Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Akkerwoude. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huis
nr. Huisgezinnen Inwoners 	Namen		           Ouderdom	  Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).

1a	1	5		Fokkema, Ymkje Oeges			53		Murmerwoude		weduwe			guardenierse		NB.
				Verdenius, Jan Thomas			21		Akkerwoude		jongmans		bakkersknecht		P.
				Verdenius, Thomas Thomas		17		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		?
				Verdenius, Johannes Thomas 		16		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Verdenius, Trijntje Thomas		27		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.	

1b	1	3		de Jong, Fokke Thijssens		48		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Rijpma, Grietje Sjoerds			50		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Oegema, Janke Theunis			10		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

2	1	9		Ruisch, Arnoldus Elles			44		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		P.
				de Hoop, Jeltje Lammerts		44		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Ruisch, Elie Arnoldus			18		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Ruisch, Lammert Arnoldus		16		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Ruisch, Willem Arnoldus			7		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Ruisch, Janke Arnoldus			14		Akkerowude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Ruisch, Rinske Arnoldus			10		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Ruisch, Maaike Arnoldus			5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Lepstra, Attje Gelts			22		Dantumawoude		jonge dochter		dienstmeid		P.

3	1	3		Westra, Auke Rinzes			57		Akkerwoude		weduwnaar		gardenier		P.
				Jellema, Sytse Wygers			22		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Westra, Rinske Aukes			21		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.

4	1	6		de Boer, Oene Hendriks			31		Dragten			gehuwd			landbouwer		NB.
				Dijkstra, Grietje Wiggeles		27		Grotegast		gehuwd			zonder beroep		P.
				de Boer, Hendrik Oenes			2		Dragten			jongmans		zonder beroep		P.
				deBoer, Wiggele Oenes			9 maand		Dragten			jongmans		zonder beroep		P.
				de Vries, Jantje Durks			21		Dragten			jong dochter		dienstmeid		P.
				Dijkstra, Ybeltje Geerts		69		Dragten			weduwe			zonder beroep		NB.

5	1	4		van der Staal, Johannes Hendriks 	45		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				de Hoop, Syke Sippes			36		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Staal, Tjettje Johannes		18		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				de Hoop, Tjettje Emkes			5		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

6	1	2		Vellinga, Klaas Tammes			26		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				de Jager, Akke Alles			22		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.	


7	1	5		Braaksma, Jelke Jacobs			55		Dantumawoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				de Jong, Bjettje Thijssens		52		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Braaksma, Thijs Jelkes			21		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Venema, Tjibbe Eelkes			19		Akkerwoude		jongmans		boerenknecht		NB.
				Venema, Eelke Tjibbes			4 maand	Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				van der Meulen, Sjoukje Jans		17		Westergeest		jonge dochter		dienstmeid		P.

8	1	4		Jellema, Lolke Wijgers			38		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				van der Bij, Stijntje Tjeerds		31		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Jellema, Wieger Lolkes			8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Jellema, Maaike Lolkes			3		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.

9	1	3		Hiemstra, Hendrik Willems		36		Bergum			gehuwd			arbeider		NB.
				van der Staal, Sjoukje Hendriks		37		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Oegema, Pieter Theunis			11		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

10	1	5		Gosma, Arjen Pieters			32		Oenkerk			gehuwd			arbeider		P.
				Westra, Hiltje Aukes			28		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Gosma, Auke Arjens			5		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Gosma, Pietje Arjens			4		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Gosma, Aukje Arjens			2		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P..

11a	1	3		van der Ploeg, Gerrit Wiegers		30		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Tjoelker, Jeltje Hepkes			24		Zuiderhuisterveen	gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Ploeg, Hepke Gerrits		2		Surhuisum		jongmans		zonder beroep		P.	

11b	1	3		Kooistra, Hendrik Ouwes			56		Oudwoude		gehuwd			arbeider		NB.
				van der Veen, Grietje Jouws		54		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Kooistra, Grietje Hendriks		13		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.12a	1	5		van der Galien, Sybe Sjoerds		33		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Broekstra, Menke Mients			45		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Galien, Sjoerd Sybes		8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Galien, Mient Sybes		3		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Broekstra, Klaas Mients			52		Akkerwoude		jongmans		arbeider		P.

12b	1	2		van der Galien, Sjoerd Sybes		59		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Vrieswijk, Ankje Sjoukes		60 		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.

12c	1	4 (3)		van der Galien, Meindert Sjoerds	31		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Ros, Aaltje Sytses			25		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Galien, Ankje Meinderts		1 maand		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

12d	1	5		de Jager, Antje Danils			58		Bergum			weduwe			daglonersche		P.
				Huizenga, Tjalling Rinzes		27		Veenwouden		jongmans		arbeider		P.
				Huizenga, Daniel Rinzes			24		Veenwouden		jongmans		arbeider		P.
				Huizenga, Rienk Rinzes			22		Veenwouden		jongmans		arbeider		P.
				Huizenga, Johanna Rinzes		16		Veenwouden		jonge dochter		zonder beroep		P.

13a	1	5		van der Meij, Abe Feddes		45		Dantumawoude		gehuwd			arbeider		NB.
				van der Ploeg, Hiltje Wiegers		41		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				van der Meij, Fedde Abes		20		Akkerwoude		jongmans		arbeider		NB.
				van der Meij, Ruurd Abes		10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				van der Meij, Gerben Abes		1		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

13b	1	7		Braaksma, Douwe Jacobs			49		Dantumawoude		gehuwd			arbeider		NB.
				de Hoop, Yttje Sippes			38		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Braaksma, Folkje Douwes			14		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Braaksma, Ymkje Douwes			7		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Braaksma, Tjettje Douwes		4		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Braaksma, Japke Douwes			6 maand		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				de Hoop, Pieter Emkes			7 		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

13c	1	8		Wynsma, Klaas Hylkes			37		Damwoude		gehuwd			dagloner		P.
				Venema, Sjoukje Eelkes			33		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Wynsma, Eelke Klazes			12		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Wynsma, Hylke Klazes			9		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Wynsma, Gerrit Klazes			6		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Wynsma, Folkert Klazes			4		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Wynsma, Jitske Klazes			14		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Wynsma, Sjoukje Klazes			1		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

13d	1	5		van der Bij, Tjeerd Martens		30		Rinsumageest		gehuwd			arbeider		P.
				Dijkstra, Aukje Aukes			30		Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Bij, Marten Tjeerds		5		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Bij, Auke Tjeerds		3		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Bij, Wytske Tjeerds		10 maand	Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

14a	1	2		Kooistra, Lammert Tabes			66		Akkerwoude		jongmans		arbeider		P.
				Kooistra, Baukje Lammerts		38		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

14b	1	6		Kooistra, Tabe Lammerts			31		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Hansma, Wytske Sipkes			37		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
				Kooistra, Trijntje Tabes		8		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Kooistra, Jetske Tabes			5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Kooistra, Sjoukje Tabes			3		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Oegema, Minke Theunis			14		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

15a	1	3 (5)		van der Meij, Antje Klazes		41		Dantumawoude		weduwe			daglonersche		P.
				van der Hoek, Klaas Poppes		19		Dantumawoude		jongmans		arbeider		P.
				Zandman, Jetske Jans			24		Rieperkerk		weduwe			arbeidster		RK.
				Reinders, Grietje			44		Beers			jonge dochter		daglonersche		P.
				Talma, Antje Berends			3		Rieperkerk		jonge dochter		..			RK.

15b	1	7		Veenema, Gerrit Eelkes			41		Akkerwoude		gehuwd			timmerman		NB.
				Fokkema, Antje Oeges			46		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Venema, Oege Gerrits			11		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Venema, Sjoukje Gerrits			21	 	Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Venema, Baukje Gerrits			17		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Venema, Hiltje Gerrits			15		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Venema, Ymkje Gerrits			13		Zwaagwesteinde		jonge dochter		zonder beroep		NB.

15c	1	5		Broersma, Harmen Karstens		37		Oudwoude		gehuwd			arbeider		NB.
				Peterson, Hiltje Pieters		32		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
				Broersma, Pieter Harmens		3		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Broersma, Janke Harmens			8		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Broersma, Leentje Harmens		6		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

16	1	4		van der Bij, Hetse Bastiaans		31		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				de Jong, Sipkje Lieuwes			36		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Bij, Lieuwe Hitses		8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Bij, Gertje Hitses		6		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

17	1	2		de Hoop, Lammert Emkes			74		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				van der Schaaf, Antje Douwes		54		Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.

18a	1	3		Oegema, Gertje Jans			78		Dantumawoude		weduwe			zonder beroep		NB.
				van der Meer, Marije Emkes		38		Murmerwoude		jonge dochter		arbeidster		NB.
				van der Meer, Emke			14		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

18b	1	2		de Vries, Ruurd Jacobs			69		Driesum			jongmans		arbeider		P.
				Haalsma, Grietje Gerrits		49		Dantumawoude		jonge dochter		kramersche		P.	

19	1	5		Pieper, Geert Berends			39		Ee			gehuwd			linnenwever		RK.
				Dijkstra, Antje Kornelis		30		Burum			gehuwd			zonder beroep		RK.
				Dijkstra, Reinder Annes			8		Burum			jongmans		zonder beroep		RK.
				Pieper, Berend Geerts			4		Ee			jongmans		zonder beroep		RK.
				Pieper, Hilligje Geerts			6 weken		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		RK.

20a	1	6		Peek, Johannes Henricus			36		in t ampt Kloppenburg	gehuwd			korenmolenaar		RK.
				Scholten, Magdalena			39		Kropswolde		gehuwd			zonder beroep		RK.
				Jongerman, Henricus Theodorus		22		Akkerwoude		jongmans		molenaarsknecht	RK.
				Jongerman, Christina Engelina		13		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		RK.
				Peek, Hendricus (?) Herman		5		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		RK.
				Devers, Christina			76		Sapmeer			weduwe			zonder beroep		RK.	

20b	1	5		Veenstra, Hendrik Johannes		32		Veenwouden		gehuwd			arbeider		P.
				Ros, Jitske Sytses			31		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Veenstra, Johannes Hendriks		5		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Veenstra, Sytse Hendriks		8 maand		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Veenstra, Aaltje Hendriks		2		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.


21	1	3		Haakma, Sybren Jochums			26		Aalzum			gehuwd			slager			P.
				Sikkema, Lysbert Sikkes			28		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Sikkema, Jouke Sikkes			31		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

22	1	6		Dijkman, Wieger Hendriks		48		Akkerwoude		gehuwd			linnenwever		P.
				de Hoop, Tietje Lammerts		46		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Dijkman, Hendrik Wiegers		23		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Dijkman, Berent Wiegers			17		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Dijkman, Jelle Wiegers			10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.	
				Dijkman, Ankje Wiegers			14		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

23a	1	4		Jansma, Jan Siedzes			31		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Dijkman, Lutske Hendriks		40		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Jansma, Hendrik Jans			11 maand	Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Jansma, Geeske Jans			5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

23b	1	2		Jansma, Geert Sydses			35		Harkstede		gehuwd			arbeider		P.
				van der Ploeg, Ymkje Louws		45		Ternaard		gehuwd			arbeidersche		P.

24	1	4		Hoekstra, Sander Tabes			26		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Dijkstra, Aukje Aukes			29		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Hoekstra, Tabe Sanders			3		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Hoekstra, Sake Sanders			1		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

25a	1	6		de Vries, Gerrit Wiebes			31		Murmerwoude		gehuwd			landbouwer		P.
				de Hoop, Lutske Lammerts		31		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				de Vries, Wiebe Gerrits			9		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Vries, Lammert Gerrits		9 maand		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Vries, Rinkse Gerrits		6		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				de Vries, Ymkje Gerrits			3		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

25b	1	8		Douma, Ruurd Ages			46		Akkerwoude		gehuwd			timmerman		P.
				Venema, Geertje Reinders		43		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
				Douma, Age Ruurds			24		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Douma, Jan Ruurds			9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
				Douma, Jouke Ruurds			6 maand		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Douma, Yttje Ruurds			13		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Douma, Jeltje Ruurds			6		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Douma, Maaike Ruurds			3		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

26	1	6		Bouma, Aukje Alles			66		Akkerwoude		weduwe			winkeliersche		P.
				de Jong, Wieger Eelkes			23		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Bouma, Stijntje Annes			29		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				de Jong, Auke Wiegers			8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Jong, Sjoukje Wiegers		5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				de Jong, Anneke Wiegers			1		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.


27	1	4		Veenstra, Jan Hendriks			39		Akkerwoude		weduwnaar		arbeider		P.
				Veenstra, Hendrik Jans			4		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Veenstra, Grietje Jans			9		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Veenstra, Betske Jans			7		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

28	1	7		van der Staal, Trijntje Hendriks	48		Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		P.
				van der Staal, Beern Hendriks		13		Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Staal, Maria Hendriks		17		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Staal, Sjoukje Hendriks		13		Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Staal, Hendrika			7		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Veen, Fokke Pieters		48		Kukhorne		jongmans		zonder beroep		P.
				de Hoop, Wytske Sippes			51		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

29	1	4		van der Ploeg, Sjouke Gerrits		66		Akkerwoude		jongmans		arbeider		NB.
				van der Ploeg, Sjoukje Gerrits		63		Akkerwoude		weduwe			buiten bedrijf		NB.
				Jongerman, Eente Emkes			59		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				van Zuilen, Maria Pieters		21		Maartensdijk		jonge dochter		daglonersche		P.

30	1	5		van der Meer, Wijtske Pieters		49		Kukhorne		weduwe			daglonersche		P.
				Vellinga, Eelkje Tammes			16		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Vellinga, Geeske Tammes			11		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Spoelstra, Hendrik Gerrits		66		Akkerwoude		jongmans		arbeider		P.
				Harkes, Eelkje				83		Kukhorne		weduwe			zonder beroep		P.	


31	1	3		Lyzenga,Wouter Geerts			33		Rinsumageest		gehuwd			schoenmaker		P.
				van der Korf, Antje Igles		30		Dokkum			gehuwd			zonder beroep		P.
				Lyzenga, Igle Wouters			9		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.

32	1	2		Boyinga, Johannes Boyens		64		Stiens			gehuwd			timmerman		P.
				Cuperus, Geertje Johannes		54		Oudega			gehuwd			zonder beroep		P.

33	1	5		van der Werf, Hayke Lieuwes		23		Akkerwoude		jonge dochter		daglonersche		P.
				van der Werf, Cornelis Lieuwes		12		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Werf, Froukje Lieuwes		20		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Werf, Sjoukje Lieuwes		8		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Galien, Romkje Sybes		53		Akkerwoude		jonge dochter		daglonersche		P.

34	1	2		van der Bij, Marten Tjeerds		62		Akkerwoude		jongmans		arbeider		P.
				van der Bij, Grietje Martens		16		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.


35	1	6		Veenstra, Geerts Hendriks		36		Akkerwoude		gehuwd			veldwachter		P.
				Bouma, Froukje Lammerts			36		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Veenstra, Hendrik Geerts		10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Veenstra, Lammert Geerts		8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Veenstra, Jan Gerrits			5		Damwoude		jongmans		zonder beroep		P.	
				Veenstra, Antje Geerts			1		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.	

36	1	6		Postema, Wieger Jans			51		Ternaard		gehuwd			winkelier		NB.
				van der Kooi, Ankje Ulkes		49		Ternaard		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Postma, Jan Wiegers			20		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Postma, Aukje Wiegers			22		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Postma, Dieuwkje Wiegers		15		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Kooistra, Aukje Tabes			8		Ternaard		jonge dochter		zonder beroep		NB.

37	1	7		Halbesma, Anne Douwes			42		Dantumawoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Hoekstra, Yttje Hepkes			28		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Halbesma, Wieger Annes			13		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Halbesma, Jelke Annes			10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Halbesma, Douwe Annes			8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Hoekstra, Sybren Franses		23		Veenwouden		jongmans		dienstknecht		P.
				Oegema, Sjuttje Theunis			18		Akkerwoude		jonge dochter		dienstmeid		P.

38	geen adres


39	1	11		Minnema, Jan Minnes			45		Dantumawoude		gehuwd			landbouwer		P.
				Halbesma, Lysbert Douwes		48		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Minnema, Douwe Jans			24		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		NB.
				Minnema, Minne Jans			20		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		P.
				Minnema, Johannes Jans			18		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		NB.
				Minnema, Pieter Jans			14		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		P.
				Minnema, Gerben Jans			7		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Minnema, Anne Jans			5		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.	
				Minnema, Jitske Jans			16		Dantumawoude		jonge dochter		dienstmeid		NB.
				Minnema, Maaike Jans			12		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Minnema, Eke Jans			9		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

40	1	 7		van der Staal, Sybe Hendriks		40		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				van der Veen, Sjoukje Durks		36		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Staal, Durk Sybes		10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Staal, Trijntje Sybes		43		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Staal, Sjoukje Sybes		4		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Staal, Antje Sybes		11 maand	Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Staal, Hendrik Sybes		7		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.

41	1	3		Bruinsma, Bruin Klazes			54		Bergum			gehuwd			dagloner		P.
				Douma, Doedtje Hendriks			52		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Bruinsma, Klaas Bruins			15		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		P.

42	1	6		Halbesma, Andries Foekes		30		Dantumawoude		gehuwd			bakker			..
				Hesling, Janke Hessels			25		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.	
				Halbesma, Antje Andries			3 maanden	Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Pranger, Pieter Tomas			36		Birdaard		jongmans		bakkersknecht		P.
				Brouwer, Tjeerd Sjerps			13		Rinsumageest		jongmans		bakkersknecht		P.
				van der Bij, Aafke Bastiaans		22		Akkerwoude		jonge dochter		dienstmeid		P.

43	1	3		Minnema, Klaas Ykes			60		Akkerwoude		gehuwd			koopman			P.
				Walstra, Romkje Willems			44		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
				Minnema, Willem Klazes			13		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.

44a	1	7		Mienema, Anne Jannes			34		Raard			gehuwd			schoenmaker		P.
				Dekland, Martje Willems			31		Dragten			gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Tempel, Heli (?) Klazes		10		Sneek			jongmans		zonder beroep		P.
				Meinema, Jannes Annes			7		Genum			jongmans		zonder beroep		P.
				Meinema, Willem Annes			5		Genum			jongmans		zonder beroep		P.
				Meinema, Klaas Annes			3		Genum			jongmans		zonder beroep		P.
				Meinema, Ate Annes			1		Genum			jongmans		zonder beroep		P.
	
(red. 	Vaders naam wordt gespeld Mienema, kinderen allen Meinema).

44b	1	6		Minnema, Lieuwe Ykes			56		Akkerwoude		gehuwd			wagenmaker		P.
				Ruisch, Akke Elles			51		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Minnema, Maria Lieuwes			19		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Minnema, Jacob Lieuwes			13		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Minnema, Hiltje Lieuwes			8		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Minnema, Akke Lieuwes			4		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.


45a	1	4		Kooistra, Sytske Hedsers		50		Oudega			weduwe			zonder beroep		P.
				Rosema, Janke Lieuwes			17		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
				Rosema, Wytske Lieuwes			10		Wartena			jonge dochter		zonder beroep		P.
				Rosema, Grietje Lieuwes			7		Dockum			jonge dochter		zonder beroep		P.

45b	2	5		de Jager, Berber Johannes		33		Driesum			weduwe			zonder beroep		P.
				Minnema, Lieuwe Elles			8		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Minnema, Marije Elles			5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Douma, Froukje Tjeerds			63		Veenwouden		weduwe			zonder beroep		P.
				Douma, Maaike Piebes			21		Sybrandahuis		jonge dochter		daglonersche		P.
				
46	1	2		Douma, Tjeerd Piebes			24		Sybrandahuis		gehuwd			arbeider		P.
				Dijkstra, Antje Minholts		27		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.

47	1	3		Oegema, Attje Jans			79		Dantumawoude		weduwe			zonder beroep		NB.
				Venema, Rinske Andries			61		Akkerwoude		jonge dochter		spinster		NB.
				van der Meer, Popke Emkes		43		Murmerwoude		weduwnaar		arbeider		NB.

48	1	3		Minnema, Tettje Jans			50		Koten			Weduwe			daglonersche		P.
				Minnema, Jan Johannes			17		Akkerwoude		jongmans		arbeider		P.
				Minnema, Gertje Johannes		22		Akkerwoude		jonge dochter		naaister		P.

49	1	3		Minnema, Wieger Minnes			71		Akkerwoude		weduwnaar		grofsmid		P.
				van der Meulen, Ymkje Hendriks		62		Driesum			weduwe			huishoudster		P.
				Minnema, Jogchum Wiegers		25		Akkerwoude		jongmans		smidsknecht		P.


50a	1	8		van der Bij, Luitjens Bastiaans		32		Akkerwoude		gehuwd			bakker			P.
				Minnema, Tjietske Minnes		30		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Bij, Menne Luitjens		9		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Bij, Sieds Luitjens		6		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Bij, Grietje Luitjens		3		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Bij, Gertje Luitjens		1		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Rinsma, Eize Johannes			22		Kollum			jongmans		bakkersknecht		P.
				Wiersma, Dieuwke Tjeebbes		19		Wouterswoude		jonge dochter		dienstbode		P.


50b	1	7		Faber, Aukje Sybrens			53		Driesum			weduwe			landbouwersche		P.
				van der Bij, Jan Bastiaans		19		Akkerwoude		jongmans		arbeider		P.
				van der Bij, Reinder Bastiaans		9		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Bij, Doedtje Bastiaans		23		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Bij, Hiske Bastiaans		19		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Faber, Jan Abrahams			5		Rinsumageest		jongmans		zonder beroep		P.
				Faber, Doedtje Abrahams			14		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.

51	1	4		Haakma, Jan Jogchums			31		Aalzum			gehuwd			wagenmaker		P.
				Vellinga, Geeske Klazes			42		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Haakma, Jogchum Jans			11 dagen	Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Haakma, Aaltje Jans			1		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

52	1	4		Kramer, Klaas Hendriks			28		Vlieland		gehuwd			ambtenaar		P.
				Ouendag, Doedtje Matthijs		30		Harlingen		gehuwd			zonder beroep		P.
				Kramer, Hendrik Klazes			3		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Kramer, Aafke Broos			1		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

53	1	4		Hesling, Hessel Geerts			54		Dantumawoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Sikkema, Akke Andries			59		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Hesling, Blijke Hessels			21		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Hesling, Lijsbert Hessels		15		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				

54	1	2		Kooistra, Evert Ames			29		Rinsumageest		gehuwd			arbeider		P.
				Minnema, Maaike Johannes		32		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.


55	1	5		Uitterdijk, Jan Heines			37		Wouterswoude		gehuwd			arbeider		P.
				Minnema, Dieuwke Wiegers		36		Akkerwoude		gehuwd			naaister		P.
				Uitterdijk, Wieger Jans			14		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Uitterdijk, Heine Jans			5		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Uitterdijk, Aukje Jans			8		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

56	1	5		Sikkema, Jan Andries			63		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Halbesma, Aukje Johannes		58		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Sikkema, Keimpe Jans			23		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Sikkema, Sijke Jans			20		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				van der Mey, Wieger Abes		16		Akkerwoude		jongmans		dienstknecht		NB.

57	1	4		Sikkema, Johannes Jans			25		Akkerwoude		gehuwd			koemelker		NB.
				Halbesma, Yke Foekes			27		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Sikkema, Foeke Johannes			3		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Sikkema, Jan Johannes			9 weken		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

58	1	25(?)		Penninga, Henricus			25		Mantgum			gehuwd			predikant		P.
				Niewold, Anna Gesina			20		Groningen		gehuwd			zonder beroep		P.
				Penninga, Fokko Everhardus Niewold 	3 maand		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Wilkens, Elisabeth			18		Groningen		jonge dochter		dienstmeid		P.

59	1	8		Annema, Anne Tjeerds			33		Dantumawoude		gehuwd			winkelier		NB.
				Sikkema, Antje Jans			27		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Annema, Tjeerd Annes			9		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Jan Annes			7		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Leelke Annes			5		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Tabe Annes			4		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Aukjen Annes			1		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Woltjer, Jantje Jans			22		Oosterwold		jonge dochter		dienstmeid		P.
			
60	1	4		Feenstra, Sibolt Douwes			20		Cubaard			gehuwd			Onderwijzer der jeugd	P.
				Kooistra, Klaaske Sytses		20		Arum			gehuwd			zonder beroep		P.
				Feenstra, Douwe Sibolts			1		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Bij, Grietje Bastiaans		17		Akkerwoude		jonge dochter		dienstmeid		P.


61	1	8		Cyffers, Biense Tammes			41		Akkerwoude		gehuwd			dagloner		NB.
				Dijkstra, Stijntje Pieters		40		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Cyffers, Tamme Bienses			7		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Cyffers, Antje Bienses			12		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Cyffers, Jantje Bienses			11		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Cyffers, Romkje Bienses			9		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Cyffers, Gertje Bienses			5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Cyffers, Saapke Bienses			2		Akkerwoude 		jonge dochter		zonder beroep		NB.

62	1	7		Annema, Egbert Tjeerds			29		Dantumawoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Sikkema, Aukje Klaazes			22		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Annema, Jan Egberts			2		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Tjeerd Egberts			1		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Rypma, Doeye Sjoerds			39		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		NB.
				van Hagen, Rienk Willems		20		Westergeest		jongmans		dienstknecht		P.
				Weistra, Geertje Ruurds			22		Veenwouden		jonge dochter		dienstmeid		P.

63a	1	4		Wiersma, Sjoukje Tjebbes		65		Dantumawoude		weduwe			koemelkersche		NB.
				Westerlaan, Tjibbe Harmens		30		Akkerwoude		gehuwd			koopman			NB.
				Westerlaan, Boukje Harmens		33		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Dijk, Tjietske Alles			23		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.

63b	1	4		Westerlaan, Date Harmens		35		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				de Hoop, Jeltje Durks			34		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Westerlaan, Harmen Dates		9		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Hoop, Saapke Jans			12		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

64	1	3		Sikkema, Marten Johannes		27		Akkerwoude		gehuwd			koemelker		NB.
				Hulshof, Aaltje Geerts			23		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Sikkema, Maarten Martens		1		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

65	1	2		van der Kooi, Meindert Ymes		76		Akkerwoude		weduwnaar		landbouwer		NB.
				van der Kooi, Yme Meinderts		45		Akkerwoude		jongmans		landbouwer		NB.

66	1	2		Pybema, Tabe Piebes			55		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Pybema, Fokje Tjiskes			57		Akkerwoude		gehuwd			naaister		P.
				
67	1	4		Cyffers, Tamme Bienses			67		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		NB.
				van der Veen, Tjietske Jouws		54		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Cyffers, Maaike Tammes			13		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				van der Kooi, Jouwe Harkes		78		Zwaagwesteinde		weduwe			zonder beroep		NB.

68	1	5		Wiegersma, Antje Wiegers		50		Akkerwoude		weduwe			landbouwersche		NB.
				Sikkema, Lysbert Johannes		26		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Sikkema, Akke Johannes			21		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				van der Mei, Fedde Douwes		30		Dantumawoude		weduwnaar		dienstknecht		NB.
				Beistra, Bauke Aukes			28		Beetsterzwaag		jongmans		dienstknecht		NB.

69	1	6		van der Galien, Hendrik Sybes		51		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		P.
				Wiersma, Marije Deddes			36		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Galien, Antje Hendriks		14		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Galien, Dieuwke Hendriks	11		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Galien, Romkje Hendriks		10		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Galien, Dettje Hendriks		7		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.


70	1	10		Annema, Tabe Tjeerds			47		Dantumawoude		gehuwd			koopman			NB.
				van der Woude, Rinske Johannes		49		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Annema, Tjeerd Tabes			25		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Anne Tabes			18		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Roelof Tabes			16		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Hedman Tabes			13		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Rintje Tabes			9		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Annema, Leelke Tabes			11		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				van der Zwaag, Antje Jans		21		Zwaagwesteinde		jonge dochter		dienstmeid		P.
				van der Zwaag, Jacob Jans		24		Rinsumageest		jongmans		arbeider		P.

71	1	8		Bouma, Mient Lammerts			52		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Minnema, Gertje Minnes			38		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Bouma, Lammert Mients			14		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Bouma, Minne Mients			12		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Bouma, Jeen Mients			10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Bouma, Jan Mients			7		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Bouma, Mient Mients			1		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Bouma, Antje Mients			5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

72	1	10		Wiegersma, Andries Wiegers		37		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Halbesma, Aukje Douwes			38		Damwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Wiegersma, Douwe Andries		11		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Wiegersma, Wieger Andries		2		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Wiegersma, Aukje Andries		14		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Wiegersma, Jelske Andries		7		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Wiegersma, Maaike Andries		4		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				van der Galien, Jan Sjoerds		21		Akkerwoude		jongmans		dienstknecht		P.
				Braaksma, Sippe Douwes			16		Akkerwoude		jongmans		dienstknecht		P.
				Veenstra, Trijntje Douwes		26		Kollumerzwaag		jonge dochter		dienstmeid		P.

73	1	1		van der Woude, Janke Ymes		66		Akkerwoude		jonge dochter		winkeliersche		NB.

74a	1	2		van der Herberg, Jelke Freerks		32		Akkerwoude		jongmans		dagloner		NB.
				de Vries, Grietje Aukes			46		Akkerwoude		jonge dochter		daglonersche		NB.

74b	1	3		Minnema, Minne Wiegers			28		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Minnema, Antje Jans			22		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Minnema, Akke Minnes			7 maanden	Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.


74c	1	3		Tuinema, Pieter Sieger			45		Winsum Prov. Groningen 	gehuwd			Commies bij 		P.
																	s Rijksbelastingen 	
				Stuurman, Catharina			40		Nieuweschans		gehuwd			zonder beroep		P.	
				Tuinema, Jantje				12		Munnikezijlen		jonge dochter		zonder beroep		P.

75	1	5		Minnema, Minne Ykes*			70		Akkerwoude		weduwnaar		slagter			P.
				(red.* Doorgehaald om reden van overlijden op 28 november 1829. Daarna zie onder.)

75	1	4		Laurens, Pietje Durks			33		Zwaagwesteinde		weduwe			zonder beroep		P.
				de Jong, Durk Ykes			7		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Jong, ? Ykes*			5		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Jong, Jan Ykes			6		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				(red.* Voornaam onleesbaar).

76	1	4		Smedema, Grietje Jochums		58		Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		P.
				Kooistra, Marten Entes			22		Akkerwoude		jongmans		arbeider		P.
				Kooistra, Maaike Entes			18		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Kooistra, Eelke Tabes			75		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.

77	1	5		de Vries, Cornelis Aukes		42		Akkerwoude		gehuwd			daglooner		NB.
				de Vries, Ymkje Tjeerds			40		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				de Vries, Gelt Kornelis			12		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				de Vries, Antje Kornelis		3		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				de Vries, Tjietske Kornelis		4 maanden	Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

78	1	2		Hoekstra, Ytje Geerts			64		Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		NB.
				Haakma, Antje Geerts			19		Rottevalle		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				
79	1	3		Westra, Eke Loeks			27		Murmerwoude		gehuwd			landbouwer		P.
				Hoekstra, Antje Tabes			25		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Walstra, Rinske Jacobs			16		Veenwouden		jonge dochter		dienstmeid		P.

80	1	5		de Vries, Alle Aukes			40		Akkerwoude		gehuwd			daglooner		NB.	
					Veenstra, Maaike Geerts		37		Kleinegeest		gehuwd			zonder beroep		NB.
				de Vries, Geert Alles			14		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				de Vries, Tjietske Alles		15		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				de Vries, Grietje Alles			10		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				
81	geen adres82	1	4		Hoekstra, Sikke Geerts			56		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Hesling, Eelkje Rengers			54		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Hoekstra, Geert Sikkes			25		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		NB.
				Hoekstra, Renger Sikkes			19		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		NB.

83	1	4		Sikkema, Antje Andries			55		Akkerwoude		weduwe			landbouwersche		NB.
				Halbesma, Douwe Foekes			24		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		NB.
				Halbesma, Sikke Foekes			21		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		NB.
				Minnema, Hiltje Johannes		25		Dantumawoude		jonge dochter 		dienstmeid		P.

84	1	8		Hoekstra, Gerk Tabes			31		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Raap, Sybrichje Henricus		31		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Hoekstra, Tabe Gerks			6		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Hoekstra, Hendrik Gerks			2		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Hoekstra, Wieger Gerks			2 weken		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Hoekstra, Rinske Gerks			4		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Kooistra, Jan Hendriks			16		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		NB.
				Brouwer, Trijntje Tjeerds		20		Oostermeer		jonge dochter		dienstmeid		P.
				Dantuma, Tjietske Roelofs		11		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

85	1	7		Sikkema, Andries Sikkema		34		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Boersma, Aafke Hotzes			35		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Sikkema, Yttje Andries			13		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
				Sikkema, Andries Sikkes			8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Folkertsma, Rudolf Kornelis		27		Groningen		jongmans		dienstknecht		P.
				Minnema, Gertje Klazes			18		Akkerwoude		jonge dochter		dienstmeid		P.
				Dantuma, Hille Pieters			16		Murmerwoude		jongmans		dienstknecht		NB.	

86	1	4		Hoekstra, Hepke Geerts			61		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		NB.
				Rintje Antje Harmens			55		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Hoekstra, Harmen Hepkes			25		Akkerwoude		jongmans		dienstknecht		NB.
				Hoekstra, Marijke Hettes		26		Murmerwoude		jonge dochter		dienstmeid		P.

87	1	6		Bouma, Bouwe Gooitsens			51		Oenkerk			gehuwd			landbouwer		P.
				Hoogterp, Foekje Seokes			63		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
				Bouma, Aafke Siebrens			38		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
				Hoek, Bartele Johannes van der		20		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		P.
				de Graaf, Daniel Hendriks		15 		Rinsumageest		jongmans		dienstknecht		P.
				Uitterdijk, Geertje Hendriks		21		Rinsumageest		jonge dochter		dienstmeid		P.	


88	1	4		Dijkstra, Reitse Sakes			34		Murmerwoude		gehuwd			arbeider		NB.
				Hettema, Lysbert Hettes			30		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Dijkstra, Durkje Reitses		4 week		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Hyum, Yde Jans				8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.

89	1	3		de Boer, Tamme Keimpes			23		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		P.
				van der Veen, Akke Tjipkes		24		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Westra, Durk Bouwes			18		Dantumawoude		jongmans		dienstknecht		P.

90	1	6		de Boer, Reinder Sytses			44		Akkerwoude		gehuwd			landbouwer		P.
				Kooistra, Durkje Tammes			48		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
				de Boer, Keimpe Reinders		14		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Boer, Eelke Reinders			13		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Boer, Sytse Reinders			11		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Boer, Tjietse Reinders		5		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				
91	1	5		Visser, Romke Popkes			55		Akkerwoude		gehuwd			dagloner		P.
				van der Bij, Ymkjen Ruurds		53		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Visser, Tjeerd Romkes			12		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Visser, Ebele Romkes			10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Postma, Tomassche Tomas			16		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

92	geen adres


93	1	4		Postmus, Rienk Pieters			67		Akkerwoude		gehuwd			arbeider		P.
				Dijkstra, Antje Johannes		50		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
				Postmus, Pieter Rienks			6		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Postmus, Antje Rienks			5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

94	1	2		Wiebenga, Minne Jans			31		Zwaagwesteinde		gehuwd			dagloner		P.
				Koop, Sytske Klazes			21		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.

95	1	6		van der Veen, Romke Joekes		36		Veenwouden		gehuwd			veenbaas		P.
				Postma, Hiske Jarigs			33		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				van der Veen, Joeke Romkes		3		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Veen, Jarig Romkes		6 maanden	Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van der Veen, Gertje Romkes		6		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van der Veen, Hiltje Romkes		6		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

96	geen adres.

97	1	4		de Jong, Jelle Eelkes			22		Murmerwoude		gehuwd			dagloner		P.
				Reitsma, Sjoukje Binnes			26		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				de Jong, Sjoukje Jelles			2		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				de Jong, Bjettje Jelles			11 maanden	Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

98	1	6		Reitsma, Bennes Ritskes			58		Reitsum			gehuwd			dagloner		P.
				van der Meulen, Bjettje Harkes		49		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
				Reitsma, Ritske Binnes			22		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Reitsma, Harke Binnes			17		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Reitsma, Jan Binnes			10		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				Reitsma, Grietje Binnes			14		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.

99	1	4		van Dijk, Symen Sybrens			50		Dantumawoude		weduwnaar		dagloner		P.
				van Dijk, Sybren Symens			16		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				van Dijk, Geeske Symens			14		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				van Dijk, Hendrikje Symens		11		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

100	1	5		van der Meulen, Sytse Harkes		34		Murmerwoude		gehuwd			dagloner		NB.
				van der Borg, Wietske Wiebes		27		Bergum			gehuwd			zonder beroep		NB.
				van der Meulen, Harke Sytzes		6		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				van der Meulen, Wiebe Sytzes		11 maanden 	Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
				van der Meulen, Hendrikje Sytzes 	8		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep	NB.
															
101	1	4		Venema, Wieger Tjebbes			61		Murmerwoude		gehuwd			veenbaas		NB.
				Abrahams, Janke				60		Twijzel			gehuwd			zonder beroep		NB.
				Ley, Evert Meinderts			35		Hardegarijp		weduwnaar		zonder beroep		NB.
				Ley, Tjibbe Everts			4		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.

102	1	3		Zwaagstra, Wiebe Hendriks		67		Kollumerzwaag		gehuwd			dagloner		P.
				Jacobse, Antje				62		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Zwaagstra, Johannes Wiebes		23		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.

103a	1	2		Visser, Wopke Fokkes			76		Murmerwoude		weduwnaar		koemelker		P.
				Koostra, Antje Jintes			15		Zwaagwesteinde		jonge dochter		dienstmeid		P.


103b	1	5		Visser, Jelle Bienses			34		Akkerwoude		gehuwd			veenbaas		P.	
				Gerrits, Geertje			34		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				Visser, Gerrit Jelles			6		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				Visser, Wopkje Jelles			9		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Visser, Antje Jelles			8 maanden	Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

104a	1	5		de Jong, Jouke Johannes			36		Murmerwoude		gehuwd			schipper		P.
				de Hoop, Sjoukje Sippes			31		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
				de Jong, Johannes Joukes		5		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Jong, Sippe Joukes			2		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Hoop, Sippe Jemkes			9		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.

104b	1	2		van der Woude, Sjoerd Tjeerds		24		Murmerwoude		gehuwd			dagloner		P.
				van der Woude, Lysbert Jans		29		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.

105	1	11		de Vries, Harmen Wybes			44		Murmerwoude		gehuwd			landbouwer		P.
				van der Ploeg, Menke Wopkes		44		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
				de Vries, Wybe Harmens			17		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Vries, Wopke Harmens			8		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Vries, Dirk Harmens			3		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Vries, Lutzen Harmens		1 maand		Akkerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
				de Vries, Jiltske Harmens		19		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.
				de Vries, Ymkje Harmens			15		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				de Vries, Janke Harmens			13		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				de Vries, Aukje Harmens			11		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
				Vries, Jeltje Harmens de		5		Akkerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
106	geen adres

107	geen adres

108	1	3		Westra, Jitske Klazes			57		Dantumawoude		jonge dochter		naaister		P.
				Posthuma, Klara Hendriks		13		Sybrandahuis		jonge dochter		naaister		P.
				Reiding, Antje Gerbens			28		Dragten			jonge dochter		naaister	
	NB.
1		6	Visser, Fokke Bienses			47		Akkerwoude		gehuwd		schipper		P.
			Hoekstra, Jiseltje Sybrens		47		Janum			gehuwd		zonder beroep		P.
			Visser, Biense Fokkes			12		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Visser, Wytsche Fokkes			10		Damwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Visser,	Wopkje Fokkes			8		Bergum			jonge dochter	zonder beroep		P.
			Visser, Jitske Fokkes			5		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		5	van der Galien, Andries Sjoerds		30		Murmerwoude		gehuwd		dagloner		P.
			Zwaagstra, Joukje Wiebes		31		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
			van der Galien, Wiebe Andries		2		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			van der Galien, Sjoerd Andries		9 maand.	Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			van der Galien, Antje Andries		6		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		3	Kooistra, Benne Lammerts		26		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep 		P.
															zegge dagloner
			Kooistra, Tjietske Ruurds		23		Wouterswoude		gehuwd		zonder beroep		P.
			Kooistra, Trijntje Binnes		1 week of 5 uur	Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		8	Loets, Leentje Jans			47		Ballum op Ameland	weduwe		daglonersche		P.
			Bosch, Folkert Keipes			12		Ternaard		jongmans	zonder beroep		P.
			Bosch, Pieter Keimpes			8		Blija			jongmans	zonder beroep		P.
			Bosch, Johannes Keimpes			5		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Bosch, Durk Keimpes			3		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Bosch, Bettje Keimpes			15		Holwert			jonge dochter	zonder beroep		P.
			Bosch, Berber Keimpes			14		Brantgum		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Bosch, Grietje Keimpes			10		Holwert			jonge dochter	zonder beroep		P.

1		4 (5)	Zuidema, Wytse Jans			25		Zwaagwesteinde		gehuwd		dagloner		P.
			van der Veen, Janke Thijssens		24		Veenwouden		gehuwd		zonder beroep		P.
			Zuidema, Thijs Wytses			3		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Zuidema, Beitske Wytses			1		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Zuidema, Anskje Wytses			6 weken		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		4	van der Galien, Durk Sjoerds		28		Akkerwoude		gehuwd		dagloner		P.
			Pietersma, Pietje Durks			24		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
			van der Galien, Pieter Durks		3		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			van der Galien, Sjoerd Durks		1		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		P.

1		2	Zijlstra, Albert Klazes			39		Zwaagwesteinde		gehuwd		dagloner		P.
			Monsma, Janke Eelkes			49		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
					
1		2	de Vries, Pieter Jiskes			39		Rottevalle		gehuwd		dagloner		P.
			Woustra, Kintje Martens			57		Murmerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.

1		6	Poort, Wiebe Cornelis			30		Achlum			gehuwd		dagloner		P.
			Cijffers, Kintje Tammes			34		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
			Poort, Cornelis Wybes			3		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Poort, Antje Wybes			14		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Poort, Uilkje Wybes			7		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Poort, Saapke Wybes			6 maanden	Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		6	Zwaagstra, Jouke Wiebes			31		Akkerwoude		gehuwd		dagloner		P.
			de Jong, Janke Pieters			33		Boxum			gehuwd		zonder beroep		P.
			Zwaagstra, Wiebe Joukes			4		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Zwaagstra, Harmke Joukes		7		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Zwaagstra, Antje Joukes			1		Akkerwoude		jonge dochter 	zonder beroep		P.
			Oegema, Wytske Jacobs			74		Rinsumageest		weduwe		zonder beroep		P.
	
1		3	Koonstra, Sytse Geeles			26		Akkerwoude		gehuwd		dagloner		P.
			Woudma, Wytsche Aans			26		Rinsumageest		gehuwd 		zonder beroep		P.
			van Breeden, Baukje Geerts*		95		Rinsumageest		weduwe		zonder beroep		P.
			(*doorgehaald wegens overleden op den 29 December 1829)		

1		5	van Hyum, Fokke Ydes			31		Hantum			gehuwd		dagloner		P.
			Schonenburg, Dieuwke Johannes		30		Dantumawoude		gehuwd		zonder beroep
			van Hyum, Jan Fokkes			1 week		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			van Hyum, Beitske Fokkes		7		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			van Hyum, Johanna Fokkes		3		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		5(8)	Ros, Haan Sytses			34		Murmerwoude		gehuwd		dagloner		P.
			    Baukje Fokkes			32		Zwaagwesteinde		gehuwd		zonder beroep		P.
			Ros, Sytse Haans			4		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Ros, Fokke Haans			2		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Ros, Aaltje Haans			3 maanden	Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Douma, Renger Harmens			30		Zwaagwesteinde		jongmans	dagloner		P.
			Manus, Antje Manus			35		Dokkum			jonge dochter	zonder beroep		P.
			Douma, Antje Rengers			1		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		7	Ros, Sytse Haans			59		Akkerwoude		gehuwd		koopman			P.
			Plantinga, Aaltje Sybrens		58		Murmerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
			Ros, Siebren Sytses			26		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Ros, Willem Sytses			15		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Ros, Tjalkje Sytses			21		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Ros, Antje Sytses			18		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Ros, Baukje Sytses			12		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		5	Jansma, Ritske Jans			46		Dantumawoude		gehuwd		dagloner		P.
			       Trijntje Durks		44		Metslawier		gehuwd		zonder beroep		P.
			Jansma, Durk Ritskes			15		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Jansma, Jacob Ritskes			9		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Jansma, Hiltje Ritskes			13		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep

1		8	Monsma, Pieter Eelkes			42		Akkerwoude		gehuwd		dagloner		NB.
			Koonstra, Antje Sietzes			42		Giekerk			gehuwd		zonder beroep		P.
			Monsma, Eelke Pieters			18		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Monsma, Sytse Pieters			15		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Monsma, Elisabeth Pieters		10		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Monsma, Tetje Pieters			10		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Monsma, Janke Pieters			5		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Monsma, Martje Pieters			2		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
	

1		5	Koonstra, Geele Sytses			50		Jislum			gehuwd		dagloner		P.
			Toonstra, Janke Berents			56		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
			Mulschlegel				17		Sybrandahuis		jongmans	zonder beroep		P.
			van Dijk, Gaatske Harmens		63		Ternaard		weduwe		zonder beroep		P.
			Woudma, Antje Aans			17		Rinsumageest		jonge dochter	zonder beroepe		P.1		4	van der Veen, Marten Tabes		36		Giekerk			jongmans	dagloner		P.
			Kamstra, Trijntje Klazes		43		Rinsumageest		jonge dochter	zonder beroep		P.
			van der Veen, Jimke Martens		5		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			van der Veen, Aafke Martens		10		Wouterswoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
		
1		6	Haakma, Oebele Johannes			55		Kollumerzwaag		gehuwd		dagloner		NB.
			Dijkstra, Tjietske Jans			50		Nes			gehuwd		zonder beroep		P.
			Haakma, Johannes Oebeles		19		Holwert			jongmans	zonder beroep		P.
			Haakma, Oene Oebeles			3		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Haakma, Yttje Oebeles			14		Raard			jonge dochter	zonder beroep		P.	
			Bokkes, Marijke				5		Nijkerk			jonge dochter	zonder beroep		P.

1		6	de Jong, Eelke Johannes			39		Murmerwoude		gehuwd		veenbaas		P.
			       Fokeltje Eelkes		33		Murmerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
			de Jong, Eelke Eelkes			7		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			de Jong, Johannes Eelkes		5		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			de Jong, Jelle Eelkes			3		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			de Jong, Sytse Eelkes			11 maanden	Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
	
1		2	van Hyum, Yde Jans			59		Hyum			gehuwd		dagloner		P.
			van der Meulen, Beitske Fokkes		54		Murmerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.

1		5	Kooistra, Tabe Heines			42		Metslawier		gehuwd		dagloner		P.
			van der Bij, Antje Jans			28		Wetsens			gehuwd		zonder beroep		P.
			Kooistra, Hein Tabes			8		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Kooistra, Foeke Tabes			2		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Kooistra, Fokke Tabes			6 week		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.

1		2	van der Bij, Jan Pieters		60		Wetsens			weduwnaar	dagloner		P.
			van der Bij, Jan Jans			24		Wetsens			jongmans	zonder beroep		P.

1		1	Plantinga, Willem Siebrens		42		Murmerwoude		jongmans	dagloner		P.

1		5	van der Veen, Marijke Sapes		43		Bergum			weduwe		daglonersche		P.
			van der Veen, Sape Franses		15		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			van der Veen, Tjipke Franses		9		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			van der Veen, Cornelis Franses		9 maanden	Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			van der Veen, Trijntje Franses		6		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.


1		6	Kooistra, Jilt Minnes			41		Engwierum		gehuwd		dagloner		P.
			van der Meulen, Bettje Wiebrens		43		Murmerwoude		gehuwd		zonder beroep		P.
			Kooistra, Minne Jilts			13		Rinsumageest		jongmans	zonder beroep		P.
			Kooistra, Wiebren Jilts			3		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Kooistra, Tettje Jilts			11		Brantgum		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Kooistra, Wiepkje Jilts			7		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		5	Munniks, Tjietske Johannes		49		Leeuwarden		weduwe		daglonersche		NB.
			Haisma, Ebele Jans			17		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
			Haisma, Antje Jans			14		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
			Haisma, Froukje Jans			10		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
			Haisma, Janke Jans			5		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroepe		NB.

1		4	Dantuma, Pieter Roelofs			56		Murmerwoude		weduwnaar	voerman			NB.
			Dantuma, Eke Pieters			24		Murmerwoude		jongmans	dagloner		P.
			Dantuma, Johannes Pieters		13		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Dantuma, Janke Pieters			18		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		5	de Vries, Rinske Aukes			41		Rinsumageest		weduwe		daglonersche		P.
			de Vries, Andries Aukes			17		Dantumawoude		jongmans	zonder beroep		P.
			de Vries, Jacob Aukes			11		Wouterswoude		jongmans	zonder beroep		P.
			de Vries, Jelle Aukes			3		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
				  Antje Aukes			5		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		3	Bosch, Trijntje Folkerts		47		Zwaagwesteinde		weduwe		daglonersche		P.
			van der Weide, Harmen Ates		17		Niawier			jongmans	zonder beroep		P.
			Dijkstra, Berber Klazes			20		Anjum			jonge dochter	zonder beroep		P.

1		5	Feddema, Fedde Wiegers			40		Dantumawoude		gehuwd		dagloner		NB.
			de Beer, Jacoba Freerks			36		Hantum			gehuwd		zonder beroep		P.
			Feddema, Wieger Feddes			4		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Feddema, Anna Feddes			12		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Feddema, Aukje Feddes			8		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

2		10	Braaksma, Jacob Jacobs			43		Dantumawoude		gehuwd		dagloner		NB.
			Hoekstra, Saapke Roelofs		38		Blija			gehuwd		zonder beroep		P.
			Braaksma, Roelof Jacobs			15		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Braaksma, Jacob Jacobs			6		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Braaksma, Sybren Jacobs			4		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Braaksma, Folkje Jacobs			11		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Braaksma, Sybrichje Jacobs		2		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Hoekstra, Gertje Roelofs		15		Wetsens			jonge dochter	zonder beroep		P.
			Jansen, Cornelis Pieters		21		Dantumawoude		jongmans	dagloner		P.
			Van Hyum, Antje Ydes			27		Hantum			jonge dochter	zonder beroep		P.

1		5	Visser, Jan Popkes			50		Akkerwoude		gehuwd		landbouwer		P.
			Visser, Anschje Franses			50		Veenwouden		gehuwd		zonder beroep		P.
			Visser, Engel Jans			10		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Visser, Martzen Jans			12		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Visser, Eelkje Jans			7		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		6	Monsma, Anne Eelkes			46		Akkerwoude		weduwnaar	dagloner		NB.
			Monsma, Eelke Annes			20		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
			Monsma, Ebele Annes			11		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.	
			Monsma, Jan Annes			3		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
			Monsma, Antje Annes			15		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
			Monsma, Lysbert Annes			7		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.

1		3	Lepstra, Haan Gelts			29		Akkerwoude		jongmans	dagloner		P.
			Douma, Wytsche Harmens			22		Kollumerzwaag		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Lepstra, Tjeerd Gelts			26		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.

1		5	Westerga, Fokke Liepkes			73		Akkerwoude		gehuwd		dagloner		P.
			Lyzenga, Tjietsche Wouters		55		Rinsumageest		gehuwd		zonder beroep		P.
			Westerga, Antje Fokkes			16		Dantumawoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			Westerga, Fokje Fokkes			9		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.
			van der Staal, Janke Bennes		57		Murmerwoude		jonge dochter	zonder beroep		P.

1		3	Westerga, Liepke Fokkes			41		Kollumerzwaag		jongmans	dagloner		NB.
			         Janke Deddes		55		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
			van der Staal, Baukje Tjerks		20		Wetsens			jonge dochter	zonder beroep		P.

1		4	Broekstra, Fokke Haans			52		Akkerwoude		gehuwd		dagloner		P.	
			Kooistra, Tjalkje Harkes		57		Dantumawoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
			Broekstra, Harke Fokkes			17		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		P.
			Broekstra, Janke Fokkes			12		Akkerwoude		jonge dochter 	zonder beroep		P.1		7	van der Meulen, Jan Wiebrens		47		Akkerwoude		gehuwd		dagloner		NB.
			van der Schans, Wytsche Johannes	46		Akkerwoude		gehuwd		zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Wiebren Jans		21		Murmerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Durk Jans		14		Rinsumageest		jongmans	zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Harke Jans		5		Akkerwoude		jongmans	zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Tettje Jans		8		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.
			van der Meulen, Hiltje Jans		1		Akkerwoude		jonge dochter	zonder beroep		NB.

1		1	Tuinstra, Sjoerd Pieters		40		Birdaard		jongmans	dagloner		P.

Recapitulatie (deels):


Totaal aantal inwoners Akkerwoude 1829:				775 


Gehuwde mannen							123 
gehuwde vrouwen							123 
Weduwnaars							12 
Weduwen								33 
Jongmansen							251
Jonge dochters							233 


Rooms Katholieke inwoners					13
Protestante inwoners						553
Israelieten							0
Niet tot voormelde gezindten behorende				209Aantal vermelde adressen					165
Aantal vermelde gezinnen					166				

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.