidum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Getje Andries			80			Wanswerd		weduwe			zonder beroep		P.
					Stienstra, Nammen Ydes			26			Lieussens		gehuwd			Arbeider		P.
					Faber, Getje Hindriks			24			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Stienstra, Yde Nammens			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

108		2	11		Stienstra, Fedde Piebes			36			Holwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Sytsma, Grietje Sybes			32			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Stienstra, Piebe Feddes			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Stienstra, Maaike Feddes		9			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stienstra, Antje Feddes			6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stienstra, Sytske Feddes		10 maand		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Havinga, Jan Hindriks			29			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Lep, Trijntje Lykeles		31			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Havinga, Hindrik Jans			7			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Havinga, Lykele Jans			4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Havinga, Bauke Jans			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

109		2	11		Westra, Hindrik Johannes		34			Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		P.
					Miedema, Wyke Jans			38			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Westra, Jan Hindriks			5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Westra, Trijntje Hindriks		3			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Westra, Grietje Hindriks		1 week			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Engbert Jans			31			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Huizinga, Trijntje Tjerks		38			Oosternijkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Tjerk Engberts			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Jan Engberts			4 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Grietje Engberts		5			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Jan Annes			71			Hogebeintum		weduwnaar		zonder beroep		P.

110		1	10		Wiersma, Jouke Gosses			44			Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Koopmans, Getje Siedses			41			Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Sieds Joukes			7			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Jan Joukes			6			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Gosse Joukes			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Ybeltje Joukes			12			Ternaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Alma, Gosse Sakes			22			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Bouma, Gelt Ruurds			21			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Hartmans, Johannes Reinders		15			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Klaver, Doetje Andries			20			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

111		geen adres


112		1	6		Hartmans, Hiske Jorrits			54			Blija			weduwe			Landbouwersche		P.
					Wynia, Jetje Annes			23			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wynia, Maaike Annes			17			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wynia, Dieuke Annes			13			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Jasper Kornelis			25			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					van Dijk, Goffe Lieuwes			19			Blija			jongmans		Boereknegt		P.

113		1	2		Klaver, Meindert Annes			20			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Velde, Janneke Martens		22			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

114		1	3		van der Wey, Luitzen Johannes		59			Finkum			gehuwd			Guardenier		P.
					Algera, Foekje Gerks			52			Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wey, Johannes Luitzens		24			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

115		2	9		Unema, Jan Idses			35			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Hiddema, Klaaske Pieters		28			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Unema, Pieter Jans			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wey, Rinske Johannes		20			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van der Ark, Pieter Pieters		52			Blija			weduwnaar		Arbeider		P.
					van der wey, Johannes Johannes		50			Finkum			gehuwd			Arbeider		P.
					Damstra, Trijntje Dirks			41			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wey, Luitzen Johannes		9			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wey, Trijntje Johannes		5			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

116		2	5		van der Bij, Pieter Jans		24			Wetsens			gehuwd			Arbeider		P.
					Oosterbaan, Jitske Gerbens		20			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bosch, Piebe Gerrits			37			Reitsum			gehuwd			Arbeider		P.
					Kamstra, Durkje Tyssens			35			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bosch, Gerrit Piebes			4			Blija			jongmans		zonder beroep		P.

117		1	3		Feenstra, Atje Joukes			76			Hiaure			weduwe			zonder beroep		P.
					Unema, Lysbet Jans			10			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					JOngsma, Gerrit Wobbes			37			Drogeham		jongmans		Dienstknegt		P.

118		1	3		Oosterbaan, Gerben Gerrits		51			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Miedema, Grietje Minnes			42			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Oosterbaan, Minne Gerbens		12			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
	
119		1	7		van der Ley, Anne Jans			44			Finkum			gehuwd			Landbouwer		P.
					de Beer, Trijntje Rinses		42			Finkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ley, Jan Annes			19			Finkum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ley, Rinse Annes		12			Oosterbierum		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ley, Antje Annes		15			Oosterbierum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ley, Grietje Annes		8			Oosterbierum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ley, Sjoukje Annes		5			Dronrijp		jonge dochter		zonder beroep		P.

120		2	7		Mulder, Adolf Jacobs			40			Holwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Bekema, Janke Berends			46			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Mulder, Jacob Adolfs			11			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Mulder, Berend Adolfs			8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Mulder, Abe Adolfs			5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Mulder, Trijntje Adolfs			13			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bekema, Jan Berends			49			Blija			jongmans		Arbeider		P.

121		2	7		Hiddinga, Jan Pieters			27			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Miedema, Dirkje Jans			29			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hiddinga, Poulus Jans			9 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Hiddinga, Heske Jans			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hiddinga, Pieter Poulus			62			Dokkum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Postma, Jelle Klases			23			Weidum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Lep, Klaaske Lykeles		25			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.

122		geen adres

123		2	5		Boersma, Fokke Pieters			62			Bierum			gehuwd			Arbeider		P.
					Beintema, Grietje Jans			56			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Pieter Fokkes			16			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Trijntje Fokkes		14			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Lange, Antje Hindriks		59			Twijzel			weduwe			Arbeidster		P.

124		2	10		Miedema, Pietje Klases			59			Janum			weduwe			Guardeniersche		P.
					Boersma, Kornelis Bokkes		26			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Klaas Bokkes			24			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Jakle Bokkes			24			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Lep, Wigle Lykeles		41			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Kuperus, Antje Ennes			37			Kooten			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Lep, Lykele Wigles		7			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Lep, Enne Wigles		1 maand			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Lep, Sytske Wigles		4			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Lep, Klara Wigles		2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

125		2	7		Havinga, Klaas Hindriks			35			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Teitsma, Lysbeth Fransen		38			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Havinga, Antje Klases			5			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Steegstra, Pietje Anes			38			Blija			weduwe			Dienstmeid		P.
					Wiersma, Sikje Wiegers			35			Wierum			weduwe			Arbeidster		P.
					Huizinga, Marijke Hendriks		10			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Huizinga, Stijntje Hendriks		7			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

126		3	15		de Roo, Jan Aelses			40			Marrum			gehuwd			Winkelier		P.
					Kuiphof, Grietje Binderts		36			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Roo, Aelse Jans			11			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					de Roo, Bindert Jans			1			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					de Roo, Grietje Jans			9			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Drost, Jan Jacobs			37			Duikerken		gehuwd			Water Molenaar		P.
					Wagenaar, Jeltje Gerbens		28			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Drost, Johannes Jans			7			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Drost, Gerben Jans			5			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Drost, Wytske Jans			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veltman, Tietje Pieters			2			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bontekoe, Taeke Gosses			58			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Riemersma, Janke Gerrits		53			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bontekoe, Einte Taekes			13			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Bontekoe, Antje Taekes			19			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

127		3	16		Beintema, Gerrit Willems		41			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Tamminga, Jeltje Fransen		40			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Beintema, Frans Gerrits			11			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Beintema, Willem Gerrits		8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Beintema, Jan Gerrits			3			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Beintema, Getje Gerrits			18			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Beintema, Gerritje Gerrits		15			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Beintema, Aaltje Gerrits		6			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Beintema, Pietje Gerrits		1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Brouwer, Petronella Juliana		50			Blija			weduwe			zonder beroep		P.
					Hartmans, Reinder Reinders		8			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Folkert Jacobs			38			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Feenstra, Henke Klases			45			Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierda, Jacob Folkerts			18			Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Eke Folkerts			13			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Klaaske Folkerts		8			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

128		1	6		Slager, Pieter Meinderts		47			Blija			gehuwd			Slagter			P.
					Jansma, Baaitje Piers			34			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Slager, Meindert Pieters		21			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Slager, Gerk Pieters			13			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Slager, Pier Pieters			2			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Slager, Jeltje Pieters			7			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.


	
RECAPITULATIE BLIJA 1830:


Totaal aantal inwoners			832
Totaal aantal gezinnen			172

Aantal gehuwde mannen			124
Aantal gehuwde vrouwen			127
Aantal weduwnaars			21
Aantal weduwen				42
Aantal jongmansen			271
Aantal jonge dochters			247

Rooms Katholiek				1*
Protestant				831*
Israeliet				0
Overig					0		

* in de recapitulatie wordt vermeld 0 RK. en 832 P.;, dit klopt 
niet met de gegevens. Hier aangepast, red.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.