Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

KOHIER PERSONELE GOEDSCHATTING VAN DE 100STE PENNING, 1703

(bron: Streekarchief Noordoost Friesland, Inventaris Archief Dokkum, nr. 400)

Meindert Schroor

 

Toelichting: De personele goedschatting werd gelegd op alle vermogen en direct van de vermogensbezitters geïnd. Deze belasting werd sinds 1689/90 permanent geheven, nadat zij daarvoor incidenteel bv. 1621/22 en 1672/73 was ingevorderd. In de grietenijen en steden werden de roerende en onroerende bezittingen vastgelegd in kohieren die jaarlijks moesten worden vernieuwd. In de kohieren stonden alle ingezetenen opgetekend, met uitzondering van degenen die niet aan de financiële verplichting konden voldoen. Zij die een vermogen van minder dan 500 gulden hadden moesten een ‘weekgeld’ van één of twee stuivers per week betalen. In Dokkum was dat twee stuivers per week, ofwel 104 stuivers per jaar (= 5-4-0 gulden, d.w.z. 5 guldens, 4 stuivers en 0 penningen). Ook deze ‘arme(re)’ Dokkumers komen in de lijst voor. Voorts komen we verschillende aanpassingen naar beneden van het geschatte vermogen tegen: ‘onder ede vermindert op..’

Het kohier uit 1703 is het oudst bewaard gebleven belastingregister - na het Register van den Aanbreng van 1511 - waarop vrijwel alle Dokkumer hoofden van huishoudingen staan vermeld. Hij is bovendien per espel en straat ingedeeld waardoor de daarin vermelde Dokkumers betrekkelijk eenvoudig aan huizen zijn te koppelen.

De personele goedschatting werd in feite vervangen door de Reële goedschatting. Die werd in Friesland in 1711 tijdelijk en in 1713 definitief ingevoerd. Vgl. Tegenwoordige Staat van Friesland, deel III, 384: ‘de Personeele Goedschatting van den 100 en 1000 penning (..) bestaat hier in, dat in Friesland een ieder eigentlyk verpligt is, jaarlyks, van ieder honderd guldens, welke hy gerekend wordt te bezitten, één, en nog daar en boven van ieder duizend guldens één, aan den Lande te betaalen: zo dat ‘er van ieder duizend guldens jaarlyks elf zouden moeten worden betaald. Dit geschiedde ook ten naasten by, voor dien tyd, op welken het Reëel werd ingevoerd; doch men begreep, dat, zo men nu nog het volle Personeel in waarde wilde houden, niemand zulke drukkende lasten zou kunnen betaalen; waarom beslooten werd, dat een ieder juist zo veel als hy in ’t Reëel had betaald, wederom in het personeel zou kunnen korten’. De goedschatting, waarvan het hier gepubliceerde kohier het resultaat is, geschiedde op basis van een besluit van de Staten van Friesland van 9 april 1701.

Ingevolge de resolutie en ’t placcaat van haar Ed. Mog de Staten deser provincie nopens de honderste penningh in dato den 9en April 1701 heeft de Achtbare Magistraat van Doccum op aanschrijvinge van hooggem. Haar Ed. Mo. In dato den 21 April 1703 het Cohier van de Honderste penningh wederom vermeert en in ordre gebraght als volgt

 

Brede Straatster Espel

Kerkstraat

Andrijs Dorema 5-4-0

Jufferen Christina en Adriana Ferraro 10-8-0

Lieuwe Jansen Blauverwer 12-0-0 (1200)

Jacob Jacobs uirwerker 8-0-0

Bij die Fetse

Pijter Eises backer 5-4-0

Beernt wever 5-4-0

Piter Aukes turfdrager 5-4-0

Haike Hendrix 6-0-0

Tierk Elings 5-4-0

Orange Wall

Marten Lubberts 6-0-0

Bouwe Lubberts 30-0-0

Johannes Sioerds 5-4-0

Lieuwe Taekis weduwe 5-4-0

De Hr. Aitzema 350-0-0

Gerrit Piers schuitevaarder 5-4-0

Antie Michils 5-4-0

Hessel Piters 5-4-0

Bij de Dragers Piep

Sijtse Jochums wagemaker 6-0-0

Saco Jans 5-4-0

Lammert Gerrits 90-0-0

Jacob Piters 5-4-0

In de Butterstraat

Jacob Jetses coopman 8-0-0

Ulbo Bouwalda 5-4-0

Jelle Sibes wed. 100-0-0

Jan Folkerts coopman 40-0-0

Bocco Gerrits schoenmaker 30-0-0

Poulens Clasen Bongaart 80-0-0

Elso Inia, burgemeester 80-0-0

Kleine Suipmerkt

Pier Roelofs backer 5-4-0

Harmen Noteboom 5-4-0

Harmen Hendrix lakenkoper 10-0-0

Freerk Hendrix coopman 100-0-0

Gerrit Tadema 3500 onder ede

Vermindert op 2000 20-0-0

Sicke Gerrits gortmaker 10-0-0

Ulbe Melis 20-0-0

Rindert Tierks 30-0-0

Hector Rudiger 5-4-0

Jacob Paulus backer 6-0-0

Bij d’Aalsumer poort

Benedictus Auckes 4500 onder ede

Vermindert op 3500 35-0-0

Jan Clasen wagenaer 5-4-0

Jan Clasen smidt 20-0-0

Pijter Floris poortier 5-4-0

Harmen Foklis 5-4-0

Rienck Eckes coopman 1500 onder

ede vermindert op 5-4-0

Johannes Koot 5-4-0

Michiel Alberts 8-0-0

Ate Siollis brouwer 15-0-0

Saakien Everts wed. van Gerrit Gerbens stondt op

1500 pond is achter op het cohier van de ingekomen

abusive gestelt op 3000 pond moet maar komen voor

3000 30-0-0

Wolter Hoogakker 15-0-0

Jentie Jans cum uxore (= met zijn vrouw) 40-0-0

Coop Everts 5-4-0

Baukien Everts 5-4-0

Jacob Willems weduwe vertrocken na

Ternaard stondt op 5-4-0

Korenmerkt

Claas Gerrits 5-4-0

Claas Eelkis backer 20-0-0

Claas Tierks lijnslager 5-4-0

Benedictus Tierks 5-4-0

Jan Joosten 240-0-0

Deselve als curator over Jan Jansen van Ee 100-0-0

Gerardus Schieringa 10-0-0

Sicco Reinders 5-4-0

Beernt Alberts corffmaker 5-4-0

Brede Straat

P. Jilderda silversmidt 3000 onder ede

vermindert op 1500 15-0-0

Anne Hendrix 5-4-0

Dirk Jans corfmaker 5-4-0

Piet Jacobs Hoornsma 25-0-0

Lourens Lieuwes lakenkoper 15-0-0

Johannes Gerlofs coopman 200-0-0

Beernt Jacobs pottebacker 5-4-0

Ritske Jilderda weduwe 120-0-0

Jelle Dirk coopman 90-0-0

Jacob Isbrants onder ede vermindert

van 3500 op 2000 20-0-0

Freerk Sijes weduwe 8000 onder ede

vermindert op 4000 40-0-0

Deselve als moeder over Harmen Harmens 60-0-0

Douwe Andries lakenkoper 9000 onder ede

vermindert op 5000 50-0-0

Vrouw Wendt 17000 170-0-0

Mark Douwes brouwer 5000, onder ede

vermindert op 3800 38-0-0

Cornelis Daams 15-0-0

Jelle Freerks yserkramer 10-0-0

Jacob Sakes apotheker 70-0-0

Tierk Ebelis coopman 35-0-0

Pijter Joosten 5-4-0

Jan Jacobs coopman 10-0-0

Schieringa dochters 5-4-0

Folkert Snip 10-0-0

Andries Jorrits 5-4-0

Sibolt Hendriks trompetter 5-4-0

Augustinus Verbeeks weduwe 40-0-0

Claas Jilderda backer 10-0-0

Henrdrik Reoers weduwe 25-0-0

Jan Tieerds koperslager 5-4-0

Anne Reinders hooskoper 10-0-0

Hendrik Sioerds keersmaker 10-0-0

Dirk Smedema als curator over

Jeppe Clasen 8-0-0

D. Smedema burgemeester 40-0-0

Christiaan Brandt schroor 5-4-0

Justus Crans waagmeester 30-0-0

Hetske Willems 6-0-0

Andries Born gemeensman 10-0-0

Jan Jansen slachter 8-0-0

Deselve als curator over Corneliske Jans 14-0-0

Maijke Pijters voor haar en haar soon Tiallingh Atis

5000 onder ede vermindert op 3500 35-0-0

Tialling Atis schoenmaker 5-4-0

Michiel Buwalda 2600 onder ede vermindert

op 800 8-0-0

Johannes Abrahams weduwe 12-0-0

Ate Bartels backer 3000 onder ede

vermindert op 1500 15-0-0

Brandt Douwes kleermaker 6-0-0

Willem Takes weduwe 6-0-0

Hendrika Vliet 5-4-0

Butterstraat

Lammer Sibolt slotmaker 6-0-0

Egbert Oetses schoenmaker 5-4-0

Harmen Coglingh 5-4-0

Freerk Edes 5-4-0

Kerkstraat

Gosse Thomas 5-4-0

Dr. Langwert 20.000 onder ede

vermindert op 12.000 120-0-0

Willem Jansen 5-4-0

Claas Jansen 5-4-0

Claas Hessels 5-4-0

Anthonius Lambergen 25-0-0

Gasthuis Straat

Dirk Lucas 5-4-0

Harmen Bock 5-4-0

Jacob Bock 5-4-0

J.Hesman weduwe 10-0-0

Rinso Sioerdsma 5-4-0

Hendrik Taedes schroor 5-4-0

A.van Lelienbergh 2000 onder ede

vermindert op 800 8-0-0

Kleine Hooghstraat

Jacob Overhart 8-0-0

Beernt Ketel 10-0-0

Beernt Wigman 5-4-0

Eeltien Beernts 5-4-0

Jelle Minnes 15-0-0

Captein Sanders weduwe 5-4-0

Gosse Jansen slachter 5-4-0

Personen verleden jaar in die Stadt gekomen en achter op ’t Cohier gestelt doch nu hier gebracht

Jan Dirx cherger 5-4-0

Roeloff Hendrix molenaar weder vertrocken

Fedde vertrokken

Cleine Breedstraatster Espel

Diepswall

Menna Sijbes herbergier 5-4-0

Bartel Martens contrarolleur 100-0-0

Jan Wessels 5-4-0

Hendrik Takes 40-0-0

Jan Sipma 5-4-0

Bouke Sipma 5-4-0

Jetse Jans schipper 1500 onder ede

vermindert op 5-4-0

Jan Jansen schippersknecht 5-4-0

Rijkien Simons 15-0-0

Willem Gerlofsma 20-0-0

Hendrik Decama 5-4-0

Grote Hooghstraat

Gerrijt Coumans 20-0-0

Gele Fellinga 1000 onder ede vermindert

op 600 6-0-0

Notaris Heinsius 40-0-0

Jetse Tieerds 5-4-0

Adolph Reling burgemeester 6-0-0

Reiner Dirx kleermaker 6-0-0

Arrien en Frans Simons Johannes

Gerlofs curator 30-0-0

Sipke Rienks weduwe 5-4-0

Trijntie Piers Tania 1000 vertrocken na Ternaardt

Alko Sickes gortmaker 10-0-0

Lt. Haarsma weduwe 5-4-0

Lieuwe Pijters backer 5-4-0

Jeltie Jelties Crab 1000 vertrocken na Leuwarden

Reinder Hijlkes 1200 onder ede vermindert

Op 5-4-0

Nieuwe Straat

Dr. Lolkama weduwe versturven

Tjeerd Sibrens weduwe 5-4-0

Popke Popkes 5-4-0

Hendrik Ritskes 35-0-0

Dirk Haies glasemaker 6-0-0

Sibren Clasen 15-0-0

Dirk Jacobs breider 5-4-0

Pyco Nienhuis weduwe 30-0-0

Gasthuis straat

Douwe Pelgrims doodt

Pijter Ysbrants 1000 onder ede

vermindert op 600 6-0-0

Jacob Harmens 40-0-0

Wijbren Dirks 5-4-0

Frans Tierks kleermaker 8-0-0

Focco Jans weduwe 6-0-0

Frans Foppes 5-4-0

Benedictus Freerks 5-4-0

Tammo Hendriks 5-4-0

Jan Wijbes Hoornstra 20-0-0

Anne Harmens weduwe 5-4-0

Claas Sibrens schoenmaker 6-0-0

Cleine Breedstraat

Isaak Sipma burgemeester 60-0-0

Albert Doekes 6-0-0

Remonstrantsche pastor 5-4-0

Jan Tierks backer 6-0-0

Tiepke Martens 40-0-0

Johannes Eelkes weduwe 5-4-0

Jan Hendrix lakenkoper 40-0-0

Wijger Dirks gemeensman 6-0-0

Johannes Wiarda glasemaker 5-4-0

Willem Hoites korfmaker 5-4-0

Juffrouw Suiderbaan 30-0-0
Petrus Steenwijk 5-4-0

Marten Steenwijks weduwe 5-4-0

T. Oosterbaan burgemeester 8-0-0

Jan Adels kremer 6-0-0

Kleine Oosterstraat

Gerloff Dirks 5-4-0

Jurrien Sticker 5-4-0

Jan pottebackers kneght 5-4-0

Egbert Aukes 5-4-0

De erffgenamen van dr. Canters weduwe 10-0-0

Ooster Zingel

Egbert Cornelis 5-4-0

Jan Hendriks potvoerder 5-4-0

Philippus Pijters 5-4-0

Hessel Jans 5-4-0

Pijter Jacobs 5-4-0

Bruin Michils 6-0-0

Cornelis Dirks 5-4-0

Junne Sioerds gortmaker 6-0-0

Age Jeltes weduwe 10-0-0

Wabe Meinerts 5-4-0

Jan Dirks pottebacker 8-0-0

Jacob Everts 5-4-0

Harmen Harmens 15-0-0

Cornelis Joannis 5-4-0

Sibe Lipkes 5-4-0

Dirk Cornelis 5-4-0

Gerrit Jansen 6-0-0

Christoffel Reinders 5-4-0

Oene Takes 5-4-0

Teues Freerks 5-4-0

Claas Clasen 6-0-0

Geert Hartman 5-4-0

Jan Traan 5-4-0

Jacob Hendrix 5-4-0

Wijtse Pijters 30-0-0

Gosuinus Heringa cum uxore 80-0-0

Dr. Stania weduwe 300-0-0

Bij de Halve Maanspoort

Haijo Faber gemeensman 20-0-0

Jan Piters bril 10-0-0

Simon Groenwolt 40-0-0

Petrus Bergsma 100-0-0

Deselve als curator over Gerrit Gerrits

kinderen 14-0-0

Wolter Tijssen 10-0-0

Lange Oosterstraat

Sioerd Wigers weduwe 6-0-0

Tieerd Geerts 6-0-0

Gerck Gerrits Tadema 10-0-0

Dirk Hendrix 5-4-0

Pijter Oostende 15-0-0

Claas Martens 5-4-0

Rinse Adema gemeensman 6-0-0

Andries Douwes 20-0-0

Johannes Clasen backer 25-0-0

Deselve als curator over Sioerdt en

Claas Feikes 12-0-0

Martijn Meuweren 5-4-0

Anne Jans Quintijn 5-4-0

Jacob Bontekoe 6-0-0

Cornelis Haijes coopman 40-0-0

 

Hanspoortster Espel

Op ’t Groot Suipmerkt

Pier Fransen brouwer 6-0-0

Hendrik Jansen Bontekoe 70-0-0

Marten backer weduwe 5-4-0

Piter Dirx backer 6-0-0

Jacob Snip 2000 onder ede

vermindert op 600 6-0-0

Rinske Folkerts 30-0-0

Jan Jacobs visafslager 40-0-0

Gerlof Johannis coopman 65-0-0

Tabe Johannis brouwer 15-0-0

Antie Jaspers 10-0-0

Dirk Cornelis Yssell 30-0-0

En als curator over Snips kinderen 5-4-0

Gr. Hooghstraat

Jurrien Jansen backer 20-0-0

Folkert Pijters backer 7-0-0

Jan Quintijn 5-4-0

Hendrik Jans weduwe 5-4-0

Marten Jans trekschipper 5-4-0

Tomas Hicht burgemeester 50-0-0

Egbert Basuink 5-4-0

Douwe Hoijtes 20-0-0

Barent Elties 5-4-0

Jan Piers weduwe 30-0-0

Helena Wijtses 20-0-0

Trijntie Wijtses 20-0-0

Jacob Beintema weduwe 6-0-0

Auk Jans 5-4-0

Bruine Straat

Jan Reinders 5-4-0

Hendrik Rinses 5-4-0

Koningstraat

Claas Fink vertrocken na Groningen

Marten Antonij 5-4-0

Willem Romkes de Beil 5-4-0

Pijter Lieuma 5-4-0

Jacob Sioerts backer 7-0-0

Sioerd Lieuwes coopman 60-0-0

Piter Bouwes 20-0-0

Dirk Breider 5-4-0

Hendrik Roelofs 5-4-0

Douwe Elings 15-0-0

Romcke Gerks 30-0-0

Douwe Gerrits Roilebuit 10-0-0

Jan Sidsers 5-4-0

Abeltie Sickes 5-4-0

Dirk Warners 5-4-0

Jan Steffens 5-4-0

Willem Jensma burgemeester 10-0-0

Hartman Piers 21-0-0

Johannes Lieuwes 5-4-0

Edse Harmens 10-0-0

Hector Sijtses 10-0-0

Hendrik Bontekoe 20-0-0

Taco Hessels kleermaker 12-0-0

Sicco Jans coopman 10-0-0

Jan Teunis 5-4-0

Sibren Feddrix 10-0-0

Nauwe Straat

Jacob Freerks backer 10-0-0

Jan Alles coopman 15-0-0

Jacob Gerrits 5-4-0

Simon Rumsadelaar 12-0-0

Jan Eintes backer 10-0-0

Deselve als curator over Wibren Romkes 5-4-0

Pijter Fouber 5-4-0

Heer Rumsadelaar burgemeester 6-0-0

Piter Jansen 5-4-0

Geert Christoffels 12-0-0

Simpke Edes 5-4-0

Teunis Sickes backer 10-0-0

Auke Johaniis 20-0-0

Gerk Beerns 20-0-0

Gaatse Sickes 10-0-0

Lage Wegh

Douwe Andries schipper 20-0-0

Johannes Roelofs 45-0-0

Wester Zingell

Jan Jochums schuitmaker 10-0-0

Lieuwe Johannis 5-4-0

Reinder Johannis 5-4-0

Anne Eelkes holtkoper 30-0-0

Dirck Clasen molenaar 5-4-0

Piter Jelles molenaar 5-4-0

Lege Wegh

Jacob Jansen cuper 20-0-0

Wibe Sipkes cuper 5-4-0

Teije Alles 20-0-0

Tiepke Tiepkes weduwe met haar stijfsoon

Buwe Tiepkes 30-0-0

Simon Rienks 8-0-0

Menno Kiesinga voor haar Ed. Mo. Bij appointement

Ontslagen

Doede Jans weduwe 5-4-0

Ypie Freerks 5-4-0

Claas Jelles wachtmeester 10-0-0

Rinse Douwes 5-4-0

Claas Ritsinga 5-4-0

Sibren Reiners 6-0-0

Jacob Jacobs backer 5-4-0

Reiner Harmens Idema 70-0-0

Claas Overhart 8-0-0

Piter Jansen Bul 10-0-0

Jan Buwes 5-4-0

Jan Jansen wewer 5-4-0

Wijtse Tammes 5-4-0

Jacobus Dronrijp 5-4-0

Fookke Clasen 50-0-0

Gerben Olpherts 40-0-0

Jan Teunis coopman 10-0-0

Claas Jaspers weduwe 15-0-0

Harmen Everts 5-4-0

Willem Roelofs geerntweender 8-0-0

Hoge Polle

Willem Piters 5-4-0

Notaris Revius weduwe 5-4-0

Johannes Wigman 5-4-0

Dr. Vermees weduwe 40-0-0

Catharina Cremers 5-4-0

Geert Schuiringa 5-4-0

Trijnie Jans weduwe Snip 5-4-0

Baukien Snip nu getrouwt aan G. Hesman

Is gestelt op 800 8-0-0

Teunis Douwis 5-4-0

Hendrik Schregardus weduwe 20-0-0

Burgemeester Banga 20-0-0

Ritske Jans coopman 60-0-0

Hotse van Sinderen 10-0-0

Reinder Reinders cuper 7-0-0

Johannes Savus 5-4-0

Beernt Jans smidt 5-4-0

Eelko Johannes Linda 10-0-0

Nicolaus Cornelis timmerman 5-4-0

Johannes Eckelman 5-4-0

Pibo Clasen 5-4-0

Hendrick Gabes 5-4-0

Sipke Gabes 5-4-0

Hotse Sioerds 5-4-0

Jacob Jansen molenaar 6-0-0

Wijtse Willems weduwe 5-4-0

Dirk Alberts metselaar 6-0-0

In de Toornstraat

Wolter Hendriks wewer 5-4-0

Harmen Hartman 5-4-0

Dr. Fontein 5-4-0

Personen verleden jaar in de Stadt gekomen en achter in ‘tCohier gestelt doch nu hier gebraght

Albert Wollbergen 6-0-0

Heble Oeges van Bornwert is hier niet te vinden

Schelto Wijbes 5-4-0

Blokhuister Espell

In de Vlasstraat

Sibren Poppinga 30-0-0

Sicco Teunis coopman 25-0-0

Wijtske Freerks 100-0-0

Folkert Hicht 6-0-0

Freerk Everts 5-4-0

Jacob Jansen roilebuit 12-0-0

Piter Revers 5-4-0

Cornelis Lourens 5-4-0

Gaatse Gerbens 5-4-0

Gerrit Nederhof 10-0-0

Foij gemeensman 4000 onder ede

vermindert op 3000 30-0-0

Piter Sioerts 40-0-0

Sibren Willems 5-4-0

Piter Jansen timmerman 5-4-0

Hubert Jansen 15-0-0

Diepswall

Schonegewel burgemeester 20-0-0

Tiete Doekes weduwe 5-4-0

Willem Hendrix Kivit 5-4-0

H. Eisma burgemeester 7000 onder

ede vermindert op 5000 50-0-0

Piter Gerbens 5-4-0

Menno Lourens pompmaker 15-0-0

Ruird Freerks trekschipper 6-0-0

Douwe Jeltes 20-0-0

Claas Bockes brouwer 28-0-0

Gerrit Jacobs 5-4-0

Rein Sibolts 5-4-0

Douwe Lummes 10-0-0

Piter Gabes 40-0-0

Izaak Jochums 5-4-0

Ypo Tierks schuitmaker 5-4-0

Andries Rijpkes vertrocken na Groningen

Keppelstraat

Foppe Sipkes 5-4-0

Jan Hendrix 10-0-0

Lieuwe Douwes schipper 20-0-0

Buwe Freerks 15-0-0

Bientse Ringers 20-0-0

Dr.Smitsius burgemeester 10-0-0

J. van Aalsum burgemeester 6-0-0

Cornelis Sibrens 5-4-0

Sioerd Obbes 6-0-0

Jan Steenwijk 5-4-0

Piter Sioerds vertrocken na Hantum

Sibren Jans backer 5-4-0

Gerrit Tieerds voerman 5-4-0

Bote Jansen 8-0-0

Jan Coenderts 5-4-0

Gosse Hansen coopman 6-0-0

Jan Lindeman 6-0-0

R. Wigersma burgemeester 75-0-0

Wibren Ballings weduwe 6-0-0

Doitse Gravius 40-0-0

Menno Jans backer 10-0-0

Thomas Annes weduwe 5-4-0

Anne Thomas backer 5-4-0

Pieter Doekes weduwe 8-0-0

Jan Crab 50-0-0

Zacharias Lammerts 5-4-0

Sioerd Jans smidt 6-0-0

Jan Piters cuper 5-4-0

Jan Gerks cum uxore 40-0-0

Benedictus Jenties 5-4-0

Claas Johannis 5-4-0

Bij de Stenen Dam

Sibolt Takes 5-4-0

Harmen Hillebrants 5-4-0

Mindert Jansen 5-4-0

Sander Tieerds weduwe 5-4-0

Ebele Jarichs 1500 vertrocken na Raad in Dongerdeel

Aafke Rinses 5-4-0

Gerben Wibolts 5-4-0

Sioerd Tiepkes schoenmaker 6-0-0

Andries Tiepkes brouwer 6-0-0

R. Wiersma burgemeester 35-0-0

Piter Roda 5-4-0

Molenbuiren

Tierk Tieerds molenaar 5-4-0

Piter Romkes 5-4-0

Geert Jennes 5-4-0

Jan metzelaarknecht 5-4-0

Arend Paws 5-4-0

Bernt Teunis 5-4-0

Harmen Beuker 5-4-0

Sioerd Hemmes metzelaar 5-4-0

Outger Douwes 8-0-0

Deselve nomine uxoris (= namens zijn vrouw) 6-0-0

Sibren Douwes 5-4-0

Elske Christiaans 5-4-0

Uble Jelles molenaar 5-4-0

Bij de Bonte Brugge

Menne Lieuwes 8-0-0

Harmen Wibrens 5-4-0

Cornelis Douwes 10-0-0

Jan Gerrits schipper 6-0-0

Ebele Wigers weduwe 6-0-0

Sijtse Sioerds weduwe 30-0-0

Auke Sijtses schipper 20-0-0

Lieuwe Clasen 6-0-0

Obbe Lieuwes 5-4-0

Jan Lieuwes 6-0-0

Foppe Hessels 3000 onder

ede vermindert op 2000 20-0-0

Deselve als curator over Claas Sakes 30-0-0

Gerrit Lieuwes 600 vertrocken na de Rijp off Mindertsga

Claas Ripperda 8-0-0

Egber Stinstra 20-0-0

Oene Hotses weduwe 10-0-0

Sioerd Faber 10-0-0

Meindert Mellinga 30-0-0

R. Westermans weduwe 10-0-0

M. Weersma bode 6-0-0

Teunis Everts cuper 6-0-0

Gerrijt Simons 5-4-0

Christoffel Brantsma 10-0-0

Dr. Altingh cum uxore 10000 vertrocken na Foudgum

Jurrien Gerrits brouwer 8-0-0

Arent Gijles 5-4-0

Willem Cantes 5-4-0

R. Eisinga burgemeester 20-0-0

Hendrik Gerlofs 5-4-0

Vleesmerkt

Dirk Piters weduwe 5-4-0

Piter Dirks 5-4-0

Claas Roelofs 5-4-0

Arent Borman 8-0-0

J. van D. Rijp gemeensman 8-0-0

Dr. Eisma 35-0-0

Personen verleden jaar in de Stadt gekomen en achter aan in ’t Cohier gestelt doch nu hier gebracht.

Tieerd Jacobs 5-4-0

Freerk Freerks 5-4-0

Hibbe Gabes uts (= ut supra, als boven) weder vertrocken na Harlingen

Hier volgen de personen die van buiten ingekomen zijn:

Bredestraatsterespel

Dr. Ludinga weduwe van Foudgum stont aldaar op 7000

70-0-0

Piter Johannes heeft voor desen noit gegeven is gestelt op

5-4-0

Jacob Freerks uts is gestelt op 7-0-0

Kleine Breedestraatster espel

Pier Heixan gekomen van Menaam seght daar niet gegeven te hebben

Is gestelt op 5-4-0

Claas Heixan heeft voor desen hier niet gegeven is gestelt op

5-4-0

Hanspoortsterespel

Piter Clasen van Ee seght gegeven te hebben 5-4-0

Blokhuisterespel

Grietie Postumus van Metzelwier stondt op 500 is met

haar man gestelt op 800 8-0-0

Arnoldus Revius van Leuwarden stond op 6000

60-0-0

Waetse Jacobs van Damwolde stondt op 2500

25-0-0

Cornelis Sies van Anjum alhier gekomen en getrout aan en van Marten

Nitterts kinderen heeft gestaan op 700 7-0-0

Eelke Walles mede van Aalsum gekomen met 2000

20-0-0

Douwe Jacobs ut supra 5-4-0

Jemme Johaans van Morrha met 600 6-0-0

Personen die uit die Stadt vertrocken zijn

10 personen die onder de verschillende espels ook al staan

Aldus opgeschreven geëxamineert en getauxeert op het Raadt Huis binnen Doccum was vertekent . In kennisse ons praesiderende burgemeester en Secretaris handen den 18en Junij 1703. Izaak Sipma. E. Kiestra

Coll. Concord. In kennisse van mij H. Huber.