Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Roodkerk. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.     Huisgezinnen  Inwoners 	    Namen		            Ouderdom	Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).

	1	1		6			Kooistra, Jacob Sapes			47		Birdaard		gehuwd			Landbouwer		P.
							Rintjema, Sjoukje Harmens		49		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.				
							Kooistra, Harmens Jacobs		12		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
							Kooistra, Sape Jacobs			9		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Hamstra, Meindert Geerts		19		Birdaard		jongmans		Boereknecht		P.
							Kingma, Jitkse Thomas			19		Birdaard		jonge dochter		Dienstmeid		P.
		
	2	1		4			Wielinga, Klaas Jans			29		Oenkerk			gehuwd			Arbeider		P.
							Akkerman, Lutske Klazes			25		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
							Wielinga, Klaas Klases			3		Genum			jongmans		zonder beroep		P.
							Wielinga, Jan Klases			1		Birdaard		jongmans		zonder beroep		P.

	3	1		7			de Boer, Meine Piebes			31		Oudkerk			weduwnaar		Landbouwer		P.
							de Boer, Piebe Meines			7		Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
							de Boer, Jan Meines			3		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							de Boer, Sytske Meines			5		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							de Boer, Hiltje Meines			6 maand		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							de Jong, Aafke Jans			21		Oudkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
							de Vos, Grietje Klazes			23		Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	4	1		5			van Dijk, Gerben Eedses			46		Oudkerk			gehuwd			Landbouwer		P.
							Klingeboer, Frijtzen Hedzers		43		Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
							Oostenburg, Sijbe Eedses		25		Eestrum			jongmans		Boereknecht		P.
							Van Dijk, Gerben Feikes			15		Oudkerk			jongmans		Boereknecht		P.
							Hoekstra, Janke Wybrens			24		Rijperkerk		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	5	1		8			van der Meer, Pieter Jans		63		Wijns			gehuwd			Landbouwer		P.
							Algera, Sytske Gosses			61		Giekerk			gehuwd			zonder beroep		P.
							van der Meer, Gosse Pieters		36		Wijns			jongmans		zonder beroep		P.				
							van der Meer, Folkert Pieters		21		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Meer, Gerrit Pieters		18		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Meer, Symen Pieters		16		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Veen, Harmke Pieters		25		Oenkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.
							Veenstra, Eelkje Tjibbes		20		Roodkerk		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	6	1		4			Rauwerda, Klaas Aukes			29		Oudkerk			gehuwd			Landbouwer		P.
							van der Meer, Aagje Pieters		29		Miedum			gehuwd			zonder beroep		P.
							Rauwerda, Pieter Klases			8		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Dantuma, Gertje Pieters*		25		Akkerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.
							(* doorgehaald wegens “vertrokken naar Oudkerk”, red.)

	7	1		6			Uitterdijk, Klaas Jurjens		62		Oudkerk			jongmans		Landbouwer		P.
							Groothof, Hotse Meints			29		Oenkerk			jongmans		Boereknecht		P.
							Sikma, Jouke Romkes			21		Oenkerk			jongmans		Boereknecht		P.
							Veenstra, Wouter Tjibbes		15		Roodkerk		jongmans		Boereknecht		P.
							Hoekstra, Sytske Hendriks		41		Hallum			jonge dochter		Huishoudster		P.
							Bloemhof, Folkje Jacobs			17		Giekerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	8	1		11			van der Ploeg, Willem Geerts		36		Roodkerk		gehuwd			Landbouwer		P.
							Spoelstra, Frouke Jans			40		Augustinusga		gehuwd			zonder beroep		P.
							van der Ploeg, Jan Willems		14		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Ploeg, Geert Willems		9		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Ploeg, Waatse Willems		3		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							van der Ploeg, Eelkje Willems		16		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							van der Ploeg, Trijntje Willems*	7		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							van der Ploeg, Foekje Willems		7		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							van der Ploeg, Menke Willems		4		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							van der Ploeg, Geert Alderts		19		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
							van der Ploeg, Trijntje Geerts		37		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							(* doorgehaald wegens overlijden op den 26 November 1829, red).

	
	9	1		1			Bonsma, Maaike Jilderts			65		Roodkerk		jonge dochter		Arbeidster		P.
	
		
	10	1		3			Sikma, Cornelis Seijes			38		Roodkerk		gehuwd			Arbeider		P.		
							van der Meer, Grietje Pieters		32		Miedum			gehuwd			zonder beroep		P.
							Sikma, Seye Cornelis			2		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.

	11	1		12			Oostenbrug, Theunis Eedses		33		Hardegarijp		gehuwd			Landbouwer		P.
							Reitsma, Wytske Sytses			32		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
							Oostenbrug, Sytse Theunis		10		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.
							Oostenbrug, Eedse Theunis		9		Hardegarijp		jongmans		zonder beroep		P.						
							Oostenbrug, Melle Theunis		2		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Oostenbrug, Wytse Theunis		2 dagen		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Oostenbrug, Ypkje Theunis		6		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Oostenbrug, Eedse Theunis		60		Rijperkerk		weduwnaar		buiten bedrijf		P.
							Bottema, Cornelis Jitses		21		Oudkerk			jongmans		Boereknecht		P.
							Scheffer, Fhilippus Wybes		15		Leeuwarden		jongmans		Boereknecht		P.
							de Boer, Wytske Tjallings		25		Oenkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.
							Bosma, Henke Pieters			17		Oenkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	
	12	1		5			Sikma, Jacob Jacobs			33		Hardegarijp		gehuwd			Arbeider		P.
							van der Meer, Antje Jans		32		Oostermeer		gehuwd			zonder beroep		P.
							Sikma, Jacob Jacobs			7		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
							Sikma, Jan Jacobs			4 week		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Sikma, Hiltje Jacobs			9		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Sikma, Fokje Jacobs			3		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.

	13	1		9			Sikma, Grietje Cornelis			70		Roodkerk		weduwe			Landbouwersche		P.
							Sikma, Gerben Sijes			42		Roodkerk		gehuwd			Landbouwer		P.
							Sikma, Hiltje Cornelis			31		Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
							Sikma, Binne Sijes			35		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Sikma, Jacob Sijes			31		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Sikma, Cornelis Gerbens			7		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Sikma, Sije Gerbens			4		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Sikma, Grietje Gerbens			6 maand		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Bottema, Grietje Jitses			18		Oudkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	14	1		4			van der Veen, Jan Rykeles		44		Oenkerk			gehuwd			Veenbaas		P.
							Noteboom, Maaije Seijes			52		Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
							van der Veen, Seije Jans		20		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
							van der Veen, Maaike Jans		15		Oenkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
	
	15	1		4			de Vries, Gjalt Reins			61		Oenkerk			gehuwd			Landbouwer		P.
							van der Wal, Jitkse Geerts		60		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
							de Vries, Rein Gjalts			38		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
							van der Veen, Reinder Pieters		16		Giekerk			jongmans		Boerknecht		P.

	16	1		2			Stienstra, Jogchum Geeles		65		Wyns			gehuwd			Stoelwinder		P.
							Groothof, Dieuke Jacobs			71		Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.

	17	1		3			Douma, Johannes Tjipkes			30		Oenkerk			gehuwd			Visscher		P.
							de Vries, Janke Pieters			30		Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
							Douma, Symen Johannes			4		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.

	18	1		6			Sikma, Anne Jacobs			43		Hardegarijp		gehuwd			Landbouwer		P.
							Sikma, Tietje Sijes			44		Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
							Sikma, Jacob Annes			12		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Sikma, Grietje Annes			10		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Sikma, Hiltje Annes			8		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Sikma, Sijke Annes			4		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	19	1		5			van der Weide, Henke Sapes		43		Roodkerk		weduwe			Landbouwersche		P.
							Visser, Sjoerd Attes			17		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
							Visser, Baukje Ates			14		Oenkerk			jonge dochter		zonder bereop		P.
							Visser, Antje Ates			8		Oenkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
							Visser, Eelkje Ates			5		Oenkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.			
	
	19a	1		5			van der Woude, Tietje Sapes		35		Roodkerk		weduwe			Landbouwersche		P.
							Visser, Sape Tjeerds			9		Roodkerk		jongmans		zonder beroep		P.
							Visser, Antje Tjeerds			11		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Visser, Baukje Tjeerds			8		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
							Bleker, Wybren Pieters			22		Oenkerk			jongmans		Boereknecht		P.

	20	1		6			van Huizen, Hendrik Sijbes		55		Oudkerk			gehuwd			Schipper		P.
							Kok, Jitske Jans			51		Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
							van Huizen, Rinse Hendriks		23		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
							van Huizen, Kornelis Hendriks		17		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
							van Huizen, Symen Hendriks		12		Oenkerk			jongmans		zonder beroep		P.
							van Huizen, Fryke Hendriks		8		Oenkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
		

	“	1		4			de Graaf, Jan Heins			30		Roodkerk		gehuwd			Schoenmaker		P.
							Tuinstra, Ruttje Pieters		29		Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
							de Graaf, Hein Jans			3		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
							de Graaf, Jitse Jans			6 maand		Wyns			jongmans		zonder beroep		P.

	“	1		2			van der Ploeg, Dieuwke Geerts		38		Roodkerk		weduwe			Arbeidster		P.
							Nieuwland, Gerrit Jurjens		87		Kollumerzwaag		weduwnaar		Rentenier		P.

	

	RECAPITULATIE:	


	Totaal aantal inwoners Roodkerk 1829:		123

	Totaal aantal huisnummers			23
	Totaal aantal huisgezinnen			23				
	Gehuwde mannen					17
	Gehuwde vrouwen					17
	Weduwnaars					3
	Weduwen 					4
	Jongmansen					49
	Jonge dochters					33

	Rooms Katholiek					0
	Protestant					123
	Israeliet					0
	Tot geen der voormelde gezindten behorende	0

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.