Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Zwaagwesteinde. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huis
nr.        Huisgezinnen Inwoners 	    Namen		            Ouderdom	Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).

	1		1		10		Jager, Ate Daniels			50		Bergum			gehuwd			Landbouwer			P.
							Faber, Tietje Jans			37		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep			P.
							Jager, Jan Ates				15		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Jager, Daniel Ates			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Jager, Wybe Ates			5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Jager, Rienk Ates			1		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Jager, Aukjen Ates			11		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Hoogeveen, Berent Douwes		27		Hardegarijp		jongmans		Dienstknecht			P.
							Hoekstra, Gerrit Franzes		21		Veenwouden		jongmans		Dienstknecht			P.
							Huizinga, Aukjen Rinzes			28		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid			P.

	2		1		6		de Bruin, Popke Lammerts		57		Zwaagwesteinde		gehuwd			Landbouwer			P.
							Sybren, Aaltje				55		Bergum			gehuwd			zonder beroep			P.
							de Bruin, Lammert Popkes		27		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Sybren Popkes			18		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Jacob Popkes			16		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Egbertje Popkes		25		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
				
	3		1		5		van der Veer, Adser Hessels		67		Zwaagwesteinde		gehuwd			Landbouwer			P.
							Wiegers, Rinske				60		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			P.
							van der Veer, Wieger Adzers		35		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Veer, Ritske Adsers		25		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Veer, Antje Adzers		31		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	4		1		7		de Jong, Antje Baukes			39		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							de Jong, Bauke Lieuwes			9		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Pieter Lieuwes			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Fokje Lieuwes			19		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Aafke Lieuwes			16		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Trijntje Lieuwes		14		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Hendrikje Lieuwes		11		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	4a		1		2		Wybenga, Derk Jacobs			22		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							Jansma, Grietje Siedzes			28		Akkerwoude		jonge dochter		Arbeidster			P.

	4b		1		2		Jansma, Sieds Jelles			71		Raard			gehuwd			Arbeider			P.
							Jans, Pietje				54		Engelum			gehuwd			zonder beroep			P.

	4c		1		4		Wybenga, Minne Jacobs			25		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							Jansma, Ebeltje Jans			30		Akkerwoude		jonge dochter		Arbeidster			P.
							Wybenga, Sieds Minnes			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Wybenga, Yttje Minnes			1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
			
	5		1		8		de Vries, Teede Sybes			42		Janum			gehuwd			Kramer				P.
							Wytzes, Wikje				46		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Vries, Wytse Teedes			11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Vries, Hendrik Teedes		7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Vries, Sjoerd Teedes			5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Vries, Dirkje Teedes			18		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Vries, Antje Teedes			12		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Ydes, Antje				81		Zwaagwesteinde		weduwe			zonder beroep			P.

	6		1		4		Bos, Evert Ypes				35		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			NB.
							Postma, Antje Willems			29		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Bos, Ype Everts				1		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Bos, Antje Everts			5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	7		1		5		Hekstra, Wybe Ebeles			63		Murmerwoude		weduwnaar		Landbouwer			NB.
							Dirks, Pietje				40		Dragten			jonge dochter		zonder beroep			NB.
							Hekstra, Jacob Wytzes			24		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep			NB.
							Hekstra, Gerrit Wybes			2 maand		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.	
							Westra, Eeuwkje Andries			19		Wetsens			jonge dochter		Dienstmeid			P.

	8		1		3		Venema, Frans Minnes			30		Veenwouden		gehuwd			Landbouwer			P.
							Bijma, Aukje Sikkes			28		Westergeest		gehuwd			zonder beroep			P.
							Bijma, Sikke Fransen			7 maand		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	9		1		4		Douma, Wybe Jans			25		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							van der Woude, Sybrigje Hendriks 	24		Westergeest		gehuwd			zonder beroep			P.
							Douma, Jan Wybes			2		Kollumerzwaag		jongmans		zonder beroep			P.
							Douma, Gelske Jans			1		Kollumerzwaag		jonge dochter		zonder beroep			P.

	10		1		4		Boersma, Sierd Sikkes			34		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider			P.
							Wybenga, Sjoukje Jans			33		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Boersma, Sikke Sierds			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Boersma, Jan Sierds			2		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	


	11		1		1		Wybenga, Kornelis Brants		30		Zwaagwesteinde		jongmans		Koopman				P.

	
	11		1		2		Steenstra, Dieuwkje Sjoerds		43		Harlingen		weduwe			Schippersche			P.
							van der Bij, Sjoerd Meinderts		3		Zwaagwesteinde		jongemans		zonder beroep			P.

	12		1		6		de Jong, Auke Douwes			41		Zwaagwesteinde		gehuwd			Landbouwer			P.
							Wybenga, Antje Jans			40		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Jong, Douwe Aukes			12		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Jan Aukes			9		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Marijke Aukes			5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Ynske Aukes			10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	13		1		2		Boorsma, Sikke Pieters			72		Murmerwoude		gehuwd			Timmerman			P.
							Postma, Tjetje Sierds			67		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep			P.

	14		1		9		Wybenga, Dedde Bienses			52		Zwaagwesteinde		gehuwd			Landbouwer en Veldwachter	NB.
							Lindeboom, Dieuwke Gelts		48		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep			NB.
							Wybenga, Gelt Deddes			25		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Wybenga, Wybe Deddes			21		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Wybenga, Sytse Deddes			16		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Wybenga, Jan Deddes			15		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Wybenga, Albert Deddes			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Wybenga, Tjietske Deddes		19		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			NB.

	15		1		6		Lourens, Jan Fokkes			41		Zwaagwesteinde		gehuwd			Landbouwer			P.
							Kuins, Ytje Boeles			28		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Lourens, Fokke Jans			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Boele Jans			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Willem Jans			3		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Sili Jans			1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
				
	16		1		1		Smit, Sytje Arjens			59		Amsterdam		weduwe			Naaister			P.
	
	16a		1		7		Mulder, Johannes Dorus			42		Holwert			gehuwd			Schipper			P.
							Bos, Ida Gerrits			44		Dokkum			gehuwd			zonder beroep			P.
							Mulder, Thomas Johannes			17		Dokkum			jongmans		zonder bereop			P.
							Mulder, Gerrit Johannes			10		Dokkum			jongmans		zonder beroep			P.
							Mulder, Douwe Johannes			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Mulder, Trijntje Johannes		13		Dokkum			jonge dochter		zonder beroep			P.
							Mulder, Maria Johannes			7		Dokkum			jonge dochter		zonder beroep			P.

	16b		1		6		Plantinga, Ruurd Sybrens		48		Murmerwoude		gehuwd			Arbeider			P.
							Lammerts, Dieuwke			49		Blija			gehuwd			zonder beroep			P.
							Plantinga, Anne Ruurds			16		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep			P.
							Plantinga, Sjoerd Ruurds		13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Plantinga, Jitske Ruurds		19		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Plantinga, Sybrigje Ruurds		9		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep			P.

	16c		1		5		van der Meulen, Daniel Popkes		24		Eestrum			gehuwd			Broodbakker			P.
							van der Veer, Grietje Pieters		24		Eestrum			gehuwd			zonder beroep			P.
							van der Meulen, Pietje Daniels		21 week 		Zwaagwesteinde	
jonge dochter		zonder beroep			P.
							Hoek, Gerrit Ates			19		Driesum			jongmans		Bakkersknecht			P.
							Zuidema, Saapke Roels			16		Eestrum			jonge dochter		Dienstmeid			P.

	17		1		5		Bosma, Oeds Annes			50		Kollumerzwaag		gehuwd			Arbeider			P.
							Binnes, Tjietske			44		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep			P.
							Bosma, Binne Oedzes			22		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Bosma, Anne Oedzes			18		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Bosma, Auke Oedzes			15		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
					
	18		1		2		Wagenaar, Jan Andries			29		Dantumawoude		gehuwd			Koopman				P.
							van der Meer, Louwkje Jelgers		29		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.

	18a		1		6		Kootstra, Jente Martens			40		Kollumerzwaag		gehuwd			Arbeider			P.
							Boorsma, Fokeltje Sikkes		42		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep			P.
							Kootstra, Sikke Jentes			11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Kootstra, Marten Jentes			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Kootstra, Auke Martens*			3		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Kootstra, Tjetje Jentes			3		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							(* waarschijnlijk schrijffout van de klerk: patroniem zal ‘Jentes’ moeten zijn, red.)

	19		1		7		de Roos, Jan Wessels			42		Westergeest		gehuwd			Arbeider			P.
							Brandsma, Aukje Brants			40		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Roos, Wessel Jans			11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Roos, Brandts Jans			5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Roos, Maaike Jans			16		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Roos, Jitske Jans			8		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Roos, Sjouwkje Jans			1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	20		1		7		de Jong, Jelle Thijssens		43		Akkerwoude		gehuwd			Landbouwer			NB.
							de Vries, Grietje Adsers		43		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			NB.
							de Jong, Thijs Jelles			10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep			NB.
							de Jong, Adser Jelles			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							de Jong, Tjietske Jelles		7		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep			NB.
							de Jong, Lysbert Jelles			17		Bergum			jonge dochter		zonder beroep			NB.
							Postma, Anne Eedzes			16		Zwaagwesteinde		jongmans		Dienstknecht			P.

	20a		1		2		van der Meulen, Renger Geerts 		24		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							de Wit, Trijntje Jans			18		Surhuisterveen		gehuwd			zonder beroep			P.

	
	21		1		2		Postma, Bauke Hayes			27		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Bijma, Antje Sikkes			22		Westergeest		gehuwd			zonder beroep			P.

	22		1		3		Hilner, Jan Godfried			53		Berg in Munsterland 	gehuwd			Linnenwever			RK.	
							Schroder, Anna Alet*			64		Schapen in Munsterland 	gehuwd			zonder beroep			RK.
							Hilner, Maianna Jans			24		Hopsen			jonge dochter		zonder beroep			RK.
							(* doorgehaald wegens overleden den 16 December 1829, red.)

	23		1		7		Boorsma, Gabe Sikkes			37		Dantumawoude		gehuwd			Timmerman			P.
							Hofstra, Aaltje Jelles			34		Westergeest		gehuwd			zonder beroep			P.
							Boorsma, Sikke Gabes			13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Boorsma, Jelle Gabes			11		Zwaagwesteinde		jongemans		zonder beroep			P.
							Boorsma, Henrikje Gabes			7		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Boorsma, Tjettje Gabes			4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	24		1		5		Boorsma, Hylke Sikkes			30		Zwaagwesteinde		gehuwd			Timmerman			P.
							Bylsma, Neeltje Paulus			26		Birdaard		gehuwd			zonder beroep			P.
							Boorsma, Sikke Hylkes			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Boorsma, Paulus Hylkes			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Boorsma, Wytse Hylkes			1		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
	
	25		1		4		van der Zwaag, Sjoerd Tjeerds 		55		Kollumerzwaag		gehuwd			Arbeider			P.
							Jacobs, Wytske				48		Zwaagwesteinde		gehuwd			Winkeliersche			P.
							van der Zwaag, Freerk Sjoerds		16		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Zwaag, Teetske Sjoerds		21		Zwaagwesteinde 		jonge dochter		zonder beroep			P.
				
	26		1		3		Wassenaar, Jan Leenderts		40		Birdaard		gehuwd			Beurtschipper			P.
							Viersen, Grietje Heerkes		38		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep			P.
							Wassenaar, Attje Jans			12		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep			P.

	26		1		8		Itskema, Frans Jans			57		Ternaard		gehuwd			Arbeider			P.
							Meinsma, Antje Minzes			40		Metslawier		gehuwd			zonder beroep			P.
							Itkskema, Jan Franzen			19		Nijkerk			jongmans		zonder beroep			P.
							Itskema, Minse Franzen			15		Nijkerk			jongmans		zonder beroep			P.
							Itksema, Syke Franzen			12		Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep			P.
							Itskema, Doedtje Franzes		7		Kooten			jonge dochter		zonder beroep			P.
							Itskema, Tetje Franzen			5		Twijzel			jonge dochter		zonder beroep			P.
							Itskema, Klaas Jans			68		Ternaard		jongmans		zonder beroep			P.

	27		1		9		Hekstra, Oebele Wybes			33		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider			NB.
							de Jong, Teetkse Douwes			30		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			NB.
							Hekstra, Wybe Ebeles			10		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Hekstra, Douwe Ebeles			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Hekstra, Jacob Ebeles			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Hekstra, Gerrit Ebeles			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Hekstra, Ynske Ebeles			2		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			NB.
							Hekstra, Japke Ebeles			2 maand		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			NB.
							de Jong, Ynkse Aukes			72		Akkerwoude		weduwe			zonder beroep			P.

	28		1		9		de Jong, Eelke Douwes			49		Zwaagwesteinde		gehuwd			Landbouwer			NB.
							de Vries, Grietje Keimpes		40		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			NB.
							de Jong, Douwe Eelkes			18		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Keimpe Eelkes			15		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Gosse Eelkes			10		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Gerrit Eelkes			5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Antje Eelkes			12		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Attje Eelkes			8		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Aaltje Eelkes			1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.	
	
	29		1		7		Hoekstra, Pieter Gerbens		55		Westergeest		gehuwd			Landbouwer			P.
							van der Ploeg, Eelkje Reins		53		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep			P.
							Hoekstra, Rein Pieters			22		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Hoekstra, Willem Pieters		18		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Hoekstra, Auke Pieters			12		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Hoekstra, Yke Pieters			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Hoekstra, Aukje Pieters			23		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
	
	30		1		2		Postma, Folkert Willems			41		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Hofstra, Antje Jelles			38		Westergeest		gehuwd			zonder beroep			P.

	31		1		9		de Vries, Heerke Keimpes		38		Zwaagwesteinde		gehuwd			Broodbakker			P.
							Hopperus, Antje Hendriks		27		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Vries, Keimpe Heerkes		8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.	
							de Vries, Hendrik Heerkes		6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Vries, Attje Heerkes			4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Vries, Abeltje Heerkes		2		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Vries, Grietje Heerkes		7 maand		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Vries, Jacob Keimpes			30		Zwaagwesteinde		jongemans		Bakkersknecht			P.
							Hopperus, Klaaske Hendriks		20		Kollumerzwaag		jonge dochter		Dienstmeid			P.

	32		1		5		Hofman, Ybele Teekes			51		Ee			weduwnaar		Landbouwer			P.
							Hofman, Teeke Ybeles			13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Hofman, Ynske Ybeles			9		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Hofman, Antje Ybeles			7		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Hofman, Hiltje Ybeles			5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	33		1		4		Westra, Feye Hendriks			27		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Kootstra, Froukje Freerks		37		Kooten			gehuwd			zonder beroep			P.
							Westra, Aukje Feyes			1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Van der Ploeg, Sytse Sytses		37		Zwaagwesteinde		weduwnaar		Arbeider			P.

	
	34		1		3		Westra, Wytse Tjipkes			27		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Visser, Ankje Tjeerds			25		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.
							Westra, Tjipke Wytses			4 week		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Westra, Elske Wytses			3		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep			P.

	35		1		2		Dijkstra, Antje Pieters			53		Driesum			weduwe			Arbeidster			P.
							Veenstra, Pieter Liebbes		17		Kollumerzwaag		jongmans		zonder beroep			P.
				
	36	geen adres

	37		1		2		van der Ploeg, Jogchum Lieuwes		 25		Hardegarijp		jongmans		Arbeider			P.
							van der Ploeg, Sytske Sytses		41		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	38		1		7		van der Kooi, Sierd Rinzes		72		Westergeest		gehuwd			Landbouwer			P.
							Jelles, Grietje 			53		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.
							van der Kooi, Rinse Sierds		28		Kollumerzwaag		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Kooi, Jelle Sierds		21		Kollumerzwaag		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Kooi, Sierd Sierds		2		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Kooi, Antje Sierds		25		Kollumerzwaag		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van der Kooi, Bjetje Sierds		16		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
			
	39		1		6		Postma, Tjietske Johannes		35		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							Postma, Klaas Popkes			10		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Johannes Popkes			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Popke Popkes			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Eetse Popkes			3		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Dirkje Popkes			12		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
			
	40		1		5		van der Hoek, Popke Freerks		60		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Rykeles, Syke				54		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep			P.
							van der Hoek, Tjietske Popkes 		17		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van der Hoek, Teuntje Popkes		14		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Hollander, Jelske Tjeerds		81		Zwaagwesteinde		weduwe			zonder beroep			P.
		
	40a		1		5		van der Hoek, Keimpe Popkes 		27		Westergeest		gehuwd			Arbeider			P.
							de Haan, Janke Jacobs			27		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep			P.
							van der Hoek, Jacob Keimpes		1		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Hoek, Syke Keimpes		4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Kloosterman, Baukje Djoerds		62		Zwaagwesteinde		weduwe			zonder beroep			P.

	41		1		7		Postma, Haye Hayes			51		Zwaagwesteinde		gehuwd			Koopman				P.
							Baukes, Maria				50		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Postma, Wybe Hayes			20		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Klaas Hayes			17		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Johannes Hayes			13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Tjietske Hayes			10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Postma, Henke Hayes			5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
			
	41a		1		2		Postma, Haye Hayes			23		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							de Haan, Wytske Tjiebbes		23		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.

	42		1		4		Veenstra, Metske Jacobs			34		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							van der Woude, Aukje Martens 		34		Anjum			gehuwd			zonder beroep			P.
							Mekeren, Ryk Harmens			11		Lioessens		jongmans		zonder beroep			P.
							Mekeren, Lysbert Harmens		9		Lioessens		jonge dochter		zonder beroep			P.

	42a		1		6		Boorsma, Pieter Sikkes			42		Dantumawoude		gehuwd			Timmerman			P.
							Dijkstra, Trijntje Jans			35		Surhuisterveen		gehuwd			zonder beroep			P.
							Boorsma, Sikke Pieters			5		Zwaagwesteinde		jongemans		zonder beroep			P.
							Boorsma, Tietje Pieters			10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Boorsma, Janke Pieters			7		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Boorsma, Jantje Pieters			2		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
			
	43		1		2		Zylstra, Saapke Theunis			64		Veenwouden		weduwe			Arbeidster			P.
							Zylstra, Douwe Klazes			26		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
	
	44		1		4		Dijkstra, Femme Jans			31		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							de Jong, Antje Eelkes			28		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Dijkstra, Eelke Femmes			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Janke Femmes			4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	45		1		7		Westra, Anne Jans			62		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Westra, Hendrikje Jans			50		Garijp			gehuwd			zonder beroep			P.
							Westra, Jan Annes			22		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Westra, Tjipke Annes			11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Westra, Baukje Annes			17		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Westra, Lysbert Annes			14		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Westra, Berber Annes			7		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	46		1		7		Zuidema, Johannes Wytzes		53		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Westra, Menke Tjipkes			44		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Zuidema, Tjeepke Johannes		13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Zuidema, Lammert Johannes		10		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Zuidema, Jan Johannes			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Zuidema, Froukje Johannes		18		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
			
	47		1		3		Zuidema, Jan Wytzes			45		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Schonenburg, Antje Johannes		38		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep			P.
							Lourens, Pieter Durks			42		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	48	geen adres

	49		1		3		Oosterhof, Oeds Hendriks		64		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Jans, Hendrikje				68		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Oosterhof, Popke Oedzes			22		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	49a		1		6		Oosterhof, Femme Johannes		44		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Hendriks, Baukje			50		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Oosterhof, Johannes Femmes		20		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Oosterhof, Klaas Femmes			18		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Oosterhof, Hendrik Femmes		12		Zwaagwesteinde		jongemans		zonder beroep			P.
							Oosterhof, Hendrikje Femmes		9		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	50		1		4		Postma, Eetse Johannes			42		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							Harmanus, Rikstje			56		Westergeest		jonge dochter		Arbeidster			P.
							Postma, Johannes Eetses			14		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Grietje Eetses			10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	51		1		9		van Leyen, Jitse Jelles			52		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider			P.
							Derks, Leentje				45		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							van Leyen, Jelle Jitses			14		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Leyen, Durk Jitses			11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Leyen, Fokke Jitses			9		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Leyen, Lippe Jitses			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Leyen, Antje Jitses			19		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van Leyen, Grietje Jitses		6		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van Leyen, Janke Jitses			2		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
				
	51a		1		6		van der Zwaag, Haye Sjoerds		53		Kollumerzwaag		gehuwd			Arbeider			P.
							Boorsma, Trijntje Willems		39		Drogeham		gehuwd			zonder beroep			P.
							van der Zwaag, Sjoerd Hayes		8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Zwaag, Tytje Hayes		15		Driesum			jonge dochter		zonder beroep			P.
							van der Zwaag, Willemke Hayes 		10		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van der Zwaag, Stijntje Hayes		6		Driesum			jonge dochter		zonder beroep			P.

	52		1		4		Oosterhof, Jan Oedzes			38		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							Tjipkes, Ootske				34		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Arbeidster			P.
							Oosterhof, Oeds Jans			9 maand		Zwaagwesteinde		jongmans 		zonder beroep			P.
							Oosterhof, Trijntje Jans		6		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	52a		1		4		van der Zwaag, Jacob Reids		34		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Ludema, Botje Cornelis			27		Driesum			gehuwd			zonder beroep			P.
							van der Zwaag, Cornelis Jacobs	 	2		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Zwaag, Maria Jacobs		5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.		
	52b		1		4		Dijkstra, Eetse Hendriks		34		Zwaagwesteinde		jongmans		Kramer				P.
							Dijkstra, Sjieuwke Sjoerds		32		Westergeest		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Bieuwkje Eetses		10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Rikstje Eetses		2		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
	
	53		1		7		Oosterhof, Hendrik Oedzes		40		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Postma, Trijntje Andries		35		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Oosterhof, Andries Hendriks		11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Oosterhof, Oeds Hendriks		2		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Oosterhof, Sytse Hendriks		3 dagen		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Oosterhof, Hendrikje Hendriks 		8		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Oosterhof, Gepke Hendriks		4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	54		1		10		van Assen, Jan Aukes			44		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Heines, Aaltje				41		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							van Assen, Heine Jans			18		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Assen, Auke Jans			15		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Assen, Anne Jans			12		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Assen, Dirk Jans			10		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Assen, Pieter Jans			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Assen, Freerk Jans			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Assen, Hendrikje Jans		16		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van Assen, Trijntje Jans		6		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
	
	54		1		6		Schaafsma, Jan Annes			45		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Postma, Fokje Fokkes			55		Ezumazijl		gehuwd			zonder beroep			P.
							Schaafsma, Anne Jans			15		Ezumazijl		jongmans		zonder beroep			P.
							Schaafsma, Fokke Jans			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Schaafsma, Lammert Jans			3		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Schaafsma, Antje Jans			12		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	55		1		3		Westra, Barber Jans			56		Wartena			weduwe			Arbeidersche			P.
							Westra, Jan Jacobs			17		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Westra, Greetje Jacobs			21		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	56		1		6		Postma, Jan Andries			40		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Heines, Baukje				38		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Postma, Andries Jans			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Heine Jans			2		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Antje Jans			9		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Postma, Gepke Jans			5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	57		1		3		Hoekstra, Fetje Popkes			51		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							Westra, Wytse Djoerds			16		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Westra, Jan Djoerds			12		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	58		1		6		Elzinga, Johannes Hendriks		32		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P	
							de Haan, Antje Tjibbes			25		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Elzinga, Tjibbe Johannes		5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Elsinga, Hendrik Johannes		4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Elsinga, Jacob Johannes			2		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Elsinga, Antje Johannes			11 maand	Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	58a		1		3		Dijkstra, Femme Hendriks		31		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							Postma, Tjietske Andries		32		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Baukje Femmes			5		Zwaagwesteinde		onge dochter		zonder beroep			P.

	58b		1		2		Zuidema, Wytse Johannes			25		Zwaagwesteinde		jongmans		Kramer				P.
							Dijkstra, Roelofke Jans			22		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Zuidema, Janke Wytses			6 week		Zwaagwesteinde		jonge dochter		


	59		1		5		van Assen, Auke Durks			26		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							Durks, Sjouwkje				26		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van Assen, Durk Aukes			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Assen, Klaas Aukes			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Assen, Antje Aukes			1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	60		1		8		Postma, Wybe Johannes			40		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Wagenaar, Antje Andries			32		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep			P.
							Postma, Andries Wybes			14		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Johannes Wybes			11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Jan Wybes			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P. 
							Postma, Feye Wybes			9 maand		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Anskje Wybes			9		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Postma, Dirkje Wiebes			4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	60a		1		7		Dijkstra, Jan Tjiepkes			36		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Heidstra, Sytske Jans			30		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Dijkstra, Tjipke Jans			11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Jan Jans			9		Zwaagwesteinde		jongemans		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Trijntje Jans			6		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Ytje Jans			4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Rinske Jans			4 maand		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	61		1		6		Roopstra, Lieuwe Tjiebbes		26		Leeuwarden		jongmans		Arbeider			P.
							Bylstra, Aaltje Jans			35		Veenwouden		weduwe			zonder beroep			P.
							de Haan, Jan Jans			13		Aalzum			jongmans		zonder beroep			P.
							de Haan, Mient Jans			11		Aalzum			jongmans		zonder beroep			P.
							Roopstra, Tjiebbe Lieuwes		6 maand		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Haan, Janke Jans			5		Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep			P.

	62	geen adres


	63		1		5		Postma, Jan Willems			32		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Dijkstra, Antje Jans			29		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Postma, Jan Jans			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Willem Jans			1		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Sjoukje Jans			5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	64		1		2		Postma, Johannes Eetzes			65		Zwaagwesteinde		gehuwd			Winkelier			NB.
							Ludema, Jelkje Cornelis			30		Westergeest		gehuwd			zonder beroep			P.

	65		1		3		Roopstra, Tom Klazes			58		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							de Vries, Antje				50		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Arbeidster			P.
							de Vries, Teede Lammerts		26		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.

	66		1		1		Heidstra, Ytje Ydes			72		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
		
	67		1		3		Westra, Tjipke Jans			72		Zwaagwesteinde		weduwnaar		Landbouwer			P.
							Westra, Hendrik Tjipkes			30		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Westra, Tjipke Jans			13		Aalzum			jongmans		zonder beroep			P.

	68		1		3		de Jong, Wytske Djoerds			55		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							Douma, Djoerd Harmens			13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Douma, Trijntje Harmens			16		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	68		1		3		Dijkstra, Johannes Tjiepkes		27		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							de Jong, Eelkje Hendriks		25		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Arbeidster			P.
							Dijkstra, Trijntje Johannes		9 maand		Hallum			jongmans		zonder beroep			P.

	69		1		4		Keimpenaar, Keimpe Heines		67		Oudwoude		gehuwd			Kramer				P.
							Pieters, Tjietske			64		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep			P.
							Keimpenaar, Sutske Keimpes		26		Zwaagwesteinde		weduwnaar		Kramer				P.	
							Keimpenaar, Pietje Keimpes		19		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	70		1		4		de Haan, Jacob Tjiebbes			27		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Westra, Jelske Lubberts			23		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Wybenga, Maria Minnes			65		Zwaagwesteinde		weduwe			zonder beroep			P.

	71		1		3		Benediktus, Lieuwe			45		Marum			weduwnaar		Schoenmaker			P.
							Postma, Jetkse Kaspers			45		Spannum			jonge dochter		zonder beroep			RK.
							Pieters, Harmen*			46		Bergum			jongmans		Schoenmakersknecht		P.
							(* doorgehaald wegens vertrek naar Bergum, red.)
	71a		1		7		Schoffelmeer, Christiaan Jans		60		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			RK.
							Teekes, Jetske				47		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep			RK.
							Schoffelmeer, Sytse Christiaans 	17		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			RK.
							Schoffelmeer, Doeke Christiaans 	5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			RK.
							Schoffelmeer, Jan Christiaans		2		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			RK.
							Schoffelmeer, Boukje Christiaans	14		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			RK.
							Schoffelmeer, Eelkje Christiaans 	13		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			RK.
			

	72		1		6		Kloosterman, Wytse Djoerds		58		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				NB.
							Zuidema, Ootske Wytzes			40		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			NB.
							Kloosterman, Wytse Wytses		12		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Kloosterman, Wieger Wytses		5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Kloosterman, Trijntje Wytzes		16		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			NB.
							Kloosterman, Doedtje Wytses		10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			NB.	

	73		1		7		van der Heide, Jasper Hendriks		 41		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Syes, Antje			 	37		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							van der Heide, Hendrik Jaspers		 7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Heide, Sye Jaspers		 6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Heide, Ytje Jaspers		 10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van der Heide, Barber Jaspers		 3		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Joosten, Ytje				72		Bergum			weduwe			zonder beroep			P.

	74		1		3		Smits, Folkert Nylles			21		Hantumhuizen		gehuwd			Arbeider			P.
							Westra, Sieuwke Hendriks		24		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Smits, Hendrik Folkerts			2 maand	Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
	
	74a		1		5		Wybenga, Antje Mennes			59		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							Wybenga, Menne Jelles			26		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Wybenga, Grietje Jelles			29		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Wybenga, Gelske Jelles			27		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Wybenga, Hendrik Jelles			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
			
	74		1		1		Postma, Pietje Sybrens			1		Kooten			weduwe			Arbeidster			P.
	
	75		1		2		Dijkstra, Janke Jans			66		Surhuisterveen		weduwe			zonder beroep			P.
							Dijkstra, Jan Jans			25		Zwaagwesteinde		jongmans		Kramer				P.	

	76		1		4		Elzinga, Tjeerd Hendriks		33		Zwaagwesteinde		gehuwd			Koopman				P.
							Sybes, Froukje				24		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep			P.
							Elzinga, Baukje Tjeerds			1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Elzinga, Aafke Tjeerds			2 week		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van der Zwaag, Stijntje Reids		25		*			jonge dochter		Dienstmeid			P.
							(geen geboorteplaats ingevuld, red.)

	76a		1		5		Dijkstra, Johannes Annes		34		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Elzinga, Trijntje Hendriks		28		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Dijkstra, Hendrik Johannes		7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Femme Johannes		2		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Dijkstra, Roelofke Johannes		4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	76b		1		6		de Jong, Jelle Lieuwes			34		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							de Vries, Jantje Baukes			34		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Jong, Baukje Jelles			2		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Lieuwe Jelles			1 maand		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Trijntje Jelles		6		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Fokje Jelles			4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	77		1		1		Postma, Trijntje Boukes			76		Driesum			weduwe			Arbeidster			P.

	78		1		9		de Vries, Abraham Fokkes		40		Kollumerzwaag		gehuwd			Arbeider			P.
							Wagenaar, Tjietske Andries		37		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Vries, Jan Feyes			11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Vries, Andries Feyes			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Vries, Anskje Feyes			19		Bergum			jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Vries, Boukje Feyes			16		Bergum			jonge dochter		zonder beroep			P.
							Westra, Trijntje Feyes			13		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Vries, Tjietske Abrahams		8		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Vries, Marijke Abrahams		4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	79		1		6		Elsinga, Sape Metskes			45		Buitenpost		gehuwd			Schoenmaker			RK.
							Postma, Rinske Rinzes			43		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep			RK.
							Elsinga, Lucas Sapes			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			RK.
							Elsinga, Maria Sapes			15		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep			RK.
							Elsinga, Antje Sapes			10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			RK.
							Elsinga, Katrina Sapes			4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			RK.

	79		1		8		Hoekstra, Sijtse Popkes			25		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Keimpenaar, Klaaske Sytses		22		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Hoekstra, Tjietske Sytses		26		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.


	79a		1		8		Postma, Andries Jans			67		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Heidstra, Baukje Herres			50		Dragten			gehuwd			zonder beroep			P.
							Heidstra, Herre Marks			30		Zwaagwesteinde		jongmans		Kramer				P.
							Heidstra, Cornelis Marks		27		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Heidstra, Brant Marks			23		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Willem Andries			13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Postma, Aafke Andries			11		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Postma, Wytske Andries			27		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	80		1		1		Wagenaar, Menne Andries			20		Zwaagwesteinde		jongmans		Kramer				P.

	80		1		3		Hoekstra, Taeke Sybrens			50		Valom			gehuwd			Arbeider			P.
							Hoekstra, Grietje Pieters		51		Driesum			gehuwd			zonder beroep			P.
							Hoekstra, Trijntje Teekes		19		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
			

	80a		1		4		Venema, Jasper Syes			39		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							van der Zee, Klaaske Wopkes		 41		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep			P.
							Venema,	Wopke Jaspers			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Venema, Jitske Jaspers			12		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	80b		1		7		Lourens, Anne Fokkes			35		Zwaagwesteinde		weduwnaar		Kramer				P.
							Lourens, Lieuwe Annes			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Fokke Annes			5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Willemke Annes			10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Lourens, Fokje Annes			8		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Lourens, Engeltje Annes*		1 maand		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							(* doorgehaald wegens overleden den 10 December 1829, red.)
							Dijkstra, Janke Jans			38		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Arbeidster			P.

	81		1		3		Conradi, Egbert Johannes		25		Rijsterkamp		gehuwd			Onderwijzer der Jeugd		P.
							Jager, Janke Pieters			32		Bergum			gehuwd			zonder beroep			P.
							Conradi, Geertje Egberts		2 week		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	82		1		5		Wybenga, Lolke Brandts			41		Zwaagwesteinde		jongmans		Beurtschipper			P.
							Wybenga, Geertje Brandts		35		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Arbeidster			P.
							Wybenga, Teede Sybrens			14		Bergum			jongmans		zonder beroep			P.
							Wybenga, Brant Sybrens			11		Bergum			jongmans		zonder beroep			P.
							Wybenga, Auke Sybrens			8		Bergum			jongmans		zonder beroep			P.


	83		1		6		Wybenga, Biense Deddes			30		Zwaagwesteinde		gehuwd			Landbouwer			NB.
							Hekstra, Aaltje Wybes			26		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep			NB.
							Wybenga, Dedde Bienzes			23		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Wybenga, Wybe Biezes			11 maand	Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							Wybenga, Japke Biezes			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							van der Veen, Tjeerd Rommerts 		85		Zwaagwesteinde		weduwe			zonder beroep			NB.

	84	geen adres

	85		1		4		Biknuver, Hendrik Jans			64		Schutterup		gehuwd			Linnenwever			P.
							van der Woude, Jantje Aedes		63		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep			P.
							Bieknuver, Aede Hendriks		16		Veenwouden		jongmans		zonder beroep			P.
							Bieknuver, Jan Hendriks			16		Veenwouden		jongmans		zonder beroep			P.

	86		1		2		Veenstra, Engeltje Feyes*		66		Zwaagwesteinde		weduwe			Bedelares			P.
							(* doorgehaald wegens overleden den 16 December 1829 red.)
							Veenstra, Martsen Feyes			25		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	87		1		6		Dykstra, Hendrikje Arends		52		Harlingen		weduwe			Arbeidster			P.
							Dykstra, Arend Tjietses			25		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Dykstra, Lammert Tjietses		18		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Dykstra, Jan Tjitses			13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Dykstra, Trijntje Tjietses		16		Zwaagwesteinde		weduwe			zonder bereop			P.

	88	geen adres

	89		1		4		Westra, Jan Hendriks			34		Kollumerzwaag		gehuwd			Veenbaas			P.
							Rosema, Tetje Lieuwes			32		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep			P.
							Rosema, Jitske Roelofs			7		Dokkum			jonge dochter		zonder beroep			P.
							Rosema, Hiltje Roelofs			5		Dokkum			jonge dochter		zonder beroep			P.

	90		1		3		Dykstra, Klaas Jans			34		Ternaard		gehuwd			Arbeider			P.
							de Vries, Trijntje Sybes		26		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Dykstra, Jan Klazes			1		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	91		1		6		de Haan, Tjibbe Jacobs			70		Zwaagwesteinde		gehuwd			Landbouwer			P.
							van Slooten, Antje Johannes		51		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Haan, Johannes Tjiebbes		16		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Haan, Jan Tjiebbes			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Haan, Jietske Tjiebbes		20		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Haan, Ymkje Tjiebbes			7		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	92		1		9		de Bruin, Theunis Salomons		42		Zwaagwesteinde		gehuwd			Koopman				P.
							Elsinga, Ootske Hendriks		42		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Bruin, Hendrik Theunis		19		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Geert Theunis			17		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Theunis Theunis		12		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Baukje Theunis		13		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Bruin, Fokje Theunis			10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Bruin, Ytje Theunis			5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Bruin, Trijntje Theunis		3		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	93		1		5		de Vries, Hendrik Sybes			36		Sybrandahuis		jongmans		Kramer				P.
							Dijkstra, Bettje Tjietses		28		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Vries, Sybe Hendriks			3		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Vries, Tjietse Hendriks		6 maand		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Fokje Theunis			78		Pieterzijl		jonge dochter		zonder beroep			P.

	94		1		2		van Loon, Willem Johannes		38		Jelsum			jongmans		Schoenmaker			P.
							Westerbeek, Aukje Jans			56		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep			P.
		
	94		1		2		van Slooten, Hemkje Lieuwes		73		Akkerwoude		weduwe			Arbeidster			P.
							Hiemstra, Tjemkjen Sjoerds		75		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.

	95		1		3		Heidstra, Sjouke Pieters		28		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							de Haan, Aaltje Fokkes			22		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Heidstra, Pieter Sjoukes		1		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	96		1		6		Plantinga, Jilt Gerrits			46		Murmerwoude		gehuwd			Arbeider			P.
							Rypma, Antje Jilts			35		Dronryp			gehuwd			zonder beroep			P.
							Plantinga, Gerrit Jilts			6		Bergum			jongmans		zonder beroep			P.
							Plantinga, Lysbert Jilts		13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Plantinga, Tjietske Jilts		10		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Plantinga, Hiltje Jilts			3		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	97		1		9		de Jong, Hendrik Jelles			52		Murmerwoude		gehuwd			Veenbaas			P.
							Gosses, Hinke				52		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Jong, Tabe Hindriks			25		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Lieuwe Hindriks		19		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Jong, Minke Hindriks			17		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Antje Hindriks			15		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Lieuwkje Hindriks		12		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Eelkje Hindriks		10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Jong, Nieske Hindriks		7		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	99		1		2		Monsma, Rinse Jans			20		Akkerwoude		jongmans		Arbeider			P.
							de Jong, Lieuwkje Lieuwes		25		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Arbeidster			P.
		
	99		1		3		Veenstra, Foekje Heerkes		44		Metslawier		weduwe			Arbeidster			P.
							Veenstra, Heerke Ydes			18		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Veensra, Japke Ydes			16		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	100		1		6		de Bruin, Popke Freerks			31		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Heidstra, Tjimkje Cornelis		34		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Bruin, Cornelis Popkes		7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Katarina			9		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Bruin, Menke Popkes			4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Bruin, Tjemkje Popkes		1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	101	          geen adres

	102		1		7		Visser, Johannes Fokkes			47		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Veenstra, Marijke Syes			37		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Visser, Fokke Johannes			14		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Visser, Syer Johannes			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Visser, Japke Johannes			13		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Visser, Ootske Johannes			1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Veenstra, Sye Jaspers			76		Wouterswoude		weduwnaar		zonder beroep			P.

	102a		1		5		Brouwer, Harmen Jans			28		Oostwolde		jongmans		Arbeider			P.
							Westra, Aukje Jelkes			26		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Brouwer, Jan Harmens			3		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Westra, Dirk Jilkes			20		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Brouwer, Jan Jans			20		Zevenhuizen		jongmans		zonder beroep			P.

	103		1		2		Monsma, Rinse Eelkes			56		Akkerwoude		weduwnaar		Arbeider			P.
							Monsma, Eelke Rinzes			30		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep			P.
			
	104	geen adres

	105		2		10		van Assen, Durk Aukes			52		Murmerwoude		weduwnaar		Arbeider			P.
							van Assen, Sye Durks			21		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Assen, Freerkje Durks		19		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van Assen, Berber Durks			14		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Heidstra, Sjutje Cornelis		39		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							van der Veen, Cornelis Foppes 		15		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Veen, Wytse Foppes		13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Veen, Hibbe Foppes		7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van der Veen, Antje Foppes		18		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van der Veen, Marijke Foppes		4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	106	geen adres

	107		1		7		Elsinga, Geert Hendriks			36		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							de Bruin, Aaltje Salomons		35		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Elsinga, Hendrik Geerts			10		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Elsinga, Theunis Geerts			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Elsinga, Tjeerd Geerts			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Elsinga, Fokje Geerts			14		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Elsinga, Boukje Geerts			6		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
			
	108		1		9		Lourens, Jan Durks			36		Zwaagwesteinde		gehuwd			Koopman				P.
							de Bruin, Ytje Salomons			36		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Lourens, Durk Jans			13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Sake Jans			9		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Anne Jans			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Theunis Jans			5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Pieter Jans			1		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Fokje Jans			11		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Lourens, Antje Jans			3		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.


	109		1		5		Wybenga, Riemer Brandts			44		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider			P.
							Elsinga, Antje Hendriks			43		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Wybenga, Brant Riemers			14		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Wybenga, Hendrik Riemers		5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Wybenga, Baukje Riemers			10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	110		1		8		Pruik, Sjoerd Alberts			50		Veenwouden		gehuwd			Arbeider			P.
							van der Heide, Jelske Baukes		46		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Pruik, Anne Sjoerds			19		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Pruik, Bouke Sjoerds			16		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Pruik, Yde Sjoerds			18		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Pruik, Marten Sjoerds			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Pruik, Klaus Sjoerds			4		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Pruik, Henke Sjoerds			11		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	111		1		9		Heidstra, Pieter Cornelis		55		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Visser, Jitkse Fokkes			36		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Heidstra, Sye Pieters			16		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Heidstra, Auke Pieters			14		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Heidstra, Jan Pieters			8		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Heidstra, Fokke Pieters			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Heidstra, Foppe Pieters			5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Heidstra, Johannes Pieters		1		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Heidstra, Sjoukje Pieters		10		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	112		1		4		Drievout, Trijntje Alberts		56		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							Drievout, Tietje Sjoerds		25		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Drievout, Antje Sjoerds			20		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Drievout, Trijntje Sjoerds		2		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	113	geen adres


	114		1		3		Buwalda, Sytske Jans			33		Ee			weduwe			Arbeidster			P.
							Visser, Jan Sjoerds			8		Jouwswier		jongmans		zonder beroep			P.
							Visser, Sjoerd Sjoerds			5 maand		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	114a		1		3		Lijzinga, Trijntje Ales			32		Rinsumageest		jonge dochter		Arbeidster			P.
							de Vries, Tjitske Hendriks		5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van Assen, Aaltje Syes			9		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	114b		1		8		Schonenburg, Sjouke Johannes 		32		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider			P.
							van der Zwaag, Eelkje Martens 		35		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Schonenburg, Johannes Sjoukes		 13		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep			P.
							Schonenburg, Marten Sjoukes		10		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep			P.
							Schonenburg, Theunis Sjoukes		7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Schonenburg, Andries Sjoukes		4		Kollumerzwaag		jongmans		zonder beroep			P.
							Schonenburg, Aaltje Sjoukes		1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							van der Zwaag, Lysbert Martens 		14		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	114c		1		4		van Kammen, Doede Piebes		28		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			NB.
							van der Zwaag, Stijntje Martens		 31		Kollumerzwaag		jonge dochter		Arbeidster			P.
							van Kammen, Marten Doedes		5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							van Kammen, Pieter Doedes		2		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
	
	115		1		3		van der Meulen, Yke Eelkes		51		Akkerwoude		gehuwd			Arbeider			P.
							Zylstra, Trijntje Theunis		58		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Van der Meulen, Lysbert Ykes		16		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	116		1		6		Lourens, Djoerd Fokkes			35		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Elzinga, Grietje Hendriks		38		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Lourens, Fokke Djoerds			15		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Hendrik Djoerds		12		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Jan Djoerds			3		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Lourens, Baukje Djoerds			7		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	116		1		7		van der Heide, Yde Baukes		54		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				NB.
							Postma, Jantje Jans			44		Hogebeintum		gehuwd			zonder beroep			NB.
							van der Heide, Jan Ydes			23		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							van der Heide, Klaas Ydes		21		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							van der Heide, Sytse Ydes		19		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							van der Heide, Henke Ydes		15		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			NB.
							van der Heide, Tietje Ydes		13		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			NB.
			

	117		1		8		de Bruin, Douwe Freerks			38		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Tol, Trijntje Klazes			38		Kollum			gehuwd			zonder beroep			P.
							de Bruin, Klaas Douwes			13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Freerk Douwes			11		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Jitse Douwes			6		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Lammert Douwes		3		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							de Bruin, Katharina			16		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Bruin, Jitske Douwes			1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
		
	118		1		5		Wybenga, Jacob Minnes			62		Zwaagwesteinde		weduwnaar		zonder beroep			P.
							Wybenga, Cornelis Jacobs		10		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Wybenga, Auke Jacobs			7		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							Wybenga, Geertje Jacobs			19		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Wybenga, Tjietske Jacobs		13		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	119		1		3		Schaafsma, Wytje Jans			77		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							Schaafsma, Antje Annes			32		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							Zylstra, Anne Theunis			11		Groningen		jongmans		zonder beroep			P.


	120		1		4		Heidstra, Sjoukje Pieters		80		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							Heidstra, Wytske Jans			56		Zwaagwesteinde		weduwe			zonder beroep			P.
							Heidstra, Baukje Klazes			15		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Heidstra, Aafke Klazes			19		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	120		1		2		de Bruin, Fokke Theunis			21		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							de Haan, Ytje Tjiepkes			22		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
				

	121	geen adres

	122	geen adres

	123	geen adres		

	124		1		6		van der Veen, Egbert Tyssens 		47		Zwaagwesteinde		weduwnaar		Arbeider			NB.
							van der Veen, Thys Egberts		10		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							van der Veen, Derk Egberts		12		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			NB.
							van der Veen, Jantje Egberts		9		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			NB.
							Westra, Sjoukje Andries			52		Zwaagwesteinde		weduwe			Arbeidster			P.
							Westra, Boukje Andries			14		Wetsens			jonge dochter		zonder beroep			P.

	125	geen adres

	126	geen adres

	127		1		3		de Vries, Teede Geerts			29		Zwaagwesteinde		gehuwd			Kramer				P.
							Bos, Baukje Ypes			29		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep			P.
							de Vries, Geert Teedes			9		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.

	128	geen adres

	129		1		4		Heidstra, Cornelis Pieters		30		Zwaagwesteinde		jongemans		Arbeider			P.
							de Groot, Maria Theunis			31		Laren in Zuidholland 	jonge dochter		zonder beroep			RK.
							Hoekstra, Aafke Cornelis		5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Hoekstra, Anna Cornelis			2		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	130		1		3		Bos, Sjoeke Ypes			31		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Arbeidster			P.
							Bos, Bjetjen Ypes			28		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Arbeidster			P.
							Bos, Jeltje				4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.	131		1		5		Kloosterman, Dedde Oenes		37		Westergeest		jongmans		zonder beroep of Kramer 	NB.
							Pettinga, Janke Wybes			26		Surhuizum		jonge dochter		zonder beroep			P.
							Kloosterman, Sjutje Deddes		6		Kollumerzwaag		jonge dochter		zonder beroep			P.
							de Vries, Hendrikje Geerts		25		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Arbeidster			P.		
							de Vries, Rimkje Sjoerds		9		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.

	132		1		5		Akster, Feikje Jurjens			56		Dragten			weduwe			Arbeidster			P.
							Akster, Jurjen Fockes			25		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							Akster, Foppe Tjipkes			19		Zwaagwesteinde		jongmans		Arbeider			P.
							Akster, Janke Foppes			28		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.	
							Akster, Boukje Fokkes			4		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
				
	geen		1		8		Zwart, Frans				46		Wolbeck			gehuwd			Visscher			P.
							van der Meulen, Baukje Ennes		47		Harlingen		gehuwd			zonder beroep			P.
							Zwart, Enne Franzes			15		Driesum			jongmans		zonder beroep			P.
							Zwart, Steven Franzes			12		Driesum			jongmans		zonder beroep			P.
							Zwart, Johannes Franzes			10		Westergeest		jongmans		zonder beroep			P.
							Zwart, Theodorus Franzes*		5		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep			P.
							(* doorgehaald wegens overleden den 7 December 1829,red.)
							Zwart, Grietje Franzes			17		Driesum			jonge dochter		zonder beroep			P.
							Zwart, Anna Maria Franzes*		1		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep			P.
							(*doorgehaald wegens overleden den 21 December 1829, red.)	RECAPITUALTIE:

	Totaal aantal inwoners 1829 Zwaagwesteinde		762

	Nummers der Huizen					158
	Huisgezinnen per huis					159

	Gehuwde mannen						99
	Gehuwde vrouwen						99
	Weduwnaars						14
	Weduwen							37
	Jongmansen						285
	Jonge dochters						228

	Rooms Katholiek						18
	Protestant						689
	Israeliet						0
	Tot geen der voormelde gezindten behoorende		55	

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.