Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Dantumawoude. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huis
nr. Huisgezinnen Inwoners 	Namen		        Ouderdom	Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).

1	1	2	Dantuma, Hedman Roelofs			39		Murmerwoude		gehuwd			koemelker		P.
			van der Werf, Trijntje Johannes		29		Oudwoude		gehuwd			zonder beroep		P.

2	1	6	Westra, Klaas Lolkes			35		Dantumawoude		gehuwd			dagloner		P.
			Joustra, Hiltje Gerks			30		Hiaure			gehuwd			zonder beroep		P.
			Westra, Lolke Klazes			7		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Westra, Gerk Klazes			2		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Westra, Hiske Klazes			5 		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Westra, Dirkje Klazes			5 maanden	Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

3a	1	8	Harsma, Hart Martens			30		Suameer			gehuwd			koopman			P.
			Bouma, Menke Eelkes			32		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
			Harsma, Aaltje Harts			7		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Harsma, Tetje Harts			5		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Harsma, Ymkje Harts			2		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Schreuwer, Pieter Karels		31		Embden			jongmans		kuipersknecht		P.
			Henstra, Yme Johannes			22		Smallinger Opende	jongmans		kuipersknecht		P.
			Van der Ploeg, Tieke Arends		13		Bergum			jongmans		zonder beroep		P.

3b	1	5	de Haan, Hans Klazes			55		Burum			gehuwd			dagloner		P.
			Zevenhuizen, Antje Hendriks		47		Lutjegast		gehuwd			zonder beroep		P.
			de Haan, Welmoed Hanzes			24		Burum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Haan, Hendrikje Hanzes		10		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Haan, Martje Hanzes			10		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

4	1	2	Helder, Ymkje Jans			60		Sybrandahuis		weduwe			zonder beroep		P.
			Piebes, Aukje				12		Sybrandahuis		jonge dochter		zonder beroep		P.

5	1	..	Klaver, Eildert Eintes			59		Dokkum			gehuwd			Logementhouder		NB.
			Dantuma, Jelske Oetses			51		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Klaver, Ybeltje Eilderts		25		Dokkum			jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Klaver, Antje Eilderts			22		Dokkum			jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Meinardi, Haye Johannes			24		Stroobos		jongmans		huisknecht		P.
		
			Vissers, Simon Johannes			29		Raamsdonk 		jongmans		landmeter bij		RK.
			 							Prov. Noordbrabant				’t Kadaster

6	1	4	Helder, Rienk Jans			65		Sybrandahuis		gehuwd			koopman			P.
			van der Heide, Gertje Linses		63		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Halbesma, Gertje Johannes		16		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Fokkens, Aaltje Jacobs			16		Veenklooster		jonge dochter		zonder beroep		P.

7	1	8	Halbesma, Johannes Lieuwes		41		Dantumawoude		weduwnaar		koopman			P.
			Halbesma, Lieuwe Johannes		14		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Halbesma, Rienk Johannes		9		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Halbesma, Halbe Johannes		8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Halbesma, Pieter Johannes		7		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Halbesma, Grietje Johannes		12		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Halbesma, Rienkje Johannes		10		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Elzinga, Doedtje Sybes			22		Veenwouden		jonge dochter		dienstmeid		P.

8	1	4	Ritsma, Jan Harmannus			69		Buitenpost		weduwnaar		Kastelein		P.
			Ritsma, Harmannus Jans			21		Grouw			jongmans		zonder beroep		P.
			Ritsma, Jitske Harmannus		21		Grouw			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Overwijk, Antje Klazes			22		Niawier			jonge dochter		dienstmeid		P.

9	1	2	van der Meulen, Hendrik Melles		63		IJlst			weduwnaar		Houtzaag-		P.
																molenaarsknecht
			van der Meulen, Martje Hendriks		21		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

10a	1	5(6)	de Jong, Theunis Hoekes			33		Ureterp			gehuwd			Houtzaag-		P.
																molenaarsknecht
			Zijlstra, Baukje Uilkes			32		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
			de Jong, Trijntje Theunis		7		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Jong, Roelofke Theunis		7		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Jong, Uilkje Theunis			5		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Jong, Janke Theunis			13 dagen	Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
	
10b	1	2	Bosma, Tjomme Louws			28		Oostrum			gehuwd			dagloner		P.
			Mulslegel, Anna Barbara			23		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.

11	1	9	ten Berg, Jan Ouwes			27		Dantumawoude		gehuwd			landbouwer		P.
			de Jong, Sikje Willems			28		Hyum			gehuwd			zonder beroep		P.
			ten Berg, Willem Jans			4		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			ten Berg, Ymkjen Jans			1		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		p.
			ten Berg, Antje Jans			2 weken		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van Houten, Anne Jans			29		Engwierum		jongmans		dienstknecht		P.
			de Haan, Klaas Hanses			20		Burum			jongmans		dienstknecht		P.
			van Driesum, Pieter Rengers		16		Aalsum			jongmans		dienstknecht		P.
			Westra, Dieuwke Annes			24		Wetsens			jonge dochter		dienstmeid		P.

11b	1	6	de Vries, Kornelis Douwes		36		Idsegahuizen		gehuwd			Houtzaag-		P.
																molenaarsknecht	
			Buurstra, Antje Douwes			40		Makkum			gehuwd			zonder beroep		P.
			de Vries, Douwe Kornelis		6		Almenum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Vries, Jan Kornelis			5		Almenum			jongmans		zonder beroep		P.
			de Vries, Ate Kornelis			2		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Vries, Hendrikje Kornelis		8		Almenum			jonge dochter		zonder beroep		P.

11c	1	5	van der Meulen, Durk Durks		33		Sybrandahuis		gehuwd			Houtzaag-		P.
																molenaarsknecht
			Schilder, Antje Johannes		34		Ezumazijl		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Meulen, Durks Dirks		5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Meulen, Johannes Durks		4		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Meulen, Aaltje Durks		9		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			

11d	1	2	Gorter, Klaas Harkes			23		Kollum			gehuwd			Houtzaagmolenaar	P.
			Helder, Iefke Kornelis			22		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.

12	1	6	Kooistra, Fokke Boeles			35		Ee			gehuwd			Tolhekpachter		P.
			Dantuma, Foekje Meinderts		33		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Kooistra, Meindert Fokkes		7		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Kooistra, Boele Fokkes			5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Kooistra, Grietje Fokkes		3		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Kooistra, Jan Fokkes			1		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.

															
13		geen adres

14	1	8	Wiegersma, Foeke Martens		41		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
			Annema, Antje Tjeerds			35		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Wiegersma, Marten Foekes		12		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Wiegersma, Tjeerd Foekes		8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Wiegersma, Leelke Foekes		15		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Wiegersma, Akke Foekes			3		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Kalma, Derk Jetzes			21		Blija			jongmans		dienstknecht		P.
			Postma, Beitske Douwes			19		Dantumawoude		jonge dochter		dienstmeid		P.


15	1	9	van der Werf, Johannes Hendriks		61		Marrum			gehuwd			landbouwer		P.
			Graafstra, Antje Johannes		45		Drogeham		gehuwd			landbouwerse		P.
			van der Werf, Hendrik Johannes		1		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Werf, Froukje Johannes		10		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Werf, Johanna Johannes		5		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Antje Freerks		7		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Westra, Jacob Ykes			20		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		P.
			Van der Hoek, Jacob Johannes		17		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		P.
			Malda, Jelske Sytzes			19		Dantumawoude		jonge dochter		dienstmeid		P. 	

16a	2	2	Annema, Johannes Tabes			23		Akkerwoude		jongmans		vleeschhouwer		NB.
			Annema, Emke Tabes			21		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

16b	1	3	Jellema, Pieter Wygers			26		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
			Zijlstra, Meike Aukes			26		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Jellema, Wieger Pieters			6 maanden	Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			
17	1	5	Bouma, Benne Ulkes			60		Driesum			gehuwd			dagloner		P.
			van der Veen, Jelske Gerbens		50		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Bouma, Hedman Bennes			14		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Bouma, Uilke Bennes			11		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Bouma, Edser Bennes			7		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
	
18	1	6	Eisma, Haike Willems			37		Anjum			gehuwd			Kuiper			P.
			Westra, Hiltje Ekes			24		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Eisma, Cesar Harkes			7		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Eisma, Mariana Harkes			10		Buitenpost		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Eisma, Geeske Harkes			1		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Zwart, Gerrit Gerrits			13		Buitenpost		jonge dochter		zonder beroep		P.

19	1	2	Westra, Janke Ykes			32		Dantumawoude		jonge dochter		daglonersche		P.
			Westra, Maaike Ykes			22		Dantumawoude		jonge dochter		naaister		P.
			
20	1	6	van der Meer, Wouter Johannes		41		Oostermeer		gehuwd			dagloner		P.
			de Hoop, Gertje Lammerts		50		Akkerwoude		gehuwd			dagloner		P.
			van der Meer, Lykle Wouters		13		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Meer, Trijntje Wouters		15		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Meer, Aukje Wouters		7		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Meer, Lutske Wouters		4		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

21	1	3	van der Meer, Johannes Bartels		46		Dantumawoude		weduwnaar		winkelier		P.
			van der Hoek, Cornelis Johannes		15		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Dijkstra, Aaltje Lieuwes		56		Wouterswoude		jonge dochter		dienstmeid		P.

22a	1	1	Halbesma, Theunis Douwes		35		Dantumawoude		jongmans		landbouwer		NB.

22b	1	2	Ophuizen, Sint Dooitses			71		Kollum			gehuwd			arbeider		NB.
			Romkes, Tjitske				66		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.

23	1	6	Annema, Hedman Tjeerds			40		Dantumawoude		gehuwd			landbouwer		NB.
			Kogtstra, Antje Baukes			36		Wierum			gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Meer, Johannes Wouters		17		Murmerwoude		jongmans		dienstknecht		P.
			Postma, Andries Jans			15		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		NB.
			Annema, Leelke Tabes			66		Dantumawoude		weduwe			zonder beroep		NB.
			Van Assen, Sjoukje Jans			22		Wouterswoude		jonge dochter		dienstmeid		P.

24	1	2	Olthof, Cornelis Roelofs		63		Lutjegast		weduwnaar		schoenmaker		P.
			Feyes, Martsen				71		Zwaagwesteinde		weduwe			spinster		NB.

25	1	1	Smedema, Jouke Pieters			54		Rinsumageest		jongmans		arbeider		P.


26a	1	3	Dijkstra, Sake Reitzes			65		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		NB.
			Woelinga, Tetje Harmens			58		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Dijkstra, Uilke Sakes			15		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

26b	1	4	Dantuma, Ringer Hartmans		56		Dantumawoude		gehuwd			arbeider		NB.
			Haalstra, Jantje Lammerts		70		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Dantuma, Jelkje Ringers			34		Dantumawoude		weduwe			zonder beroep		NB.
			Westerlaan, Sjoukje Willems		2		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			

26c	1	1	van der Mey, Gerben Feddes		48		Dantumawoude		jongmans		gardenier		NB.

27	1	3	van der Mey, Douwe			28		Dantumawoude		jongmans		arbeider		P.
			Feenstra, Trijntje			28		Veenwouden		jonge dochter		arbeidersche		P.
			van der Mey, Tettje*			5 weken		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			(*doorgehaald wegens overlijden op 26 november 1829)		

28	1	3	Stellema, Wiebren Klazes		52		Akkerwoude		weduwnaar		timmerman		P.
			Stellema, Fedde Wiebrens		22		Akkerwoude		jongmans		timmerman		P.
			Stellema, Aaltje Wiebrens		18		Dantumawoude		jonge dochter		daglonersche		P.
	
29	1	2	Dijkstra, Minholt Johannes		54		Oudwoude		gehuwd			dagloner		P.
			van der Meulen, Antje Jans		67		Makkinga		gehuwd			zonder beroep		P.

30	1	4	Westra, Djoerd Tjipkes			30		Zwaagwesteinde		weduwnaar		dagloner		P.
			Westra, Eelke Djoerds			6		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Mei, Tettje Douwes		63		Dantumawoude		weduwe			spinster		P.
			van der Mei, Maaike Klazes		30		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

31a	1	6	Zijlstra, Theunis Sapes			53		Aalzum			gehuwd			arbeider		NB.
			Kuipers, Jeltje Jans			54		Veenwouden		gehuwd			buiten bedrijf		P.
			Zijlstra, Jan Theunis			19		Dantumawoude		jongmans		arbeider		P.
			Zijlstra, Sape Theunis			16		Dantumawoude		jongmans		arbeider		P.
			Zijlstra, Hiltje Theunis		20		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Zijlstra, Sytske Theunis		11		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

31b	1	5	Hoekstra, Lolle Herkes			74		Roodkerk		gehuwd			arbeider		P.
			Schonenburg, Dieuwke Theunis		75		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Hoekstra, Antje Lolkes			39		Wierum			weduwe			zonder beroep		P.
			Dijkstra, Tjomme Reinders		15		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep	P.
			Dijkstra, Dieuwke Reinders		12		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep	P.

31c	1	1	Romkema, Einte Romkes			63		Dantumawoude		jongmans		dagloner		NB.


31d	1	3	Hoekstra, Heerke Lolles			36		Dantumawoude		gehuwd			dagloner		P.
			Zijlstra, Metje Theunis			24		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Hoekstra, Dieuwke Herkes		1		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

32	1	5	Vrieswijk, Andries Sjoukes		57		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
			de Bree, Beatrix Cornelis		49		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Vrieswijk, Cornelis Andries		18		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Vrieswijk, Sjouke Andries		8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Vrieswijk, Antje Andries		20		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

33	1	2	van der Hoek, Bartele Johannes		77		Wouterswoude		gehuwd			dagloner		P.
			Dilstra, Sytske Poppes*			84		Oudehorne		gehuwd			zonder beroep		P.
			(*doorgehaald wegens overlijden op 18 november 1829)

34	1	2(3)	Braaksma, Fedde Jacobs			58		Dantumawoude		weduwnaar		dagloner		NB.
			Braaksma, Folkje Feddes			20		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Braaksma, Saakje Feddes			11		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
	

35	1	5	Plantinga, Gerrit Gerrits		49		Murmerwoude		gehuwd			dagloner		P.
			Elsinga, Sytske Harmens			36		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Plantinga, Lysbert Gerrits		5		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Plantinga, Meike Gerrits		2		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Lysbert Gerrits		86		Murmerwoude		weduwe			zonder beroep		P.

36	1	5	Planting, Johannes Gerrits		54		Akkerwoude		gehuwd			dagloner		P.
			Venekamp, Selie Martinus		59		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
			Planting, Gerrit Johannes		29		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Planting, Anne Johannes			23		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Planting, Melle Johannes		21		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.


37	1	2	Wiegers, Evert				44		Niekerk in Munsterland 	gehuwd			linnenwever		RK.
			Toremans, Helena Wouters		60		Dokkum						zonder beroep		RK.
	
38	1	4	Hoekstra, Dirk Lolles			47		Brantgum		gehuwd			dagloner		P.
			Loonstra, Lutske Tjeerds		44		Twijzel			gehuwd			daglonersche		P.
			Hoekstra, Dieuwke Durks			19		Buitenpost		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Hoekstra, Lolle Durks			10		Twijzel			jongmans		zonder beroep		P.

39a	1	3	Poort, Rintje				62		Achlum			gehuwd			slikmeter		P.
			Visser, Janke				63		Herenveen		gehuwd			zonder beroep		P.
			Poort, Sijger Revisit			22		Dantumawoude		jongmans		ondermeester		P.

39b	1	4	van der Zwaag, Gabe Louws		29		Metslawier		gehuwd			dagloner		P.
			van der Ploeg, Trijntje Sijkes		30		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Zwaag, Louw Gabes		6		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Zwaag, Sytte Gabes		9 maanden	Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			
40	1	6	de Jong, Arnoldus			27		Leeuwarden		gehuwd			predikant		NB.
			Finten, Anna				29		bij Franeker		gehuwd			zonder beroep		NB.
			de Jong, Sijke				2		Surhuisterveen		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			de Jong, Reiner				1		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			de Jong, Gerrit				2 weken		Dantumawoude 		jongmans		zonder beroep		NB.
			Allinga, Trijntje Freerks		20		Grotegast		jonge dochter		dienstmeid		P.
			Atses, Jelkje				13		Murmerwoude		jonge dochter		dienstmeid		P.

41	1	6	Bergsma, Jacob Johan			58		Dantumawoude		weduwnaar		Grietman		P.
			Bergsma, Dodonea Jacoba			33		Dronrijp		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Bergsma, Wilhelmina Remelia		31		Dronrijp		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Bergsma, Jeanette Petronella Adriana	21		Dronrijp		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Ansbach, Klaaske			23		Leeuwarden		jonge dochter		dienstmeid		P.
			Semler, Fockje				21		Leeuwarden		jonge dochter		dienstmeid		P.


42a	1	2	Westra, Hedde Baukes			44		Bergum			gehuwd			arbeider		P.
			Dantuma, Jelske Roelofs			36		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.

42b	1	2	Meyer, Gaatske Jacobs			37		Dantumawoude		jonge dochter		arbeidster		P.
			Meyer, Beitske Bokkes			77		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.

42c	1	1	Bouma, Zwaantje Bouma			59		Driesum			weduwe			arbeidster		P.

43	1	9	de Jong, Minne Gelts			29		Dantumawoude		gehuwd			landbouwer		P.
			Poort, Foekje				29		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			de Jong, Saakje Minnes			10		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Jong, Gelt Minnes			7		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Minne Minnes			5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Janke Minnes			3		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Sieds Johannes			29		Driesum			jongmans		dienstknecht		P.				
			Kooistra, Oane Hendriks			22		Akkerwoude		jongemans		dienstknecht		NB.		
			van der Ploeg, Feikje Pieters		27		Akkerwoude		jonge dochter		dienstmeid		NB.

44	1	5	de Boer, Symon Symons			27		Waaxens			gehuwd			Kastelein	    	P.
			Dijkstra, Antje Uilkes			24		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep   	NB.
			de Boer, Uilke Symons			4		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			de Boer, Rinske Symens			1 maandag	Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Becker, Gerhardus			29		Mettingen		jongmans		Inlandsche kramer	RK.


45	1	7	Bosgraaf, Durk Freerks			33		Oudwoude		gehuwd			Veerschipper		P.
			Plat, Romkje Binnes			31		Dockum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Bosgraaf, Freerk Durks			11		Oudwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Bosgraaf, Tiete Durks			9		Oudwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Bosgraaf, Pietje Durks			7		Oudwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Bosgraaf, Romkje Durks			2		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

46a	1	11	Sikkema, Klaas Andries			46		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
			Teenstra, Sjoukje Jans			45		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Sikkema, Tjeerd Klazes			16		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Sikke Klazes			14		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Keimpe Klazes			13		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Jitske Klazes			4		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Antje Klazes			2		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Sjoukje Klazes			8 maanden	Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Janke Klazes			12		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Lybert Klazes			10		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Minnema, Gertje Lieuwes			28		Akkerwoude		jonge dochter		dienstmeid		P.

46b	1	5	Oegema, Theunis Sikkes			58		Murmerwoude		gehuwd			Dagloner		P.
			Kooistra, Tietje Tammes			40		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
			Oegema, Sikke Theunis			13		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Oegema, Tamme Theunis			3		Dantumawoude		jongemans		zonder beroep		P.
			Oegema, Akke Theunis			6		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

47	1	3	Vellinga, Wytse Jacobs			75		Driesum			gehuwd			Wagenmaker		P.
			Wester, Doetje Falks			66		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
			Vellinga, Jacob Wytzes			18		Dantumawoude		jongmans		Wagenmakers-		P.
																knecht 

48	1	6	Kuipers, Klaas Alberts			32		Jelsum			gehuwd			Onderwijzer		P. 
																der Jeugd
			Hoekstra, Feikje Ruurds			33		Jelsum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Kuipers, Ruurd Klazes			8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Kuipers, Albert Klazes			2		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Kuipers, Tjitske Klazes			6		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Kuipers, Akke Klazes			4		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

49	1	4	Bekus, Francois				53		Dokkum			gehuwd			Leraar bij de		P. 
																Herformden	
			van Slooten, Gaatske			51		Dokkum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Bekus, Sytske				15		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Visser, Rinske				28		Engwierum		jonge dochter		dienstmeid		P.
		
50	1	4	Postma, Jan Jans			43		Bergum			gehuwd			Grofsmid		P.
			Buwalda, Gerritje Geerts		36		Oostrum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Postma, Jan Jans			5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Postma, Janke Jans			7		Ee			jonge dochter		zonder beroep		P.
				
51	1	1	Roorda, Henke Isaaks			75		Rinsumageest		weduwe			zonder beroep		P.

51b	1	3	Boelings, Lybert Takes			46		Dantumawoude		weduwe			Winkeliersche		NB.
			Antonides, Fokke Sakes			12		Lutjegast		jongmans		zonder beroep		NB.
			Antonides, Antje Sakes			14		Lutjegast		jonge dochter		zonder beroep		NB.

52a	1	5	Ferwerda, Doede Tjallings		44		Franeker		gehuwd			Agent van Policy	P.
			de Jong, Cornelia Engels		45		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
			Ferwerda, Tjalling Doedes		13		Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
			Ferwerda, Antje Doedes			18		Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Dantuma, Jeltje Eelkes			74		Driesum			weduwe			zonder beroep		P.

52b	1	1	Boelings, Johannes Tabes		36		Dantumawoude		jongmans		Gardenier		NB.

52c	1	4	van der Bosch, Jitkse Folkerts		56		Zwaagwesteinde		weduwe			Daglonersche		P.
			Wijnsma, Folkert Hylkes			23		Dantumawoude		jongmans		Dagloner		P.
			Wijnsma, Sjoerdtje Hylkes		26		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wijnsma, Maaike Hylkes			20		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

52d	1	3	Dijkstra, Gerben Jippes			51		Holwert			gehuwd			Dagloner		P.
			Smedema, Grietje Pieters		59		Rinsumageest		gehuwd			Daglonersche		P.
			Bouma, Janke Mients			55		Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		P.

52e	1	6	Dijkstra, Douwe Uilkes			39		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		NB.
			Schellewald, Oeke Petrus		30		Dokkum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Dijkstra, Petrus Douwes			7		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Dijkstra, Feikje Douwes			9		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Dijkstra, Trijntje Douwes		5		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Dijkstra, Foekje Douwes			1		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

52f	1	5	Kreeft, Wybe Annes			29		Dantumawoude		gehuwd			Dagloner		P.
			van Kammen, Aukje Everts		23		Kollum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Kreeft, Klaaske Wybes			5		Kollum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Kreeft, Janke Wybes			3		Drogeham		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Kreeft, Anna Wybes			1		Drogeham		jonge dochter		zonder beroep		P.

52g	1	4	Wolters, Jan Durks			39		Augustinusga		weduwnaar		Arbeider		P.
			Wolters, Durk Jans			12		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Wolters, Antje Jans			14		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wolters, Maria Jans			7		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

52h	1	1	Dantuma, Tjietske Tjietses		56		Wouterswoude		jongmans*		Arbeidster		NB.
			(red.* waarschijnlijk schrijffoutje van de klerk: moet zijn jonge dochter).

53	1	5	van der Schaaf, Doede Geerts		29		Dantumawoude		gehuwd			Timmerman		P.
			Poort, Grietje Rintjes			31		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Schaaf, Rintje Doedes		6		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		p.
			van der Schaaf, Grietje Doedes		9		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Feenstra, Harmen Rinses			24		Surhuisterveen		jongmans		Timmerknecht		P.

54	1	4	de Bree, Hendrik Cornelis		36		Dantumawoude		weduwnaar		Veldwachter		P.
			de Bree, Cornelis Hendriks		8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Bree, Pietje Hendriks		6		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Postma, Froukje Sierds			50		Zwaagwesteinde		jonge dochter		Dienstmeid		P.

55	1	3	Pranger, Gerke Klazes			28		Harlingen		gehuwd			Arbeider		P.
			van der Sjouw, Antje Jans		26		Dantumawoude		gehuwd			Arbeidster		P.
			Pranger, Klaas Gerkes			3 maanden	Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.

56	1	9	Meyer, Gerrit Jans			40		Dantumawoude		gehuwd			Dagloner		P.
			Haalstra, Geertje Sikkes		40		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Meyer, Sikke Gerrits			15		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Meyer, Fokke Gerrits			11		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Meyer, Jippe Gerrits			7		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Meyer, Pieter Gerrits			2		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Meyer, Beitske Gerrits			13		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Meyer, Dieuwke Gerrits			9		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Meyer, Grietje Gerrits			5		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

57	1	7	Halbesma, Johannes Foekes		32		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
			Annema, Wytske Tjeerds			25		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Halbesma, Foeke Johannes		8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Halbesma, Leelke Johannes		5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Gortersma, Piebe Oenes			22		Veenwouden		jongmans		Dienstknecht		P.
			de Vries, Marten Hendriks		16		Veenwouden		jongmans		Dienstknecht		P.
			Talma, Froukje Lieuwes			18		Hantumhuizen		jonge dochter		Dienstmeid		P.

58	1	5	Kooistra, Symon Tymmens			39		Sybrandahuizen		gehuwd			Kooiker			P.
			Kloosterman, Antje Sapes		41		Surhuisterveen		gehuwd			zonder beroep		P.
			Kooistra, Tamme Symens			14		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Kooistra, Sape Symens			11		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Kooistra, Sjoerdtje Symens		9		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

59a	1	2	van der Wiel, Eildert Everts		30		Driesum			jongmans		Timmerman		P.
			van Hagen, Elske Jacobs			63		Driesum			weduwe			Naaister		P.

59b	1	5	Postma, Douwe Andries			45		Akkerwoude		gehuwd			Dagloner		P.
			Boonstra, Sipkje Folkerts		42		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Postma, Folkert Douwes			14		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Postma, Andries Douwes			9		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Postma, Pieter Douwes			5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			
60	1	7	Boelings, Anne Tabes			43		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
			van der Veen, Pietje Jacobs		40		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Boelings, Tabe Annes			1		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Boelings, Antje Annes			3		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Boelings, Janke Annes			3½ week		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Plantinga, Lammert Ruurds		22		Wouterswoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			Antonides, Tabe Sakes			20		Lutjegast		jongmans		Dienstknecht		NB.
			Kamstra, Dieuwke Jans			20		Wouterswoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

61	1	8	de Jong, Wytse Sikkes			33		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		P.
			van der Wiel, Janke Everts		33		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			de Jong, Sikke Wytses			13		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Eildert Wytses			9		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Jitske Wytses			11		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Jong, Dieuwke Wytses			5		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wiersma, Jacob Harmens			42		Aalsum			jongmans		Dienstknecht		P.
			Van Dijk, Menke Foekes			22		Wouterswoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

62	1	5	Hesling, Hessel Ringers			51		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
			Wiegersma, Klaaske Martens		45		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Wiegersma, Aukje Foppes			82		Dantumawoude		weduwe			zonder beroep		NB.
			van der Meer, Lammert Wouters		22		Akkerwoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			Kooistra, Sjoukje Hendriks		20		Akkerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		NB.

63	1	1	Wiersma, Pieter Tjibbes			56		Dantumawoude		jongmans		Koopman			NB.

64	1	4	Hoekstra, Grietje Annes			51		Drogeham		weduwe			Bakkersche		NB.
			Dijkstra, Ymkje Uilkes			20		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			van der Bij, Tjeerd Bastiaans		25		Akkerwoude		jongmans		Bakkersknecht		P.
			Bollema, Hylke Jacobs			17		Oudkerk			jongmans		Bakkersknecht		P.
	
65a	1	6	Roorda, Epke Alberts			31		Rinsumageest		gehuwd			Verwer			P.
			van der Lune, Froukje Wiegers		28		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Roorda, Albert Epkes			4		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Roorda, Wieger Epkes			3		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Roorda, Isaak Epkes			1		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Uitterdijk, Drewes Hendriks		20		Rinsumageest		jongmans		Verwersknecht		P.

65b	1	3	Vriesema, Marten Roelofs		23		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		P.
			Vellinga, Trijntje Wytses		22		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Vriesema, Marten Roelofs		1		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.

65c	1	5	van der Schaaf, Jarig Jakles		31		Holwert			gehuwd			Arbeider		P.
			Zijlstra, Baukje Theunis		31		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Schaaf, Klaas Jarigs		9		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Schaaf, Jakle Jarigs		8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Schaaf, Beitske Jarigs		10		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				

66	1	9	de Jong, Jelle Johannes			40		Murmerwoude		gehuwd			Schipper		P.
			Visser, Grietje Bienzes			35		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			de Jong, Johannes Jelles		14		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Biense Jelles			10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Jan Jelles			7		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Sytse Jelles			6 maanden	Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			de Jong, Wopkje Jelles			11		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Jong, Trijntje Jelles		5		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			Bouma, Wipkje Gerrits			16		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

67a	1	3	van der Hoek, Meindert Johannes		22		Dantumawoude		jongmans		Dagloner		P.
			de Boer, Dieuwke Keimpes		25		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Hoek, Jeltje Meinderts		1 maand		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

67b	1	8	Bijlsma, Pieter Martens			41		Sint Jacobi Par.	gehuwd			Wagenmaker		P.
			van der Wal, Wytske Jans		34		St. Anna Parochie	gehuwd			zonder beroep		P.
			Bijlsma, Marten Pieters			15		Sint Jacob Parochie	jongmans		Wagenmakers-		P.
																knecht
			Bijlsma, Arjen Pieters			15		Berlikum		jongmans		zonder beroep		P.
			Bijlsma, Lourens Pieters		5		Berlikum		jongmans		zonder beroep		P.
			Bijlsma, Ytje Pieters			8		Berlikum		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Bijlsma, Trijntje Pieters		1		Oosterbierum		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wagenaar, Tjalling Eelkes		26		Sint Anna Par.		jongmans		zonder beroep		P.

68	1	3	Kalma, Sieds Jitses			30		Sybrandahuis		gehuwd			Dagloner		P.
			Meyer, Trijntje Ymkes			37		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
			Kalma, Janke Sydses			2		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
	
69a	1	6	Zwaagstra, Rinse Wiebes			34		Akkerwoude		gehuwd			Dagloner		P.
			Wynsma, Geeske Hylkes			32		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Zwaagstra, Wybe Rinses			4		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Zwaagstra, Hylke Rinses			14 dagen	Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Zwaagstra, Antje Rinses			8		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Zwaagstra, Jetske Rinses		6		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			
69b	1	3	van Tuinen, Wessel Gerrits		29		Kollum			gehuwd			Schoenmaker		P.
			Kuipers, Aukje Jacobs			36		Augustinusga		gehuwd			Daglonersche		P.
			van Tuinen, Gerrit Wessels		6 maanden	Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.

70	1	6	de Vries, Mettje Willems		37		Franeker		weduwe			Daglonersche		P.
			van der Ploeg, Pieter Gerrits		8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Willem Gerrits		5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Stijntje Gerrits		6		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Martje Gerrits		3		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Lysbert Gerrits		1		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

71		geen adres


72	2	8	van der Bij, Tymen Piers		25		Dantumawoude		gehuwd			Dagloner		P.
			Kloosterman, Aaltje Gerrits		30		Westergeest		gehuwd			Naaister		P.
			van der Bij, Martje Tymens		1		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Rypma, Eelkje Tjeerds			35		Dantumawoude		weduwe			zonder beroep		P.
			Vlootman, Tjeerd Harmens		11		Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
			Vlootman, Antje Harmens			12		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Vlootman, Stijntje Harmens		10		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Vlootman, Trijntje Harmens		7		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
			
72b	1	5	Feddema, Douwe Wiegers			47		Doezum			gehuwd			Daglooner		NB.
			Zuiderbaan, Aaltje Folkerts		47		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Feddema, Folkert Douwes			6		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Feddema, Wiegertje Douwes		13		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Kolma, Jitske Jitzes			13		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

73	1	6	Dijk, Alle Romts			49		Wouterswoude		weduwnaar		Vleeschhouwer		P.
			Dijk, Rompt Alles			17		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Dijk, Cornelis Alles			9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
			Dijk, Sytse Alles			6		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Dijk, Saapke Alles			13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Dijk, Ymkje Alles			4		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

74	1	6	Jongsma, Auke Jans			43		Akkerwoude		gehuwd			Landbouwer		NB.		
			Sikkema, Lysbert Jans			35		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Jongsma, Jan Aukes			13		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Jongsma, Akke Aukes			15		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Haisma, Ebele Hayes			24		Akkerwoude		jongmans		Dienstknecht		NB.
			Dijkstra, Sjoukje Sakes			27		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid		NB.

75	1	5	van der Ploeg, Jan Ruurds		28		Driesum			gehuwd			Dagloner		P.
			Zeininga, Durkje Pieters		30		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Ruurd Jans		8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Gertje Jans		4		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			van der Ploeg, Froukje Jans		2		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			


76	1	3	Kamling, Romke Hendriks			73		Oenkerk			weduwnaar		Indlandsche 		P.
																Kramer
			Brinksma, Antje Tjallings		63		Veenwouden		gehuwd			Inlandsch		P.
																Kramersche
			Brinksma, Bontje Binnes			5		Kollumerzwaag		jonge dochter		zonder beroep		P.

77	1	7	van Tuinen, Jacob Gerrits		33		Kollum			gehuwd			Daglooner		NB.
			Ophuizen, Romkje Sints			38		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			van Tuinen, Gerrit Jacobs		12		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			van Tuinen, Sint Jacobs			8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			van Tuinen, Auke Jacobs			2		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			van Tuinen, Tjitske Jacobs		10		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			van Tuinen, Wesseltje Jacobs		5		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

78	1	5	de Vries, Jitse Johannes		27		Dantumawoude		jongmans		Landbouwer		P.
			de Vries, Durk Johannes			25		Dantumawoude		jongmans		Landbouwer		P.
			de Vries, Syt Johannes			22		Dantumawoude		jongmans		Landbouwer		P.
			de Vries, Grietje Lieppes		31		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Dantuma, Maaike Tjalling		22		Wouterswoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

79	1	4	Halbesma, Pieter Johannes		60		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
			Jongsma, Ybeltje Sikkes			52		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Postma, Hendrik Pieters			26		Akkerwoude		jongmans		Dienstknecht		NB.
			Minnema, Folkje Johannes		31		Akkerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

80	1	8	Hesling, Johannes Geerts		51		Dantumawoude		gehuwd			Winkelier		NB.
			Jongsma, Lysbert Jans			47		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Hesling, Jan Johannes			22		Hantumeruitburen	jongmans		zonder beroep		NB.
			Hesling, Auke Johannes			15		Hantumeruitburen	jongmans		zonder beroep		NB.
			Hesling, Geert Johannes			9		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Hesling, Blijke Johannes		24		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Hesling, Grietje Johannes		20		Hantumeruitburen	jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Hesling, Sjoukje Johannes		12		Hantumeruitburen	jonge dochter		zonder beroep		NB.

81	1	5	van der Meulen, Romke Harkes		37		Murmerwoude		gehuwd			Tolhekpachter		NB.
			Boskma, Jinke Gerbens			28		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Trijntje Romkes		7		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Sjoukje Romkes		4		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Hyke Romkes		1		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

82	1	5	Halbesma, Lieuwe Johannes		73		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		P.
			Folkertsma, Grietje Johannes		66		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
			Halbesma, Homme Lieuwes			26		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Halbesma, Ekjen Lieuwes			29		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Halbesma, Iefke Johannes		6		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

83	1	3	Dijkstra, Ruurd Deddes			36		Murmerwoude		jongmans		Landbouwer		NB.
			Jouta, Eelke Sytses			21		Dantumawoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			Dijkstra, Foekje Sakes			23		Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		NB.

84	1	4	Lyzinga, Ype Gerrits			35		Rinsumageest		gehuwd			Schoenmaker		P.
			van Hagen, Sjoukje Willems		26		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
			Lyzinga, Willem Ypes			1		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Koonstra, Berent Gales			16		Murmerwoude		jongmans		Schoenmakers-		P.
																knecht	
85	1	3	Hesling, Geert Hesling			80		Akkerwoude		weduwnaar		Landbouwer		NB.
			Hesling, Oege Geerts			42		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		NB.
			Hesling, Grietje Geerts			36		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		NB.

86	1	2	van der Schaaf, Grietje Hayes		65		Driesum			weduwe			Winkelierse		P.
			van der Schaaf, Pieter Geerts		40		Dantumawoude		jongmans		Koopman			P.

87	1	6	Holman, Johannes Franciscus		43		Freckenhorst 		gehuwd			Linnenwever		RK.
										In Munsterland								
			Boekholt, Helena 			41		Breda			gehuwd			zonder beroep		RK.
			Holman, Bartholomeus			12		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		RK.
			Holman, Marcus Johannes			4		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		RK.
			Holman, Maria Johannes			9		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		RK.
			Holman, Klara Johannes			7		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		RK.


88	1	3	Triemstra. Bauke Sjoerds		53		??			gehuwd			Visser			P.
			Gorter, Hiske Alles			51		Dokkum			gehuwd			Naaister		P.
			Visser, Bauke Sjoerds			5		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		P.

89	1	9	Sikkema, Andries Jans			33		Akkerwoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
			Boersma, Antje Hotzes			33		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Sikkema, Jan Andries			3		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Akke Andries			7		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Grietje Andries		5		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			Sikkema, Lysbert Andries		9 maanden	Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Johannes Jans		23		Akkerwoude		jongmans		Dienstknecht		NB.
			Postema, Harmen Lammerts		20		Dantumawoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			Prosee, Trijntje Cornelis		19		Bergum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

90	1	6	van der Meulen, Pieter Harkes		42		Murmerwoude		gehuwd			Veenbaas		NB.
			de Vries, Jeltje Wiebes			39		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Harke Pieters		11		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Wybe Pieters		8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			van der Meulen. Fokke Pieters		6		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Ymkje Pieters		1 week		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

91	1	4	van der Mey, Douwe Feddes		57		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		NB.
			van der Veen, Gepke Andries		54		Bakkeveen		gehuwd			zonder beroep		P.
			van der Mey, Lieuwe Douwes		13		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			van der Mey, Corneliske Douwes		18		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

92	1	2	Dantuma, Pieter Tjietzes		49		Wouterswoude		weduwnaar		Landbouwer		NB.
			Dantuma, Grietje Pieters		15		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

93	1	6	Jongsma, Jan Sikkes			55		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
			Annema, Lybert Tjeerds			42		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
			Jongsma, Sikke Jans			14		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Jongsma, Tjeerd Jans			11		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
			Jongsma, Geert Jans			3		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep*		NB.
			(red.* als beroep wordt opgegeven Landbouwer met een vraagteken….).
			Jongsma, Foekje Jans			16		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

94	1	2	Visser, Tjeerd Tjeerds			57		Dantumawoude		gehuwd			Visser			P.
			Faber, Elske Sybrens			61		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.


95	1	7	Hoekstra, Hendrik Sybrens		34		Rinsumageest		gehuwd			Landbouwer		P.
			van der Heide, Jitkse Oebeles		33		Ryperkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
			Hoekstra, Sybren Hendriks		5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Hoekstra, Oebele Hendriks		3		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Hoekstra, Jacob Hendriks		6 maanden	Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Hoekstra, Wybe Hendriks			41		Janum			jongmans		Landbouwer		P.
			Bennedictus, Trijntje			20		Leeuwarden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

96	1	6	Talma, Heine Meinderts			60		Rinsumageest		gehuwd			Dagloner		P.
			van der Ploeg, Eelkje Sytses		50		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Talma, Meindert Heines			5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Talma, Akke Heines			17		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Talma, Maaike Heines			15		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Talma, Antje Heines			12		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

96	1	4	van der Woude, Sjieuwke Sierds		54		Akkerwoude		weduwe			Landbouwersche		P.
			Jongsma, Folkje Teekes			14		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Postma, Tjeerd Tjeerds			22		Murmerwoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			Talma, Romkje Heines			20		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

97	geen adres


98	1	9	Halbesma, Halbe Lieuwes			32		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		P.
			Hoekstra, Trijntje Cornelis		26		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
			Halbesma, Cornelis Halbes		5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Halbesma, Lieuwe Halbes			2		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Halbesma, Anna Halbes			7		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Halbesma, Grietje Halbes		5		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			de Hoop, Pieter Sippes			28		Akkerwoude		jongmans		Dienstknecht		P.
			van der Meulen, Baukje Jans		21		Hardegarijp		jonge dochter		Dienstmeid		P.
			Walstra, Jitske Jacobs			21		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

99	1	6	Dantuma, Age Piebes			31		Sybrandahuis		gehuwd			Dagloner		P.
			Bruinsma, Geeske Bruins			25		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			Douma, Piebe Ages*			4		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Douma, Bruin Ages*			6 weken		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Douma, Emkje Ages*			5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Douma, Froukje Ages*			1		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			(red.* alle kinderen worden vermeld met de familienaam Douma. 
In de marge een aantekening van de klerk: “Dantuma??”)

100	1	2	van der Meer, Wytse Jelgers		30		Murmerwoude		weduwnaar		Dagloner		P.
			van der Meer, Antje Jelgers		33		Murmerwoude		weduwe			zonder beroep		P.

101	1	6	de Jong, Fokeltje Johannes		44		Murmerwoude		weduwe			Daglonersche		P.
			Wybenga, Brant Minnes			19		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Wybenga, Johannes Minnes		16		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Wybenga, Sytse Minnes			6		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
			Wybenga, Minke Minnes			3		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
			Wybenga, Trijntje Minnes		11		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
	
Recapitulatie:	

Totaal aantal inwoners Dantumawoude 1829:			585 personen

Aantal huizen							129
Aantal gezinnen							129

Gehuwde mannen							88
Gehuwde vrouwen							87	
Weduwnaars							16
	

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.