Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Birdaard. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen 	Inwoners 	Namen				Ouderdom	Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek1		1		3		Viersen,Fedde Jacobs		66		Ligtaard		gehuwd			koemelker	P.
						Rintjema, Jitkse Tjerks		64		Hantumhuizum		gehuwd			zonder beroep	P.
						Kuiten, Hiltje Sjoerds		32		Holwerd			jonge dochter		dienstmeid	P.

2		1		2		van 't Vliet, Albert Pieters	40		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep	P.
						Jacob, Franske			70		Kollum			gehuwd			zonder beroep	P.

3		1		7		Hellinga, Marten Hendriks	50		Birdaard		gehuwd			koemelker	P.
						Viersen, Grietje Jacobs		51		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep	P.
						Hellinga, Jinse Hendriks	15		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Hellinga, Marten Martens	9		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Hellinga, Antje Martens		17		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Hellinga, Fokeltje Martens	6		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Hellinga, Siebren Durks		18		Birdaard		jongmans		dienstknecht	P.

4		1		5		Postma, Fokke Jans		49		Wanswerd		weduwnaar		landbouwer	P.
						Postma, Jan Fokkes		8		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Postma, Sjoukje Fokkes		19		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Postma, Antje Fokkes		15		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						van der Ploeg, Foppe Durks	33		Birdaard		jongmans		dienstknecht	P.

4(5)		1		5		Talsma, Gosse Edes		60		Birdaard		weduwnaar		landbouwer	P.
						Talsma, Jantje Gosses		20		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						de Haas, Jan Rinses		24		Birdaard		jongmans		dienstknecht	P.
						van der Werf, Jacob Edses	16		Birdaard		jongmans		dienstknecht	P.
						Wiersma, Teetske Pieters	28		Wanswerd		jonge dochter		dienstmeid	P.

6		1		5		Escher, Johan Petrus		69		Neganapatriam		gehuwd			predikant	P.
						Viersen, Eelkje Jacobs		58		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep	P.
						Escher, Ane Hago		31		Burum			jongmans		zonder beroep	P.
						Hellinga, Sara Pieters		12		Roodkerk		jonge dochter		zonder beroep	P.
						van der Schaaf, Tietje Geeles	19		Rinsumageest		jonge dochter		dienstmeid	P.

7		1		4		Schaafsma, Wiebren Kornelis	52		Birdaard		weduwnaar		timmerman	P.
						Schaafsma, Kornelis Wiebrens	15		Birdaard		jongmans		timmerknecht	P.
						Schaafsma, Auke Wiebrens	12		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Schaafsma, Hendrik Wiebrens	17		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.

7a		1		6		Kingma, Jan Jacobs		47		Wanswerd		gehuwd			visscher	P.
						Terpstra, Aafke Ettes		41		Hallum			gehuwd			zonder beroep	P.
						Kingma, Jacob Jans		14		Hallum			jongmans		zonder beroep	P.
						Kingma, Jeltje Jans		12		Hallum			jonge dochter		zonder beroep	P.
						Kingma, Beitske Jans		9		Hallum			jonge dochter		zonder beroep	P.
						Kingma, Froukje Jans		7		Hallum			jonge dochter		zonder beroep	P.

8		1		6		de Vries, Albert Durks		36		Welbergen		gehuwd			linnenwever	RK.
						van der Meulen, Ynske Sybrens	45		Dokkum			gehuwd			zonder beroep	RK.
						de Vries, Anna Maria Alberts	10		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	RK.
						de Vries, Jitkse Alberts	7		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	RK.
						de Vries, Elisabeth Alberts	5		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	RK.

9		1		3		van der Werf, Jacob Hendriks	44		Drogeham		gehuwd		   scheepstimmerman	P.
						Wiersma, Doedtje Bokkes		42		Hallum			gehuwd			zonder beroep	P.
						van der Werf, Bokje Jacobs	11		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
		
10		1		3		Broersma, Freerk Jans		40		Birdaard		weduwnaar		arbeider	P.
						Broersma, Rinske Freerks	5		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Dijkstra, Pietje Heerkes	65		Smallinger Opeinde	weduwe			zonder beroep	P.

10a		1		5(6)		de Haas, Andries Jacobs		30		Janum			gehuwd			arbeider	P.
						Radema, Grietje Everts		29		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep	P.
						de Haas, Cornelis Andries	7		Genum			jongmans		zonder beroep	P.
						de Haas, Jacob Andries		3		Jislum			jongmans		zonder beroep	P.
						de Haas, Mettje Andries		6		Jislum			jonge dochter		zonder beroep	P.
						de Haas, Aafke Andries		11 dagen	Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

11		1		5		de With, Egbert Teuwes		51		Wanneperveen		gehuwd		 Onderwijzer der jeugd P.
						de With, Elisabeth Jans		45		Oudehaske		gehuwd			zonder beroep	P.
						de With, Teuwes Egberts		15		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						de With, Jan Egberts		11		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						de With, Henrica Egberts	19		Nijehaske		jonge dochter		zonder beroep	P.

12		1		3		Terpstra, Jan Freerks		21		Ferwerd			gehuwd			arbeider	P.
						Spar, Martje Pieters		25		Birdaard		gehuwd			winkeliersche	P.
						Terpstra, Freerk Jans		7 maanden	Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.

13		1		5		van der Woude, Wiebe Jans	40		Oudkerk			gehuwd			arbeider	P.
						Kramer, Lutske Lutsens		40		Kollum			gehuwd			kramersche	P.
						van der Woude, Lutsen Wiebes	8		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						van der Woude, Akke Wiebes	9		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						van der Woude, Grietje Wiebes	5		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

14		1		5		van der Wal, Klaas Sjoerds	36		Birdaard		jongmans		koopman		P.
						van der Wal, Sjoerd Klazes	76		Birdaard		weduwnaar		zonder beroep	P.
						van der Wal, Janke Sjoerds	41		Birdaard		gehuwd			naaister	P.
						Jansma, Antje Ales		20		Ferwerd			jonge dochter		naaister	P.
						van der Wal, Wopkje Jogchums	13		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

15		1		1		Hamstra, Oebele Geerts		44		Birdaard		gehuwd			kleermaker	P.

16		1		6		Woudsma, Arend Pieters		32		Rijperkerk		gehuwd			schoenmaker	P.
						Riemersma, Trijntje Riemers	32		Marrum			gehuwd			zonder beroep	P.
						Woudsma, Riemer Arends		7		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Woudsma, Trijntje Arends	10		Marrum			jonge dochter		zonder beroep	P.
						Woudsma, Fettje Arends		1		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Osinga, Sipke Klases		22		Dokkum			jongmans	  schoemakersknecht	P.

17		1		4		Wiersma, Trijntje Louwes	41		Feinsum			weduwe			zonder beroep	P.
						Kingma, Thomas Martens		21		Birdaard		jongmans		arbeider	P.
						Kingma, Lieuwe Thomas		16		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Kingma, Trijntje Thomas		12		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

18		1		7		Hellinga, Marten Douwes		45		Birdaard		gehuwd			slager		P.
						Teitsma, Trijntje Siebrens	43		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Hellinga, Douwe Martens		23		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Hellinga, Gosse Martens		15		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Hellinga, Durk Martens		6		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Hellinga, Akke Martens		12		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Hellinga, Goske Martens		1		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

19		geen adres

20		1		5		van der Werf, Sytse Frederiks	43		Drogeham		weduwnaar	   scheepstimmerman	P.
						van der Werf, Fredrik Sytses	18		Birdaard		jongmans	  scheepstimmerknecht	P.
						van der Werf, Bokke Sytses	16		Birdaard		jongmans	  scheepstimmerknecht	P.
						van der Werf, Tjipke Sytses	13		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P. 
						van der Werf, Klaas Sytses	10		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.

20 (?)		1		5		Boersma, Akke Stevens		43		Wanswerd		weduwe			zonder beroep	P.
						Dijkstra, Jan Halbes		14		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Dijkstra, Jitse Halbes		12		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Jansen, Tetje Jans		82		Genum			weduwe			zonder beroep	P.
						Dijkstra, Fetje Halbes		16		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

21		1		6		Vellinga, Lieuwe Symons		35		Birdaard		gehuwd			koopman		P.
						Roorda, Janke Jacobs		36		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Vellinga, Symen Lieuwes		8		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Vellinga, Jacob Lieuwes		7		Wanswerd		jongmans		zonder beroep	P.
						Vellinga, Wytske Lieuwes	5		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Vellinga, Grietje Lieuwes	5 maanden	Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

22		1		2		Timmermans, Jetske		46		Hallum			weduwe			winkeliersche	P.
						Bakker, Simon Harmens		23		Birdaard		jongmans		onderwijzer	P.

23		1		2		Hoekstra, Nammen Klazes		75		Akkerwoude		weduwnaar		schoenmaker	P.
						van Ek, Wilhelmina Everts	52		Harlingen		jonge dochter		zonder beroep	P.

23a		1		5		Obma, Sikke Tjeerds		33		Hallum			gehuwd		   uurwerkhersteller	P.
						Zwaanstra, Saapke Ytsens	29		Wanswerd		gehuwd			zonder beroep	P.
						Obma, Tjeerd Sikkes		7		Dokkum			jongmans		zonder beroep	P.
						Obma, Boukje Sikkes		3		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Obma, Ytsen Sikkes		4 weken		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.

24		1		6		Boersma, Teeke Stevens		57		Wanswerd		gehuwd			kastelein	P.
						Boersma, Froukje Gosses		50		Raard			gehuwd			zonder beroep	P.
						Boersma, Steven Teekes		25		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Boersma, Riemer Teekes		17		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Boersma, Antje Teekes		12		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						van der Ley, Jetske Jans	25		Oudkerk			jonge dochter		dienstmeid	P.

25a		1		3		Spieksma, Bote Piers		69		Bosum			gehuwd			koopman		P.
						Bruinsma, Tjalkje Johannes	59		oosterlittens		gehuwd			zonder beroep	P.
						Spieksma, Antje Botes		15		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

25b		1		5		Kingma, Johannes Martens	39		Birdaard		gehuwd			koopman		P.
						Talsma, Jitske Gosses		37		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Kingma, Jetske Johannes		17		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Kingma, Sytske Johannes		11		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Kingma, Trijntje Johannes	6		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

25c		1		4		van Ek, Ate Cornelis		52		Bornwird		gehuwd			voerman		P.
						Prins, Tjietske Pieters		53		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						van Ek, Pieter Ates		13		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						van Ek, Jan Ates		9		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.

26		1		4		Hamstra, Klaas Klazes		51		Nijehorne		gehuwd			slager		P.
						Boersma, Antje Stevens		50		Wanswerd		gehuwd			zonder beroep	P.
						Hamstra, Klaas Klazes		18		wanswerd		jongmans		zonder beroep	P.
						Hamstra, Steven Klazes		11		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						
27		geen adres

28		1		4		Hiemstra, Welmoed Bouwes	41		Hallum			weduwe			winkeliersche	P.
						de Jong, Antje Johannes		13		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						de Jong, Grietje Johannes	9		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Postma, Johanna Johannes	7		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

28 (?)		1		1		Terpstra, Gerrit Bokkes		33		Britsum			jongmans		koopman		P.

29		1		1		Hamstra, Antje Oebeles		65		Birdaard		jonge dochter		naaister	P.

30		1		2		Faber, Hendrikje Sjoerds	59		Marrum			weduwe			winkeliersche	P.
						Fokkens, Willemke Bouwes	35		oosterwierum		jonge dochter		zonder beroep	P.

30 (?)		1		75 (?)		van Dijk, Aukje Pieters		75		Eernewoude		weduwe			zonder beroep	P.

31		1		4		Vellinga, Eeltje Reinders	49		Birdaard		jongmans		slager		P.
						Vellinga, Reinder Lieuwes	79		Birdaard		weduwnaar		zonder beroep	P.
						Vellinga, Kornelia Reinders	37		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Bijlsma, Tietje Paulus		28		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

32		1		3		Vellinga, Symen Lieuwes		66		Birdaard		weduwnaar		slagersknecht	P.
						Vellinga, Hendrik Symens	33		Birdaard		jongmans		koopman		P.
						Vellinga, Wytske Symens		21		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

33		1		4		Spieksma, Yme Aukes		31		Birdaard		gehuwd			koopman		P.
						Wielinga, Hiltje Reinders	39		Leeuwarden		gehuwd			winkeliersche	P.
						Spieksma, Auke Ymes		7		wanswerd		jongmans		zonder beroep	P.
						Spieksma, Grietje Aukes		24		Birdaard		jonge dochter		dienstmeid	P.

33 (?)		1		7		Prins, Hendrik Egberts		24		Birdaard		gehuwd			slager		P.
						Prins, Antje Doekes		27		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Prins, Egbert Hendriks		5		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Prins, Doeke Hendriks		9 maanden	Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Prins, Joukje Hendriks		7		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Prins, Egbert Pieters		52		Birdaard		weduwnaar		zonder beroep	P.
						Elsinga, Trijntje Sakes		19		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

34		1		8		Koopmans, Adam Jogchums		64		Birdaard		gehuwd			slager		P.
						Hettinga, Wytske Wiebes		50		Kollum			gehuwd			zonder beroep	P.
						Koopmans, Lieuwe Adams		34		Birdaard		jongmans		slager		P.
						Koopmans, Wiebe Adams		24		Birdaard		jongmans		slager		P.
						Koopmans, Jogchum Adams		17		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Koopmans, Jantje Adams		22		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Koopmans, Boukje Adams		15		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Koopmans, Baukje Jogchums	71		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

35		1		8		Talsma, Sikke Johannes		44		Birdaard		gehuwd			koopman		P.
						Oberman, Elisabeth Carels	34		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep	P.
						Talsma, Carel Sikkes		13		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Johannes Sikkes		11		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Matthijs Sikkes		8		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Jietske Sikkes		5		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Talsma, Pieter Sikkes		2 weken		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Thomas, Dieuwken		74		Rinsumageest		weduwe			zonder beroep	P.

35 (?)		1		2		Straatsma, Jitske Klazes	72		Jislum			weduwe			zonder beroep	P.
						Talsma, Gertje Johannes		38		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

36		1		8		Smit, Jelle Kornelis		42		Birdaard		gehuwd			koopman		P.
						Olivier, Franske Roelofs	41		Holwerd			gehuwd			zonder beroep	P.
						Smit, Roelof Jelles		14		Hallum			jongmans		zonder beroep	P.
						Smit, Wytske Jelles		16		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Smit, Antje Jelles		12		Hallum			jonge dochter		zonder beroep	P.
						Smit, Grietje Jelles		10		Hallum			jonge dochter		zonder beroep	P.
						Smit, Baukje Jelles		6		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Smit, Trijntje Jelles		4		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

36 (?)		1		3		van der Veen, Pieter Hendriks	33		Surhuizum		gehuwd			arbeider	P.
						Douma, Yttje Piebes		40		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep	P.
						van der Veen, Klaaske Pieters	1		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

36 (?)		1		2		Bekot, Hendrik Jans		76		Rhoden			jongmans		zonder beroep	P.
						Prins, Elske Egberts		70		Birdaard		weduwe			zonder beroep	P.

37		1		2		van der Woude, Maaike Jans	44		Oenkerk			weduwe			zonder beroep	P.
						van der Werf, Tjipke Edses	5		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.

38		1		3		Faekama de Burh, Jan Rimmerts	31		Joure			gehuwd	  Ontvanger van belastingen	P.
						Kluiver, Egberdina		27		Oosterzee		gehuwd			zonder beroep	P.
						Feakama, Trijntje		26		Lemmer			jonge dochter		zonder beroep	P.

39		1		7		Talsma, Klaas Johannes		41		Birdaard		gehuwd			koopman		P.
						Vellinga, Menke Reinders	43		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Talsma, Rindert Klazes		6		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Albert Klazes		3		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Ytske Klazes		13		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Talsma, Jitske Klazes		8		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Talsma, Wytske Klazes		4 maanden	Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

39 (?)		1		5		Vellinga, Lieuwe Reinders	46		Birdaard		gehuwd			slager		P.
						Kluver, Aukje Minnes		34		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep	P.
						Vellinga, Reinder Lieuwes	5		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Vellinga, Minne Lieuwes		6 maanden	Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Vellinga, Menke Lieuwes		9		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

40		1		5		Gras, Sybren Luitzens		35		Marrum			gehuwd			slager		P.
						Miedema, Fokeltje Tades		34		Ligtaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Gras, Teede Sybrens		3		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Gras, Kornelis Sybrens		1		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Gras, Trijntje Sybrens		8		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.							 

41		1		7		Talsma, Albert Johannes		35		Birdaard		gehuwd			slager		P.
						Prins, Antje Egberts		28		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Talsma, Egbert Alberts		1		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Imkje Alberts		9		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Talsma, Jetske Alberts		7		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Talsma, Johanna Alberts		4		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Talsma, Gertje Alberts		1		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

41		1		6		Boersma, Metske Jans		33		Boerum			gehuwd			arbeider	P.
						Hiemstra, Trijntje Hendriks	31		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Boersma, Jan Metskes		7		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Boersma, Hendrik Metskes	6		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Boersma, Engeltje Metskes	5		Jelsum			jonge dochter		zonder beroep	P.
						Boersma, Baukje Metskes		4		Jelsum			jonge dochter		zonder beroep	P.

42a		1		4		Sytsma, Willemke Doedes		59		Birdaard		weduwe			winkeliersche	P.
						de Jong, Folkert Jans		36		Birdaard		jongmans		arbeider	P.
						de Jong, Eeltje Jans		18		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Kingma, Antje Gosses		6		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep	P. 					

43		1		3		Terpstra, Eeltje Jinzes		23		Wanswerd		gehuwd			arbeider	P.
						Vellinga, Antje ?mes		23		Birdaard		gehuwd			naaister	P.
						Terpstra, Grietje Eeltjes	9 maanden	Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
				
44		1		5		van der Schouw, Marten Pieters	47		Hallum			weduwnaar		arbeider	P.
						van der Schouw, Gerrit Martens	14		Hallum			jongmans		zonder beroep	P.
						van der Schouw, Geert Martens	8		Hallum			jongmans		zonder beroep	P.
						van der Schouw, Rinske Martens	22		Hallum			jonge dochter		zonder beroep	P.
						van der Schouw, Trijntje Martens12		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

45		1		5		Voskuil, Atje Jans		73		Rinsumageest		weduwe			bakkersche	P.
						Wassenaar, Jan Leenderts	33		Birdaard		jongmans		bakker		P.
						de Vries, simen Pieters		21		Sybrandahuis		jongmans		bakkersknecht	P.
						de Man, Rinskje Durks		18		Ferwerd			jonge dochter		dienstmeid 	P.		
						de Jong, Cornelis Jans		16		Birdaard		jongmans		bakkersknecht	P.

46		2		6		Kooistra, Sieds Piers		36		Raard			gehuwd			arbeider	P.
						Spar, Jitske Pieters		28		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Kooistra, Pier Siedzes		5		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Kooistra, maaike Siedzes	1		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Prins, Egbert Jans		24		Wanswerd		gehuwd			slager		P.				
						Spar, Rinske Pieters		23		Birdaard		gehuwd			naaister	P.

46a		1		5		Hellinga, Hendrik Pieters	32		Birdaard		gehuwd			schipper	P.
						Viersen, Sjoukjen Feddes	26		Hiaure			gehuwd			zonder beroep	P.
						Hellinga, Pieter Hendriks	3		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Hellinga, Jieske Hendriks	4		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Hellinga, Aukje Hendirks	6 maanden	Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
				
47		geen adres

48		1		3		Stienstra, Janneke Heins	43		Stiens			weduwe			winskeliersche	P.
						Vellinga, Wytske Jans		22		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.		
						Vellinga, Tetje Jans		15		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
			
49		2		10 (8)		Wiersma, Fedde Bokkes		44		Hallum			gehuwd			slager		P.
						Smit, Trijntje cornelis		39		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Wiersma, Cornelis Feddes	15		Birdaard		jongmans		zonder beroep	p.
						Wiersma, Bokke Feddes		12		Birdard			jongmans		zonder beroep	P.
						Wiersma, Kerias (?) Feddes	5		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Wiersma, Wytske Feddes		9		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Wiersma, Klaaske Feddes		9 maanden	Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Poelstra, Corneliske Willems	24		Beetgum			jonge dochter		dienstmeid	P.
						
49 (?)		1		2		Oosterhof, Sytse Lieuwes	37		Ureterp			gehuwd			arbeider	P.
						Terpstra, Trijntje Annes	31		Hallum			gehuwd			zonder beroep	P.

50		1		5		Spar, Pieter Thomas		65		Birdaard		gehuwd			arbeider	P.
						Spar, Haringje Jetzes		65		Giekerk			gehuwd			zonder beroep	P.
						Spar, Jetze Pieters		31		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Spar, Fokje Pieters		36		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Spar, johanna Pieters		23		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

51		1		5		Teitsma, Jan Sybrens		37		Wanswerd		gehuwd			koopman		P.
						Kingma, Trijntje Martens	35		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Teitsma, Sybren Jans		14		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Teitsma, Marten Jans		7		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						van Ek, Antje Ates		17		Birdaard		jonge dochter		dienstmeid	P.

52		1		5		Hiemstra, Hendrik Klazes	72		Britsum			gehuwd			timmerman	P.
						Hiemstra, Baukje Sikkes		68		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Hiemstra, Louw Hendriks		38		Birdaard		jongmans		arbeider	P.
						Hiemstra, Albert Hendriks	34		Birdaard		jongmans		arbeider	P.
						Brouwer, Giliam Hanzes		55		Metslawier		jongmans		arbeider	P. 	

53		geen adres

54		1		4		Froulja, Alexandrina		62		Noordwijkerhout		weduwe			zonder beroep	P.
						de Roock, Johan Diederik	29		Oosterend		jongmans		zonder beroep	P.
						Kresner, Maria Johanna		51		Harlingen		jonge dochter		dienstmeid	P.
						Hoekstra, Tjitske Ytsens	14		Wanswerd		jonge dochter		dienstmeid	P.

54a		1		4		Hamstra, Meindert Geerts	48		Leeuwarden		gehuwd			verwer		P.
						Memerda, Tjitske Ritskes	62		Wanswerd		gehuwd			zonder beroep	P.
						Jaarda, Jarig Minnolts		53		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Boonstra, Pieter Jacobs		24		Oudehaske		jongmans		dienstknecht	P.

54b		1		2		Sinnema, Petrus Annes		41		Wijns			gehuwd			landbouwer	P.
						Setstra, Henke Jacobs		39		Schillaard		gehuwd			zonder beroep	P.

55		1		7		Hollander, Jacob Pieters	55		Lutjewoude		gehuwd			slager		P.
						Terpstra, Jantje Bokkes		40		Britsum			gehuwd			zonder beroep	P.
						Hollander, Jan Jacobs		12		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Hollander, Bokke Jacobs		1		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Hollander, Aukje Jacobs		16		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	p.
						Hollander, Dieuwke Jacobs	7		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	p.
						Hollander, Lysbert Jacobs	4		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

56		1		8		Viersen, Haring Ypes		50		Rinsumageest		gehuwd			koemelker	P.
						de Beer, hiltje Geerts		45		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep	P.
						Viersen, Ype Harings		21		Veenwouden		jongmans		zonder beroep	P.
						Viersen, Geert Harings		11		Veenwouden		jongmans		zonder beroep	P.
						Viersen, Luitsen Harings	8		Veenwouden		jongmans		zonder beroep	P.
						Viersen, Sytske Harings		17		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Viersen, Sybrigje Harings	14		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Viersen, Wytske Harings		5		Weidum			jonge dochter		zonder beroep	P.

57		1		6(7)		de Jong, Doede Jans		33		Birdaard		gehuwd			arbeider	P.
						de Man, Antje Durks		28		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep	P.
						de Jong, Willemke Doedes	6		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						de Jong, Renske Doedes		4		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	p.
						de Jong, Sjoerdtje Doedes	2		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						de Jong, Jantje Doedes		3 week		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Kingma, Doede Gosses		8		Wanswerd		jongmans		zonder beroep	P.

57a		1		7		van Ek, Willem Cornelis		54		Bornwirdhuizen		gehuwd			arbeider	p.
						de Vries, Sjoukje Pieters	48		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						van Ek, Tade Willems		17		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						van Ek, Jan Willems		14		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						van Ek, Geertje Willems		12		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						van Ek, Grietje Willems		8		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						van Ek, Tjietske Willems	6		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						

57b		1		2		de Jong, Siebren Jans		31		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						de Jong, Sytse Jans		23		Birdaard		jongmans		dagloner

58		1		2		de Vries, Meindert Pieters	48		Birdaard		gehuwd			schipper	P.
						Viersen, Tjitske Feddes		41		Janum			gehuwd			zonder beroep	P.

59		1		1		Roorda, Jacob Jans		63		Ternaard		weduwnaar		veldwachter	P.

60		1		4		Hornstra, Jan Klases		45		Nijehorne		gehuwd			arbeider	P.
						Dijkstra, Fokje Gerks		58		Giekerk			gehuwd			zonder beroep	P.
						Hornstra, Hilke Jans		13		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Boekholt, Welmoed Gerrits	24		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.

60a		1		3		Elsinga, Sake Siebes		56		Janum			gehuwd			arbeider	P.
						Miedema, Trijntje Joukes	52		Hallum			gehuwd			zonder beroep	P.
						Elsinga, Jan Sakes		12		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.

61		1		10		Talsma, Jan Rinderts		40		Birdaard		gehuwd			landbouwer	P.
						Wassenaar, Dieuwke Leenderts	38		Birdaard		gehuwd			zonder beroep	P.
						Talsma, Rindert Jans		13		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Leendert Jans		11		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Jan Jans		8		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Wopke Jans		3		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
						Talsma, Froukje Jans		7		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	p.
						Talsma, Antje Jans		1		Birdaard		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Heeringa, Sake Pieters		22		Blija			jongmans		dienstknecht	P.
						Boonstra, Sytske Beens		28		Veenwouden		jonge dochter		dienstmeid	P.

62		1		8		Veenstra, Jan Hendriks		56		Sint Jacob		gehuwd			landbouwer	P.
						Sipkes, Janke			43		Minnertsga		gehuwd			zonder beroep	P.
						Veenstra, Willem Jans		12		Sint Anna		jongmans		zonder beroep	P.
						Veenstra, Sipke Jans		11		Sint Anna		jongmans		zonder beroep	P.
						Veenstra, Simon	Jans		2		Sint Jacob		jongmans		zonder beroep	P.	
						Veenstra, Berber Jans		14		Sint Anna		jonge dochter		zonder beroep	P.
						Veenstra, Neeltje Jans		12		Sint Anna		jonge dochter		zonder beroep	p.
						Veenstra, Uilkje Jans		6		Sint Anna		jonge dochter		zonder beroep	P.
						
62a		1		4		Hoekstra, Simon Joukes		34		Ternaard		gehuwd			arbeider	P.
						van der Wal, Akke Siedses	32		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep	p.
						Hoekstra, Gosse Siemens		4		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep	P.
						Hoekstra, Jouke Simons		1		Birdaard		jongmans		zonder beroep	P.
		
63		1		4		Kooistra, Rinse Sapes		37		Birdaard		jongmans		landbouwer	P.
						Kooistra, Fokke Sapes		35		Birdaard		jongmans		landbouwer	P.
						van der Klinse, Hindrik Reinders17		Oudkerk			jongmans		dienstknecht	P.
						Dijkstra, Baukje Gaatses	48		Stiens			jonge dochter		dienstmeid	P.
RECAPITULATIE (KORT):


Totaal aantal inwoners Birdaard 1829		363

gehuwde mannen					 54
gehuwde vrouwen					 54
weduwnaars					 12
weduwen						 15
jongmansen					111
jonge dochters					117


Protestant					358
Roomsch Katholiek				 5
Overige						 0
	Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.