Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Driesum. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huis
nr. Huisgezinnen Inwoners 	Namen		        Ouderdom	Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).

1	1	8	Dijkstra, Gosse Tjommes			41		Wouterswoude		jongmans		Landbouwer		P.
			Bosma, Jacob Louws			30		Oostrum			jongmans		Dienstknecht		P.
			Koopmans, Haye Folkerts			17		Zwaagwesteinde		jongmans		Dienstknecht		P.
			Westra, Popke Annes			15		Rottevalle		jongmans		Dienstknecht		P.
			Tonnesma, Grietje Hylkes		29		Dokkum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
			Fokkes, Rinske				17		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

2	1	6	Feddema, Tjalkje Feddes			57		Wouterswoude		weduwe			Landbouwersche		P.
			de Jong, Jogchum Ykes			29		Wouterswoude		jongmans		Landbouwer		P.
			de Jong, Tjietse Ykes			19		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Pieter Ykes			17		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Lawerman, Jogchum Doedes		4		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Wiersma, Trijntje Sjoerds		27		Wouterswoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.
	
2a	1	7	de Jong, Fedde Ykes			36		Wouterswoude		gehuwd			Koemelker		P.
			van der Mey, Saapke Ulbes		30		Niawier			gehuwd			zonder beroep		P.
			de Jong, Yke Feddes			8		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Ulbe Feddes			7		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Akke Feddes			10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Jong, Tjalkje Feddes			3		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Jong, Antje Feddes			6 maanden	Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

3	1	2	Jarda, Schelte Sygers			38		Wetsens			jongmans		Landbouwer		P.
			Jaalstra, Grietje Jacobs		19		Grijpskerk		jonge dochter		Dienstmeid		P.
			
3a	1	6	Visser, Tjeerd Tjeerds			32		Driesum			gehuwd			Dagloner		P.
			de Vries, Trijntje Jans			38		Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.
			Visser, Jan Tjeerds			12		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep		P.
			Visser, Tjeerd Tjeerds			9		Bornwird		jongmans		zonder beroep		P.
			Visser, Sybren Tjeerds			2		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Visser, Doedtje Tjeerds			6		Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.		

4	1	5	van der Poel, Pieter Abes		58		Holwert			gehuwd			Koemelker		P.
			Pousinga, Trijntje Paulus		57		Nes			gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Zwaag, Bote Hemkes		24		…..			gehuwd			Dagloner		P.
			van der Poel, Lysbert Pieters		23		Niawier			gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Zwaag, Trijntje Botes		1		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

5	1	10	Jeltema, Anne Menses			34		Jouwswier		gehuwd			Landbouwer		P.
			Kloosterman, Seeske Reinders		40		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
			Fokkema, Fokke Jacobs			18		Sint Anna Parochie	jongmans		zonder beroep		P.
			Fokkema, Reinder Jacobs			15		Sint Anna Parochie	jongmans		zonder beroep		P.	
			Fokkema, Tjeerd Jacobs			10		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Fokkema, Antje Jacobs			12		Sint Anna Parochie	jonge dochter		zonder beroep		P.
			Fokkema, Aagje Jacobs			7		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Fokkema, Moeder Jacobs			2		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Veenstra, Albert Douwes			14		Kollumerzwaag		jongmans		Dienstknecht		P.
			Plantinga, Trijntje Jans		22		Kollum			jonge dochter		Dienstmeid		P.


6	1	5	van Knijff, Johannes			65		Ferwerd			weduwnaar		Rentenier		P.
			Metslar, Johanna Jacoba			31		Beusichem		jonge dochter		Gezelschaps Juffer	P.			
			Venema, Tjerk Willems			24		Oudwoude		jongmans		Huisknecht		P.
			Posthuma, Hiltje Willems		24		Driesum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
			de Waard, Grietje Jans			20		Oostrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.		

7	1	3	Houbeyn, Johan Rudolf			29		Leeuwarden		gehuwd			Tuinman			P.
			van der Helm, Riemke Jacobs		33		Bolsward		gehuwd			zonder beroep		P.
			Houbeyn, Jacobus Johan			9 maanden	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

8	1	12	van Knijff, Petrus Jacobus		33		Ferwert			gehuwd			Landbouwer		P.
			de Coek, Sytske de 			28		Kollum			gehuwd			zonder beroep		P.
			van Knijf, Johannes 
				Godschalk Horatus		3		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			van Knijff, Anna Clara			5		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			van Knijff, Catharina Itia
				  Helena			1		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			van Knijff, Sjoerdtje			5 maanden	Driesum			jonge dochter		zonder 
beroep		P.			Visser, Sybren Tjeerds		35		Driesum		jongmans		Dienstknecht	
P.			Gorter, Alle Reinders		23		Dokkum		jongmans		Dienstknecht	P.
			Poelstra, Klaas Willems			16		Wetsens			jongmans		Dienstknecht	
	P.			Kamstra, Hiltje Freerks		30		Kollum		jonge dochter	Dienstmeid	P.
			van der Mey, Klaaske Ulbes		23		Driesum			jonge dochter		Dienstmeid		P		
			van der Woude, Wytske Jans		14		Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

9	1	7	Leistra, Auke Tjeerds			28		Opeinde			gehuwd			Landbouwer		P.
			de Vries, Goitske Menses		35		Garyp			gehuwd			zonder beroep		P.
			Leistra, Tjeerds Aukes			3		Garyp			jongmans		zonder beroep		P.
			Leistra, Mense Aukes			3 maanden	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Elzinga, Jan Johannes			19		Driesum			jongmans		Dienstknecht		P.
			Elzinga, Pieter Johannes		16		Driesum			jongemans		Dienstknecht		P.
			van der Meulen, Ykje Jans		18		Dragten			jonge dochter		Dienstmeid		P.

10	1	9	Visser, Gerben Pieters			68		Kollumerzwaag		gehuwd			Landbouwer		P.
			Postma, Jantje Jans			44		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Visser, Pieter Gerbens			17		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Visser, Jan Gerbens			15		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Visser, Hedser Gerbens			8		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
			Visser, Durk Gerbens			7		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
			Visser, Rienk Gerbens			4		Oudkerk			jongmans		zonder beroep		P.
			Visser, Geeltje Gerbens			19		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Visser, Sjoukje Gerbens			12		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

10a	1	4	van Duinen, Sikke Cornelis		31		Lutjegast		gehuwd			Timmerman		P.
			Wolda, Cecilia Douwes			31		Kollum			gehuwd			zonder beroep		P.
			van Duinen, Antje Sikkes		2		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			van Duinen, Syke Sikkes			8 maanden	Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

10b	1	4	van Assen, Durk Jans			63		Wouterswoude		gehuwd			Dagloner		P.
			van Assen, Antje Hessels		56		Augustinsuga		gehuwd			zonder beroep		P.
			van Assen, Tjitske Durks		10		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van Assen, Abeltje Durks		13		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

10c	1	5	Damstra, Wiebe Gelfs			41		Driesum			gehuwd			Dagloner		P.
			Triemstra, Boukje Rinzes		39		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
			Damstra, Rinse Wiebes			16		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Damstra, Aan Wiebes			10		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Damstra, Teeke Wiebes			4		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

11	1	5	van der Veer, Harmen Klazes		34		Westergeest		gehuwd			Tolhekpachter		P.
			Broersma, Hiltje Jans			25		Oostrum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Broersma, Jan Douwes			73		Kollum			weduwnaar		Rentenier		P.
			van der Schaaf, Freerkje Jans		15		Oudwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.
			van der Veer, Jan Harmens		8 maanden	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

12	1	10	Wiersma, Jilles Siedzes			41		Driesum			weduwnaar		Landbouwer		P.
			Wiersma, Sieds Jilles			3		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Wiersma, Yttje Jilles			13		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Trijntje Jilles		10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Durkje Jilles			12		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Rinske Jilles			8		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Martsen Jilles			7		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Veenema, Albert Durks			31		Driesum			gehuwd			Dienstknecht		P.
			de Jong, Pieter Sytses			13		Driesum			jongmans		Dienstknecht		P.
			Dantuma, Jeltje Luitjens		21		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

13	1	3	Dijkstra, Hedser Pieters		54		Driesum			gehuwd			Dagloner		P.
			van der Wal, Yttje Jelles		50		Ee			gehuwd			zonder beroep		P.
			de Jong, Pieter Jans			11		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
	

14	1	4	Rengersma, Heine Mients			60		Westergeest		gehuwd			Koemelker		P.
			Zuidema, Grietje Ebeles			41		Surhuizum		gehuwd			zonder beroep		P.
			de Boer, Iete Luitjens			29		Driesum			jongmans		Dagloner		P.
			Wiersma, Eelke Siebes			20		Oudwoude		jongmans		zonder beroep		P.

15	1	11	de Boer, Sytse Feikes			41		Driesum			gehuwd			Landbouwer		P.
			Dantuma, Saapke Roelofs			42		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			de Boer, Roelof Sytses			13		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Boer, Marijke Sytses			19		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Boer, Doedtje Sytses			16		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Boer, Trijntje Sytses		8		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Boer, Jitkse Sytses			5		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Boer, Feikje Sytses			9 maanden	Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Postma, Durk Gerkes			26		Oudwoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			Elzinga, Johannes Gerrits		25		Driesum			jongmans		Dienstknecht		P.
			Dijkstra, Reinder Reinders		21		Ferwerd			jongmans		Dienstknecht		P.
	
16	1	3	Wiersma, Nuttert Jans			43		Burum			gehuwd			Timmerman		P.
			Wagenaar, Trijntje Andries		32		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
			Wiersma, Wybrichje Nutterts		1		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

16a	1	5	de Vries, Antje Jacobs			33		Koten			weduwe			Daglonersche		P.
			Hansma, Sipke Hanses			7		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Hansma, Jacob Hanses			6		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Hansma, Teeke Hanses			3		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Hansma, Trijntje Hanses			10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

17	1	2	de Vries, Jacob Teekes			71		Driesum			gehuwd			Rentenier		P.
			de Vries, Trijntje Alberts		67		Koten			gehuwd			zonder beroep		P.

18	1	6	van der Meulen, Geert Heines		83		Driesum			weduwnaar		Landbouwer		P.
			van der Meulen, Jelle Geerts		46		Driesum			gehuwd			Landbouwer		P.
			Sandijk, Janke Pieters			43		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Rengersma, Jelle Heines			16		Driesum			jongmans		Dienstknecht		P.
			Postma, Jacob Fokkes			17		Kollumerzwaag		jongmans		Dienstknecht		P.
			Grijpstra, Mettje Wiegers		16		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.
	
19	1	3	Sandijk, Andries Pieters		49		Wouterswoude		gehuwd			Landbouwer		P.
			van der Meulen, Sytske Geerts		58		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Loonstra, Antje Pieters			14		Kollumerzwaag		jonge dochter		Dienstmeid		P.

20	1	5	Loonstra, Date Dates			36		Westergeest		gehuwd			Arbeider		P.
			Dantuma, Antje Roelofs			34		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Loonstra, Date Dates			8		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Loonstra, Doedtje Dates			6		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Loonstra, Iekke Dates			4		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

21	1	3	Postma, Tamme Tjalles			50		Buitenpost		gehuwd			Dagloner		P.
			van der Haak, Berber Tammes		 44		Augsbuur		gehuwd			zonder beroep		P.
			Postma, Trijntje Tammes			14		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

22	1	8	de Vries, Ymkje Jacobs			41		Koten			weduwe			Landbouwersche		P.
			de Boer, Jacob Luitjens			13		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Boer, Jan Luitjens			11		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Boer, Janke Luitjens			15		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Boer, Trijntje Luitjens		39		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Boer, Ype Luitjens			30		Driesum			jongmans		Dienstknecht		P.
			de Boer, Anne Luitjens			25		Driesum			jongmans		Dienstknecht		P.
			Hendriks, Trijntje			58		Drogeham		jonge dochter		Dienstmeid		P.


23	1	2	de Boer, Eelke Falks			56		Westergeest		gehuwd			Landbouwer		P.	
			de Boer, Janke Feikes			54		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
		
24	1	4	van der Meulen, Gerlof Geerts		54		Driesum			gehuwd			Landbouwer		P.
			Zuidema, Trijntje Ebeles		31		Surhuizum		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Meulen, Geert Gerlofs		17		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			van der Meulen, Trijntje Gerlofs 	14		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P. 

25	1	6	van der Ploeg, Teeke Willems		37		Engwierum		gehuwd			Dagloner		P.
			Noordman, Aaltje Halbes			33		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Willem Teekes		3		Oudwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Antje Teekes		8		Westergeest		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Yttje Teekes		6		Westergeest		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Celie Teekes		10 maanden	Oudwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

26	1	3	Venema, Pieter				52		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		P.
			van der Meer*				47		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Venema, Bokke Pieters			19		Hantumhuizen		jongmans		zonder beroep		P.
			(* voornaam ontbreekt, red.)

27	1	4	Wiersma, Tjitske Heines			52		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Wiersma, Jurk Sjoerds			26		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Wiersma, Heine Sjoerds*			24		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			(* doorgehaald wegens overlijden op 26 november 1829)
			Wiersma, Aafke Sjoerds			18		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

28	1	2	Kooistra, Jacob Thymens			35		Damwoude		weduwnaar		Dagloner		P.
			van der Woude, Doedtje Roelofs		23		Driesum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

28a	1	3	Jan Theunissen				30		Arnhem			gehuwd			Tuinman			P.
			de Boer, Focke Luitjens			23		Driesum			jongmans		Dienstknecht		P.
			van der Veen, Saapke Klazes		27		Westergeest		jonge dochter		Dienstmeid		P.

29	1	6	van der Veen, Eelke Gerbens		39		Driesum			weduwnaar		Landbouwer		NB.
			van der Veen, Antje Eelkes		7		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Veint, Uilke Durks			30		Westergeest		jongmans		Dienstknecht		P.
			Wiersma, Johannes Gerrits		15		Wouterswoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			Oegema, Fokeltje Theunis		28		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid		NB.
			Tolma, Durkje Louws			15		Akkerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		NB.

30	1	8	Wiersma, Gerrit Sjoerds			60		Oudwoude		gehuwd			Landbouwer		P.
			Obma, Maaike Jacobs			50		Ee			gehuwd			zonder beroep		P.
			Anjema, Fokke Jan			14		Engwierum		jongmans		zonder beroep		P.
			Wiersma, Sjoerd Gerrits			6		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Bloemberg, Douwe Durks			22		Rinsumageest		jongmans		Dienstknecht		P.
			Holwerda, Jogchum Alberts		40		Holwert			jongmans		Dienstknecht		P.
			Holwerda, Baukje Pieters		42		Holwert			jonge dochter		Dienstmeid		P.
			Zwaagstra, Wypkje Pieters		20		Kollumerzwaag		jonge dochter		Dienstmeid		P.

31	1	5	van der Wal, Luitje Gosses		29		Driesum			gehuwd			Dagloner		P.
			van der Wei, Emkje Louws		24		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Wal, Gosse Luitjens		1 maand		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			van der Wal. Antje Luitjens		2		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Jong, Antje Jans			13		Driesum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

32	1	9	Klaver, Sikke Geerts			48		Driesum			gehuwd			Landbouwer		P.
			van der Veen, Grietje Gerbens		41		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Klaver, Geert Sikkes			20		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Klaver, Gerben Sikkes			15		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Klaver, Sjoerd Sikkes			12		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Klaver, Eelke Sikkes			10		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Wietske Sikkes			70		Dantumawoude		weduwe			zonder beroep		P.
			Walstra, Feye Johannes			29		Veenwouden		jongmans		Dienstknecht		P.
			Wiersma, Aafke Gerrits			21		Wouterswoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

32a	1	2	Dantuma, Fokke Roelofs			32		Dantumawoude		gehuwd			Gardenier		P.
			Boersma, Jantje Jacobs			24		Ee			gehuwd			zonder beroep		P.

33	1	9	Kooistra, Symen Thymens			41		Dantumawoude		gehuwd			Grofsmid		P.
			Smits, Baukje Mentjes			43		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Kooistra, Mentje Symens			7		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Kooistra, Thymen Symens			4		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Kooistra, Doeke Symens			1		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Kooistra, Lysbert Symens		10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Minnema, Djoeke Minnes			79		Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		P.
			Smid, Maaike Mentjes			45		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Smid, Djoeke Doedes			14		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

34	1	2	van Dijk, Jacob Martens			55		Ee			gehuwd			Gardenier		P.
			Wagenaar, Jetske Johannes		51		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.

35	1	2	van der Kooi, Douwe Lieuwes		31		Ternaard		jongmans		Beurtschipper		P.
			Hoogeboom, Aaltje Florus		21		Driesum			jonge dochter		Naaister		P.

36	1	5	Stienstra, Gerben Alberts		39		Driesum			gehuwd			Veldwachter		P.
			Postma, Antje Keimpes			33		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Stienstra, Albert Gerbens		5		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Stienstra, Tiettje Gerbens		10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Stienstra, Elske Gerbens		7		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

37	1	2	Wagenaar, Sybe Johannes			60		Driesum			jongmans		Koemelker		P.
			Wagenaar, Grietje Jacobs		24		Twijzel			jonge dochter		Dienstmeid		P.

38	1	3	Kloosterman, Aagtje Pieters		52		Westergeest		weduwe			Daglonersche		P.
			Elsinga, Harmen Johannes		8		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Elsinga, Antje Johannes			12		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

39	1	6	van der Kooi, Wytse Lieuwes		34		Ternaard		gehuwd			Wagenmaker		P.
			Schaafsma, Grietje Harmens		30		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Kooi, Harmen Wytses		7		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			van der Kooi, Lieuwe Wytses		4		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.	
			van der Kooi, Gerben Wytses		1		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			van der Kooi, Trijntje Wytses		9		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

40	1	6	Schaafsma, Harmen Douwes		66		Driesum			gehuwd			Landbouwer		P.
			Wagenaar, Menke Johannes		62		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Schaafsma, Johannes Harmens		22		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Schaafsma, Jetske Harmens		25		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			van Assen, Geert Dirks			25		Wouterswoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			Kloosterman, Sytske Sjoerds		22		Wouterswoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

41	1	6	Boersma, Durk Ennes			43		Oudwoude		gehuwd			Kastelein		P.
			Schuring, Roelofske Iebeles		42		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Boersma, Iebele Durks			7		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Boersma, Enne Durks			6		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Boersma, Jan Durks			3		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Postma, Jetkse Fokkes			17		Kollumerzwaag		jonge dochter		Dienstmeid		P.			

42	1	9	Lawerman, Jacob Doedes			36		Driesum			gehuwd			Broodbakker		P.
			Dantuma, Romkje Meinderts		34		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Lawerman, Thomas Jacobs			12		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Lawerman, Doede Jacobs			5 maanden	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Lawerman, Grietje Jacobs		10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Lawerman, Hittje Jacobs			7		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Baarsma, Hendrik Atses			24		Rinsumageest		jongmans		Bakkersknecht		P.
			Lawerman, Cornelis Doedes		13		Driesum			jongmans		Bakkersknecht		P.
			Veenstra, Pietje Douwes			23		Kollumerzwaag		jonge dochter		Dienstmeid		P.

43	1	2	van der Zwaag, Pieter Hemkes		26		Kollumerzwaag		gehuwd			Arbeider		P.
			Bloemberg, Trijntje Durks		28		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Van der Zwaag, Hiltje Pieters		9 dagen		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

44	1	10	Raap, Adrianus Florus			39		Dantumawoude		gehuwd			Koopman			P.
			Dantuma, Saapke Alberts			35		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Raap, Albert Adrianus			13		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Raap, Hendrik Adrianus			10		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Raap, Roelof Adrianus			7		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Raap, Doeke Adrianus			4		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Raap, Syger Adrianus			1		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Zandbergen, Abraham Romkes		29		Bergum			jongmans		Dienstknecht		P.
			Wouda, Aukje Heines			28		Veenklooster		jonge dochter		Dienstmeid		P.
			Dantuma, Renkse Roelofs			14		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

45	geen adres

46	1	2	Spoor, Auke Tjipkes			75		Kollum			gehuwd			Rentenier		P.
			Wiersma, Jantje Lolkes			75		Niawier			gehuwd			zonder beroep		P.

47	1	4	Agema, Gerrit Douwes			51		Oudkerk			gehuwd			Grofsmid		P.
			Minnema, Sjoukje Minnes			37		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Agema, Douwe Gerrits			18		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Agema, Menne Gerrits			16		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

48	1	5	Delstra, Wieger Gooitsens		38		Oudwoude		gehuwd			Dagloner		P.
			Elderhuis, Akke Egberts			29		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Dijkstra, Egbert Wygers			15		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Dijkstra, Elske Wygers			13		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Dijkstra, Klaaske Wygers		11		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

49	1	3	Schaafsma, Douwe Harmens		33		Driesum			gehuwd			Timmerman		P.
			Bijma, Fokje Klazes			31		Oudwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Schaafsma, Harmen Douwes		7 maanden	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

50	1	3	Wester, Jacob Falcks			61		Westergeest		gehuwd			Koopman			P.
			Wester, Antje Siegers			51		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Wester, Baukjen Jacobs			22		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

51	1	5	Dantuma, Antje Meinderts		35		Wouterswoude		weduwe			Koemelkersche		P.
			Meyer, Meindert Jacobs			11		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Meyer, Grietje Jacobs			16		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Meyer, Aaltje Jacobs			14		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Meyer, Ymkje Jacobs			9		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

51a	1	1	Westra, Aaltje Jacobs			64		Driesum			weduwe			Daglonersche		P.

52	1	7	Hendriks, Tietje			68		Oudwoude		weduwe			Landbouwersche		P.
			Bouma, Uilke Klazes			41		Oudwoude		weduwnaar		zonder beroep		P.
			Bouma, Ate Klazes			27		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Bouma, Klaas Uilkes			15		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Pompstra, Jitze Pieters			27		Burum			jongmans		Dienstknecht		P.
			Gorter, Tjamke Hendriks			23		Wouterswoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

		
53	geen adres

54	1	6	Rispens, Theunis Ebens			31		Buitenpost		gehuwd			Landbouwer		P.
			de Boer, Jenke Egberts			23		Twijzel			gehuwd			zonder beroep		P.
			Rispens, Foppe Teunis			1		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Minkes, Jan Harmens			19		Oudwoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			Dijkstra, Gelt Jurjens			18		Buitenpost		jongmans		Dienstknecht		P.
			Hamstra, Trijntje Jans			24		Twijzel			jonge dochter		Dienstmeid		P.

55	1	2	de Vries, Wopke Lolkes			30		Driesum			jongmans		Dagloner		P.
			de Vries, Ankje Lolkes			36		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

56	1	4	de Vries, Jouke Martens			40		Boerum			gehuwd			Koemelker		P.
			Kloosterman, Dieuwke Sapes		33		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
			de Vries, Marten Joukes		7		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Vries, Joukje Joukes			14		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
57	1	3	de Boer, Antje Feikes			60		Driesum			weduwe			Daglonersche		P.
			Westra, Aaltje Klazes			26		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Venema, Marzten Alberts			5		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

58	1	3	Hoek, Trijntje Sytzes			47		Driesum			weduwe			Koemelkersche		P.
			Hoek, Sytse Ates			16		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Hoek, Lutske Ates			11		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

58a	1	4	Kloosterman, Tjeerd Tjerks		75		Bergum			weduwnaar		zonder beroep		P.
			Viersen, Antje Jelles			55		Rinsumageest		weduwe			zonder beroep		P.
			van der Mei, Douke Ulbes		17		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Mei, Jelle Ulbes		9		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

59	1	7	Damstra, Geert Gerlofs			39		Driesum			gehuwd			Dagloner		P.
			Wiersma, Gertje Wybes			34		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Damstra, Wybe Geerts			8		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Damstra, Gerlof Geerts			3		Driesum			jongmans		zonder beroep		p.
			Damstra, Foeke Geerts			9 maanden	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Damstra, Antje Geerts			10		Westergeest		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Damstra, Houkje Geerts			5		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

59a	1	2	Wiersma, Saapke Siegers			54		Dantumawoude		jonge dochter		Daglonersche		P.
			de Jong, Bauke Sytses			8		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

59b	1	4	Slot, Jacob Jans			29		Akkerwoude		gehuwd			Dagloner		P.
			Kooistra, Marijke Thymens		34		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Slot, Jan Jacobs			3		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Slot, Lysbert Jans			10 maanden	Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
	
60	1	3	Zandijk, Jacob Heines			51		Wouterswoude		gehuwd			landbouwer		P.
			Hoogeboom, marijke Jacobs		52		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Zandijk, Heine Jacobs			21		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
		
60a	1	4	Schoor, Jogchum Harmens			33		Sint Jacob		weduwnaar		Beurtschipper		P.
			Schoor, Harmen Jogchums			2		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Schoor, Rimke Harmens*			1 maand		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			(*doorgehaald wegens overlijden op 6 november 1829)
			Slot, Hantje Jans			32		Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.
	
60b	1	5	Kramer, Pieter Reinderts		51		Wouterswoude		gehuwd			Koopman			P.
			Bijlstra, Jantje Jarigs			48		Holwert			gehuwd			zonder beroep		P.
			Kramer, Trijntje Pieters		17		Brantgum		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Kramer, Jarigje Pieters			13		Brantgum		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Kramer, Klaaske Pieters			5		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

60d	1	3	van der Meer, Jacob Jelgers		34		Murmerwoude		gehuwd			Dagloner		P.
			Stienstra, Aaltje Jans			24		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Meer, Jelger Jacobs		3		Veenwouden		jongmans		zonder beroep		P.	

60e	1	3	Boersma, Louw Jacobs			30		Ee			gehuwd			Gardenier		P.
			Plat, Dettje Bennes			27		Hiaure			gehuwd			zonder beroep		P.
			Boersma, Jacob Louws			6 maanden	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

60f	1	6	Toonstra, Eelke Gerbens			30		Kollum			weduwnaar		Dagloner		P.
			Toonstra, Ype Eelkes			10		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Toonstra, Trijntje Eelkes		5		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Bloemstra, Trijntje Pieters		54		Grotegast 		weduwe			zonder beroep		P.
			Toonstra, Wouter Gerbens		12		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Bosch, Johannes				13		Zwaagwesteinde		jongmans		zonder beroep		P.

61	1	8	de Bree, Jacob Cornelis			38		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		P.
			van der Ploeg, Trijntje Wiegers		36		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			de Bree, Cornelis Jacobs		14		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Bree, Wieger Jacobs			5		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Bree, Tytje Jacobs			12		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Bree, Pietje Jacobs			10		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Bree, Gertje Jacobs			8		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Bree, Lysbert Jacobs			1		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
	
62	1	3	Zuidema, Mense Durks			57		Buitenpost		gehuwd			Koemelker		P.
			Westra, Lutske Egberts			47		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Zuidema, Durk Menses			22		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

63	geen adres

64	1	11	Wiersma, Klaas Hendriks			48		Westergeest		gehuwd			Arbeider		P.
			van der Meer, Jeltje Ruurds		41		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
			Wiersma, Ruurd Klazes			15		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Wiersma, Hendrik Klazes			5		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Wiersma, Gabe Klazes			3		Driesum			jongmans		zonder beroep		p.
			Wiersma, Eelke Klazes			6 maanden 	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Wiersma, Grietje Klazes			17		Westergeest		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Hendrikje Klazes		13		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Jitske Klazes			11		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Durkje Klazes			9		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Roelofke Klazes		8		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

64a	1	3	Westra, Durkje Martens			62		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Jan Johannes			27		Driesum			jongmans		Arbeider		P.
			Bouma, Uilke Ates			21		Driesum			jongmans		Arbeider		P.

64b	1	4	Heidstra, Jan Romkes			32		Bergum			gehuwd			Dagloner		P.
			Toonstra, Antje Gerbens			28		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Bloemsma, Sjoerd Eites			8		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Bloemsma, Trijntje Eites		10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

65	1	3	Hogeboom, Marten Jacobs			55		Driesum			gehuwd			Schoenmaker		P.
			Jeltema, Ytske Klazes			54		Metslawier		gehuwd			zonder beroep		P.
			Dantuma Menne Luitjens			20		Dantumawoude		jongmans		Schoenmakers-		P.
																Knecht		

66	1	2	Wolters, Willem Durks			45		Driesum			gehuwd			Kuiper			P.
			Oegema, Leentje Sikkes			45		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
		
67	1	2	de Vries, Laurens Laurens		35		Sint Anna Parochie	gehuwd			Wagenmaker		P.
			van Loon, Aafke Sjoerds			28		Sint Anna Parochie	gehuwd			zonder beroep		P. 
			

68	1	5	de Vries, Albert Jacobs			32		Koten			gehuwd			Landbouwer		P.
			Jagersma, Jetkse Sytses			34		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
			de Vries, Jacob Alberts			1		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Meindert Jans			8		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			van der Kooi, Aaltje Sierks		19		Westergeest		jonge dochter		Dienstmeid		P.

69	1	7	Beckers, Nicolaas Joseph		38		Westphalen		gehuwd			Linnenwever		RK.
			Vollenbroek, Juliana Engberts		32		Driesum			gehuwd			zonder beroep		RK.
			Beckers, Fredrik Nicolaas		3 maanden	Driesum			jongmans		zonder beroep		RK.
			Beckers, Katharina Nicolaas		10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		RK.
			Beckers, Janke Nicolaas			6		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		RK.
			Beckers, Grietje Nicolaas		4		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		RK.
			Beckers, Alida Nicolaas			2		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		RK.

70	1	4	van der Wal, Gosse Luitjens		66		Driesum			gehuwd			Rentenier		P.
			Veenstra, Romkje Welts			56		Surhuisterveen		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Wal, Jan Gosses			24		Driesum			gehuwd			Dagloner		P.
			van der Wal, Pieter Gosses		16		Driesum			jongmans		Wagenmaker		P.


71	geen adres

72	1	4	Viersen, Heerke Ypes			35		Rinsumageest		gehuwd			Winkelier		P.
			Sipma, Hiltje Aukes			24		Bornwird		gehuwd			zonder beroep		P.
			Viersen, Pieter Harkes			10		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Kloppenburg, Harmke Renses		78		Oudwoude		weduwe			zonder beroep		P.

73	1	4	Beerda, Teeke Reins			57		Westerbroek		gehuwd			Onderwijzer der		P.
																Jeugd
			Zuiderveld, Anje Julles			48		Warffum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Beerda, Jan Teekes			16		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Beerda, Jurrien Teekes Gales		12		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

74	1	3	Koop, Aaltje Rudmers			54		Akkerwoude		weduwe			Daglonersche		P.
			Kiersma, Rudmer Jans			19		Driesum			jongmans		Schoenmakers-		P.
																Knecht
			Kiersma, Jetske Jans			10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
	
74a	1	4	Kiersma, Rommert Jans			27		Driesum			gehuwd			Schoenmaker		P.
			Sipma, Grietje Aukes			34		Bormwerd		gehuwd			zonder beroep		P.
			Kiersma, Ietje Rommerts			4		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Kiersma, Aaltje Rommerts		6 maanden	Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
75	1	3	Zandijk, Gerben Heines			31		Wouterswoude		jongmans		Timmerman		P.
			Dijkstra, Tjitske Eelkes		37		Wouterswoude		jonge dochter		Daglonersche		P.
			Dijkstra, Johannes Eelkes		15		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

75a	1	1	Zandijk, Baukje Heines			48		Wouterswoude		gehuwd			Renteniersche		P.

76	1	7	Toutenburg, Trijntje Jans		36		Driesum			weduwe			Daglonersche		P.
			van der Ploeg, Jan Jans			3		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Hitje Jans		13		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Hiske Jans		8		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Johanna Jans		6		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Vries, Engeltje Lolkes		22		Driesum			jonge dochter		Naaister		P.
			van der Wal, Lolke Jans			10 maanden 	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

76b	1	5	Vriesema, Popke Roelofs			35		Dantumawoude		gehuwd			Dagloner		P.
			van Driesum, Dettje Pieters		29		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Vriesema, Roelof Popkes			10		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Vriesema, Pieter Popkes			5		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Vriesema, Grietje Popkes		6 maanden 	Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

77a	1	6	Faber, Gerben Sybes			58		Driesum			gehuwd			Dagloner		P.
			Dijkstra, Trijntje Doedes		39		Holwert			gehuwd			zonder beroep		P.
			Faber, Sybe Gerbens			6		Genum			jongmans		zonder beroep		P.
			Faber, Doede Gerbens			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
			Faber, Rinske Gerbens			8		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Uitterdijk, Heine Jans			80		Westergeest		weduwnaar		zonder beroep		P.

			 
77b	1	4	Veenema, Durk Jans			68		Surhuisterveen		gehuwd			Dagloner		P.
			Faber, Aaltje Sybes			63		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Venema, Jan Durks*			39		Driesum			weduwnaar		Dagloner		P.
			(*doorgehaald wegens “gehuwd zie nr.79b den huizen”. red)
			Venema, Bauke Durks			23		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

78	1	3	Kuipers, Sieds Sybes			26		Driesum			jongmans		Dagloner		P.
			Kuipers, Jan Sybes			20		Wouterswoude		jongmans		Dagloner		P.
			Kuipers, Yttje Sybes			23		Driesum			jonge dochter		Daglonersche		P.

79	1	6	Steegstra, Maaike Jacobs		58		Driesum			weduwe			zonder beroep		P.
			Steegstra, Jacobus			9		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Weima, Jantje Ytsens			53		Doezum			weduwe			zonder beroep		P.
			van Zuilen, Wytske Pieters		15		in Zuid Holland		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van Zuilen, Grietje Pieters		11		Beemster 		jonge dochter		zonder beroep		P.
								N-Holland
			van Zuilen, Aaltje Pieters		10		Dokkum			jonge dochter		zonder beroep		P.

79b	1	5	Kooistra, Fokkje Thymens		41		Driesum			weduwe*			Daglonersche		P.
			(* doorgehaald; nu gehuwd)
			Venema, Jan Durks			39		id			gehuwd			Dagloner		P.
			van der Woude, Karel Roelofs		16		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			van der Woude, Janke Roelofs 		12		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Woude, Maaike Roelofs		9		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

80	1	6	Leurs, Marya Katharina			63		Eergum in		weduwe			Daglonersche		P.
								Vlaanderen
			Dijkstra, Uilkje Reinders		23		Ferwert			jonge dochter		Naaister		P.
			Leurs, Johannes				33		Harlingen		gehuwd			Dagloner		P.
			van der Burg, Tjitske Harmens		33		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep		P.
			Leurs, Harmen Johannes			7		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.	
			Leurs, Katharina Johannes		4		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.


81	1	4	Schuring, Jan Reins			32		Wouterswoude		gehuwd			Dagloner		P.
			Zuidema, Sipkje Ebeles			35		Surhuisum		gehuwd			zonder beroep		P.
			Schuring, Jan Reins*			7		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			(* waarschijnlijk klerikale dwaling: Rein Jans ligt meer voor de hand, red.)
			Schuring, Aaltje Jans			5		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

81a	1	4	van der Weide, Symen Pieters		42		Warffhuizen		gehuwd			Dagloner		P.
			de Groot, Trijntje Jans			43		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Weide, Jan Symens		15		Morra			jongmans		zonder beroep		P.
			van der Weide, Syke Symens		9		Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.

82	1	3	Woustra, Jan Geerts			65		Wouterswoude		jongmans		Dagloner		P.
			Woustra, Saakje Geerts			59		Wouterswoude		jonge dochter		Daglonersche		P.
			Woustra, Neeltje Geerts			62		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

83	1	8	Kloosterman, Tjerk Tjeerds		42		Twijzel			gehuwd			Dagloner		P.
			de Jager, Aaltje Johannes		42		Driesum			gehuwd			Daglonersche		P.
			Kloosterman, Tjeerd Tjerks		13		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Kloosterman, Johannes Tjerks		8		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
			Kloosterman, Matsen Tjerks		12		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Kloosterman, Antje Tjerks		10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Kloosterman, Wytske Tjerks		4		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			De Jager, Teetske Johannes 		27		Driesum			jonge dochter		Naaister		P.
	
84	1	4	Kramer, Rindert Pieters			28		Anjum			gehuwd			Koopman			P.
			Westra, Gertje Lolkes			24		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Kramer, Lolke Rinderts			3		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Kramer, Antje Rinderts			11 maanden	Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
geen	1	2	Hogeboom, Florus Jacobs			59		Driesum			weduwnaar		Potschipper		P.
			Hogeboom, Jacob Florus			12		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
RECAPITUATIE:

Aantal inwoners Driesum 1829:					505

Aantal der Huizen						103
Aantal Huisgezinnen per huis					105


Gehuwde mannen							80
Gehuwde	vrouwen							76
Weduwnaars							12
Weduwen								19
Jongmansen							165
Jonge dochters							153

Roomsch Katholiek						10
Protestant							491
Israeliet							0
Tot geen der voormelde gezindheden behoorende			4				

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.