Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Veenwouden. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.    Huisgezinnen  Inwoners 	Namen		            Ouderdom	    Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).
	
	1		1	4	Sibinga, Joannes				27		Groningen		gehuwd			Predikant		P.					
					Haenenberger, Antonia Johanna Frederika	25		Groningen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Sibinga, Jacoba Elisabeth			2		Schiermonnikoog		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rotgans, Hinderika Elderts			16		Schiermonnikoog		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	2		1	4	Bottinga, Ritske Jetses				34		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Damstra, Leentje Jans				26		Damwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bottinga, Wytske Ritskes			4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bottinga, Wopkje Jetses				16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	3		1	6	Wijnsma, Hendrik Klases				54		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Walstra, Pierkje Sybes				59		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Wijnsma, Klaas Hendriks				23		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Wijnsma, Sjoerd Hendriks			13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Jager, Jantje Jans				20		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.		
					Jager, Gepke Jans				18		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.

	4		1	5	Hoekstra, Gosse Franses				28		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Schaafsma, Teuntje Harmens			27		Dockum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Frans Gosses				5		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Trijntje Gosses			3		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Harmen Gosses				8 maanden	Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	5		1	9	Stellingwerf, Krijn Jans			45		Lisse in Zuidholland	gehuwd			Tuinman			P.
					Smet, Grietje					26		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Stellingwerf, Jan				16		Buitenpost		jongmans		zonder beroep		P.
					Stellingwerf, Andries				15		Surhuizum		jongmans		zonder beroep		P.
					Stellingwerf, Steffen				10		Wehe in Groningen	jongmans		zonder beroep		P.
					Stellingwerf, Jan				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Stellingwerf, Antje				6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bokkinga, Hendrik				4		Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Heidema, Janke					6		Oudkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

	6		1	6	Boersma, Hotse Egberts				73		Veenwouden		gehuwd			Landbouwer		P.
					de Jong, Hiltje Jogchums			62		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Haisma, Wyger Hayes				21		Damwoude		jongmans		Boereknecht		NB.
					van der Laan, Gerrit Hendriks			16		Veenwouden		jongmans		Boereknecht		P.
					Oldenburg, Tietje Freerks			25		Surhuisterveen		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Sikkema, Hiltje Andries				8		Akkerwoude		jonge dochter		zonder bedrijf		NB.

	7		1	5	van der Wal, Pieter Uilkes			38		Veenwouden		gehuwd			Landbouwer		NB.
					Ophuizen, Tietje Sints				30		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
					van der Leest, Johannes Abrahams		23		Veenwouden		jongmans		Boereknecht		P.
					Dijkstra, Jelle Jans				18		Hardegarijp		jongmans		Boereknecht		P.
					de Jong, Maaike Roels				18		Dragten			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	8		1	5	vd Berg, Wytse Wybes				35		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		NB.
					Bosgra, Trijntje Alberts			30		Heerenveen		jonge dochter		Arbeidster		P.
					Bosgra, Albert					1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Gosse Andries				25		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Wijnsma, Hiltje Hendriks			22		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.
	
	9		1	7	Hoekstra, Durk Botes				74		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Bokstaat, Froukje Abrahams			66		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Veenstra, Tjipke Jans				63		Veenwouden		weduwnaar		Arbeider		P.
					Veenstra, Neeltje Jacobs			80		Bergum			weduwe			zonder beroep		P.
					Veenstra, Frans Sybes				32		Suawoude		weduwnaar		Arbeider		P.
					Veenstra, Aaltje Franses			62		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Veenstra, Piebe Franses				5		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	10		1	3	van Bagchum, Elisabet Gerbrandus		65		Leeuwarden		weduwe			zonder beroep		P.
					Folkersma, Grietje Cornelis			30		Harlingen		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Folkersma, Gerbrandus Cornelis			20		Huizum			jongmans		zonder beroep		P.
						
		
	11		1	2	Bijma, Sikke Wybes				55		Driesum			gehuwd			Arbeider		P.
					vd Leest, Janke Johannes			52		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.

	11a		1	4	Hofstra, Jan Klazes				58		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Toonstra, Geeske Eelkes				57		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hofstra, Jeltje Jans				14		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hofstra, Klaaske Jans				11		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	11b		1	8	Hulzinga, Alle Gosses				46		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		NB.
					van der Wal, Trijntje Lieuwes			28		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hulzinga, Jan Alles				2		Twijzel			jongmans		zonder beroep		P.
					Hulzinga, Doukje Alles				6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wal, Lieuwe Wytses			48		Veenwouden		weduwnaar		Arbeider		P.
					Kuiper, Froukje Sytses				32		Veenwouden		weduwe			Arbeidster		P.
					Kuiper, Pieter Willems				8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Sytske Lieuwes			1		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	12	geen adres

	13		1	6	de Jong, Harmen Wybes				32		Surhuisterveen		gehuwd			Bakker			NB.
					de Boer, Gertje Jans				32		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		NB.
					de Jong, Jan Harmens				2		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		NB.
					de Jong, Wybe Harmens				3 dagen		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		NB.
					de Jong, Gertje Harmens*			3 dagen		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		NB.
					Post, Eetse Rinses				20		Kollum			jongmans		Bakkersknecht		RK.
					(* doorgehaald wegens overleden den 19 November 1829, red.)

	14		1	9	Blumers, Hendrik				52		Leer in Munsterland	gehuwd			Linnenwever		RK.
					Duif, Susanna					51		Dockum			gehuwd			zonder beroep		RK.
					Blumers, Frans Hendriks				18		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		RK.
					Blumers, Bernardus Hendriks			11		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		RK.
					Blumers, Dorus Hendriks				6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		RK.
					Blumers, Johanna Hendriks			15		Hardegarijp		jonge dochter		zonder beroep		RK.
					Feenstra, Gerrit Geerts				52		Boornbergum		jongmans		Arbeider		P.
					Lindeboom, Wijbe Alberts			34		Veenwouden		jongmans		Arbeider		NB.
					vd Woude Tjitske Jans				48		Oenkerk			weduwe			Arbeidster		P.

	15		1	2	Venema, Frans Jans				24		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Lamsma, Folkje Willems				28		Huizum			gehuwd			zonder beroep		P.

	16		1	4	Jager, Wijtse Jurjens				28		Bergum			gehuwd			Vleeschhouwer		P.
					Algera, Grietje Aarns				25		Tietjerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jager, Jenke Jurjens*				3		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Jager, Grietje Jurjens*				1 maand		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* patroniem waarschijnlijk foutief vermeld: moet zijn Wijtzes, red.)

	17		1	8	van der Meulen, Jelte Lieuwes			36		Hardegarijp		gehuwd			Visscher		P.
					Koop, Antje Jans				34		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Meulen, Lieuwe Jeltes			10		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Durk Jeltes			2		Veenwouden		jongemans		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Jetske Jeltes			14		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Jantje Jeltes			12		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Saakje Jeltes			8		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Lyske Jeltes			5		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
		

	18		1	3	van der Veen, Auke Florus			67		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas		P.
					van der Veen, Renske Gerrits			69		Noordwijk		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Veen, Gerrit Aukes			35		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.

	19		1	4	Henstra, Grietje Hoekes				53		Oostermeer		weduwe			Arbeider		P.
					Dijkstra, Johannes Jans				12		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Sytse Jans				7		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Pieter Lieuwes			55		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.

	20		1	6	van der Wal, Symen Willems			41		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Venema, Grietje Feyes				41		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Willem Symens			16		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Feye Symens			6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Jente Symens			3		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Eke Feyes				34		Bergum			jonge dochter		Arbeidster		P.

	21		1	3	Heine Bonifacius				29		Doel in Vlaanderen	jongmans		Arbeider		RK.
					Brouwer, Sybrigje Gerrits			33		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.
					Heinen, Pieter Bonifacius			3 week		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		RK.
					Brouwer, Ebele Gerrits				27		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.

	22		1	3	van der Wal, Marten Harmens			 30		Veenwouden		gehuwd			Landbouwer		NB.
					Veenstra, Aaltje Klases				29		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		NB.
					van der Wal, Harmen Martens 			3		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		NB.
					van der Wal, Klaas Martens			6 weken		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		NB.		 
	
	23		1	2	de Vries, Fokke Alberts				74		Hardegarijp		weduwnaar		Arbeider		P.
					de Vries, Hinke Abrahams			31		Hardegarijp		jonge dochter		Arbeidster		P.
		
	24		1	4	Veenstra, Theunis Theunis			21		Veenwouden		jongmans		Schipper		P.
					Veenstra, Wopkje Jelles				85		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Veenstra, Jan Theunis				4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Wopkjen Theunis			18		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	25		1	6	Venema, Jan Geerts				55		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas		P.
					Koop, Antje Sijbrens				52		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Venema, Geert Jans				28		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Sybren Jans				16		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Sipke Jans				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Folkjen Jans				20		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	26		1	5	Veenstra, Sjoerd Sijbes				23		Veenwouden		gehuwd			Schoenmaker		P.
					Wedsinga, Jitske Andries			25		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
					Veenstra, Aaltje Sjoerds			3		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wedsinga, Klaas Andries				20		Hardegarijp		jongmans		Arbeider		P.
					Wedsinga, Beern Andries				17		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.
		

	27		1	4	Wiersma, Antje Klases				49		Veenwouden		weduwe			Arbeidster		P.
					van der Wal, Pier Pieters			15		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Tjitske Pieters			24		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wal, Sjuttje Pieters			21		Veenwouden		jonge dochter		zonder bereop		P.	

	28		1	2	van der Veen, Lieuwe Cornelis			62		Bergum			jongmans		Visscher		P.
					van der Veen, Aaltje Lieuwes			88		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.

	29		1	6	Koop, Klaas Sybrens				46		Veenwouden		gehuwd			Slagter			P.
					de Vries, Jeltje Annes				32		Kuikhorne		gehuwd			zonder beroep		P.
					Koop, Baukje Klases				8		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koop, Jitske Klases				6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koop, Saakje Klases				3		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koop, Geertje Klases				10 maand	Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	30		1	4	Hoekstra, Feye Klases				55		Veenwouden		gehuwd			Visser			P.
					Hellema, Froukje Franses			63		Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Melle Feyes				26		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jelle Feyes				22		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	31		1	5	Hoekstra, Klaas Feyes				34		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Veen, Antje Aukes			36		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Auke Klases				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Rinske Klases				6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Froukje Klases			4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	32		1	5	Hoekstra, Etje Klases				52		Veenwouden		weduwe			Arbeidster		P.
					Venema, Klaas Jans				19		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Albert Jans				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Marijke Jans				26		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Venema, Eelkje Jans				16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	33		1	10	Lindeboom, Albert Gelts				55		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		NB.
					van der Veen, Sijtske Cornelis			54		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Lindeboom, Wijbe Alberts			34		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Lindeboom, Kornelis Alberts			30		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Lindeboom, Gelt Alberts				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Lindeboom, Aaltje Alberts			25		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lindeboom, Marijke Alberts			22		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lindeboom, Lieuwkje Alberts			20		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lindeboom, Dieuwke Alberts			18		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lindeboom, Geertje Alberts			16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.	34		2	12	vd Woude, Tjalling Sierks			32		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Ley, Sjuttje Meinderts				30		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					vd Woude, Meindert Tjallings			7		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Woude, Sierk Tjallings			1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Woude, Antje Tjallings			10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					vd Woude, Neeltje Tjallings			9		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					vd Woude, Baukje Tjallings			4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Venema, Aatje Jans				28		Veenwouden		weduwe			Arbeidster		P.
					Visser, Jan Wijtses				5		Tietjerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Visser, Wytse Wytses				2		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Visser, Martsen Wijtses				7		Hardegarijp		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visser, Janke Jans				31		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.

	35		1	5	van der Veen, Sipke Cornelis			52		Veenwouden		gehuwd			Visscher		P.
					van der Veen, Trijntje Durks			47		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Veen, Cornelis Sipkes			19		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Veen, Durk Sipkes			15		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Veen, Jetske Sipkes			17		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Veen, Lieuwe Sipkes			8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	36		1	4	Kloetstra, Jitse Wybes				28		Garijp			gehuwd			Arbeider		P.
					Smids, Engeltje Martens				34		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Kloetstra, Wybe Jitses				3		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Kloetstra, Sjoukje Jitses			1 		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	37		1	2	Gelsma, Jelle Geerts				67		Leeuwarden		weduwnaar		Kuiper			P.
					Gelsma, Johanna Jelles				11		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	38	geen adres

	39		1	5	Penninga, Jelle Gosses				56		Veenwouden		jongmans		Schipper		P.
					Penninga, Fokke Gosses				50		Hardegarijp		jongmans		Schipper		P.
					Wijnsma, Antje Klases				28		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Postma, Jan Jans				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Henke Jans				4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	40		1	3	Penninga, Henke Gosses				54		Hardegarijp		weduwe			Arbeidster		P.
					Postma, Douwe Jurjens				30		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Wijnsma, Tetje Klases				26		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.

	41		1	4	Eizinga, Thomas Pieters				48		Anjum			gehuwd			Schipper		P.
					Koop, Gertje Klases				60		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Fenema, Gertje Jans				22		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					vd Meulen, Jeltje Lieuwes			15		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.


	42		1	4	Huizinga, Oeds Tjallings			71		Veenwouden		weduwnaar		Arbeider		P.
					Dijkstra, Wyger Feitses				39		Veenwouden		jongmans		Schipper		P.
					Sinnema, Fokje Gerrits				64		Veenwouden		weduwe			Arbeidster		P.
					Postma, Hiltje Wybrens				2		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	43		1	4	Klompstra, Jan Jans				34		Bergum			gehuwd			Grofsmid		P.
					van der Veen, Sjoukjen Klases			30		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Klompstra, Klaas Jans				7		Metslawier		jongmans		zonder beroep		P.
					Klompstra, Metske Jans				4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	44		1	6	van der Wal, Thijs Willems			42		Veenwouden		weduwnaar		Arbeider		P.
					van der Wal, Feije Thijssens			16		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Willem Thijssens			 14		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Foeke Thijssens			12		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Anne Thijssens			9		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Minne Thijssens		 	6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
		
	45		1	2	Postma, Marijke Douwes				51		Veenwouden		weduwe			Arbeidster		P.
					Venema, Janke Willems				18		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	46		1	9	Veenstra, Theunis Theunis			47		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					van der Veen, Froukje Tjallings 		41		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Veenstra, Biense Theunis			15		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Jelle Theunis				12		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Anne Theunis				3 week		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Marijke Theunis			9		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenstra, Klaas Luitsens			12		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Tjalling Luitsens			6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Marijke Luitjens			16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenstra, Murkje Luitsens			10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
	
	47		1	6		Venema, Minne Feyes			33		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas		P.
					Postma, Wopkjen Jurjens				33		Kollum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Venema, Feye Minnes				7		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Jurjen Minnes				5		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Douwe Minnes				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Marijke Minnes				10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	48		1	1	Wallinga, Lutske Pieters			81		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.

	49		1	3	van der Wal, Alle Uilkes			27		Veenwouden		gehuwd			Timmerman		NB.
					de Vries, Tjitske Gerbens			23		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		NB.
					vd Wal, Uilke Alles				9 maand		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		NB.	50		1	4	Postma, Theunis Jurjens				20		Veenwouden		jongmans		Schipper		P.
					Veenstra, Marijke Theunis			49		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Postma, Marijke Jurjens				16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Jeltje Jurjens				13		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	51		1	5	Visser, Anne Baukes				49		Grouw			gehuwd			Arbeider		P.
					Ketelaar, Lijsbert Alberts			47		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visser, Bauke Annes				23		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.
					Visser, Albert Annes				21		Suawoude		jongmans		zonder beroep		P.
					Ketelaar, Jetske Jans				12		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	52		1	2	van der Bijl, Oeds Martens			26		Birdaard		gehuwd			Koemelker		P.
					van der Wal, Antje Rinses			23		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.

	53		1	2	Hulzinga, Gosse Alles				72		Veenwouden		weduwnaar		Doopsgezinde Leraar 	NB.
					Hulzinga, Antje Alles				18		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		NB.

	54		1	3	van Ek, Kornelis Ates				26		Birdaard		gehuwd			Bakker			P.
					Westra, Gertje Ekes				26		Damwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					van Ek, Ate Kornelis				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	55		2	5	van der Bijl, Marten Rinses			55		Bergum			gehuwd			Schuitmaker		P.
					Bouma, Berber Oetses				55		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Bijl, Douwe Martens			16		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.
					Overzet, Theunis Sijbes				21		Hardegarijp		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Bijl, Jetske Martens			22		Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.

	56		1	7	van der Berg, Hattum Alberts			60		Bergum			gehuwd			Veenbaas		NB.
					Veenstra, Trijntje Mients			52		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					vd Berg, Geert Hattums				22		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Berg, Albert Hattums				12		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Berg, Pieter Hattums				6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Berg, Maaike Hattums				17		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					vd Berg, Lutske Hattums				14		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	57		1	3	Meringa, Hendrik Jans				29		Murmerwoude		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Lei, Roelofke Jogchums			28		Eestrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Meringa, Imkje Hendriks				3		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	57a		1	5	Veenstra, Willem Klazes				34		Veenwouden		gehuwd			Dagloner		P.
					Algra, Tantje Simons				25		Tietjerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Veenstra, Klaas Willems				4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Simen Willems				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Henstra, Sander Johannes			29		Rottevalle		jongmans		Dagloner		P.


	58		1	4	vd Wal, Uilke Alles				66		Veenwouden		gehuwd			Koemelker		NB.
					vd Wal, Martsen Pieters				61		Rijperkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					vd Wal, Jetske Uilkes				23		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		NB.
					Hoekstra, Aaltje Hendriks			23		Hardegarijp		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	59		1	4	Venema, Douwe Minnes				27		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas		P.
					vd Berg, Rinske Hattums				25		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Venema, Minne Douwes				3		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Hattum Douwes				8 maand		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	59a		1	9	van der Werf, Douwe Jacobus			47		Bergum			gehuwd			Scheepstimmerman	P.
					Folkersma, Agnieta Cornelis			44		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					vd Werf, Jacobus Douwes				17		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Werf, Cornelis Douwes			15		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Werf, Johannes Douwes			13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Werf, Hermanus Douwes			6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Werf, Elisabet Douwes			19		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					vd Werf, Anna Douwes				11		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					vd Werf, Fokje Douwes				9		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	60		1	8	Boskma, Klaas Gerbens				33		Veenwouden		gehuwd			Visscher		P.
					vd Berg, Renske Wybes				33		Bergum			gehuwd			zonder beroep		NB.
					Boskma, Gerben Klases				8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		NB.
					Boskma, Albert Klases				3		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		NB.
					Boskma, Hendrik Klases				10 maand	Veenwouden		jongmans		zonder beroep		NB.
					Boskma, Trijntje Klases				6		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
					Boskma, Wypkje Klases				3		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		NB.
					Huizinga, Grietje Oedses			39		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.

	61		1	3	van der Veen, Tjalling Romkes 			22		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Werf, Pietje Douwes			21		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Veen, Agnieta Tjallings			 9 maand	Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	62		1	3	Boskma, Klaas Rienks				29		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Aaltje Jippes				26		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
					Boskma, Sijke Klases				1		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boskma, Iebeltje Klases				3 week		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	63		1	4	Witteveen, Adam Willems				39		Surhuisterveen		gehuwd			Arbeider		NB.
					Huizinga, Baukjen Oedzes			33		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		NB.
					Witteveen, Oeds Adams				3		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		NB.
					Witteveen, Antje Adams				3 maand		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		NB.
	64		1	3	de Jager, Sjoukje Jans				47		Kooten			weduwe			Arbeidster		P.
					de Jager, Jan Alles				24		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					de Jager, Hiltje Alles				20		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	65		1	5	Hoekstra, Antje Adzers				35		Bergum			weduwe			Arbeider		P.
					Hoekstra, Klaas Sijpkes				14		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Adzer Sipkes				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Rigtje Sipkes				8		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Klaaske Sipkes			5		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	66		1	7	Woudstra, Sipke Ebes				44		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Woudstra, Aafke Cornelis			38		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Woudstra, Jan Sipkes				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Woudstra, Klaas Sipkes				8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Woudstra, Antje Sipkes				16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Woudstra, Tjitske Sipkes			5		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Woudstra, Joukje Sipkes				1		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	67		1	3	Postma, Auke Andries				34		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P. 	 
					Postma, Jurjen Andries				21		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Postma, Froukjen Douwes				64		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.

	68		1	3	Mijk, Hendrik Alles				34		Suameer			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Ley, Gertje Jogchums			34		Eestrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Mijk, Grietje Hendriks				6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	69		1	4	Brouwer, Marten Gerrits				36		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Hofstra, Heike Jans				25		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.
					Brouwer, Aaltje Martens				9 maanden	Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Brouwer, Gertje Gerrits				29		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.

	70		1	4	Wynsma, Vettje Martens				46		Oenkerk			weduwe			Arbeidster		P.
					Wynsma, Klaas Jacobs				8		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wynsma, Jan Jacobs				6		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wynsma, Klaaske Jacobs				10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	71		1	4	Antonides, Florus Sakes				25		Grootegast /Groningen	jongmans		Landbouwer		P.
					van der Ley, Roelof Jogchums			21		Eestrum			jongmans		Boereknecht		P.
					Woudstra, Ebe Sipkes				18		Veenwouden		jongmans		Boereknecht		P.
					van der Post, Dirkjen Fokkes			32		Lutkegast/Groningen	jonge dochter		Dienstmied		P.
 							

	72		2	6	van der Berg, Jan Keimpes			41		Tietejerk		gehuwd			Arbeider		P.
					Jager, Dettje Jurjens				31		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Berg, Keimpe Jans			3		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Berg, Aaltje Jans			9		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Grypstra, Romke Wygers				25		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		P.
					de Leest, henke Abrahams			23		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.

	73		1	6	Wending, Wybe Ebeles				49		Veenwouden		gehuwd			Visscher		P.
					Hoekstra, Jantje Huites				41		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Wending, Ebles Wybes				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Wending, Gerben Wybes				7		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Wending, Hilkje Wybes				12		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wending, Antje Wybes				9		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	73a		1	7	Hansma, Jan Andries				41		Tietjerk		gehuwd			Arbeider		P.
					Boersma, Romkje Barteles			34		Grootegast		gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Tiettje Louws				73		Buitenpost		weduwe			zonder beroep		P.
					Hansma, Andries Jans				10		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hansma, Bartele Jans				7		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hansma, Hans Jans				3		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hansma, Tietje Jans				14		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	73b		1	7	Hoekstra, Marten Durks				33		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Oosterman, Durkje Hendriks			37		Oudega			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Hendrik Martens			7		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Durk Martens				5		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Hendrikje Martens			8		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Grietje Martens			2		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lindeboom, Marijke Wybes			14		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	74		1	6	Hoekstra, Tietje Klases				27		Veenwouden		weduwe			Arbeidster		P.
					Wiersma, Klaas Klases				9		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Sijtse Klases				3		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Geeske Klases				13		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Klaaske Klases				11		Hardegarijp		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Antje Klases				6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	75		1	9	Antonides, Franciscus Florus			57		Garyp			weduwnaar		Landbouwer		P.
					Antonides, Florus Franciscus			16		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Antonides, Seye Franciscus			14		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Antonides, Sake Franciscus			10		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Antonides, Stijntje Franciscus			6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wal, Theunis Klases			25		Veenwouden		jongmans		Boereknecht		P.
					Boonsma, Harmen Durks				23		Veenwouden		jongmans		Boereknecht		P.
					Kalma, Berber Jitses				25		Hantum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Jager, Willemke Roels				19		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.	

	76	geen adres


	77		1	8	van der Weide, Berend				37		Rhoden in Drenthe 	gehuwd	 		Onderwijzer der Jeugd	P.
					Boersma, Grietje Hotses				42		Veenwouden		gehuwd			zonder bedrijf		P.
					Huizinga, Gjelt Sijbes				15		Veenwouden		jongmans		zonder bedrijf		P.
					Huizinga, Hiltje Sijbes				13		Veenwouden		jonge dochter		zonder bedrijf		P.
					van der Weide, Hendrikje Berends 		8		Veenwouden		jonge dochter		zonder bedrijf		P.
					van der Weide, Trijntje Berends	 		6		Veenwouden		jonge dochter		zonder bedrijf		P.
					van der Weide, Jantje Berends			 5		Veenwouden		jonge dochter		zonder bedrijf		P.
					van der Weide, Aafke Berends			2		Veenwouden		jonge dochter		zonder bedrijf		P.

	78		1	5	Dijkstra, Reitse Deddes				45		Akkerwoude		gehuwd			Grutter			NB.
					Boersma, Trijntje Hotzes			39		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Dedde Reitses				18		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
					Veenstra, Rykele Derks				30		de Kooten		jongmans		Gruttersknecht		P.
					Viersen, Sytske Harings				19		Veewnouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	79		1	4	Kuipers, Catharina Pieters			84		Leeuwarden		weduwe			zonder beroep		P.
					Hellinga, Nieske Douwes				61		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					van der Sluis, Klaas Willems			23		Leeuwarden		jongmans		Kantoorbediende		P.
					van der Sluis, Douwe Willems			19		Leeuwarden		jongmans		Timmerknecht		P.		
		
	80		1	4	Venekamp, Balling Martinus			65		Veenwouden		gehuwd			Timmerman		P.
					Botes, Antje					67		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hazen, Sikke Roelfs				27		Surhuisterveen		jongmans		Timmerknecht		P.
					Viersen, Romke Jans				11		Veenwouden		jongmans		Timmerkencht		P.

	81		1	3	vd Berg, Sjoerd Jans				29		Hardegarijp		gehuwd			Heereknecht		P.
					Faber, Janke Jans				25		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Faber, Jan Sjoerds				4 maand		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	82		1	10	Koop, Pieter Sijbrens				45		Veenwouden		gehuwd			Winkelier		P.
					van der Berg, Minke Jans			42		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
					Koop, Jan Pieters				2		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Koop, Baukje Pieters				16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koop, Fietje Pieters				13		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koop, Elsiabeth Pieters				11		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koop, Antje Pieters				9		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Tietje Melles				71		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Koop, Elisabeth Sijbrens			48		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Luidema, Tietje Roelfs				25		Garyp			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	83		1	4	Vaber, Jan Wijbes				66		Augustinusga		gehuwd			Grofsmid		P.
					Bouma, Trijntje Mients				62		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bouma, Lysbert Jans				23		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Frans Harmens				14		Surhuisterveen		jongmans		Smidsknecht		P.

	84		1	6	de Boer, Jan Willems				73		Veenwouden		weduwnaar		Landbouwer		P.
					de Boer, Willem Jans				29		Veenwouden		jongmans		zonder bedrijf		P.
					de Boer, Albert Jans				23		Veenwouden		jongmans		zonder bedrijf		P.
					de Boer, Jan Folkerts				43		Veenwouden		jongmans		Rentenier		P.
					de Haas, Aukje Rinses				20		Birdaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Terpstra, Teetske Wybes				19		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	85		1	2	Bouma, Melle Eelkes				33		Hardegarijp		gehuwd			Winkelier		P.
					Faber, Aaltje Jans				30		Veenwouden		gehuwd			zonder bedrijf		P.
	
	86		1	3	Venekamp, Balling Klases			66		Veenwouden		jongmans		Veenbaas		P.
					Venekamp, Martinus Harkes			25		Veenwouden		gehuwd			Timmerknecht		P.
					Seininga, Gertje Piebes				33		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.

	87		1	4	Faber, Mient Jans				27		Veenwouden		gehuwd			Smidsknecht		P.
					de Bruin, Elske Popkes				29		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep		P.
					Faber, Jan Mients				4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Faber, Popke Mients				9 maand		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
	
	88		1	2	Visser, Jan Tjerks				53		Oenkerk			gehuwd			Visscher		P.
					Visser, Trijntje Jans				52		Dragten			gehuwd			zonder beroep		P.

	89		1	6	Veenstra, Durk Jans				49		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas		P.
					Fransbergen, Froukje Engberts			44		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Veenstra, Jan Durks				19		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Engbert Durks				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Willem Durks				7		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Edom Durks				10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	90		1	3	van der Veen, Hendrik Tjallings 		28		Veenwouden		gehuwd			Scheepstimmerknecht	P.
					Dantuma, Janke Roelofs				27		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Veen, Tjalling Hendriks			 2		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	91		1	3	van der Werf, Tjipke Alberts			23		Veenwouden		gehuwd			Scheepstimmerknecht	P.
					Minnema, Trijntje Tades				22		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Werf, Albert Tjipkes			3 maand		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	92		1	3	Jagersma, Sytse Hendriks			68		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Jagersma, Jeike Tiedes				64		Sneek			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jagersma, Hendrik Sytses			35		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.

	93		1	5	Bylsma, Jan Haayes				60		Droogeham		gehuwd			Schuitmakersknecht	P.
					Postma, Fokje Haayes				59		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bylsma, Fokke Jans				4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Bylsma, Teeke Jans				23		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bylsma, Roeltje Jans				16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	94		1	8	de Boer, Eize Douwes				34		Bergum			gehuwd			Visscher		P.
					van der Veen, Trijnte Aukes			35		Rijperkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Boer, Auke Eizes				15		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Lammert Eizes				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Douwe Eizes				8		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Jan Eizes				5		Rijperkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Teeke Eizes				10		Giekerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Janke Eizes				1		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	94a		1	5	Jager, Roel Wytses				56		Veenwouden		weduwnaar		Arbeider		P.
					Dijkstra, Janke Ruurds				34		Hantum			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Dijkstra, Marten Ruurds				12		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Jager, Froukje Roels				9		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jager, Menke Roels				1		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	95		1	2	Ley, Johannes Jurjens				55		Veenwouden		jongmans		Schipper		P.
					Jongsma, Fokeltje Rinses			71		Oudega			weduwe			Dienstmeid		P.

	96		1	8	Stientra, Dieuke Reinders			60		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Stienstra, Pieter Sipkes			39		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Bouma, Dijtske Gerrits				36		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Stienstra, Sipke Pieters			14		Stavoren		jongmans		zonder beroep		P.
					Stienstra, Dieuwke Pieters			16		Stavoren		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stientstra, Geeske Pieters			12		Stavoren		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stienstra, Akke Pieters				10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Steinstra, Klaaske Pieters			4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	97		1	4	Brouwer, Johannes Gerrits			23		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Brouwer, Aaltje Ebeles				65		Veenwouden		weduwe			Arbeidster		P.
					Kuipers, Froukje Sijtses			36		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.
					Kuipers, Jeltje Beens				6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	98		1	4	van der Veen, Tjalling Tjipkes 			78		Bergum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Veen, Froukje Pieters			65		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Veen, Tjipke Tjallings			 46		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					van der Veen, Pieter Tjallings			38		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.

	99		1	10	Veenstra, Harmen Jans				53		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas		P.
					Fransbergen, Baukje Engberts			46		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Veenstra, Engbert Harmens			27		Veenwouden		jongmans		Veenbaas		P.
					Veenstra, Sjuk Harmens				21		Veenwouden		jongmans		Veenbaas		P.
					Veenstra, Jitse Harmens				17		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Durk Harmens				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Edom Harmens				15		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenstra, Jitske Harmens			10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenstra, Froukje Harmens			8		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenstra, Trijntje Harmens			6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	100		1	3	Veenstra, Harmen Klases				55		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas		P.
					van der Wal, Aaltje Pieters			70		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Visser, Aaltje Tjerks				21		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	101		2	5	Meerstra, Alle Douwes				62		Twijzel of Kooten	gehuwd			Arbeider		P.
					Sybesma, Trijntje Sybes				72		Twijzel			gehuwd			zonder beroep		P.
					Meerstra, Ytje Alles				41		Eestrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visser, Hermanus Jans				27		Akkerwoude		gehuwd			Arbeider		P.
					Gorter, Sjoukjen Oenes				21		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.

	102		1	4	Visser, Tjerk Klases				62		Veenwouden		gehuwd			Visscher		P.
					Visser, Romkje Rinses				62		Boxum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visser, Klaas Tjerks				23		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Visser, Antje Tjerks				26		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	103		2	10	de Haan, Hattum Pieters				51		Veenwouden		gehuwd			Smidsknecht		P.
					Postma, Andrieske Andries			39		Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Haan, Pieter Hattums				17		Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Haan, Andries Hattums			6		Ferwert			jongmans		zonder beroep		P.
					de Haan, Teeke Hattums				15		Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Haan, Aafke Hattums				8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Streekstra, Abraham Jans			32		Hardegarijp		jongmans		Arbeider		P.
					Brouwer, Rinske Gerrits				25		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.
					Streekstra, Antje Abrahams			3 maand		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenstra, Hiltje Eelkes				31		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

	104		1	3	van Slooten, Jan Edzes				33		Slooten			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Horius, Reino Jelles				47		Harlingen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hofman, Antje Bruins				19		Buitenpost		jonge dochter		zonder beroep		P.

	105		1	3	Ketelaar, Janke Alberts				48		Bergum			weduwe			Mattemaakster		P.
					Visser, Antje Gerrits				21		Suameer			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visser, Lysbert Gerrits				11		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	106	geen adres

	107		1	6	van der Werf, Sijtse Alberts			32		Veenwouden		gehuwd			Koopman			P.
					Visser, Antje Gerrits				30		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Werf, Albert Sijtses			8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Werf, Gerrit Sijtses			6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Werf, Hinke Sijtses			10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der werf, Jitske Sijtses			4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	108		1	3	van der Werf, Jetske Berends			62		Murmerwoude		weduwe			Winkeliersche		P.
					van der Werf, Jan Alberts			37		Veenwouden		jongmans		Koopman			P.
					van der Heide, Tjitske Klases			66		Menaldum		jonge dochter		Arbeidster		P.

	109		1	4	Westra, Eelke Edzes				62		Veenwouden		gehuwd			Herbergier		P.
 					de Roos, Pietje Jacobs				62		Rinsumageest		gehuwd			zonder bedrijf		P.
					Veninga, Geertje Sipkes				22		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Zeper, Jan					46		Leeuwarden		jongmans		Rijksontvanger		NB.

	110		1	3	Elzinga, Sybe Folkerts				54		Buitenpost		weduwnaar		Schoenmaker		P.
					Elzinga, Janke Sybes				18		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Leest, Jan Hendriks			44		Driesum			jongmans		Schoenmaker		P.

	111		1	6	Boomsma, Fokke Durks				31		Lemmer			gehuwd			Kleermaker		P.
					Wyma, Antje Brants				29		Kollum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boomsma, Durk Fokkes				6		Kollum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boomsma, Brant Fokkes				4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Boomsma, Pieter Fokkes				9 maand		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.
					Venekamp, Selie Martinus			55		Veenwouden		weduwe			Bolloopster		P.

	111a		1	3	Terpstra, Wybe Botes				42		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Feenstra, Janke Aukes				44		Rijperkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Tjitske Wybes				14		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	112		1	2	Wallinga, Pieter Pieters			38		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas		P.
					Lei, Fokje Meinderts				28		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
		
	113		1	5	de Haas, Andries Cornelis			50		Wanswerd		gehuwd			Broodbakker		P.
					Dijkstra, Eelkje Klases				49		Ooster Nijkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Haas, Klaas Andries				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					de Haas, Antje Andries				23		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Haas, Ymkje Andries				10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	114		1	4	Radema, Jan Lubberts				39		Westermolen/Groningen	gehuwd			Wagenmaker		P.
					Faber, Renske Pieters				34		Visvliet/ Groningen	gehuwd			zonder beroep		P.
					Radema, Pieter Jans				11		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Radema, Tettje Jans				14		Grijpskerk		jonge dochter		zonder beroep		P.

	115		1	8	Woelinga, Douwe Harmens				48		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
					Annema, Grietje Tjeerds				28		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
					Woelinga, Harmen Douwes				16		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
					Woelinga, Tjeerd Douwes				10 maand	Veenwouden		jongmans		zonder beroep		NB.
					Woelinga, Leelke Douwes				10		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
					Woelinga, Elisabeth Douwes			8		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
					Woelinga, Akke Douwes				5		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		NB.
					Kootstra, Aukje Sytses				21		Hardegarijp		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	116		1	6	van der Werf, Berend Alberts			35		Veenwouden		gehuwd			Scheepstimmerman	P.
					Roosma, Grietje Sierks				31		Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Werf, Albert Berends			4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Werf, Sierk Berends			1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Werf, Jitske Berends			9		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Weistra, Beitske Ruurds				18		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	117		1	4	van der Leest, Jan Hessels			25		Burum			jongmans		Verwer			P.
					Jagersma, Jitse Sytses				28		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Postma, Grietje Jurjens				26		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jagersma, Jitske Jitses				2 maand		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	118		1	3	de Beer, Stijntje Tjerks			80		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Antonides, Luitjen Franciscus			23		Veenwouden		gehuwd			Koemelker		P.
					van der Werf, Maaike Alberts			21		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Antonides, Franciscus Luitjens 			11 dagen	Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
		
	119		2	8	Hoogstra, Johannes Derks			31		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Elzinga, Aaltje Foekes				23		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoogstra, Durk Johannes				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogstra, Fokje Johannes			4		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Moor, Coenraad Fhilippus			29		Leeuwarden		jongmans		Arbeider		NB.
					vd Meulen, Gepke Ypes				24		Leeuwarden		jonge dochter		Arbeidster		P.
					de Moor, Ype Coenraads				1		Anjum			jongmans		zonder beroep		NB.
					de Moor, Jeltje Coenraads			3		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		NB.

	120		1	4	vd Wal, Jouwes Rinses				27		Bergum Kuikhorne	jongmans		Schoenmaker		NB.
					Rozema, Gerben Klazes				34		Burum			gehuwd			Arbeider		P.
					Jager, Janke Roelofs				26		Aalsum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rozema, Tjitske Gerbens				4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	121		1	4	Hollander, Tjitske Hessels			47		Bergum			jonge dochter		Renteniersche		P.
					Hollander, Hiltje Hessels			44		Bergum			jonge dochter		Renteniersche		P.

	121a		1	3	van der Bij, Fokke Johannes			53		Damwoude		gehuwd			Winkelier		P.
					van der Bij, Grietje Ouwes			56		Oudwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Boonstra, Harmen Klases				66		Veenwouden		weduwnaar		Arbeider		P.	121b		2	8	Jansma, Klaas Sijdses				39		Nijkerk /Groningen	gehuwd			Uurwerkhersteller	P.	
					de Vries, Grietje Pieters			30		Droogeham		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jansma, Syds Klases				4		Lemmer			jongmans		zonder beroep		P.
					Jansma, Pieter Klases				2		Ternaard		jongmans		zonder beroep		P.
					Jansma, Lysbert Klases				6		Lemmer			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Pieter Jans				52		Droogeham		weduwnaar		Arbeider		P.
					de Vries, Kasper Pieters			3		Twijzel			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Gertje Pieters			17		Buitenpost		jonge dochter		zonder beroep		P.

	122		1	3	Schaafsma, Harmen Oedses			57		Oudega			gehuwd			Kuiper			P.
					Verhoek, Aafke Riemers				62		Dockum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Schaafsma, Sierd Harmens			23		Dockum			jongmans		zonder beroep		P.

	123		1	7	van der Veer, Berend Jans			48		Groninger Opeinde	gehuwd			Beurtschipper		P.
					Stel, Berend Jans*				44		Eestrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Veer, Boukje Sytses			13		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Veer, Jan Berends			11		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Veer, Sytse Berends			8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Veer, Johannes Berends 			4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Stel, Sytske Ekes				76		Oudega			weduwe			zonder beroep		P.
					(* Schrijffout van de klerk: vrouw heeft dezelfde voornaam als de man gekregen…,red.)

	124		1	7	Postma, Douwe Andries				37		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Glas, Minke Pieters			33		Munnekezijl		gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Pieter Douwes				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Andries Douwes				12		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Geert Douwes				5		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Jurjen Douwes				9		Hardegarijp		jonge dochter		zonder beroep		P.

	124a		1	3	Venekamp, Romke Harkes				31		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					de Jong, Fokje Hendriks				30		Dragten			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Venekamp, Selie Romkes				3		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	125		1	5	Woude, Willem Hendriks vd			23		Hardegarijp		jongmans		Arbeider		P.
					van der Woude, Baukje Sierks			25		Veenwouden		jonge dochter		Arbeidster		P.
					van der Woude, Hendrik Willems	 		3		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.
					vd Woude, Hiltje Tjallings			56		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					vd Woude, Syke Sierks				8		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	125a		2	6	Ruiter, Albert Lykeles				68		Doezum			gehuwd			Arbeider		P.
					Koete, Jantje Wybes				75		Kollum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bylsma, Haye Jans				23		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Ruiter, Aafke Alberts*				24		Zevenhuizen		jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* doorgehaald wegens overleden den 6 December 1829, red.)
					Hoekstra, Jelle Klases				25		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Hoekstra, Klaaske Popkes			76		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.

	126		1	3	Riemersma, Pieter Hessels			29		Kollum			jongmans		Kuiper			P.
					Huizinga, Janke Johannes			21		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van der Ploeg, Willem Krijns			14		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	127		1	7	van der Scheer, Durk Hendriks 			51		Veenwouden		gehuwd			Linnenwever		P.
					Robijntje, Aaltje Alberts			38		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Scheer, Maaike Durks			12		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Scheer, Akke Durks			5		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Pruck, Grietje Alberts				65		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Bersma, Douwe Wybrens				52		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Dijkstra, Grietje Wygers			11		Damwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

	128		1	3	Gorter, Oene Piebes				49		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Visser, Doetje Klases				49		Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Poort, Akke Aukes				58		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

	129		1	6	Westra, Jacob Eelkes				34		Veenwouden		gehuwd			Winkelier		P.
					van der Meulen, Sytske Wybrens 			34		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Westra, Eelke Jacobs				3		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Westra, Pietje Jacobs				7		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Westra, Wypkje Jacobs				6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Westra, Antje Jacobs				1		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	130		1	8	Krot, Willem Pieters				32		’s Gravenhage		gehuwd			Dagloner		P.
					Westra, Marijke Jacobs				31		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep		P.
					Krot, Jacob Willems				6		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
					Krot, Jantje Willems				5		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Pruik, Gertje Alberts				61		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Westra, Hiltje Gerrits				80		Kollumerzwaag		weduwe			zonder beroep		P.
					Krot, Jan Pieters				27		Haarlem			jongmans		Dagloner		P.
					Veenstra, Trijntje Herres			32		Veenwouden		jonge dochter		Dagloonster		P.

	131		1	2	van der Scheer, Jacob Wytses			62		Veenwouden		weduwnaar		Linnenwever		P.
					Steensma, Janke Pieters				18		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	132		1	5	Walstra, Jacob Sybes				54		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Woude, Akke Jogchums 			55		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Walstra, Jogchum Jacobs				25		Veenwouden		jongmans		Arbeider		P.
					Walstra, Neeltje Jacobs				28		Suawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Walstra, Janke Jacobs				12		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	133		1	3	Boonstra, Sytske Ritskes			60		Veenwouden		weduwe			Naaister		P.
					Boonstra, Durk Beerns				14		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Jeltje Alles				42		Suawoude		jonge dochter		Bolloopster		P.

	134		2	10	Postma, Gosse Gosses				53		Veenwouden		gehuwd			Veenbaas		P.
					de Vries, Jeltje Johannes			43		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Gosse Gosses				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Johannes Gosses				8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Durk Gosses				5		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Hiltje Gosses				11		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Wyger Beens				44		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Jeltje Jans				50		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Auke Wygers				9		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Grietje Wygers			6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	135		1	5	Bouma, Tietje Gerrits				44		Akkerwoude		weduwe			Arbeidster		P.
					van der Laan, Jan Hendriks			4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Laan, Ringer Hendriks 			11		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Laan, Jetse Hendriks			8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					vd Laan, Grietje Hendriks			6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	136		1	7	de Haan, Jacob Pieters				38		Veenwouden		gehuwd			Grofsmid		P.
					Meerstra, Eelkjen Alles				34		Eestrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Haan, Pieter Jacobs				6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					de Haan, Aafke Jacobs				14		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Haan, Trijntje Jacobs			4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Haan, Antje Jans				14		Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Meerstra, Sybe Alles				26		Tryme			jongmans		Smidsknecht		P.

	137		1	7	Boskma, Hendrik Rienks				36		Veenwouden		gehuwd			Koemelker		P.
					van der Veen, Trijntje Tjipkes			32		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
					Boskma, Rienk Hendriks				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Boskma, Yebeltje Hendriks			7		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boskma, Wytske Hendriks				4		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sikkema, Tjipke Geerts				9		Bergum			jongmans		zonder beroep		NB.
					Sikkema, Ytje Geerts				11		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

	138		1	8	van der Meulen, Jelle Harkes			44		Murmerwoude		gehuwd			Kastelein		NB.
					van der Veen, Tettje Tjipkes			35		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
					van der Meulen, Harke Jelles			15		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
					van der Meulen. Sjouke Jelles			13		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
					van der Meulen, Tjipke Jelles			10		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
					van der Meulen, Jan Jelles			8		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
					van der Meulen, Johannes Jelles 		5		Oudwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
					van der Meulen, Foeke Jelles			2		Oudwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

	139		1	2	Terpsra, Bote Wybes				68		Giekerk			weduwnaar		Arbeider		P.
					Terpstra, Trijntje Botes			38		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
	

	140		1	6	Heidelberg, Trijntje Eelses			74		Bergum			weduwe			Landbouwersche		P.
					Heemstra, Sikke Arjens				52		Lutkegast		weduwnaar		Boereknecht		P.
					Riemersma, Pieter Melles			18		Bergum			jongmans		Boereknecht		P.
					Riemersma, Folkert Melles			13		Bergum			jongmans		Boerknecht		P.
					Riemersma, Trijntje Melles			19		Bergum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Bouma, Trijntje Sjoerds				25		Bergum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	141		1	5	Zijlstra, Douwe Hiddes				31		Oenkerk			gehuwd			Timmerman		P.
					de Vries, Grietje Wybes				36		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Zijlstra, Hidde Douwes				6		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Wybe Douwes				3		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Ymkje Douwes				8		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	142		1	7	de Vries, Douwe Tjeerds				57		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Veen, Grietje Syes			44		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Seye Douwes				17		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Tjeerd Douwes				14		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Sjoerd Douwes				9		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Antje Douwes				21		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Trijntje Douwes			6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	143		1	2	Boskma, Rienk Klases				59		Veenwouden		gehuwd			Veldwachter		P.
					Venema, Tietje Johannes				58		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.

	144		1	5	Bouma, Eelke Melles				66		Veenwouden		gehuwd			Landbouwer		P.
					Bouma, Sjieuwkje Gosses				66		Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bouma, Atse Eelkes				35		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.
					Bouma, Gerben Eelkes				24		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.
					Doekema, Trijntje Jogchums			25		Bergum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	145		1	2	van der Noord, Pieter Martens 			74		Bergum			weduwnaar		Tuinman			P.
					Dijkstra, Tjitske Theunis			66		Veenwouden		weduwe			Bolloopster		P.

	146		1	6	Toekstra, Jan Douwes				43		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
					Bouma, Geeske Sjoerds				37		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Toekstra, Douwe Jans				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Toekstra, Stijntje Jans				16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Toekstra, Sjoukje Jans				12		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Toekstra, Trijntje Jans				4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
		

	146a		1	2	Hansma, Daniel Hanses				58		Veenwouden		weduwnaar		Arbeider		P.
					vd Woude Martsen Wybes				62		Bergum			weduwe			Arbeidster		P.
	


	147		1	3	Meyer, Gerrit Jelles				34		Hardegarijp		jongmans		Landbouwer		P.
					Meyer, Jelle Gerrits				73		Veenwouden		weduwnaar		Arbeider		P.
					Hofstra, Grietje Jans				18		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	Schip		3	10	Visser, Gerrit Tjerks				75		Veenwouden		weduwnaar		Schipper		P.
					Visser, Tjerk Gerrits				36		Veenwouden		jongmans		Schipper		P.
					Visser, Albert Gerrits				34		Veenwouden		jongmans		Schipper		P.
					Visser, Maaike Gerrits				25		Veenwouden		jonge dochter		Schippersche		P.
					van der Werf, Klaas Alberts			27		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Bosgra, Klaaske Okkes				27		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Werf, Albert Klases			11 maand	Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Reitsma, Anne Berends				27		Drogeham		gehuwd			Schipper		P.
					Visser, Trijntje Gerrits			27		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Reitsema, Maaike Annes				7 maand 	Stavoren		jonge dochter		zonder beroep		P.

	Schip		2	5	van der Veen, Hendrik Tjallings			32		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Visser, Antje Annes				21		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Veen, Tjalling Hendriks			 7		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Huite Sipkes				75		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Poort, Fieke Aukes				65		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.

	Schip		2	8	de Vries, Jurjen Tjeerds			64		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Annema, Willemke Alles				58		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Sjoerd Sjoerds				14		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Hette Tjeerds				54		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					de Vries, Baukje				52		Dockum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Sijbe Hettes				13		Dockum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Sjoerd Hettes				9		Dockum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Tiete Pieters				6		Dockum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	Schip		1	6	Dijkstra, Haaye Jans				34		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Hoekstra, Marijke Huites			34		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jan Hayes				10		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Gosse Hayes				8		Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Huite Hayes				5		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.

	Schip		1	6	Steensma, Sipke Jans				37		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					van der Heide, Froukje Oebeles			37		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Steensma, Jan Sipkes				8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Oebele Sipkes				4		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Metske Sipkes				1		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Tjitske Sipkes			6		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
	Schip		1	6	Steensma, Pieter Jans				39		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					van der Scheer, Maaike Jacobs			36		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Steensma, Jan Pieters				16		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Jacob Pieters				13		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Sipke Pieters				11		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Aafke Pieters				8		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	Schip		1	8	Hoekstra, Frans Feyes				36		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Postma, Fokje Ales				37		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Douwe Franses				12		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Feye Franses				5		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Ale Franses				2		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Froukje Franses			14		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Neeltje Franses			10		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Trijntje Franses			8		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	Schip		1	6	Veenstra, Pieter Mients				55		Veenwouden		weduwnaar		Schipper		P.
					Veenstra, Mient Pieters				18		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.			
					Veenstra, Klaas Pieters				14		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Harmen Pieters			5		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Trijntje Pieters			13		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenstra, Maaike Pieters			19		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
	
	Schip		1	7	Steensma, Gerk Jans				33		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Bouwes, Rinske					23		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Steensma, Aafke Gerks				1		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Steensma, Tjipke Jans 				20		Veenwouden		jongmans		Schipper		P.
					van der Wal, Aafke Pieters			67		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Steensma, Beitske Jans				29		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
					Steensma, Tjitske Jans				18		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

	Schip		1	9	Veenstra, Willem Klases				47		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Folkersma, Eelkje Cornelis			38		Dronrijp		gehuwd			zonder beroep		P.
					Veenstra, Klaas Willems				11		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Herre Willems				1		Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Johannes Willems			1		Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					Veenstra, Elisabeth Willems			14		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.			
					Veenstra, Trijntje Willems			13		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenstra, Grietje Willems			6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Veenstra, Baukje Willems			4		Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.

     Schip		2	7	Venema, Teeke Feyens				23		Veenwouden		jongmans		Schipper		P.
					Venema, Douwe Feyes				31		Veenwouden		gehuwd			Schipper		P.
					Veenstra, Ybeltje Egberts			25		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Venema, Feye Douwes				1		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.
					Venema, Antje Douwes				4		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Snip, Jan Feddes				29		Zwaagwesteinde		gehuwd			Schipper		P.
					van der Veen, Trijntje Piers			31		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.


	RECAPITULATIE:

	Totaal aantal inwoners 1829 Veenwouden		847

	Nummers der Huizen				156
	Huisgezinnen per huis				181
	
	Gehuwde mannen					130
	Gehuwde vrouwen					130
	Weduwnaars					23
	Weduwen						44
	Jongmansen					283
	Jonge dochters					230

	Rooms Katholiek					0*
	Protestant					783
	Israeliet					0
	Tot geen der voormelde gezindten behoorende	55							
		
	* Telling klopt niet; klerk heeft zich vergist: er zijn 9 RK : 
het totaal aantal inwoners is 847.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.