Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Janum. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huis
nr.         Huisgezinnen Inwoners 	Namen		            Ouderdom	Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).

	1		1		5	van der Mey, Gosse Beernts		54		Hoogebeintum		gehuwd			Landbouwer		P.			
						Bouma, Akke Jans			55		Hiaure			gehuwd			zonder beroep		P.
						Faber, Gerrit Pieters			25		Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
						Rodema, Tiede Gerrits			18		Akkerwoude		jongmans		Dienstknecht		P.
						Boonstra, Boukje Durks			26		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

	2		1		4	Kingma, Johannes Sasses			62		Jelsum			gehuwd			Arbeider		P.
						Mellema, Pietje Paulus			49		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
						Kingma, Pieter Johannes			14		Janum			jongmans		zonder beroep		P.
						Kingma, Aafke Johannes			17		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	
	3		1		3	Plantinga, Jacob Cornelis		26		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
						Straatsma. Akke Oenzes			22		Jelsum			gehuwd			zonder beroep		P.
						Plantinga, Leentje Jacobs		1		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
	
	3a		1		2	Wiersma, Tiete Bokkes			58		Ligtaard		jongmans		Koemelker		P.
						Poelstra, Riemke Willems		14		Wetsens			jonge dochter		Dienstmeid		P.

	3b		1		4	Poelstra, Willem Franzes		53		Beetgum			gehuwd			Arbeider		P.
						Wiersma, Eelkje Bokkes			50		Ligtaard		gehuwd			zonder beroep		P.
						Poelstra, Klaaske Willems		11		Wetsens			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Poelstra, Tjitske Willems		8		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	4		1		11	Oberman, Pieter Carels			46		Rinsumageest		gehuwd			Landbouwer		P.
						Algra, Tietje Gerks			38		Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
						Oberman, Gerk Pieters			12		Janum			jongmans		zonder beroep		P.
						Oberman, Carel Pieters			5		Janum			jongmans		zonder beroep		P.
						Oberman, Pieter Pieters			6 maanden	 Janum			jongmans		zonder beroep		P.
						Oberman, Dieuwke Pieters		15		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Oberman, Trijntje Pieters		13		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Oberman, Grietje Pieters		3		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Feenstra, Jouke Jelkes			36		Blija			jongmans		Dienstknecht		P.
						Terpstra, Piebe Ouwes			15		Ligtaard		jongmans		Dienstknecht		P.
						Sootsma, Elisabeth Jacobs		26		Hallum			jonge dochter		zonder zegge Dienstmeid	P.
	
	5		1		2	Hofman, Oene Klazes			28		Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
						Straatsma, Syke Oenzes			26		Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.

	6		1		2	Reitsma, Abe Wopkes			70		Janum			weduwnaar		Winkelier		P.
						Tulp, Grietje Rinzes			46		Giekerk			weduwe			Huishoudster		P.
	
	7		1		4	Woudsma, Tijs Aans			31		Leek			gehuwd			Arbeider		P.
						Kingma, Trijntje Johannes		27		Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
						Woudsma, Aan Tijssens			4 		Janum			jongmans		zonder beroep		P.
						Woudsma, Pietje Tijssens		4 maanden	Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	8		1		5	de Vries, Oege Keimpes			29		Anjum			gehuwd			Arbeider		P.
						Hofman, Sytske Jans			40		Janum			gehuwd			zonder beroep		P.
						de Vries, Jan Oeges			8		Janum			jongmans		zonder beroep		P.
						de Vries, Janke Oeges			6		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						de Vries, Eelkje Oeges			1		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.

	9		1		4	Hofman, Jan Abeles			66		Jislum			gehuwd			Timmerbaas		P.
						Hofman, Pietje Eelkes			62		Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
						Hofman, Wytske Jans			35		Janum			weduwe			zonder beroep		P.
						Hofman, Yttje Jans			23		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			
	10		1		2	Reitsma, Tytje Pieters			45		Reitsum			weduwe			zonder beroep		P.
						Beintum, Neeltje Klazes			5		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
	
	10a		1		6	Reitsma, Pieter Liewes			54		Genum			gehuwd			Arbeider		P.
						Kooistra, Aaltje Kornelis		40		Bornwird		gehuwd			zonder beroep		P.
						Reitsma, Tettje Pieters			17		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Reitsma, Grietje Pieters		13		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Reitsma, Ybeltje Pieters		9		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Reitsma, Korneliske Pieters		6		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
	
	11		1		5	Straatsma, Oense Tjeerds		53		Wijns			gehuwd			Arbeider		P.
						Buma, Klaaske Jans			49		Hiaure			gehuwd			zonder beroep		P.
						Straatsma, Tjeerd Oenses*		12		Janum			jongmans		zonder beroep		P.
						Straatsma, Minse Oenses*		12		Janum			jongmans		zonder beroep		P.
						Kooistra, Sierk Rinses			62		Birdaard		jongmans		Arbeider		P.
						(* Achter de kolommen werd ‘tweelingen” bijgeschreven, red.)		

	12		1		3	Buma, Antje Jans			49		Bornwerd		weduwe			zonder beroep		P.
						de Groot, Ebeltje Pieters		8		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						de Jong, Johannes Beens			43		Rinsumageest		weduwnaar		Gardenier		P.

	13		1		6	Bakker, Willem Jeltes			30		Driesum			gehuwd			Landbouwer		P.
						Okkema, Etje Okkes			21		Rauwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
						Bakker, Doedtje Willems			5 maanden	Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Hofman, Jan Klazes			25		Hallum			jongmans		Dienstknecht		P.
						Oberman, Jacob Teekes			16		Kollum			jongmans		Dienstknecht		P.
						de Jong, Henke Sjoerds			20		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
	
	14		1		3	Viersen, Doedtje Jacobs			63		Ligtaard		weduwe			Landbouwersche		P.
						Hooghiemstra, Ymske Geerts		41		Rinsumageest		weduwe			zonder beroep		P.
						Reitsma, Abe Feites			18		Janum			jongmans		Landbouwer		P.

	15		1		3	Timmerman, Grietje Jacobs		66		Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
						Terpstra, Jan Janses			32		Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
						Terpstra, Jinse Wybrens			9		Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.

	16		1		4	van der Meer, Albert Koenes		30		Driesum			gehuwd			Koemelker		P.
						Prins, Janke Piers			28		Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
						van der Meer, Koene Alberts		1		Janum			jongmans		zonder beroep		P.
						van der Meer, Geeltje Alberts		3 weken		Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.		 			

	RECAPITULATIE:

	Totaal aantal inwoners Janum 1829		78

	Aantal Huizen					19
	Aantal gezinnen					19

	Gehuwde mannen					13
	Gehuwde vrouwen					13
	Weduwnaars					2
	Weduwen						7
	Jongmansen					20		
	Jonge dochters					23

	Rooms Katholiek					0
	Protestant					78
	Overig						0		 	


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.