Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Murmerwoude. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huis
nr.        Huisgezinnen Inwoners 	Namen		        Ouderdom	Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).

	1		1		3	Hettema, Hette Wytses		64		Veenwouden		gehuwd		Arbeider		P.
						Plantinga, Durkje Minnes	57		Murmerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Hettema, Minne Hettes		15		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			

	2		1		2	Tijssens, Janke			70		Murmerwoude		weduwe		Arbeidster		P.
						Jellema, Jelle Wiegers		42		Murmerwoude		jongmans	Arbeider		P.

	3		1		2	Braaksma, Jacob Jelkes		26		Akkerwoude		gehuwd		Dagloner		NB.
						de Jong, Grietje Lieuwes	26		Driesum			gehuwd		zonder beroep		P.
	
	4		1		3	Plantinga, Paulus Minnes	54		Akkerwoude		gehuwd		Arbeider		P.
						van der Bij, Grietje Uilkes	65		Wouterswoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Plantinga, Lysbert Paulus	46		Murmerwoude		jonge dochter	Naaister		P.

	5		1		7	Zanhast, Willem Harmens		66		Wouterswoude		gehuwd		Landbouwer		NB.
						Dantuma, Anje Jelkes		57		Hardegarijp		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Zanhast, Jelke Willems		29		Wouterswoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Zanhast, Harmen Willems		25		Wouterswoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Zanhast, Grietje Willems	33		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Monsma, Pietje Jans		27		Akkerwoude		jonge dochter	Dienstmeid		P.
						De Jong, Syger, Sytses		17		Wouterswoude		jongmans	Dienstknecht		P.

	6		1		3	Monsma, Eelke Jans		27		Akkerwoude		gehuwd		Dagloner		P.
						Klinstra, Sjoukje Wytses	30		Hardegarijp		gehuwd		zonder beroep		P.
						Monsma, Jan Eelkes		5 maand		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.

	7		1		3	Westerlaan, Buuwkje Lieuwes	57		Rinsumageest		weduwe		Tolhekpachtster		NB.
						Henstra, Heins Bartels		18		Kollum			jongmans	zonder beroep		P.
						Henstra, Wytske Bartels		27		Buitenpost		jonge dochter	zonder beroep		P.

	8		1		8	Helder, Yfke Pieters		53		Aalzum			weduwe		Landbouwersche		P.
						van Kleffens, Eelke Aukes	22		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						van Kleffens, Klaas Aukes	14		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						van Kleffens, Ankje		19		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						van Kleffens, Saapke		10		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Ophuizen, Baukje Sents		24		Dantumawoude		jonge dochter	Dienstmeid		NB.
						de Boer, Oebele Tjeerds		23		Ureterp			jongmans	Dienstknecht		P.
						van Assen, Hendrik Durks	16		Wouterswoude		jongmans	Dienstknecht		P.

	9		1		7	Bosma, Wieger Minses		55		Murmerwoude		gehuwd		Landbouwer		P.
						van der Bij, Brechtje Luitzens	54		Murmerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Bosma, Lolke Wiegers		25		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Bosma, Jan Wiegers		19		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Bosma, Sieds Wiegers		16		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Bosma, Saapke Wiegers		22		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						de Boer, Janke Atzes		18		Dragten			jonge dochter	Dienstmeid		P.

	10		1		8	Ruiter, Albert Bartels de	46		Makkinga		weduwnaar	Broodbakker		NB.
						de Ruiter, Bartel Alberts	7		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						de Ruiter, Gerben Alberts	4		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						de Ruiter, Antje Alberts	13		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						de Ruiter, Syke Alberts		11		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						de Ruiter, Rensje Alberts	9		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Boersma, Thomas Kornelis	18		Gerkensklooster		jongmans	Bakkersknecht		P.
						Brandsma, Syne Annes		63		Dragten			gehuwd		zonder beroep		NB.

	11		1		4	de Hoop, Jan Jans		74		Murmerwoude		jongmans	Landbouwer		P.
						de Hoop, Lykle Jans		65		Murmerwoude		jongmans	Landbouwer		P.
						Hamstra, Heinse Johannes	27		Rottevalle		jongmans	Dienstknecht		P.
						Oosterbaan, Sytske Cornelis	25		Westergeest		jonge dochter	Dienstmeid		P.						
	
	12		1		6	Wiegersma, Foppe Martens	51		Akkerwoude		gehuwd		Landbouwer		NB.
						Hesling, Sjoukje Rengers	53		Dantumawoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Wiegersma, Marten Foppes	23		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Wiegersma, Renger Foppes	20		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Wiegersma, Aukje Foppes		21		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Wiegersma, Sjoukje Foppes	16		Rinsumageest		jonge dochter	zonder beroep		NB.
			
	13		1		3	Postma, Thijs Pieters		22		Murmerwoude		gehuwd		Arbeider		NB.
						Braaksma, Ytje Feddes		21		Dantumawoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Postma, Akke Thijssens		1 maand		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.

	14		1		3	Jellema, Thijs Wiegers		41		Murmerwoude		gehuwd		Arbeider		P.
						de Boer, Sjoukje Tjeerds	25		Ureterp			gehuwd		zonder beroep		P.
						Jellema, Wieger Thijsses	2		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Jellema, Gooitske Thijsses	3 week		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	15		1		4	Postmus, Hendrik Feddes		21		Murmerwoude		jongmans	Slager			P.
						Postmus, Wytse Feddes		7		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Postmus, Trijntje Feddes	18		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Postmus, Tjietske Feddes	11		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	16	geen adres

	17		1		3	Feenstra, Janke Hendriks	32		Akkerwoude		weduwe		Arbeidster		P.
						Plantinga, Gerrit Ruurds	6		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Plantinga, Grietje Ruurds	11 maand	Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	18a		1		7	Boonstra, Ruurd Sytses		42		Dantumawoude		gehuwd		Arbeider		P.
						Westra, Baukje Tjipkes		32		Zwaagwesteinde		gehuwd		zonder beroep		P.
						Boonstra, Tjipke Ruurds		9		Baambrugge		jongmans	zonder beroep		P.
												Prov. Utrecht
						Boonstra, Sytse Ruurds		7		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Boonstra, Hendriks Ruurds	7 maand		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Boonstra, Marijke Ruurds	5		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Boonstra, Tjietske Ruurds	3		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	19		1		7	Postma, Fokke Keimpes		43		Murmerwoude		gehuwd		Landbouwer		P.
						Kloostra, Saapke Sjoerds	33		Wouterswoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Postma, Keimpe Fokkes		11		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Postma, Sjoerd Fokkes		7		Wouterswoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Postma, Jelle Fokkes		5		Wouterswoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Postma, Sieger Fokkes		1		Wouterswoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Postma, Hettje Fokkes		10		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
	
	20		1		5	Zijlstra, Jacob Aukes		28		Zwaagwesteinde		gehuwd		Landbouwer		NB.
						Sikkema, Sjieuwke Sikkes	25		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Zijlstra, Jacob Aukes		1		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						van der Wal, Jacob Gelts	12		Bergum			jongmans	zonder beroep		NB.
						Bouma, Tjietske Bennes		18		Engwierum		jonge dochter	Dienstmeid		NB.

	21		1		3	Weistra, Bauwe Durks		68		Akkerwoude		jongmans	Dagloner		NB.
						Weistra, Antje Popkes		54		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Plantinga, Antje Gerrits	63		Akkerwoude		weduwe		zonder beroep		P.

	22		1		7	Plantinga, Tietje Lieuwes	36		Murmerwoude		weduwe		Daglonersche		P.
						Plantinga, Marten Pieters*	13		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Plantinga, Lieuwe Pieters	10		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Plantinga, Willem Pieters	7		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Plantinga, Tettje Pieters	16		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Plantinga, Grietje Pieters	9		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Plantinga, Lutske Pieters	2		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						(*Boven de familienaam is onduidelijk boven geschreven “W..ierstra”.’; red.)

	22a		1		2	Weistra, Froukjen Gerbens	57		Hantumhuizen		weduwe		Daglonersche		P.
						Weistra, Maaike Deddes		62		Murmerwoude		weduwe		zonder beroep		P.


	22b		1		7	Hansema, Baukje Sipkes		47		Bergum			weduwe		Daglonersche		P.
						Woustra, Marten Bienzes		20		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Woustra, Sipke Bienzes		18		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Woustra, Hendrik Bienzes	12		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Woustra, Willem Bienzes		9		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Woustra, Jetske Bienzes		23		Veenwouden		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Woustra, Henke Bienzes		15		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	23		1		4	van Assen, Gooitsen Durks	26		Dantumawoude		gehuwd		Dagloner		P.
						Braakstra, Foekjen Jelkes	25		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						van Assen, Durk Gooitsens	2		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						van Assen, Jelke Gooitsens	1		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
	
	24		1		2	Kalma, Anne Jetses		23		Engwierum		gehuwd		Dagloner		P.
						Dijkstra, Aaltje Andries	31		Driesum			gehuwd		zonder beroep		P.

	25		1		6	Dantuma, Tjalling Johannes	46		Murmerwoude		gehuwd		Dagloner		NB.
						van der Ploeg, Janke Hayes	50		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Dantuma, Wytske Tjallings	17		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Dantuma, Tjietske Tjallings	14		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Dantuma, Hiltje Tjallings	11		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Dantuma, Ymkjen Tjallings	7		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
		
	26		1		5	Peterson, Jacob Pieters		37		Murmerwoude		gehuwd		Dagloner		P.
						Groenia, Baukje Johannes	32		Oudwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Peterson, Pieter Jacobs		1		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Peterson, Antje Jacobs		2 weken		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Pieten, Geert Geerts		78		Graafschap		weduwe		zonder beroep		P.
												Bentheim
		
	27	geen adres

	28	geen adres

	29		1		4	van der Meulen, Fokke Harkes	51		Murmerwoude		gehuwd		Landbouwer		NB.
						Visser, Wytske Bienses		43		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						van der Meulen, Sjoukjen Fokkes	14		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						van Dijk, Lieuwe Alles		16		Murmerwoude		jongmans	Dienstknecht		P.

	30		1		7	van der wal, Gelt Jacobs	42		Zwaagwesteinde		gehuwd		Dagloner		NB.
						Bosch, Aaltje Klazes		41		Doesum			gehuwd		zonder beroep		NB.
						van der Wal, Klaas Gelts	9		Rinsumageest		jongmans	zonder beroep		NB.
						van der Wal, Wiebe Gelts	7		Rinsumageest		jongmans	zonder beroep		NB.
						van der Wal, Gertje Gelts	5		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						van der Wal, Pietje Gelts	5		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						van der Wal, Marijke Gelts	1		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.

	31		1		3	Jellema, Johannes Wiegers	35		Murmerwoude		gehuwd		Arbeider		P.
						van Assen, Froukje Durks	32		Dantumawoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Jellema, Janke Johannes		3		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	32	zie later.


	33		1		9	de Hoop, Jan Lammerts		39		Wouterswoude		gehuwd		Landbouwer		P.
						de Jager, Janke Daniels		39		Bergum			gehuwd		zonder beroep		P.
						de Hoop, Daniel Lammerts*	12		Bergum			jongmans	zonder beroep		P.
						de Hoop, Lammert Jans		11		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						de Hoop, Jan Jans		5		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						de Hoop, Lykle Jans		3		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						de Hoop, Akke Jans		8		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						de Hoop, Rinske Jans		3 weken		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Heidstra, Berber Pieters	17		Murmerwoude		jonge dochter	Dienstmeid		P.

	32		1		3	Brantsma, Albert Brants		44		Zwaagwesteinde		gehuwd		Landbouwer		P.
						Dijkman, Trijntje Hendriks	42		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Murks, Rinse			23		Kollumerzwaag		jongmans	Dienstknecht		P.	

	34		1		6	Groenia, Lolke Johannes		30		Oudwoude		gehuwd		Dagloner		P.
						Meyer, Bienschje		29		Driesum			gehuwd		zonder beroep		P.
						Groenia, Johannes Lolkes	6		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Groenia, Klaas Lolkes		5		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Groenia, Sytse Lolkes		4 mnd		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Groenia, Antje Lolkes		8		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
		
	34a		1		3	Groenia, Johannes Lolkes	61		Oudwoude		gehuwd		Winkelier		p.
						Kroone, Antje Jans		60		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Groenia, Korneliske Johannes	25		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	35		1		3	Vriesema, Thymen Roelofs	33		Dantumawoude		gehuwd		Landbouwer		NB.
						Braaksma, Tjitske Thymens	31		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Vriesema, Akke Thymens		10		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.

	36		1		10	Halbesma, Johannes Douwes	46		Dantumawoude		gehuwd		Landbouwer		NB.
						Dantuma, Antje Hessels		44		Murmerwoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Halbesma, Douwe Johannes	14		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Halbesma, Hessel Johannes	10		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Halbesma, Benne Johannes	2		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Halbesma, Lysbert Johannes	17		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Halbesma, Yke Johannes		12		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Halbesma Sjoukje Johannes	8		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Oosterbaan, Sytse Cornelis	22		Driesum			jongmans	Dienstknecht		P.

	37		1		6	Dantuma, Benne Hessels		50		Murmerwoude		weduwnaar	Landbouwer		NB.
						Dantuma, Hessel Bennes		17		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Dantuma, Wytsche Bennes		21		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Dantuma, Aukje Bennes		14		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Ophuizen, Auke Sints		34		Dantumawoude		jongmans	Dienstknecht		NB.
						Oegema, Pietje Theunis		18		Akkerwoude		jonge dochter	Dienstmeid		NB.
		
	38		1		1	Dantuma, Rikstje Jelkes		55		Hardegarijp		jonge dochter	Renteniersche		NB.
	
	39a		1		3	Fokkema, Theunis Klazes		32		Scharnegoutum		jongmans	Dagloner		P.
						Jansma, Hiltje Harmens		48		Hoogkerk		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Fokkema, Henke Theunis		10		Oenkerk			jonge dochter	zonder beroep		P.

	39		1		3	Monsma, Jan Eelkes		54		Akkerwoude		gehuwd		Voerman			P.
						Jurks, Antje			58		Oudwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Monsma, Lysbert			29		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P. 
	
	40		1		4	van der Meulen, Jan Harkes	47		Murmerwoude		gehuwd		Landbouwer		NB
						van der Schaaf, Wytsche Johannes57		Bergum			gehuwd		zonder beroep		NB.
						Kempenaar, Sytse Jans		24		Kollumerzwaag		jongmans	Dienstknecht		NB.
						Postema, Tytje Pieters		20		Akkerwoude		jonge dochter	Dienstmeid		NB.

	41		1		3	van der Meulen, Sjoukje Janes	76		Zwaagwesteinde		weduwe		Koemelkersche		NB.
						van der Meulen, Gerrit Harkes	29		Murmerwoude		jongmans	Dagloner		NB.
						van der Galien, Doedtje Sjoerds	21		Akkerwoude		jonge dochter	Dienstmeid		NB.
	
	42		1		8	van der Veen, Gerrit Wybes	42		Murmerwoude		gehuwd		Veldwachter		P.
						Boelinga, Akke Tabes		38		Dantumawoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						van der Veen, Tabe Gerrits	10		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						van der Veen, Ankje Gerrits	13		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						van der Veen, Maaike Gerrits	11		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						van der Veen, Janke Gerrits	8		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						van der Veen, Lysbert Gerrits	4 maand		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Zwaagstra, Gertje Wiebes	25		Akkerwoude		jonge dochter	Dienstmeid		P.

	43		1		3	van der Meulen, Harke Wybrens	29		Murmerwoude		gehuwd		Dagloner		NB.
						Boskma, Froukje Gerbens		25		Veenwouden		gehuwd		zonder beroep		NB.
						van der Meulen, Wijpkje Harkes	5 week 		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Boersma, Trijntje		5		Veenwouden		jonge dochter	zonder beroep		NB.

	44		1		5	Postma, Jarig Jarigs		67		Veenwouden		gehuwd		Veenbaas		NB.
						van der Zwaag, Gertje Johannes	58		Kollumerzwaag		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Postma Jr., Jarig Jarigs	35		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Postma, Johannes Jarigs		25		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Postma, Aafke Jarigs		29		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.

	45		1		4	de Haan, Sjoukje Gerbens	32		Nijega			weduwe		Daglonersche		P.
						Elsinga, Pieter Jogchums	7		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Elsinga, Wytske Jogchums	10		Garijp			jonge dochter	zonder beroep		P.
						Elsinga, Aaltje Jogchums	5		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	46		1		3	Terpstra, Antje Marks		64		Zwaagwesteinde		weduwe		Daglonersche		P.
						Haalstra, Leenye Gerrits	28		Murmerwoude		jonge dochter	Daglonersche		P.
						Valomstra, Rinske Jans		58		Zwaagwesteinde		weduwe		Daglonersche		P.

	47		1		5	Rypma, Jan Sjoerds		34		Dantumawoude		gehuwd		Dagloner		NB.
						Westra, Aukje Eintes		26		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Rypma, Janke Jans		9 maand		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Pietersma, Durk Pieters		22		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Oegema, Sjuttje Theunis		7		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	48		1		6	de Vries, Wytse Wiebes		29		Murmerwoude		gehuwd		Veenbaas		P.
						Toutenburg, Zwaantje Jans	32		Driesum			gehuwd		zonder beroep		P.
						de Vries, Jan Wietzes		2		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						de Vries, Ymkje Wietzes		4		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						de Vries, Hiltje Wietzes	6 maand		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.	
						Sinnema, Anne Alberts		24		Jelsum			jongmans	Timmerman		P.

	49		1		7	van der Veen, Wiebe Wybes	36		Murmerwoude		gehuwd		Veenbaas		P.
						Boelings, Jetske Tabes		32		Dantumawoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						van der Veen, Tabe Wybes	8		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		P.
						van der Veen, Maaike Wybes	5		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						van der Veen, Antje Wybes	3		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						van der Veen, Janke Wybes	3 maand		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Weistra, Beitske Bouwes		21		Garijp			jonge dochter	zonder beroep		P.
		
	50		1		2	Rypma, Oetsen Sjoerds		37		Dantumawoude		jongmans	Dagloner		NB.
						Rypma, Ankje Sjoerds		26		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.

	51		geen adres


	52		1		5	de Jong, Johannes Jelles	67		Dantumawoude		gehuwd		Veenbaas		P.
						van der Ploeg, Trijntje Sytes	64		Zwaagwesteinde		gehuwd		zonder beroep		P.
						de Jong, Jan Johannes		28		Murmerwoude		jongmans	Arbeider		P.
						de Jong, Lieuwe Johannes	26		Murmerwoude		jongmans	Arbeider		P.
						de Jong, Akke Johannes		29		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
	
	53		1		5	Zijlstra, Auke Jacobs		52		Bergum			gehuwd		Schipper		NB.
						Zijlstra, Akke Brandts		49		Zwaagwesteinde		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Zijlstra, Brant Aukes		12		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Zijlstra, Pieter Aukes		4		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Zijlstra, Maaike Aukes		19		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
			
	54		1		3	de Jong, Eelke Jelles		60		Murmerwoude		weduwnaar	Veenbaas		P.
						de Jong, Maaike Eelkes		24		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Dijkstra, Jan Femmes		9		Zwaagwesteinde		jongmans	zonder beroep		P.

	geen		1		6	Haisma, Haye Ebeles		47		Murmerwoude		gehuwd		Dagloner		NB.
						Oegema, Janke Wiegers		52		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Haisma, Jacob Hayes		16		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Haisma, Harmen Hayes		15		Rinsumageest		jongmans	zonder beroep		NB.
						Haisma, Jan Hayes		13		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		NB.
						Oegema, Gertje Theunis		5		Akkerwoude		jonge dochter 	zonder beroep		NB.

	geen		1		3	Talma, Linse Klazes		45		Kollum			weduwnaar	Dagloner		P.
						Talma, Klaas Linzes		13		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Talma, Jan Linzes		8		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.

	geen		1		4	de Boer, Atze Jelkes		48		Oudega			gehuwd		Dagloner		P.
						Jans, Gooitske			48		GarijpSygerswoude	gehuwd		zonder beroep		P.
						de Boer, Aukje Atzes		16		Dragten			jonge dochter	zonder beroep		P.
						de Boer, Jantje Atzes		9		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	geen		1		6	Frieswijk, Hendrik Sjoukes	49		Murmerwoude		gehuwd		Arbeider		P.
						Frieswijk, Menke Jans		48		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
						Frieswijk, Sjouke Hendriks	15		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Frieswijk, Antje Hendriks	23		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Frieswijk, Jetkse Hendriks	18		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Frieswijk, Aaltje Hendriks	12		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	geen		1		4	Haalstra, Klaas Gerrits		42		Murmerwoude		gehuwd		Dagloner		P.
						Bruwer, Trijntje Bouwes		42		Haars			gehuwd		zonder beroep		P.
						Haalstra, Antje Klazes		8		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						van der Meulen, Wiebren		10		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.

	geen		1		8	van der Veen, Durkjen Tjallings	42		Veenwouden		weduwe		Naaister		P.
						Postma, Keimpe Pieters		17		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Postma, Jelle Pieters		14		Rinsumageest		jongmans	zonder beroep		P.
						Postma, Andries Pieters		10		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Postma, Auke Pieters		8		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Postma, Romke Pieters		2		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
						Postma, Marijke Pieters		12		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
						Postma, Syke Pieters		5		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

	geen		1		5	Postma, Pieter Hendriks		49		Dokkum			gehuwd		Voerman			NB.
						Wybenga, Taetske Jans		37		Zwaagwesteinde		gehuwd		zonder beroep		NB.
						Postma, Grietje Pieters		14		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Postma, Maria Pieters		9		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
						Postma, Dettje Pieters		7		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.	RECAPITULATIE:	

	Totaal aantal inwoners Murmerwoude 1829:				286

	Aantal Huizen								61
	Aantal gezinnen								61

	Gehuwde mannen								40
	Gehuwde vrouwen								41
	Weduwnaars								4
	Weduwen									15
	Jongmansen								94
	Jonge dochters								92

	Rooms Katholiek								0
	Protestant								183
	Israeliet								0
	Overig									103					

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.