Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Sijbrandahuis. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.     Huisgezinnen  Inwoners 	    Namen		            Ouderdom	    Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).


	1		1		6		Westra, Bonne Jans			26			Rinsumageest		gehuwd			Landbouwer		P.
							Heidanus, Dieuwke Sierds		27			Finkum			gehuwd			zonder beroep		P.
							Westra, Jan Bonnes			2 weken			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Westra, Trijntje Bonnes			1			Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
							de Jong, Durk Klazes			52			Ligtaard		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Weidt, Gerrit Gerbens		14			Stiens			jongmans		Dienstknecht		P.
							de Jong, Eke Sjoerds			17			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	2		1		7		Postma, Teede Teedes			66			Peesens			gehuwd			Landbouwer		P.				
							Postema, Janke Douwes			55			Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
							Postema, Douwe Teedes			26			Anjum			jongmans		zonder beroep		P.
							Postema, Feye Teedes			16			Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
							Postema, Teekele Teedes			13			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Postema, Stijnjte Teedes		30			Anjum			jonge dochter		zonder beroep		P.
							Postema, Pietje Teedes			12			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.

	3		1		7		Zuiderbaan, Durk Folkerts		55			Murmerwoude		gehuwd			Dagloners		P.
							van Schepen, Eelkjen Hendriks		49			Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
							Zuiderbaan, Folkert Durks		12			Betterwird		jongmans		zonder beroep		P.
							Zuiderbaan, Jetske Durks		19			Betterwird		jonge dochter		zonder beroep		P.
			
	4		1		9		de Groot, Froukje Piers			43			Raard			weduwe			Landbouwer		P.
							Viersen, Ype Oebeles			21			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Viersen, Pieter Oebeles			13			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Viersen, Hebeltje Oebeles		13			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Viersen, Sybrigje Oebeles		9			Sybtrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Viersen, Antje Oebeles			7			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Viersen, Grietje Oebeles		4			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Klaver, Freerk Minnes			38			Sybrandahuis		jongmans		Dienstknecht		P.
							Kooistra, Aukje Eelkes			24			Zwaagwesteinde		jonge dochter		Dienstmeid		P.
							Posthuma, Gerben Alderts*		21			Bergum			jongmans		Boereknecht		P.	
							(* ingekomen van Bergum, red.)

	5		1		2		de Vries, Piebe Paulus			53			Raard			gehuwd			Dagloner		P.
							Fokma, Antje Symons			43			Sybrandahuis		gehuwd			Daglonersche		P.
			
	6		1		5		Spriensma, Freerk Rinders		44			Raard			gehuwd			Landbouwer		P.
							Halbesma, Ykje Halbes			38			Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
							Ypma, Bartele Jacobs			19			Raard			jongmans		Dienstknecht		P.
							van der Ploeg, Lieuwe Freerks		16			Murmerwoude		jongmans		Dienstknecht		P.
							Terpstra, Sytske Hendriks		27			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	7		1		3		Hellinga, Hendrik Martens		22			Rinsumageest		gehuwd			Landbouwer		P.
							de Groot, Ytje Geerts			25			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
							Beintema, Sjoewke Klazes		15			Hiaure			jonge dochter		zonder beroep		P.

	8		1		3		Miedema, Keimpe Harmens			57			Blija			gehuwd			Dagloner		P.
							Kramer, Gertje Geerts			64			Surhuisterveen		gehuwd			zonder beroep		P.
							Knijft, Gertje Joekes			12			Holwert			jonge dochter		zonder beroep		P.
			
	9		1		3		Burgsma, Hendrik Romkes			38			Driesum			gehuwd			Dagloner		P.
							van Teyens, Zwaantje Durks		29			Wetsens			gehuwd			zonder beroep		P.
							Burgsma, Aafke Hendriks			3			Aalzum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	10		1		3		Boersma, Hendrik Pieters		64			Oostrum			gehuwd			Landbouwer		P.
							Terpstra, Antje Klazes			57			Hantumhuizen		gehuwd			zonder beroep		P.
							Boersma, Pieter Hendriks		17			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.

	11		1		11		Terpstra, Symen Klazes			47			Driesum			gehuwd			Landbouwer		P.
							Klaver, Antje Mennes			36			Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.				
							Terpstra, Cornelis Symens		19			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Terpstra, Klaas Symens			6			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Terpstra, Minne Symens			4			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Meer, Symen Douwes		8			Anjum			jongmans		zonder beroep		P.				
							Terpstra, Lolkje Symens			22			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Terpstra, Tjietske Symens		1			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.				
							van der Wey, Bouke Gerbens		20			Stiens			jongmans		Dienstknecht		P.
							Terpstra, Jelle Klazes			16			Hiaure			jongmans		Dienstknecht		P.
							Rintjema, Martje Martens		20			Raard			jonge dochter		Dienstmeid		NB.

	11a		1		3		Waringa, Mense Durks			27			Leeuwarden		gehuwd			Olymolenaarsknecht	P 		
							Vellinga, Marten Johannes		25			Dokkum			gehuwd			zonder beroep		P.
							Waringa, Durk Minses			10 maanden		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.

	11b		1		3		Waringa, Durk Minzes			58			Oldeboorn		gehuwd			Olymolenaarsknecht	P.		
							Vennema, Ytje Jintjes			57			Oldeboorn		gehuwd			zonder beroep		P.
							Waringa, Sjouke Durks			15			Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.

	12		1		3		Graaf, Pier Jans de			24			Betterwird		gehuwd			Arbeider		P.
							Tuinenga, Adriaantje Jacobs		21			Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
							de Graaf, Jan Piers			9 maanden		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
		
	13		1		11		Tuinenga, Jacob Siedzes			50			Betterwird		gehuwd			Koopman			P.
							Spriensma, Tjietske Reinders		38			Raard			gehuwd			zonder beroep		P.
							Tuinenga, Sieds Jacobs			19			Sybrandahuis		jongmans		zonder bereop		P.
							Tuinenga, Reinder Jacobs		8			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Tuinenga, Yttje Jacobs			16			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Tuinenga, Aukje Jacobs			13			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Tuinenga, Antje Jacobs			10			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Tuinenga, Jantje Jacobs			5			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Tuinenga, Doedtje Jacobs		3			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Tuinenga, Amarinske Jacobs		9 maanden		Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							van Driesum, Pier P.			26			Driesum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	14		1		9		Minnema, Meindert Jennes		43			Raard			gehuwd			Tolhekpachter		P.					
							Talsma, Klaaske Symens			40			Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
							Minnema, Symen Meinderts		15			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Minnema, Klaas Meinderts		5			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Minnema, Jenne Meinderts		2			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Minnema, Reino Meinderts		13			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Minnema, Lysbert Meinderts		10			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Minnema, Antje Meinderts		8			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Klazes, Reino				75			Nijkerk			weduwe			zonder beroep		P.

	15		geen adres


	16		1		4		Ploegsma, Jan Wobbes			36			Driesum			gehuwd			Koemelker		P.
							Klaver, Tytje Minnes			32			Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
							Ploegsma, Wobbe Jans			1			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Meer, Jitske Douwes		12			Anjum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	17		1		5		Hania, Jan Pieters			34			Sybrandahuis		jongmans		Landbouwer		P.
							Banga, Jan Idzes			47			Hiaure			weduwe*			Dienstknecht		P.
							Kooistra, Marten Jetzes			13			Ferwerd			jongmans		Dienstknecht		P.
							Hessels, Engeltje			58			Hantumhuizen		jonge dochter		Dienstmeid		P.
							Van der Ploeg, Baukje Foppes		19			Hantumeruitburen	jonge dochter		Dienstmeid		P.
							(* waarschijnlijk schrijffout; moet weduwnaar zijn, red.).

	18a		1		3		Hoeksema, Dooitse Jans			49			Noordhorn		gehuwd			Visscher		P.
							de Haan, Wytske Bouwes			55			Kuikhorne		gehuwd			zonder beroep		P.
							Hoeksema, Tjitske Dooitses		22			Aalsum			jonge dochter		zonder beroep		P.


	18b		1		4		Posthuma, Sytse Hendriks		29			Sybrandahuis		gehuwd			Olymolenaarsknecht	P.		
							Oosterhof, Elske Ytsens			28			Suameer			gehuwd			zonder beroep		P.
							Posthumus, Yttje Sytses			5			Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Posthumus, Jitske Sytses		4			Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
	
	19		1		7		Jilderda, Jan Jans			42			Anjum			gehuwd			Landbouwer		P.
							Postma, Neeltje Reinders		39			Niawier			gehuwd			zonder beroep		P.
							Jilderda, Jan Jans			3			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Jilderda, Trijntje Jans			6			Sybrandhuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Westra, Jan Jans			25			Bornwird		jongmans		Dienstknecht		P.
							Rintjema, Binnen Martens		15			Raard			jongmans		Dienstknecht		NB.
							van Aalsum, Grietje Jans		15			Hantumhuizen		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	20		1		3		Singer, Lambertus Bernardus		26			Leeuwarden		gehuwd			Zeemtouwer		RK.
							de Lang, Sybilla Hendriks		29			Herenveen		gehuwd			zonder beroep		RK.
							Singer, Bernardus Antinius		9 maanden		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		RK.

	21		1		5		Zijlstra, Sytse Jans			50			Sybrandahuis		gehuwd			Landbouwer		P.
							Uitterdijk, Ymkje Klazes		56			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
							Zijlstra, Jan Sytzes			16			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Zijlstra, Antje Jans			10			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Reitsma, Sjoukje Ritskes		58			Reitsum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	22		1		5		Boonsma, Klaas Durks*			31			Veenwouden		gehuwd			Dagloner		P.
							van der Meer, Tjietske Koenes		33			Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
							Boonsma, Koene Klazes			1			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Boonsma, Antje Klazes			6			Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.
							(* Aanmerkingen: de laatste post van dit dorp hoort hierin gelazet te worden, red.)

	23		1		7		Prins, Doeke Piers			49			Birdaard		gehuwd			Vleeschhouwer		P.
							de Vries, Ytje Jacobs			48			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
							Prins, Pier Doekes			21			Janum			jongmans		zonder beroep		P.
							Prins, Antje Doekes			19			Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
							Prins, Pietje Doekes			13			Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
							Prins, Jelske Doekes			13			Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.				
							Prins, Janke Doekes			5			Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	24		1		11		Sinia, Sjolle Gerrits			28			Morra			gehuwd			Landbouwer		P.
							Helder, Trijntje Thomas			28			Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.				
							Sinia, Thomas Sjolles			6			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Sinia, Gerrit Sjolles			4			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.					
							Sinia, Rinse Sjolles			1			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Helder, Thomas Jans			68			Sybrandahuis		weduwnaar		Rentenier		P.
							Bosma, Johannes Rienks			25			Akkerowude		jongmans		Dienstknecht		P.
							Straatsma, Jan Oenzes			19			Aalzum			jongmans		Dienstknecht		P.
							van der Veen, Romke Franzes		16			Veenwouden		jongmans		Dienstknecht		P.			
							Bijker, Attje Hendriks			51			Janum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
							Hoekstra, Antje Dooitses		17			Sybrandahuis		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	24		1		2		Posthuma, Trijntje Lippes		44			Gerkensklooster		weduwe			Cichoreifabrikeurse	P.
							Posthuma, Pieter Pieters		13			Sneek			jongmans		zonder beroep		P.


	25		1		3		Helder, Cornelis Jans			71			Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
							ter Weer, Zwaantje Freerks		57			Leer in Munsterland	gehuwd			zonder beroep		P.
																			
							Poelman, Wilhelmina Andries		29			Groningen		jonge dochter		zonder beroep		NB.

	25a		1		5		van der Meulen, Albert Durks		29			Sybrandahuis		gehuwd			Houtzaagmolenaarsknecht	P.
							Zondervan, Emke Joosten			28			Surhuisterveen		gehuwd			zonder beroep		P.
							van der Meulen, Joost Alberts		3			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Meulen, Durk Alberts		6 maanden		Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.

	26a		1		2		van der Meulen, Jan Durks		23			Sybrandahuis		gehuwd			Houtmolenaarsknecht	P.
							van Dijk, Corneliske Franzen		18			Dockum			gehuwd			zonder beroep		P.
		

	26b		1		1		van der Meulen, Grietje Oeyes		64			Herenveen		weduwe			Arbeidster		P.
	

	26c		1		6		Helder, Jan Cornelis			27			Sybrandahuis		gehuwd			Koopman			P.
							Posthumus, Sidonia Catharina		26			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
							Helder, Cornelis Jans			6			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Helder, Nicolaas Jans			4			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Helder, Frederik Jans			1			Sybrandahuis		jongmans		zonder beroep		P.
							Zadelaar, Sara Lamberts			28			Groningen		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	22		1		3		Boonstra, Berend Durks			28			Veenwouden		jongmans		Dagloner		P.
							Stienstra, Tjitske Jans 		21			Aalsum			jonge dochter		Daglonersche		P.
							Boonstra, Aafke Berends			9 maanden		idem			jonge dochter		zonder beroep		P.


	RECAPITULATIE:	

	Totaal aantal inwoners Sybrandahuis 1829	162

	Gehuwde mannen					28
	Gehuwde vrouwen					28
	Weduwnaars					1
	Weduwen						5
	Jongmansen					50
	Jonge dochters					50

	Roomsch Katholiek				3
	Protestant					156
	Israeliet					0
	Tot geen der voormelde gezindten behorende	3Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.