INDEX OP DE COLLECTIE WAPENFICHES

 

 

 

 

Samengebracht door dr. A.L. Heerma van Voss

Gerangschikt naar wapenfiguren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. J. Visser

 

 

 

Editie 2004

Onder auspiciλn van de Fryske Rie foar Heraldyk

R.H. Postma

 


Inhoudsopgave

 

Inhoudsopgave. 1

Inleiding. 3

Toelichting bij deze uitgave. 6

1. De vijf voornaamste figuren, in Friese wapens voorkomende. 7

1a.       Eikel 7

1b.       Klaver 8

1c.       Lelie. 11

1d.       Roos. 14

1e.       Ster 15

2. Levende wezens en delen daarvan. 18

2a.       Mensen en wezens in menselijke gedaanten. 18

2b.       Lichaamsdelen. 19

2c.       Zoogdieren. 20

2d.       Vogels. 24

2e.       Slang. 27

2f.        Vissen. 27

2g.       Lagere dieren. 28

2h.       Bomen. 28

2i.        Kruidachtige planten. 29

2j.        Delen van planten. 29

3. Hemellichamen. 31

3a.       Zon. 31

3b.       Maan. 31

4. Letters en merken. 32

4a.       Letters. 32

4b.       Merken. 33

B1 Met 4-vorm.. 33

B2 Met -vorm.. 34

B3 Met ^ -vorm.. 34

B4 Met schuine en rechte haken....... 34

B5 Met een rechte haak . 35

B6 X-vorm of met kruisen. 35

B7 Lettervormige tekens. 36

B8 Met pijlen. 36

B9 Met sterren. 36

B10 Merken met wolfsangels .. 36

B11 diverse merken. 36

5. Geometrische figuren en verdelingen. 37

5a.       Paal 37

5b.       Dwarsbalk. 37

5c.       Linker- en rechterschuinbalken door elkaar, daarna bijzondere schuinbalken. 39

5d.       Kruisen. 40

5e.       Schuinkruisen. 40

5f.        Keper 41

5g.       Gaffel e.d. 41

5h.       Gedeeld. 42

5i.        Ingehoekt 42

5j.        Doorsneden. 42

5k.       Gevierendeeld, geschaakt 42

6. Diverse eenvoudige figuren. 42

6a.       Ruit (w.o. geruit veld) 42

6b.       Ballen. 43

6c.       Ring. 43

6d.       Schildje (w.o. vair) 43

6e.       Hart 43

7. Voer- en vaartuigen en onderdelen. 44

7a.       Wagen, wiel 44

7b.       Schip, anker 44

8. Vaatwerk e.d.: vat, pot, kan, emmer, mand. 44

9. Wapens. 45

10. Werktuigen. 45

11. Muziekinstrumenten. 47

12. Gebruiksvoorwerpen e.d. 47

13. Bouwwerken. 48

14. Sieraden en attributen. 49

15. Diversen. 49

16. Onherkenbare figuren en onbekend. 49

Alphabetische lijst van de in de wapen-collectie voorkomende namen. 51


Inleiding

 

De collectie wapenfiches van het Rijksarchief in Friesland is in de loop van zijn langdurig werkzaam leven samengebracht door de Rijksarchivaris dr. A.L. Heerma van Voss

Deze fiches zijn alfabetisch gerangschikt naar familienamen en patronymica, bij het ontbreken hiervan op voornaam. Achteraan komt een aantal anonieme wapens.

Indien men dus een naam heeft en een wapen zoekt, is dit gemakkelijk te vinden. In het omgekeerde geval echter is de collectie zo niet toegankelijk. Dit was voor de samensteller van deze index aanleiding om de fiches uit hun alfabetische volgorde te halen en te rangschikken naar wapenfiguren, waarna de oude volgorde van de fiches hersteld werd. Inmiddels had ik de rangschikking naar wapenfiguren vastgelegd in het ontwerp van deze index. Elk wapen komt hierin eenmaal voor, ook de anonieme. Die eveneens in de hieronder nader uitgewerkte rangschikking naar wapenfiguren zijn geplaatst.

Bij deze rangschikking kon dus:

 

a. in eerste aanleg slechts worden gelet op de voornaamste wapenfiguur. Als zodanig is in het geval van meer figuren in ιιn veld beschouwd degene die het dichtst bij het midden geplaatst is;

 

bij twee figuren boven elkaar de bovenste;

 

bij gedeelde wapens is in eerste instantie slechts gelet op het heraldisch rechtse veld, behalve als dit een halve adelaar bevat;

 

bij doorsneden wapens (gelet) op het bovenste veld;

 

bij gevierendeelde wapens het eerste kwartier (heraldisch rechts boven), enzovoorts.

 

b. Voorop komen de wapens waarin een figuur ιιnmaal (per veld) voorkomt, zonder andere figuren; dan met andere figuren; vervolgens met twee gelijke figuren zonder andere, en dan weer met andere figuren; en dan drie gelijke figuren enzovoorts.

 

c. Elk van deze rubrieken is weer onderverdeeld al naar mate er niet of wel een tweede veld is met dezelfde of andere figuren dus eerst enkelvoudige, dan samengestelde wapens.

 

d. Voor meer figuren in ιιn veld is gebruikt het teken -, voor meer dan ιιn veld het teken -. Dat dus aanduidt: gedeeld, doorsneden of gevierendeeld met ...

 

Als voorbeeld volgt hier de onderverdeling der eerste opgenomen wapenfiguur, de eikel, waarbij er nog eens op wordt gewezen, dat de halve adelaars in het heraldische rechtse veld of eerste kwartier niet zijn vermeld en voor de rangschikking slechts in laatste instantie in aanmerking komen:

 

            1 eikel

1 eikel - 1 eikel (d.w.z. samengesteld wapen waarvan zowel het eerste als het tweede veld een eikel bevatten)

            1 eikel - 1 klaver

            1 eikel - 2 klavers

            1 eikel - 3 klavers

            1 eikel - 1 lelie

            1 eikel - 1 roos

            1 eikel - 1/2 adelaar (in de heraldische linkerhelft!)

            1 eikel - 1 klaver (in hetzelfde veld)

            1 eikel - 2 klavers

            1 eikel - 2 sterren

            1 eikel - 2 kannen

 

            2 eikels

            2 eikels - 1 klaver

            2 eikels - 3 klavers

            2 eikels - 1 lelie

            2 eikels - 1 roos

            2 eikels - 1 ster

            2 eikels - 1 blad

 

            2 eikels - 1 klaver - 1 ster

            2 eikels - 1 blad

           

            3 eikels

            3 eikels - 1 klaver

            3 eikels - 2 klavers - 1 ster

            3 eikels - 3 klavers

            3 eikels - 1 lelie

            3 eikels - 2 lelies

            3 eikels - 1 hoofd

            3 eikels - 1 leeuw

            3 eikels - 1 eenhoorn

            3 eikels - 1/2 adelaar

            3 eikels - 1 gans

            3 eikels - 1 tak

            3 eikels - 1 garf

            3 eikels - 1 dwarsbalk

            3 eikels - 1 schuinbalk

            3 eikels - 1 hart met 2 zwaarden

 

Wapens waarin niet twee of meer losse wapenfiguren naast elkaar voorkomen, maar ιιn figuur, waarop geplaatst een andere, (b.v. een dwarsbalk beladen met een klaver), zijn geplaatst na degene waarin eerstgenoemde figuur vergezeld is van de andere.

 

Voor de onderlinge volgorde der wapenfiguren (die ook geldt voor de onderverdeling der rubrieken) heb ik een eigen willekeurig stelsel gebruikt, waarvan de indeling hier volgt:

 

1. De vijf voornaamste figuren, in Friese wapens voorkomende (in alfabetische volgorde)

a.         eikel

b.         klaver

c.         lelie

d.         roos (hierbij is alleen een ander aantal bladen dan 5 aangegeven)

e.         ster (hierbij is steeds het aantal punten aangegeven)

 

2. Levende wezens en delen daarvan in volgorde

a.         mensen en wezens in menselijke gedaante: man, vrouw, kind, onzeker

b.         lichaamsdelen: hoofd, arm, hand (voor 'hart' zie onder 6)

c.         zoogdieren: leeuw (w.o. luipaard), hond, vos, beer, griffioen, paard, pegasus, ezel, eenhoorn, rund, schaap (w.o. Lam Gods), geit, hert, zwijn, olifant, haas, onzeker (voor 'dolfijn' zie onder f) Na elk dier zijn lichaamsdelen

d.         vogels: adelaar (w.o. tweekoppige adelaar), andere roofvogels, gans, zwaan, pelikaan, ooievaar, reiger, duif, haan, onzeker; daarna kop, vleugel, poot (veer onder 12)

e.         slang

f.          vissen: bot, haring, schelvis, snoek, tonijn, dolfijn, onzeker

g.         ongewervelde dieren: krab, schelp

h.         bomen

i.          kruidachtige planten

j.          delen van planten: aar, pluim, kool, garf, stronk, tak, rank, blad, bloem, vrucht, tros

            (eikel, klaver, lelie en roos zie onder 1)

 

3. Hemellichamen

a.         zon

b.         maan (wassenaar) (ster zie 1f)

 

4. Letters en merken

a.         letters (alfabetisch, hieronder monogrammen)

            merken met 4-vorm, met X-vorm, met keper ^, met schuine en rechte haken, met kruisen,

            lettervormige, met pijlen, sterren, wolfsangels en diverse.

 

5. Geometrische figuren en verdelingen

a.         paal (waaronder meermalen gedeeld)

b.         dwarsbalk (waaronder meermalen doorsneden) daarna dwarsbalk met bijzondere eigenschappen

c.         linker en rechter schuinbalken door elkaar; daarna bijzondere schuinbalken

d.         kruisen: eerst rechte doorlopende, dan verkorte, (Grieks kruis), vervolgens bijzondere   vormen, daarna Latijnse kruisen

e.         schuinkruisen: eveneens eerst doorlopende, dan verkorte (Sint Andries kruis) en            bijzondere vormen

f.          keper met bijzondere vormen

g.         gaffel e.d.

h.         gedeeld

i.          ingehoekt

j.          doorsneden

k.         gevierendeeld, geschaakt

 

6. Diverse eenvoudige figuren

a.         ruit (w.o. geruit veld)

b.         bal

c.         ring

d.         schildje (w..o. vair)

e.         hart

 

7. Voer- en vaartuigen en onderdelen

a.         wagen, wiel

b.         schip, anker

 

8. Vaatwerk e.d

a.         vat, pot, kan, emmer, mand

 

9. Wapens

a.         zwaard (w.o. kromzwaard en degen), hellebaard, pijl, boog, knots

 

10. Werktuigen

a.         mes, schaar, bijl, zeis, sikkel, vork, troffel, passer, hamer, spijker, schaaf, schoenmakers-        en leerbewerkingsgereedschap, schoorsteenhaal, diversen

 

11. Muziekinstrumenten

a.         hoorn, klok, viool

 

12. Gebruiksvoorwerpen e.d.

a.         kam, pen (w.o. veer), sleutel(s), zandloper, molenijzer, gesp, boei, boek, tafel, penning

 

13. Bouwwerken

a.         brug, sluis, hek, huis, kerk, houtskoolbranderij, molen, poort, toren, zuil

 

14. Sieraden en attributen

a.         kroon, rijksappel, staf, gordel, doornenkroon

 

15. Diversen

a.         bergen, vuur

 

16. Onherkenbare figuren of onbekend

 

Toelichting bij deze uitgave

 

Deze digitale versie is gerealiseerd door Reinder H. Postma uit Oudwoude, skriuwer van de Fryske Rie foar Heraldyk.

Bij het verwerken van de gegevens heb ik de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk in tact gelaten. Enkele wijzigingen betreffen de spelling: eende-kop is b.v. geworden eendenkop. Verder is de lay-out begrijpelijkerwijze aangepast omdat de tekst in de computer nu eenmaal een ander aanzien geeft dan een getypte. Zo was het ook mogelijk om een automatische inhoudsopgave te genereren.

Het register is met de computer op alfabeth gezet, dat heeft ertoe geleid dat de f en v bijvoorbeeld uit elkaar zijn gehaald, dit in tegenstelling tot het origineel. Hetzelfde geldt voor de s en de z, de w, de u en de oe – waar het een ‘oe’ klank betreft. Dit komt trouwens maar een paar keer voor en zal niet tot grote problemen leiden. Met dank aan P.F. Visser uit Kollum, foarsitter fan de Fryske Rie, die de controle op onjuistheden en typefouten heeft uitgevoerd.

 

R.H. Postma.


1. De vijf voornaamste figuren, in Friese wapens voorkomende

 

1a.    Eikel

 

1 eikel                                                Attonis

1 eikel - 1 eikel                                   Janckesz.

1 eikel - 1 klaver                                Haringsz.

                                                           Oosterzee

                                                           Pelterier

1 eikel - 2 klavers                              Palsma

                                                           Tiebbes

1 eikel - 3 klavers                              Scheltema

1 eikel - 1 lelie                                    Rhala

1 eikel - 1 roos                                   Hania

                                                           Thiema

1 eikel - 1/2 adelaar                           Feenstra

                                                           Offringa

1 eikel + 1 klaver                               Bruchts

1 eikel + 2 klavers                             Kooystra

                                                           Luxwolda

                                                           Meinerts

                                                           Posselman

1 eikel + 2 sterren                              Lauswolt

1 eikel + 2 kannen                             Kann

2 eikels                                               Hania

                                                           Petri

2 eikels - 1 klaver                              Athonides

2 eikels - 3 klavers                             Bangama

2 eikels - 1 lelie                                  Heloma

2 eikels - 1 roos                                 Quaestius

                                                           Sickama

2 eikels - 1 ster                                  Oosterzee

2 eikels - 1 blad                                  Fopma

2 eikels + 1 klaver + 1 ster                ?

2 eikels + 1 blad                                 Sixma

3 eikels                                               Gabbema

3 eikels - 1 klaver                              Hylkema

                                                           Lycklama

                                                           Sitties

3 eikels - 2 klavers + 1 ster               Syrcks

3 eikels - 3 klavers                             Lycklama

                                                           Rouckema

                                                           Stellingwerff

                                                           A...

                                                           B...

3 eikels - 1 lelie                                  Siccama

3 eikels - 2 lelies                                 Harderwijck

3 eikels - 1 hoofd                               Bouwmeester

3 eikels - 1 leeuw                               Harinxma

                                                           Lycklama

3 eikels - 1 eenhoorn                         Jelgersma

3 eikels - 1/2 adelaar                         Bornstra

3 eikels - 1 gans                                 Hylckema

3 eikels - 1 tak                                   Stellingwerff

3 eikels - garf                                     Jouma

3 eikels - dwarsbalk                           Lycklama

3 eikels - schuinbalk                          Teyens

3 eikels - 1 hart met 2 zwaarden       Jellisz.

1b.    Klaver

 

1 klaver                                              Burmania

                                                           Glins

                                                           heer Aesgo

                                                           Palsen

1 klaver - 1 eikel                                Inia

                                                           Stans

                                                           Klaases

1 klaver - 3 eikels + 1 ster                 Oldendorp

1 klaver - 1 klaver                              Tiessens

                                                           Hoytema

                                                           Burmania

1 klaver - 2 klavers                            Jeddema

1 klaver - 1 roos                                 ?

1 klaver - 1 zeemonster                     T...

1 klaver - 3 rietpluimen                      Holdinga

1 klaver - 2 letter + 1 klaver              Broetiqs

                                                           Gauckes

1 klaver - 1 merk                               Tichelaar

                                                           I...

                                                           Sjolles

                                                           W...

1 klaver - 3 linkerschuinbalken          Radbodus

1 klaver - 1 vijzel                                Eisma

1 klaver - 1 kan                                  Fopma

1 klaver - 1 hek                                  Terwisga

1 klaver - 1 afdak                              ?

1 klaver - ?                                         Hotzema

1 klaver + 2 eikels                             ?

1 klaver + 1 lelie                                Popkama

1 klaver + 2 rozen                              Sytzama

1 klaver + 2 sterren                           Telting

1 klaver + 2 sterren + 1 wassenaar   AEbinga

1 klaver + 2 letters                             Holwaerdus

1 klaver + 1 pijl                                  Watnya

1 klaver + ?                                        Wigersma

                                                           Wilhelmij

 

2 klavers                                            Burmania

                                                           Hoytema

                                                           Hottyaz.

2 klavers - 1 eikel                              Jellez.

                                                           O...

2 klavers - 1 klaver                            Nijs

2 klavers - 1 bloem                            Rollema

2 klavers - 1 hoorn                             ?

2 klavers + 2 eikels                            Merckes

3 klavers                                            Andringa

                                                           Backer

                                                           Boelema

                                                           Elselo

                                                           Haagsma

                                                           Hansonides

                                                           van der Mey

                                                           Moensma

                                                           Poelstra

                                                           Rinia

                                                           Rintjema

                                                           Siaarda

                                                           Schonegevel

                                                           Swart

                                                           Viersma

                                                           Westerhof

                                                           Wynia

                                                           Annes

                                                           Douwes

                                                           AEbes

                                                           Clasen

                                                           Frankes

                                                           Hendricks

                                                           Jorryts

                                                           Jous

                                                           Kornelis

                                                           L...

                                                           I...

                                                           Pitters

                                                           Renderts

                                                           Ruerds

                                                           Saakes

                                                           Sybbes

                                                           Thijssen

                                                           Wbles

                                                           Watses

                                                           Pybaz.

                                                           Klaasesz.

                                                           Gerrits

                                                           Jans

                                                           Taekes

3 klavers - 1 eikel                              Feddes

                                                           Petri

3 klavers - 2 eikels                             Baarda

3 klavers - 1 lelie                                B...

                                                           Sippens?

3 klavers - 1 roos                               Piers

                                                           Sakes

3 klavers - 1 hand                              Oosteinde

3 klavers - 1 zwaan                           Hoekema

                                                           Siebema

3 klavers - 3 zwanen                         Idema

3 klavers - 1 vogelpoot                      Posthumus

3 klavers - 3 vissen                            Botma

                                                           Heringa

                                                           Pytters

3 klavers - 3 schelpen                       A...

                                                           Gellii

3 klavers - 1 garf                               Tania

3 klavers - 1 riet                                 Reitsma

3 klavers - 1 bloem                            Looxma

3 klavers - 2 kruiden?                                    Do(o)ma

3 klavers - 1 wassenaar + 3 eikels    Algra

3 klavers - 2 letters                            Rinses

                                                           B...

                                                           Sytses

3 klavers - 1 monogram                    Tersteeg

3 klavers - 1 merk                             Algera

                                                           van Assen

                                                           Bama

                                                           Banga

                                                           Botma

                                                           Brefo

                                                           Eekma

                                                           Gerlofsma

                                                           Heslinga

                                                           Jennema

                                                           Jouwsma

                                                           Oetsma

                                                           Peima

                                                           Rinia

                                                           Stinstra

                                                           Wymstra

                                                           Wynia

                                                           Hartmans

                                                           Hendrix

                                                           Cornelis

                                                           Scheltes

                                                           Sytses

                                                           Tjeerds

                                                           Teimes

                                                           Tiaerdsen

                                                           Johannis

                                                           Rinses

                                                           Lieuwes

                                                           Pieters

                                                           F...

3 klavers - 1 kruis                              Everts

                                                           Wigles

3 klavers - 1 schuit                            Ringers

3 klavers - 1 anker                             ?

3 klavers - 1 vijzel                              Vijselaar

3 klavers - 1 zwaard + 2 sterren        Meyer

3 klavers - 2 zeisen + 4 sterren         Meyer

3 klavers - 1 passer + 1 hoek                        Twynstra?

                                                           Olivier

3 klavers - 1 vork                               Osinga

3 klavers - 1 sleutel                            Koopman

3 klavers - 1 aambeeld                      Anskes

3 klavers - 2 spanen                          Dooitses

3 klavers - 1 rol                                  Rolsma

3 klavers - 1 lattenraam                     Steensma

3 klavers - 1 steen in beek                Steenbeek

3 klavers - ?                                       Pietters

                                                           Goslings

3 klavers + 1 roos                              ?

3 klavers + 1 letter                             Rijnghe

5 klavers                                            Eizinga

 

1c.    Lelie

 

1/2 lelie                                               Rolteman?

1/2 lelie - 3 eikels                               Fockens

1/2 lelie - 1 klaver                              Abbema

1 lelie                                                  Aylva

                                                           Ammema

                                                           Attiema

                                                           Bungga

                                                           Doinga

                                                           Hoeckema

                                                           Hoxwier

                                                           Sternsee

                                                           Ublama

                                                           Wnema

                                                           Roedmersma

                                                           Went

                                                           heer Jellardus

                                                           Gala

                                                           Tyaerd

                                                           Wlbed

1 lelie - 1 eikel                                    Atsma

                                                           Burmania

                                                           Ydtsma

                                                           Martena

                                                           Stinstra

                                                           Tegers

1 lelie - 2 eikels                                  Heloma

1 lelie - 3 eikels                                  Uckema

1 lelie - 3 klavers                                Haga

1 lelie - 1 lelie                                     W...

                                                           Beuker

1 lelie - 2 lelies                                   de Grau

1 lelie - 1 roos                                    Ozingha

                                                           Siccama

                                                           Lyeuwes

                                                           Pieters

1 lelie - 1 ster                                     Sloterdijck

                                                           Galema

1 lelie - 2 sterren                                Camstra

1 lelie - 1 man                                    Sternsee

1 lelie - 1 lam                                     Lamminga

1 lelie - 1 haan                                   Glinstra

1 lelie - 1 vogel                                   Abma

                                                           Meyer

1 lelie - 1 hart                                     Greydanus

1 lelie - 2 bloemen                             Ropta

1 lelie - 1 wassenaar                          Jensma

1 lelie - 1 letter                                   Brouwer

1 lelie - 1 merk                                   Rekker

1 lelie - 1 rad                                      Greidanus

1 lelie - 1 sleutel                                 Haerda

                                                           Heslinga

1 lelie - 1 rijksappel                            Greydanus

1 lelie - ?                                            Leuringh

1 lelie + 1 eikel                                   Attiema

                                                           Westerhuis

1 lelie + 2 eikels + 3 sterren + 1 klaver   Creijghton

                                                           Tinga

1 lelie + 1 klaver                                Dekema

1 lelie + 2 klavers                               Bogaert

                                                           Roelof

1 lelie + 1 roos                                    Osinga

1 lelie + 2 rozen                                 Heringa

1 lelie + 3 rozen?                               Gerbranda

                                                           Gherryth

1 lelie + 1 ster                                    Galama

1 lelie + 2 sterren                               Beima?

                                                           Homkema

                                                           Scinsema

1 lelie + 4 sterren                               Gerbrandus

1 lelie + 1 rank + 1 ster                      ?

1 lelie + 1 wassenaar                         Juckema

1 lelie + 1 wassenaar + 1 roos           Gerbranda

1 lelie + 1 wassenaar + 1 roos + 1 ster  Bernconis = Hamconis?

1 lelie + 1 wassenaar + 2 sterren      Roorda

1 lelie + 1 merk                                  Beilanus

1 lelie + 1 kruis                                   Beilanus

1 lelie + 1 hart                                    Stansius

                                                           Talma

1 lelie + 1 schild + 1 zwaard              Schotanus

2 lelies                                                Buma

                                                           Dekema

2 lelies - 1 klaver                                Hannia

2 lelies - 3 rozen                                 Walrieb

2 lelies - 1 gans                                  Sybberens

2 lelies - doorsneden                          van Renssen

2 lelies - 2 schuinbalken                    Peima

2 lelies + 2 rozen                                Beima

2 lelies + 2 torens                               Ripperda

3/2? lelies                                           Wicheringe

3 lelies                                                Hania

                                                           Meynsma

                                                           Mejontsma

                                                           Mockema

                                                           Rinsonides;

                                                           Strick

                                                           Tiddinga

3 lelies - 1 leeuw                                Feytzma

                                                           Iwsma

3 lelies - 1 stronk                                Nijenhuis

3 lelies - 1 kruis                                  Benning

3 lelies - 3 potten                                Habbema

3 lelies + 1 vos                                   Verhel

4 lelies                                                Bawer

                                                           Hiddema

5 lelies                                                Elinga

                                                           Tietema

6 lelies                                                Weede

bezaaid met lelies                              Bootsma

 

1d.    Roos

 

1 roos                                                 Aitzema

                                                           Atsma [4]

                                                           Boelens

                                                           Gunterberg

                                                           Scheltema [4]

                                                           A... [4]

                                                           Berdaz.

                                                           Cornelis

                                                           Galaz

1 roos - 1 klaver                                 Hoytema [4]

                                                           Hommersma [4]

                                                           Roorda

                                                           Uninga [4]

1 roos - 2 klavers                               Ipema

                                                           Postma

                                                           Wringer

1 roos - 3 klavers                               Feenstra

                                                           Iusma [4]

                                                           Postma

                                                           Schieringa

                                                           Stania;

                                                           Suidema

                                                           Hylkes

1 roos - 1 lelie                                    Albada [4]

                                                           Osinga

1 roos - 1 leeuw                                 IJsbrands

1 roos - 1 adelaar                               Hulshuis [6]

1 roos - 3 vogels                                ?

1 roos - 1 dolfijn                                 Steindam [6]

1 roos - 1 merk                                  (Sierds [4])

                                                           ? [6]

1 roos - 3 pijlen                                  Broersma [4]

1 roos - 1 vat                                      Jilkes

1 roos - 3 muren                                Goudbeeck

1 roos - 3 vlammen                           Herbranda?

1 roos + 1 klaver                                Haeytsma

1 roos + 1 klaver + 1 barensteel        Rinske Eilerts

1 roos + 2 klavers                              Fockema

                                                           Idsinga

                                                           Klasen

1 roos + 3 klavers                              Meilema

1 roos + 1 lelie                                    Albaeda

                                                           Osinga

                                                           Went

1 roos + 2 lelies                                  Haarsma

                                                           Heeringha

                                                           Meurs [6]

1 roos + 1 ster                                               Dokkema

1 roos + 1 ster + 1 klaver                  Idsinga

1 roos + 1 ster + 1 lelie                      Aylva

1 roos + 2 sterren                              Tjaarda

1 roos + 3 sterren                              Onnama

1 roos + 1 zwaan + 2 klavers                        Wyringa [4]

1 roos + 1 vleugel                              Sybrandtsz.

2 rozen                                               van de Rijp

                                                           Scheltinga

2 rozen - 3 lelies                                 Rennerda

2 rozen - 1 hond                                 Scheltinga [6]

2 rozen - 1 hoorn                               W... [6]

2 rozen + 1 eikel                                Wyckel

2 rozen + 1 lelie                                 Hesse

                                                           Roorda

2 rozen + 1 lelie + 1 barensteel         Roorda

3 rozen                                               Albada

                                                           Baert

                                                           van Dockum

                                                           Eysinga

                                                           Hania

                                                           Idzencha

                                                           Joha

                                                           Jonghema

                                                           Lezaen

                                                           van Muyden

                                                           Oostendorp

                                                           Stenstera

                                                           Walta

                                                           Wijngaarden

                                                           Gerrits

3 rozen - 1 leeuw                               Jonghama

3 rozen - 1 lelie                                  Attiema

3 rozen - 2 rozen + 1 lelie + 1 barenst.   Roorda

3 rozen - 1 hond                                 Sioerda

3 rozen - 1 dwarsbalk                        Lezaen

3 rozen - 1 kruis                                 Joha

3 rozen + 1 wassenaar                      Roorda

8 rozen - 1 letter                                 Jarges

 

 

1e.    Ster (hierbij 6 punten, tenzij anders aangegeven)

 

1 ster                                                  van Loon

                                                           Oosterzee

                                                           Meppel

1 ster waarop 1 roos                          Haja

1 ster waarop 1 kruis                         Rodenhuis [8]

1 ster - 1 eikel                                    Van Asperen

1 ster - 1 eikel + 2 klavers                 Winter

1 ster - 2 eikels                                  Oenema

1 ster + 2 eikels                                 Poelstra

1 ster - 3 eikels                                  Bootsma

                                                           Crack

1 ster   - 1 klaver                                Huijsinga

                                                           Bavius

                                                           Van der Ley

                                                           Tiepma

                                                           Wytsma

1 ster + 1 klaver                                 Jouka

1 ster + 1 klaver + 2 lelies                 Brongersma

1 ster - 2 klavers                                Kok

                                                           Heslinga

                                                           Orsma

                                                           Rynghe

                                                           Rumpf

1 ster + 2 klavers                               Lomars

                                                           Riddersma

                                                           Eysma

                                                           Folckerts

                                                           Sybrandi                    

1 ster – 3 klavers                              

                                                           Pytters

                                                           Ringie

                                                           Eskes

                                                           Tebbetman

1 ster – 1 lelie                                     Poutsma

                                                           Poppema

                                                           Bunga

                                                           Jelgerhuis

                                                           Lyaukama [8]

                                                           Sloterdijk

                                                           Wynia

                                                           Wobbinga

                                                           Groestra

                                                           Solcama

1 ster + 1 lelie                                    Lyaukama [6]

1 ster + 2 lelies                                   Aylva

1 ster – 3 lelies                                   Goslinga

1 ster + 3 lelies                                   Alberda

                                                           Adema

                                                           Wygara

1 ster – 1 roos                                    Juckema

                                                           Rosema

                                                           Tjipkes

1 ster + 1 roos                                               Juckema

                                                           Raarda

                                                           Simens

1 ster + 2 rozen                                  Stinstra

1 ster + 3 rozen                                  Berum

1 ster – 1 ster                                     Atzonis

1 ster – 3 hoofden                              Koumans

1 ster – ½ adelaar                              Brouwer

1 ster – 1 vogel                                  Hammez

1 ster + 1 zwaan                                Annes

1 ster – 3 zwanen                              Lock

1 ster – 2 vissen                                 Aesgama

1 ster – garf                                      

1 ster – 1 krans                                  Laurman

1 ster – 1 wassenaar                         Reynalda

1 ster + 1 wassenaar                         Schiphorst

                                                           Ynthjema

1 ster – 3 palen                                  Kok van Delwijnen

1 ster – 3 ruiten                                  Aggama

1 ster + 3 ruiten                                  Van Speyart

1 ster – 1 rad                                      Deyman

1 ster – 1 anker                                  Dreyer

1 ster – 1 boog                                   Hempenius

1 ster + 1 ring                                     Schotanus

1 ster – 2 ringen                                 Van Loon

1 ster - ?…                                         T… [5]

                                                           Van Offenhuizen

1 ster + 2 takken                                Frencelius

1 ster + 3 bloemen                             Verrutius

1 ster + 1 wassenaar + 2 lelies          Heringha

1 ster + 3 spanen                               ?...

1 ster + 1 hoorn + 1 letter                  Hoornstra

1 ster + 1 kam + 1 rad                       Camstra

1 ster + ?...                                         Nauta

                                                           Unema

2 sterren                                             Scholtema

                                                           Eelts

                                                           Haringa

                                                           Epema

                                                           Ipema

                                                           Epinga

                                                           Rodmersma

                                                           Tjaerda

2 sterren - 1 lelie                                Ockinga

                                                          

2 sterren + 1 lelie                               Popta

                                                           Sassinga

                                                           Tjallingiο

                                                           Ockinghe [5]

2 sterren - 1 roos                               Eelsma

2 sterren + 1 roos                              Bongma

                                                           Wybren

                                                           Sibrandi

2 sterren - 2 letters                             Sekema

2 sterren - hart met twee pijlen          ?...

2 sterren - 1 vat met 2 spanen          Brouwer

2 sterren + 2 eikels + 1 wassenaar   Terwischa

2 sterren + 2 klavers                          Van der Velde

2 sterren + 2 gegolfde dwarsbalken  Schot

2 sterren + 1 ruit + ½ lelie                  Hauckema

3 sterren                                             Grovestins

                                                           Hoitema

                                                           Pierkens

                                                           Varet [5]

                                                           Berkel

                                                           Bonga

                                                           Buwinga

                                                           Asgama

                                                           Dockum

                                                           Molenschot

                                                           Roukema

                                                           Uffkens

3 sterren – 2 eikels                            Heinsius

                                                           Sjoerdsma

3 sterren – 1 lelie                               Siersma

3 sterren – 2 lelies + 1 roos               Grovestins

3 sterren – 3 schelpen                       Canter

3 sterren - 3 bloemen                        ?

3 sterren - ?                                       Hemsterhuis

3 sterren + 1 wassenaar                    Hitsma

                                                           Reinsma

4 sterren                                             Dotinga

 

2. Levende wezens en delen daarvan

 

2a.    Mensen en wezens in menselijke gedaanten

            man, vrouw, kind, onzeker

 

1 zaaiende boer                                 Rooterp

1 boer met vork                                 de Boer

1 man met zak – 1 hand                    Alberts

heilige Michael                                   Aesterfal

heilige Michael – 1 gegolfde schuinbalk            Gratema

1 wildeman                                        Sigersdorf

                                                          

                                                           Grombach

1 wildeman met boom                       ?...

1 monnik                                            Schultz

                                                           Wopke

1 ridder                                               Ripperda

1 ruiter                                                De Ruiter

Neptunus                                           Arjens

1 zittende vrouw                                De Ruiter

1 engel – 1 kan                                  Mattheus

1 spelend kind                                    Coopman

                                                           Mebius

1 menselijk figuur                              Feersma

                                                           Braunius

                                                           Oeberius

1 menselijk figuur met 2 pijlen           Rataller

 

2b.    Lichaamsdelen

            hoofd, arm, hand ('hart' zie onder 6)

 

1 hoofd                                               Swarte

                                                           Van Nitszen

                                                           Herbajus

                                                           Reyner

                                                           Roorda

1 hoofd – 1 leeuw                              Rhala

1 hoofd – 1 schip                               Nauta

1 hoofd - ?                                         Roorda

1 hoofd + 3 klavers                            Burum

1 doodshoofd                                     Dircks

2 doodshoofden                                 Scheltis

3 doodshoofden                                 Bentes

1 gevleugeld hoofd                            Van Harter

1 arm                                                 Bobbynga

1 arm met zwaard                             Botnia

                                                           Siercxma

                                                           Schrader

1 arm met zwaard + 3 klavers         

1 arm met scepter – 1 roos               Horatiο

1 arm met slang                                 Kramers

1 arm met rijksappel                          Andringa

1 arm met ring                                   de Rotte

1 arm met driehoek                           Houth

 

3 armen                                            

1 hand – 2 lelies                                 Hania

1 hand – 1 kwartier                            Schratenbach

1 schrijvende hand - 3 klavers          Halbertsma

1 schrijvende hand – 1 roos              Horatiο

1 hand met ? – 3 klavers                   Westerbaan

1 hand met hart                                 Marklesbach

1 hand met boek                                Halbertsma

1 hand met pijl + 3 sterren                 Wissema

1 hand met lancet + 3 klavers           Posthuma

2 handen met kruis                            Rippert

2 handen + blok                                 Blok

2 handen met tak + rijksappel           Werumeus

1 doodsbeen + doodshoofd + wassenaar   Pousma

 

2c.    Zoogdieren

 

1 leeuw                                              Abbama

                                                           Aysma

                                                           Dames

                                                           Donia

                                                           Eemskerk

                                                           Gayckama

                                                           Harinxma

                                                           Huwarda

                                                           Johannes

                                                           Juswma

                                                           Lewe

                                                           Mamminghe

                                                           Metzger

                                                           Minnema

                                                           Ubbenga

                                                           Sjaerdema

                                                           Tadingha

                                                           Thiaerda

                                                           Alberts

                                                           Harckema

 

1 leeuw – 2 eikels                              Fungerus

1 leeuw – 3 eikels                              Herema

                                                           Harinxma

 

1 leeuw – 1 lelie                                

                                                           Sypsma

                                                           Lunia

1 leeuw – 3 lelies                               Jouwsma

                                                           Franckena

 

1 leeuw – 3 rozen                              Donia

1 leeuw – 3 sterren (?)                       Doenia

 

1 leeuw – 1 leeuw                              Jans

                                                           Cronenburg

                                                           Wybbets

 

1 leeuw – 1 wassenaar + 2 rozen      Donia

1 leeuw – 3 wassenaars                    Harinxma

1 leeuw – 1 dwarsbalk                       Tiboult

                                                           Vegelin

1 leeuw – 1 schuinbalk                      Lewe

1 leeuw – 1 schuinkruis                     …tenborch

1 leeuw – ingehoekt                           Vermees

                                                           Schick

 

1 leeuw – 3 harten                             Donia

1 leeuw - 1 hoorn + 3 klavers                        Scheltema

1 leeuw – 1 tweezijdige kam + 1 bril + 1 ster           Kantes

1 leeuw met ster                                Van Nockhern

1 leeuw met spaan                            Tjessinga

1 leeuw met pijl                                  Oort

1 leeuw gekroond                              Bronchorst

                                                           Tserclaes

1 gekroonde leeuw – 1 zandloper     Beintema

1 gekroonde leeuw met zwaard        Karelson

1 leeuw + 1 barensteel                      Blankenheim

                                                           Verbeek

1 leeuw + 3 klavers                           Simons

1 leeuw + 3 doodshoofden                Walings

1 leeuw + 1 boom                              Hilarides

1 leeuw + 3 dwarsbalken                   Heymans

1 leeuw + 1 schuinbalk                      Temple

1 leeuw + 6 blokjes                            Boxmeer

1 leeuw + veel blokjes                       Nassau

1 leeuw + 2 sikkels                            Kempenaer

 

3 leeuwen                                          de Schepper

3 leeuwen – 3 schuinkruisen             Liedekerke

3 leeuwen – 3 leeuwen                      De Crane

 

4 leeuwen                                          Van Cronenburgh

1 uitkomende leeuw                          Terberge

1 uitkomende leeuw - 1 roos + 2 sterren     Buveritius

1 uitkomende leeuw – 1 uitkomende leeuw            Staghouwer

1 uitkomende leeuw – 1 vis               Mensinck

½ leeuw – 1 bloem                            Questius

1 uitkomende leeuw – 3 x gedeeld    Linthorst

1 uitkomende leeuw + 2 sterren        Westendorp

1 uitkomende leeuw – 2 veren          Lieuwma

 

1 gekroond luipaard + 2 dwarsbalken    Ragay

1 luipaard – 1 lelie                              Mockama

1 luipaard – 3 sterren [5]                    Henric

1 luipaard – 1 merk                            Kornelis

1 luipaard – 6 dwarsbalken                Rehden

1 luipaard – 1 keper + 3 hoorns         Haersma

1 luipaard + 3 sterren [5]                    Johannis

 

2 luipaarden – 1 luipaard                   Hohenlohe

 

3 luipaarden                                       Van der Moelen

1 liggende gekroonde leeuw              Bruinsma

3 leeuwenkoppen                              Sweerts

3 leeuwenkoppen – 1 uitkomende arm   Lieuma

3 leeuwenkoppen – 1 trommel          Lieuma

 

1 windhond                                        Augustus

                                                           Hemmema

                                                           Kloek

1 liggende hond                                 Scheltema

1 zittende hond                                  Barel

1 hond – 3 eikels                                Jeppema

1 hond – 1 vogel op tak                     Swalue

1 hond – 1 hoorn                                Koehoorn

1 hond – 1 tafel                                  Tjeerds

1 hond + 1 hek (?)                             Cornelis

1 hondenkop – 2 hertenkoppen + 1 hoorn  Siccama

 

1 vos                                                  Doerenheim

                                                           Fuchx

1 vos – 1 boom                                  Jongestall

2 vossen                                            De Vos

1 vos – 3 palen                                  Van Veltdriel

 

1 beer                                                 Beerwouts

                                                           De Beer

1 beer met zwaard                             ?...

1 griffioen                                           Uiterswier

                                                           Gryff

                                                           Bruijn

1 griffioen met zwaard                       Storm

1 griffioen – 1 roos + 2 sterren          Saakma

1 paard                                               Wytses

                                                           Sybrens

1 paard – 3 klavers                            Wynsens

1 paard – 1 garf                                 Van Riesen

1 paard – 1 aambeeld                        Tjallings

1 paard – 2 spanen                            Eisma

1 paard + 1 boom                              Buma

1 paard + 3 letters                              Baarda

1 pegasus                                          Fockama

                                                           Stapert

3 ezelskoppen                                    Van Ittersum

1 eenhoorn                                        

                                                           Pels

1 uitkomende eenhoorn – 3 klavers  Bongma

1 eenhoorn + 7 sterren                      Humalda

1 eenhoorn + 1 wassenaar + 6 sterren   Aebinga

                                                           Humalda

1 eenhoorn + 1 wassen.+– 6 sterren – 1 phoenix         Aebinga

1 eenhoorn + 1 boom                        Krants

1 eenhoorn + 1 schuinkruis gekr.      Inia

1 rund                                                 Bontekoe

                                                           Buma

                                                           Cole

1 springend rund                                ?

1 rund – 1 merk                                 Herkes

1 runderkop                                       Hagen

                                                           Heereszn.

1 runderkop – 1 klaver                      ?

1 runderkop – 2 klavers                     Acronius

1 runderkop – 3 klavers                     Canter

                                                           Heynsius

                                                           Olpherda

1 runderkop – 3 hoefijzers                 Buysing

1 runderkop – 1 kroon                       Waelwijck

                                                           Huigh

1 runderkop – 1 berg                         Lautenbach

1 runderkop + 2 eikels                       Blauw

1 runderkop + 2 klavers                    ?

1 runderkop + 3 klavers                    Gerbens

 

1 schaap                                            Lamsbergen

1 schaap – 1 dwarsbalk                     Schaep

1 Lam Gods                                       Van Dalen

                                                           Foppinga

                                                           Wylhelmus

                                                           Onninga

1 schaap + 2 letters                           Munckhuis

1 schaapskop – leeuw                       Schaatsma (Phaesma?)

 

1 geit – 1 lelie                                     Petraeus

1 geit – 1 leeuw                                  Groenewolt

1 geit – 1 tweekoppige adelaar          Adelaar

                                                           Elgersma

 

1 gekroonde geit – 3 sterren              ?

2 geiten                                              Coenders

2 geiten – 2 kronen                            Conders

2 geiten + 1 boom                              Conrades

 

1 hert                                                  Nanninghs

                                                           Hendriks

                                                           Staphorst

1 hert – ½ adelaar                             Van Assen

1 hert – 3 bloemen                             Faber

1 hert + 1 ster                                    ?

1 hert + 1 boom                                 Jacobi

                                                           Reneman

1 hert + bomen                                  Rheling

1 hert + 3 kammen                            Cammingha

1 hert + 1 hek                                    Overhart

1 hinde                                               Reneman

1 hinde + 3 rozen                               IJtsma

1 hertenkop - 1 wassenaar + 1 klaver     Albarda

1 zwijn                                                Schreeuwens

1 zwijn – 1 adelaar                            

2 zwijnen – 1 zwijn                             Bergsma

3 zwijnen                                            Bergsma

1 zwijnskop – 3 rozen                        van Welvelde

1 zwijnskop + 3 klavers + 2 eikels     ? (Dorpswapen Oldeboorn?)

3 zwijnskoppen                                  Bockema

1 olifant                                              Codere

1 haas – 1 ster                                   Haselcamp

1 haas + 3 klavers                             Hachtingius

1 haas + 2 bloemen                           Jorritsma

2 hazen - ?                                         Sjoerda

1 viervoetig dier – 2 spanen              Jeltes

1 dierenkop                                        Esens

 

2d.    Vogels

            waaronder 2-koppige adelaar, andere roofvogels, gans, zwaan, pelikaan, ooievaar,        reiger, duif, haan, onzekere vogels ; daarna kop, vleugel, poot, ('veer' onder 12)

 

1 adelaar                                            Aldringa

                                                           Aebinga

                                                           Vishuizen

                                                           Heemstra

                                                           Idzerda

                                                           Jarla

                                                           Runnia

                                                           Symonsz.

 

1 tweekoppige adelaar                      Amminga

                                                           Aebinga

                                                           Emingha

                                                           Herckema

                                                           Hermana

                                                           Jella

                                                           Jeltinga

                                                           Mynnama

                                                           Pybes

                                                           Rispens

                                                           Cibonis

1 gekroonde adelaar                          Nidorp

1 tweekoppige adelaar – 1 lelie         Dixtra

1 adelaar – 1 ster                               Aitzema

1 adelaar – 1 leeuw                           Tjaarda

                                                           Beninga

1 adelaar met hartschild                    Beuckens

1 tweekoppige adelaar – 3 klavers    Van der Meer

1 adelaar – 1 roos                              Aitzema

                                                           Kiestra

1 uitkomende adelaar – 1 roos [4]     Atsma

1 2-koppige adelaar – 3 sterren         Ammama

                                                           Van Heteren

1 adelaar – 3 dwarsbalken                Schallenberg

1 gekroonde adelaar – 8 schuinkruisen  Verdugo

1 2-koppige adelaar – gekeperd        Aebinga

1 adelaar – 1 keper + 2 vogels + 1 vis   ?

1 adelaar – 3 ruiten                            Riemersma

1 adelaar met 2 zwaarden                 Sakes

1 adelaar + 2 klavers                         Jeltinga

1 adelaar + 6 klavers                         Van Echten

1 adelaar + 1 roos                              Steenwick

1 adelaar + 3 rozen                            Scheltinga

1 adelaar + 4 rozen                            Annius

1 adelaar + 1 ster                               Jepma

1 adelaar + 2 sterren                         Riemersma

1 adelaar + 4 sterren                         Riemersma

1 adelaar met 1 vogel                                    Van Leeuwen

1 adelaar + 1 wassenaar                   Eminga

1 adelaar + 2 schuinkruisen              Ompteda

1 adelaar met 1 boog                         Gokkinga

1 adelaar + 1 hek                               Provana

½ adelaar + 1 ster                             Bolhuis

2 2-koppige adelaars - ?                    Krijttenburgh

3 adelaars – 1 kruis                           Quarles

1 roofvogel – 1 haas                          Van der Broek

3 roofvogels                                       Revius

1 uil                                                    Van Sanderen

 

1 gans                                                Fogelsangh (niet juist)

                                                           Sythjema

                                                           Werven

1 zwaan                                             Albada

                                                           Fogelsangh

                                                           Noordbeek

                                                           Wiarda

                                                           Adama

                                                           Jarichs

1 zwaan met halsband                       Tjercksma

                                                           Wiarda

1 gekroonde zwaan                           Wiarda

1 zwaan met 3 eikels                         Hylckama

1 zwaan met tak                                Gabes

1 zwaan – 3 klavers                           Suiderbaan

                                                           Hansma

                                                           Marswal

                                                           Suffena

1 zwaan – 1 roos [4]                          Renkema

1 zwaan – 1 leeuw                             Steensma

1 zwaan – 1 hond                              Wiarda

                                                           Steensma

1 zwaan – 1 merk                              Jans

1 zwaan – gedeeld en 2 x doorsneden   Unckele

1 zwaan + 2 klavers                          Bongha

1 zwaan + 3 klavers                          Hansma

1 zwaan + 3 dwarsbalken                  Vliermaal

2 zwanen – 1 man met pijl                 Bauckema

3 zwanen                                           ?

1 zwanenkop                                     Lycklama

1 pelikaan met jongen                       Wiersma

                                                           Adama

                                                           Buingha

                                                           Hoppers

 

1 ooievaar                                          Bennema

1 reiger                                               ?

1 reiger – 1 wassenaar                      Buma

1 reiger + 1 boog                               Buma

1 reiger + 2 blokjes                            Arnoldi

1 duif met tak                                     Fullenius

1 duif – 3 klavers                               Couperus

1 duif - 1 schelp                                 Duyff

1 duif – 1 garf                                    ?

3 duiven                                             Couperus

1 haan                                                Hanekuyk

                                                           De Lange

1 mostervogel                                    Reynsma

1 vogel                                               Vening

                                                           Knock

1 vogel op een tak                             Beena

                                                           Bras

                                                           Danckelman

1 vogel met ring – 1 eikel                  Dolocher

1 vogel – 3 klavers                            Van Geelkerken

1 vogel – 1 slang                                Brunia

1 vogel – 2 pluimen                           Elcama

3 vogels                                             Jorritsma

                                                           Oversteege

                                                           Doitsma

                                                           Petri

3 vogels – 1 leeuw + 3 bogen            Bisdom

3 vogels – 2 gekanteelde dwarsbalken  ?

3 vogels - ?                                        ?

3 vogels – goud                                 Ursele

1 vogelkop                                         Van Taedema

1 uitkomende vogelkop                     Van Abbema

1 adelaarsvleugel                               Aernsma

1 vleugel – 1 dwarsbalk + 2 wassenaars    Entens

1 vleugel – 1 vleugel                          Wyboltsma

1 vlucht                                              Banga

                                                           Huber

1 vogelpoot                                        Satink

1 vogelpoot – 1 roos                          Renici

3 vogelpoten                                      Kaldenbach

 

2e.    Slang

 

1 slang – 3 bloemen                          Van den Acker

 

2f.     Vissen

            bot, haring, schelvis, snoek, tonijn, dolfijn, onzeker

 

3 botten – 3 klavers                           Botma

3 haringen – 3 klavers                       Heringa

3 haringen – 1 hoofd                          Heringa

3 schelvissen                                     Schelsma

1 snoek                                              Hicht

1 tonijn                                               Van der Toon

1 dolfijn + 2 rozen                              Andrea

1 vis                                                   Janz.

1 vis – 3 klavers                                 Heixan

2 vissen                                              Hinrich

2 vissen – 3 molenijzers                    Boeymer

2 vissen + 1 lelie                                Aesgema

2 vissen + 4 kruisen + 1 schildje       Capelle

3 vissen                                              Tieboel

                                                           Fontein

3 gekroonde vissen                           ?

3 vissen – 1 ster                                 ?

3 vissen + 1 kroon                             ?

 

2g.    Lagere dieren

            krab, schelp

 

1 krab + 3 rozen + 3 bladen              Krab

1 krab + 1 barensteel                         van der Waeyen

1 schelp + 1 roos                               Hillebrands

                                                           Mammo

3 schelpen                                         Walta

                                                           Herema

                                                           Juwinga

                                                           Hottinga

3 schelpen – 1 roos                           ?

3 schelpen – 1 slang                          Brunia

3 schelpen – 3 ruiten                         Heerma

3 schelpen + 2 sterren                       ?

2 hoornschelpen – 1 pijl                     Kingma

3 hoornschelpen – 3 pijlen                 Kingma

 

2h.    Bomen

 

1 eik                                                   ?

1 linde                                                Lindeman

1 boom                                               Noyon

                                                           Noteboom

                                                           Papma

                                                           Schuurmans

                                                           Rummers

                                                           Semler

                                                           Homeri

 

1 boom – 1 eikel                                Agricola

1 boom – 1 klaver                             

                                                           Tanja

1 boom – 3 klavers                            Bouritius

                                                           Rudolphi

1 boom - 1 lelie                                  Piters

                                                           Acronius

1 boom – 3 lelies                                Witteveen

1 boom – 3 sterren                            Heineman

1 boom – 1 griffioen                          Harses

1 boom – 1 zwijn                                Hoving

1 boom – 1 merk                               Uitermerk

1 boom – 1 schuinbalk                      Roussel

1 boom – 1 hoorn                              Gerkes

1 boom - ?                                         De Jong

1 eik + 1 ster + 1 lelie                        Haersma

1 boom + 1 ster + 1 wassenaar         Jellema

1 boom + 2 sterren                            Wellens

1 boom + 1 leeuw                              Robles

1 boom + 1 leeuw                              Galenus

1 boom + 1 vos + 1 hert                    Beekhuis

1 boom + 2 geiten                              Nauta

1 boom + 1 hert                                 Rodegenes

                                                           Verschuir

1 boom + 2 herten                             Sekema

                                                           Sibrant

                                                           Walles

1 boom + 1 dier                                 Everardi

1 boom met 3 vogels                         IJssel

1 boom + 1 slang                               Ornia

                                                           Petreiz.

                                                           Witteveen

1 boom + 1 blad                                 Lens

1 boom + 1 letter                               Ruardi

1 boom + 1 letter + 1 lelie                  Noyon

1 boom + 1 zwaard                            Brouwer

1 boom + 1 spade                              Schuiring

1 boom + ?                                        Rommerts

4 bomen                                             Van der Ley

veel bomen - ?                                   van der Laen

 

2i.     Kruidachtige planten

 

1 kruid                                                Rudiger

1 kruid – 1 zon                                   Florison

3 kruiden – 1 ster                               Adius

1 kruid op grond                                 Schik

                                                           Van Tuinen

1 kruid op grond – 2 lelies + 1 ster + 1 klaver  Ferblans

1 kruid in pot + 1 eikel + 1klaver       Reiding

1 kruid + 2 klavers                             Nijenhuis

1 kruid + 1 zon                                   Prakken

2 kruiden – 3 klavers                         Scheltema

3 kruiden                                            Ropta

3 kruiden met vogels                         Vlasvink

 

2j.     Delen van planten

            aar, pluim, kool, garf, stronk, tak, rank, blad, bloem, vrucht, tros (eikel, klaver, lelie en    roos zie onder 1)

 

1 aar + 2 eikels                                  Hemminga

2 aren                                                 Attema

2 aren – 3 klavers                              Doma

2 aren + 2 eikels                                Claeses

2 aren + 3 klavers                              Botma

3 aren                                                 Munickehuis

                                                           Wierdsma

3 aren – 1 eikel                                  Eckringa

3 pluimen – 1 garf                              …oncq

7 pluimen                                           ?

2 rietpluimen – 1 zwaard                   Beyma

3 rietpluimen                                      Holdinga

                                                           Van Tuinen

3 kolen                                               Kools

1 garf                                                 Aytta

                                                           Tsjessema

1 garf – 1 eikel                                  

1 garf – 3 klavers                               Tania ?

1 garf - ?                                            Annes

                                                           Jans

1 garf + 2 eikels                                 Habbema

1 stronk                                              d’ Mepsche

1 stronk + 2 kruisen                           Buiting

1 tak                                                   Feddo

                                                           Mellema

                                                           Hautenberg

                                                           Coccejus

1 tak – 1 roos                                     Tadema

1 tak + 2 wassenaars                        Valckenier

1 tak + 3 torens + 3 vluchten             Castilleios

2 takken – 3 schelpen                       Stellingwerf

1 rank – 1 ster                                               Solckema

½ blad – 1 dwarsbalk                        Entens

1 blad                                                 Frenk

                                                           Van Huls

2 bladen                                             Osinga

                                                           Jelle

                                                           Oenema

2 bladen (?) – 2 lelies                         Sickyngha

3 bladen                                             Bessinga

3 bladen – 1 boom – 1 zwaard          Basunik

3 bladen + 5 rozen                             Dodonis

1 bloem – 1 klaver + 1 eikel              Adama

1 bloem – 3 klavers                           Binnerts

1 bloem + 1 eikel + 1 klaver              Boλtiο

1 bloem + 2 eikels                             Boelens

3 bloemen                                          Hennama

                                                           Wyggama

8 bloemen                                          Meyrer

3 vruchten                                          Bouricius

3 vruchten – 3 dwarsbalken              Frieswijk

1 druiventros – 1 hand met mes        Wijngaarden

1 druiventros – 1 kruid                       Laurentius

 

3. Hemellichamen

 

3a.    Zon

 

1 zon                                                  Albertsma

                                                           Fons

1 zon – 1 lelie                                     Zimmerman

1 uitkomende zon – 1 vogel              Holkema

1 zon met arm met bloem + ?           Ardingius

 

3b.    Maan

 

1 wassenaar                                      Formier

                                                           Unia

1 wassenaar – 2 klavers                    Andla

1 wassenaar – 1 lelie                         Galema

1 wassenaar – 1 leeuw                      Unia

1 wassenaar – 2 tweekoppige adelaars  Krijtenburgh

1 wassenaar – 1 dwarsbalk               Jousma

1 wassenaar – 3 hellebaarden           Binkes

1 wassenaar - ?                                 Jans

1 wassenaar + 1 eikel                        Docer

1 wassenaar + 1 eikel + 1 klaver      ?

1 wassenaar + 2 klavers                   Andela

                                                           Hiddinga

1 wassenaar + 1 lelie                         Douma

1 wassenaar + 1 ster + 1 lelie            Doeyenga

1 wassenaar + 1 roos [4]                   Donia

1 wassenaar + 2 rozen [4]                 Hoitinga

1 wassenaar + 2 rozen [5]                 Walta

                                                           Bosum

                                                           Algera

1 wassenaar + 3 rozen [4]                 Algera

1 wassenaar + 3 rozen [5]                 Hommema

1 wassenaar + 1 ster                         Gisens

                                                           Vriemoet

                                                           Lougen

                                                           Peter

                                                           Syardus

                                                           Jelkema

                                                           Siccama

                                                           Idses

                                                           Ynthjema

                                                           Nauta

                                                           Aesgama

1 wassenaar + 1 ster + 1 lelie            Juckema

                                                           Goslings

1 wassenaar + 1 ster + 1 roos           Gheltsma

                                                           Juckama

1 wassenaar + 1 ster + 2 vissen        Aasgama

1 wassenaar + 1 ster + ?                   Tyardts

 

1 wassenaar + 2 sterren                    Sierd

                                                           Renici

                                                           Juckama

                                                           Hemmema

                                                           Haitsma

                                                           Burmania

                                                           Graetinga

                                                           Hottinga

1 wassenaar + 2 sterren [8] + 3 klavers  Nauta

1 wassenaar + 2 sterren + 1 roos      Burmania

                                                           Graetinga

1 wassenaar + 2 sterren + 1 merk    Sybouts

1 wassenaar + 3 sterren                    Abbes

                                                           Baerdt

                                                           Gravius

                                                           Winia

                                                           Zaagman

                                                           Rimmersma

                                                           Oenema

                                                           Renickz

                                                           Algera

                                                           Epeus

                                                           Poutsma

                                                           Dorhout

                                                           Mercator

1 wassenaar + 3 schuinkruisen         Overhoff

2 wassenaars – 1 wassenaar + 3 rozen  Roorda

2 wassenaar + 1 ster                         Six

3 wassenaar – 1 klaver                     Hannema

3 wassenaar – 1 leeuw                      Haersma

3 wassenaar – 1 dwarsbalk               Wassenaer

 

4. Letters en merken

 

4a.    Letters

            (alfabetisch gerangschikt, hieronder monogrammen)

 

G V + 1 eikel + 2 klavers                   Ubles

G V + 3 eikels + 2 klavers                 Ubles

H, daar doorheen omgekeerde S      Hendryckx

H P                                                    

M F V                                                 Janssen

K T                                                     Tadema

Y R L N door elkaar gevlochten –

2 klavers + 1 doodshoofd                  Lieuwes

N en S door elkaar                            Sybes

S + 2 klavers                                     Spanhemes

T en H onder elkaar                           Hendriks

V + 3 rozen [4]                                   Herewey

                                                           Weistra

W                                                       …

W – 3 klavers                                    Van Kleffens

Omgekeerde P door W + 3 sterren   Wytses

 

4b.    Merken

 

B1 Met 4-vorm

 

4-vorm – 3 klavers                            Van der Let

4-vorm + 2 rozen                               Ypey

4-vorm + 1 klaver                              Tjerdts

4-vorm                                                           Ruimsadelaar

4-vorm – 3 klavers                           

                                                           Wellems

4-vorm + 2 letters                              Bonnama

                                                          

                                                           Sipkes

4-vorm – 3 klavers                            Gerlsma

4-vorm – 2 linker schuinbalken         ?

4-vorm – 3 klavers                           

4-vorm – 1 eenhoorn                         Pettenga

4-vorm – 1 molen                              Van der Meulen

                                                           Minnes

                                                           Gerbens

                                                          

)))) 4vorm – 3 klavers                                  

                                                           Scrioetsma

))) 4 vorm - 3 eikels                           ?

                                                           Werthzie

                                                           Tsalings

                                                           Breugeman

                                                           Harmenz.

4-vorm + 2 letters                              Minnisz.

                                                           Abbema

                                                           Creck

                                                           Claeses

                                                           Tomas

                                                           Idses

 

B2 Met -vorm

 

-vorm                                                           Alberts

                                                           Fettyaz.

                                                           Ter Leya

                                                           Sipckez

                                                           Jans

                                                           Raerdt

                                                           Hetta

                                                           Piers

-vorm            + 1 eikel                                Scheltema

-vorm – 3 klavers                            Foppes

 

B3 Met ^ -vorm

 

^ -vorm                                              Cantert

                                                           Wopkez.

                                                           Koen

                                                           Wijngaerden

                                                           Tjallis

^ -vorm – 1 klaver                             Nordingh

                                                           Langwolt

^ -vorm – 2 klavers                           Hauckes

^ -vorm + 3 klavers                           Sinia

                                                           Ietes

^ -vorm - 3 klavers                            Nijdam

^ -vorm - 1 kruis + 1 ster + 1 klaver Sybbes

^ -vorm + 3 lelies                              Alma

 

 

B4 Met schuine en rechte haken

 

*                                                   Hotzes

                                                           Jacobs

                                                           Hillama

                                                           Ewma

                                                           Hansz.

 + 1 klaver                                  ?

 - 3 bladen                                  Van Eck

 

B5 Met een rechte haak

 

 - 1 klaver                                        ?

                                                           Van Stavoren

                                                           E… di (Everhardi ?)

                                                           Hiddama

                                                           Lollez.

                                                           Allez.

 + 1 lelie + 6 sterren                         Pybes

 

B6 X-vorm of met kruisen

 

X-vorm                                               Algera

                                                           Andryesz.

                                                           Soenmansz.

                                                           Ciricus

                                                           Eelckis

                                                           Van der Kolk

                                                          

                                                           Oosterbaan

                                                           Hiddema

                                                           Wybez.

                                                           Ansschez.

                                                           Dowes

                                                           Bentes

                                                          

                                                           ?

                                                           Ghysbertsz.

                                                           Petri

                                                           Yntesz.

                                                           ?

                                                           Lyewes

                                                           Peterz.

                                                           Lucae

                                                           Heid

                                                           Idsesz.

                                                           Dowes

X-vorm + 1 klaver                             Jans

                                                          

X-vorm + 2 klavers                           

X-vorm - 2 klavers                             Gerroltsma

X-vorm – 3 klavers                            Martens

                                                          

                                                           Eelkes

                                                           Buwes

                                                           Tadema

                                                           Jans

X-vorm – 1 roos [4]                            Henrici           

X-vorm – 3 rozen                               Bartels

X-vorm - 1 2-koppige adelaar           Eernsma

X-vorm – 1 aambeeld + 2 hamers    Smitsius

X-vorm – 3 letters                              Van Buyten

 

B7 Lettervormige tekens

 

lettervormige tekens                          Pitters

lettervormige tekens – 3 klavers       ?

lettervormige tekens – 2 rozen +

1 klaver                                              Roelofs

                                                           Fockema

B8 Met pijlen

 

met pijlen                                           Heres

                                                           Juusma

met pijlen – 3 klavers                         Jacobs

B9 Met sterren

 

met sterren – 1 klaver                      

met sterren – 3 klavers                      Johannes

B10 Merken met wolfsangels

 

 - vorm                                            Van der Vecht

                                                           Clasen

                                                           Annema

 - vorm – 1 zwaan                           Kool

                                                           Van den Acker

 - vorm – 2 rozen                            Buermanya

 - vorm + 1 wassenaar                    Pytters

B11 diverse merken

 

diverse merken – 1 klaver                 Anckes

diverse merken – 3 klavers               Roelofs

diverse merken                                  Gerbisz.

                                                          

 

5. Geometrische figuren en verdelingen

 

5a.    Paal

            (waaronder meermalen gedeeld)

 

1 paal - ?                                            Buinau

1 paal + 2 leeuwen                            Stachouwer

1 paal + ½ dwarsbalk + 2 lelies + 1 hertenkop  Lycklama

2 palen – 1 roos                                 Abbema

3 palen                                               Cruiningen

3 palen – 1 roos [4]                            Abbema

7 x gedeeld                                        Schwartzenberg

7 x gedeeld – 3 linker schuinbalken  Schwartzenberg

3 geknotte palen                                Eyck

 

5b.    Dwarsbalk

            (waar onder: meermalen doorsneden, daarna dwarsbalken met bijzondere          eigenschappen)

 

1 dwarsbalk                                       Boelens

                                                           Van Borsele

                                                           Ketel

                                                           Van Raesfelt

                                                           Charles

                                                           Wiarda

                                                           Bouwens

                                                           Dreeuws

                                                           Sickinghe

                                                           Woutersz.

1 dwarsbalk - ?                                  Sickinghe

1 dwarsbalk + 3 eikels                       Synedus

1 dwarsbalk + 2 lelies                        Lycklama

1 dwarsbalk + 3 lelies                        Buning

1 dwarsbalk + 6 lelies                        Van Hoof

1 dwarsbalk + 7 lelies                        Hyllekes

1 dwarsbalk + 3 rozen                       Julsinga

                                                           Rengers

1 dwarsbalk + 1 ster + 2 eikels          Wiarda

1 dwarsbalk + 1 ster + 1 lelie             Poutsma

1 dwarsbalk + 2 sterren                     Tzigora

1 dwarsbalk + 3 sterren                     Westerbaan

1 dwarsbalk + 5 sterren                     Siersma

1 dwarsbalk + 1 ster + 1 uitk. paard  Haubois

1 dwarsbalk + 1 Lam Gods + 2 sleutels ?

1 dwarsbalk + 3 zwijnen                    Bergsma

1 dwarsbalk + 1 eekhoorn + 1 slang ?

1 dwarsbalk + 3 dierenkoppen – 1 rad   Arjens

1 dwarsbalk + 3 vogels                      Torillion

1 dwarsbalk + 1 hoornschelp            Kerkwerven

1 dwarsbalk + 1 garf + 1 klaver + 2 eikels   van H…

1 dwarsbalk + 3 wassenaars             Baertouts

                                                           Wassenaar

                                                           Bonteman

                                                           Willems

                                                           Stevens

1 dwarsbalk + 3 ruiten                       Vegelin

                                                           De Trajecto

1 dwarsbalk + 6 harten                      ?

1 dwarsbalk beladen met 1 klaver    Buisma

1 dwarsbalk beladen met 3 lelies      Van der Ley

1 dwarsbalk beladen met 3 rozen     Koenynck

                                                           Michiels

                                                           Koonyinx

1 dwarsbalk beladen met 1 ster        Louwens

                                                           Bauwema

                                                           Bonnama

                                                           Konings

1 dwarsbalk beladen met 3 sterren   Winsemius

1 dwarsbalk beladen met 2 klauwen Gauma

1 dwarsbalk beladen met 1 vogel      Wyckel

1 dwarsbalk beladen met 1

wassenaar + 2 sterren                       Moll

1 dwarsbalk beladen met 1 letter      Althain

1 dwarsbalk beladen met 4 schuinkruisen  Van Ghendt

1 dwarsbalk beladen met kantelen    Buwalda

1 schuin geschaakte dwarsbalk        Koster

1 dwarsbalk beladen met ?               Mollema

2 dwarsbalken                                   Wadwarden

2 dwarsbalken – 1 merk                   

2 dwarsbalken beladen elk met 3 schuinkruisen          Emstel

2 dwarsbalken van vair                     Poelwijk

5 x doorsneden                                  Rufelaert

5 x doorsneden + 12 schuinkruisen  Gramaye

8 dwarsbalken – 3 bloemen              Frieswijk

7 x doorsneden + 10 kruisen             de Bruyn

4 dwarsbalken                                   Goltstein

4 dwarsbalken + 1 kwartier               Van Haren

5 dwarsbalken + 1 ster + 1 klaver     Van der Ley

6 dwarsbalken + 1 ster                      Beaufort

9 dwarsbalken + 1 vogel                   Boltjes

1 verkorte dwarsbalk + 3 wassenaars    Wassenaar

1 gekanteelde dwarsbalk + 1 lelie + 1 adelaar  Lemper

1 uitgeschulpte dwarsbalk + 7 vogels    Peaux

1 beiderzijds gekanteelde dwarsbalk     Ingheim

1 beiderzijds gekanteelde dwars-

balk – 3 klavers                                 Frenst

                                                           ?

2 beiderzijds gekanteelde dwarsbalken  Quad

                                                           Van Tongeren

1 hoekige dwarsbalk                          Van Foreest

                                                           de Wijs

2 hoekige dwarsbalken                      Van Reede

1 gegolfde dwarsbalk                        Wissenbach

1 gegolfde dwarsbalk + 1 ster           Wieringa

1 gegolfde dwarsbalk + 2 sterren      Sande

1 gegolfde dwarsbalk + 3 wassenaars   ?

3 gegolfde dwarsbalken – 1 wassenaar Hartsinck

 

5c.    Linker- en rechterschuinbalken door elkaar, daarna bijzondere schuinbalken

 

1 linker schuinbalk – 3 klavers          Balk

1 schuinbalk + 1 leeuw + 3 bomen   De Kampferbeek / (=Von Eichstorff – RHP.)

1 schuinbalk + 2 vleugels                  Ludolfi

1 linker schuinbalk beladen met 3 klavers  Sluyterman

1 linker schuinbalk beladen met 3 lelies ?

1 schuinbalk beladen met drie

runderkoppen                                    Schultz

1 schuinbalk beladen met 3 vogels   Altena

1 schuinbalk beladen met 1 slang     Schregardus

1 schuinbalk beladen met 3 vissen   Clant

1 schuinbalk beladen met

3 wassenaars                                     Buttingha

1 schuinbalk 6 x gekeperd                Sichem

1 geschaakte schuinbalk – 1 roos     ?

1 schuinbalk beladen met 1 ruit         Dimmer

1 schuinbalk beladen met 1

klysteerspuit                                       De Postella

3 schuinbalken                                   Espelbagh

                                                           Gervesi

3 linker schuinbalken                         Espelbach

3 linker schuinbalken – 1 hert            ?

3 schuinbalken – 3                             Trautmansdorf

4 linker schuinbalken - ?                    Jonker

5 schuinbalken                                   Camp

1 gegolfde schuinbalk                        Vervou

1 gegolfde linker schuinbalk + 2 klavers            Gerroltsma

3 afgeronde verkorte schuinbalken

– 2 ballen                                           Graevynck

1 linker schuinbalk – ½ rechter

schuinbalk geschaakt                                    Polleman

 

5d.    Kruisen

            eerst rechte doorlopende, dan verkorte of Grieks kruis, vervolgens bijzondere vormen;

            daarna Latijnse kruisen

1 kruis                                                Bylant

1 kruis – 1 bloem                               ?

1 kruis + 1 lelie + 1 ster [5] +

1 eikel + 1 roos                                  Boelema

1 kruis + 2 vogels +

2 ringen met lelies                              Ourin

1 kruis + ?                                          Dirck

1 kruis beladen met 5 lelies               Belgrave

1 kruis beladen met 5 sterren            Du Buich

1 kruis beladen met 5 schelpen         De Selys

1 verkort kruis – 1 roos                      Traen

1 verkort kruis – 1 ster                       Brant

1 verkort kruis + 1 klaver                  Hanema

1 verkort kruis + 1 leeuwenkop +

2 rozen + 1 lelie                                 Stania

1 verkort kruis + 4 ballen                   Doekles

1 ankerkruis                                       Bentinck

                                                           Dompselaar

                                                           Tako

1 ankerkruis – 1 kreeft                      Fabricius

1 ankerkruis + 4 sterren + 1 klaver   Henric

1 ankerkruis + ?                                 De Becker

1 krukkenkruis + 1 ster + 2 rozen     Van Loon

2 breedarmige kruisen                       Wijdenbrug

1 leliekruis – 1 hand                           Philippus

1 kruis met ringen + 1 leeuwenkop

+ 2 rozen [4] + 1 lelie                         Stania

1 Latijns kruis                                     Luijdensz.

1 Latijns kruis op berg – 1 schuin-

kruis van takken                                Petri

1 Latijns kruis + 2 sterren                  Jacklez.

9 herkruiste Latijnse kruisen + 2 vissen  Van Brakel

 

5e.    Schuinkruisen

            eveneens eerst doorlopende, dan verkorte (Sint Andrieskruis) en bijzondere vormen

 

1 schuinkruis – 1 roos                        Arnoldi

1 schuinkruis + 2 verkorte schuinkruisen    Buygers

1 schuinkruis van 9 blokken              Van Voort

1 verkort schuinkruis – 1 klaver        Symons

1 verkort schuinkruis – 3 dwarsbalken   Van Challansi

3 verkorte schuinkruisen                   Van der Dilft

3 verkorte schuinkruisen – 3 schelpen   Hanses

                                                           Brunia

4 verkorte schuinkruisen - ?              Van Gent

1 ankerschuinkruis                            Donnia

 

5f.     Keper

            met bijzondere vormen

 

1 keper                                               Ledeboer

1 keper + 1 paal beladen met 1

knoestig schuinkruis                          Van Herzeele

1 keper + 1 klaver                             Pibinga

1 keper + 1 klaver + 1 lelie + 1 vogel     Snip

1 keper + 2 klavers + 1 ster + 1 zwaan   ?

1 keper + 2 sterren + 1 klaver           Van Vierssen

1 keper + 3 sterren                            Fenema

1 keper + 1 paard + 1 ster                 Wiarda

1 keper + 2 vleugels + 1 klaver         Ghemmenich

1 keper + 3 schelpen                         Hagens

1 keper + 2 wassenaars + 1 hertenkop  Drabbe

1 keper + 3 wassenaars                    Hambach

1 keper + 3 weerhaken                     Reddingh

1 keper + 3 verkorte schuinkruisen   Nijeveen

1 keper + 1 barensteel + 1 lelie         Van der Nijsten

1 keper + 3 ballen                              Le Boullenger

1 keper + 3 ringen                             Martin

1 keper + 2 raderen + 1 roos             ?

1 keper + 2 kannen + 1 druiventros 

1 keper + 3 vaten                              Van der Laen

1 keper + 3 hamers                           Van Sonsbeeck

1 keper + 3 gespen                            Van der See

1 keper + 3 ?                                     Dames

                                                           Olpherts

                                                           Bosman

1 keper beladen met 5 rozen             Pierson

1 keper beladen met 3 sterren          De Lespierre

                                                           Veltman

1 keper beladen met 4 ?                    Van Velsen

2 kepers                                             de Veen

1 keper beladen met 2 sterren + 1 keper

beladen met 3 verkorte schuinkruisen    Hanneman

5 kepers                                             Van Egmont

2 gekanteelde kepers                        Van Knijff

1 gebogen keper + 3 rozen               Ulger

 

5g.    Gaffel e.d.

 

1 gaffel + 2 sterren + 1 lelie               Kiesinga

 

5h.    Gedeeld

 

gedeeld                                              Plettenberg

                                                           Ewsum

                                                           Tamminga

gedeeld – 1 adelaar + 1 ster              Ewsum

gedeeld – 1 kind                                Schrot van Kindsberg

gedeeld – 1 keper + 1 vogel              Landensis

 

5i.     Ingehoekt

 

1 inhoeking van 4 stukken                 Van Rohr

 

5j.     Doorsneden

 

doorsneden                                        Munster

                                                           Witten

 

5k.    Gevierendeeld, geschaakt

 

gevierendeeld                                    Kessel

                                                           Frytema

 

Geschaakt, 1 vrij kwartier                 Van der Aa

 

6. Diverse eenvoudige figuren

 

6a.    Ruit (w.o. geruit veld)

 

1 ruit + 2 sterren                                Houkama

3 ruiten                                               Jouwersma

                                                           Symonsz.

                                                           Walta

                                                           Rietvelt

Geruit van 2 ½ stukken – 3 rozen     Van Loλ

3 ruiten – 3 schelpen                         Juwinga

3 ruiten – 2 pijlen                                Haaijes

5 spitsruiten - 1 schuinkruis              Clocquier

9 ruiten – 3 vogels                             Druyvestijn

10 ruiten – 3 ?                                    de Carpentier

 

6b.    Ballen

 

3 ballen                                              Doys

3 ballen met kruisen                          Van Dueten

3 ballen – 1 hart met pijlen                 Jilderda

5 ballen                                              Greviga

 

6c.    Ring

 

1 ring – 1 punt met bal                       Alting

1 ring + 3 lelies                                   Van Westreenen

1 ring met 3 lelies                               Lange

 

6d.    Schildje (w.o. vair)

 

3 schildjes – 1 ster                             Hesman

3 schildjes – 3 sterren                        Tjebbes

3 schildjes – 1 vaas                           Johannis

3 schildjes – 1 monogram                 Raard

3 schildjes – 1 merk                          

vair                                                     Van Boshuysen

 

6e.    Hart

 

1 hart – 1 klaver                                 Walckama

1 hart – 1 ster                                     Bentingh

1 hart – 3 runderkoppen                    Hillama

1 hart met 2 pijlers                             Eisenga

                                                          

1 hart met 2 pijlen – 3 klavers           Rinia

1 hart met 2 zwaarden – 1 lelie         Eltjens

1 hart met 2 pijlen + 1 wassenaar

+ 2 sterren                                          Ruerda

1 hart + 3 rozen                                 Geldorp

3 harten                                              Douma

3 harten – 1 leeuw                             Donia

3 harten – 2 sterren – 2 ballen           Schotanus

3 harten elk met twee pijlen               Amsingh

 


7. Voer- en vaartuigen en onderdelen

 

7a.    Wagen, wiel

 

1 wagen                                             Jans

1 wagen – 1 hoofd                             Andreae

1 wagen + 3 sterren [5]                      Kutsch

1 wiel                                                  Van Wageningen

1 wiel – 1 schip                                  Gerbes

1 wiel + 5 ruiten                                 ?

3 wielen                                              Cup

7b.    Schip, anker

 

1 schip                                                           Tal

                                                           Sipkes

                                                           Nauta

1 schip – 2 mannen                           Aerts

1 schip – 1 merk                                Riencks

1 schip - ?                                          Poelstra

                                                           Leenderts

1 anker                                               Camper

                                                           Wybenga

                                                           Leting

                                                           Mancadan

                                                           Hilckes

1 anker – 1 klaver                              Ankringa

1 anker – 1 troffel                              Van der Stok

1 anker met vogel                              Vettevogel

1 anker + 1 zandloper + 1 ster          Erici

2 ankers – 1 lelie                                Nauta

2 ankers – 2 pijlen                              Hendricks

8. Vaatwerk e.d.: vat, pot, kan, emmer, mand

 

1 vat – 1 bijenkorf + 2 sterren           Fenema

1 vat – 1 ?                                          Tadema

1 vat + 2 mannen                              Kuypers

1 vat + 2 dieren + 1 hamer                Windelaar

1 pot – 1 man met een zak op rug    Adels

3 potten                                              Gerrits

                                                           Johannis

                                                           Potter

1 kan + 4 klavers                               Henrici

3 kannen                                            Cannegieter

3 kannen – 6 dwarsbalken                Van Uterwijck

1 emmer – 1 boom                            Houtsma

1 mand – 1 pot                                   Alberts

3 manden                                           Van Kampen

 

9. Wapens         - zwaard, (w.o. kromzwaard en degen), hellebaard, pijl, boog, knots

 

1 zwaard                                            Douma

                                                           Doiem

                                                          

                                                           Weederspan

1 kromzwaard                                               Pitters

1 zwaard – 3 sterren                          Kok

1 zwaard – 1 vos                               ?

1 zwaard + 2 klavers                         Heydama

1 zwaard + 3 lelies                             Dekema

1 zwaard + 3 rozen                            Meckama

1 zwaard + 1 ster                               Van der Plaats

1 zwaard + 2 sterren                          Gales

1 zwaard met leeuwenkop + 2 sterren    Kinnema

                                                           Gualteri

1 zwaard met ½ adelaar + 3 sterren [5]  Fernije

1 zwaard met 2 ranken                      Baron

2 zwaarden + 4 klavers                     Van Loo

2 degens + 3 insecten                       De With

3 zwaarden                                        Klinge

1 hellebaard                                       Fooi

2 hellebaarden – 1 verkort kruis        Wittenstein

1 pijl - ?                                              Cravens

                                                           Raukens

1 pijl (?)                                              Vomelius

1 pijl + ½ lelie + 3 sterren                  Sjaerdema

1 pijl met vogel + 2 geweren             Visscher

3 pijlen                                                Bolta

                                                           Gelinck

3 pijlen – 1 leeuw met ring                 Saur

3 pijlen, punten naar beneden           Baudaratius

3 pijlen – schuin omhoog                   Pijl

1 handboog + 2 sterren + 2 kruisjes  ?

2 knotsen met ?                                 Gerryts

 

10. Werktuigen -       mes, schaar, bijl, zeis, sikkel, vork, troffel, passer, hamer, spijker,

schaaf, schoenmakers- en leerbewerkingswerktuigen, schoorsteenhaal, diversen

 

2 messen + 4 letters gekroond          Harmens

1 schaar – 1 spijker                           Oostende

                                                           Ballings

1 schaar + 2 letters + 1 Christusmonogram Minnes

1 bijl                                                    Wenholt

                                                           Muiersma

1 bijl – 1 wiel                                      Jans

1 bijl – 1 passer                                  Benedictus

3 zeisen                                              Willems

2 sikkels                                             Tenckinck

1 vork – 3 klavers                              Osinga

1 vork – 2 ? + 1 klaver                      Folkema

1 vork + 1 roos + 1 ster                     Van der Bos

1 vork + 1 schop                                De Boer

1 vork + 1 ?                                       Henrix

1 troffel – 1 kievit                               Kiewijt

1 troffel – 1 monogram                      Thonis

1 troffel – 1 passer                             Jans

1 troffel + andere werktuigen                        Boltje

1 passer – 2 wassenaars                   Tuinhout

1 passer + 1 hoek                              Rutgery

1 passer + andere werktuigen          

                                                           Tjebbes

                                                           Harmens

1 hamer - ?                                        Radstra

1 hamer + 3 sterren                           Hamerster

3 spijkers                                            Hottenius

1 schaaf                                             Schaaff

1 schaaf – 2 bloemen                                    Walter

werktuigen leerbewerking                 Gerrits

                                                           Corneles

                                                           Rimmerts

                                                           Tjebbes

1 schoorsteenhaal                             Ten Holten

1 schoorsteenhaal – 3 bladen            Homan

                                                           Cluiving

diverse werktuigen                            van Holland

                                                           Dirks

                                                          

                                                           Boselager

                                                           Sapes

                                                           Halbesma

                                                           Tjerks

                                                           Jans

                                                           Jakobs

                                                           Eelkes

                                                           Wytses

                                                           Hoornsma

                                                           Gabes

                                                           Rolsma

                                                           Zinghes

                                                           Strigelius

                                                           Mainburg

                                                           Stellinga

                                                           Hoierius

                                                           De Bucquoy

                                                           Ybema

                                                           Eernsemius

                                                           Jongma

                                                           Van Pfuel

                                                           Tichelaer

                                                           v.d. Burch

 

11. Muziekinstrumenten       - hoorn, klok, viool

 

1 hoorn                                               Posthumus

1 hoorn – 2 sterren [5]                       Bakker

1 hoorn – 1 klaver                              Horreus

1 hoorn – 3 klavers                            ?

1 hoorn – 1 hond                                Van Coehoorn

1 hoorn – 1 vork                                Jans

1 hoorn – 1 zandloper                        Stemphoorn

1 hoorn - ?                                         Van der Weide

1 hoorn + 2 klavers                            Mashorna

3 hoorns                                             de Vlaming

                                                           Ido

                                                           Proost

1 klok + 3 wassenaars                       ?

2 klokken                                           Franekera

3 violen + 1 klaver                             Van Bemmelen

 

12. Gebruiksvoorwerpen e.d.                      - kam, pen, veer, sleutel, zandloper, molenijzer, gesp, boei, boek, tafel, penning

 

1 kam – 1 garf                                               Sickes

1 kam – 1 gekanteelde dwarsbalk    Staekmans

1 tweezijdige kam – 1 lelie                 Cammingha

1 tweezijdige kam + 2 rozen              Eninga

1 ganzenpen                                      Grapheus

1 veer – 1 boom                                Pluim

1 veer + 2 sterren [8]                         Ypey

2 veren – 1 klaver                              Isdardi

                                                           Wielinga

2 veren – 2 klavers                            Janssony

2 veren – 1 bijenkorf                          Wynia

2 veren + 1 roos + 1 ?                       Fogteloo

2 veren + 3 klavers + 1 ster              Altinga

3 veren                                               Popkama

                                                           Petri

3 veren – 1 wassenaar + 3 sterren    Boityema

3 veren + 1 wassenaar + 3 sterren   Boetsma

6 veren                                               Hittinga

1 sleutel                                              Weringa

1 sleutel – 3 eikels                             Wigeri

1 sleutel – 3 klavers                           Minnema

                                                           Cleisma

1 sleutel – 1 lelie                                Haerda

1 sleutel + 2 rozen                             De Blocq

1 sleutel + 2 sterren                           Van Adelen

1 zandloper                                        Sminia

                                                           Eelkes

1 zandloper – 3 klavers                     Ruardi

1 zandloper – 3 sterren                      Sminia

1 zandloper – 1 merk                         Gerryts

1 zandloper + 1 klaver                       Bruinsma

3 molenijzers – 2 dwarsbalken          De Louwe

3 molenijzers + 1 tak                         Van Gerbens

2 gespen – 1 molenijzer                     Van Asten

1 boei                                                 Zuiderbaan

1 boei – 1 zwaan                                Zuiderbaan

1 boek – 2 veren                                Koopmans

                                                           Posthumus

1 tafel met pot                                               Krijttenburg

3 penningen                                       Guldenpenning

 

13. Bouwwerken      - brug, sluis, hek, huis, kerk, houtskoolbranderij, molen, poort, toren, zuil

 

1 brug + 3 vogels + 1 eend                Hoogenbrug

1 sluis                                                 Van der Sluys

1 hek                                                  Van der Mey

1 huis                                                 Prigge

                                                           De Haas

1 kerk                                                 Wenge

1 houtskoolbranderij - ?                     Gerrits

1 molen + 3 letters                             Wynalda

1 molen – 1 merk                              Jansen

1 molen – 2 spanen                           Aedes

1 molen - ?                                         Houtsma

1 rosmolen                                         ?

1 poortgebouw                                   Ryoerdsma

1 poortgebouw – 1 handboog                        Brugmans

1 poortgebouw + 1 schild                  De Huyter

1 poortgebouw op 2 sleutels              Van Slooten

1 put met runderkop                          Born

1 toren                                                Stinstra

                                                           Gruys

1 toren – 1 ster [8]                              Van Gorcum

1 toren + 1 ster                                  Loegen

                                                           Terborch

3 torens                                              Etten

                                                           Potter

1 zuil + ½ adelaar + 2 sterren + 1 lelie    Eelsma

1 zuil + 1 troffel                                  Pook

 

14. Sieraden en attributen      - kroon, rijksappel, staf, gordel, doornenkroon

 

1 kroon – 1 lelie                                 Jansz.

3 kronen                                             Bacherag

                                                          

                                                           Van der Moolen

1 rijksappel                                         Smeeding

1 staf + 5 rozen                                  Rinsma

1 staf + 3 ruiten                                  Van Culenborg

2 staven                                             Wiarda

2 staven - ?                                        Eibeswalt

1 gordel                                              Steenwijk

1 doornenkroon                                 Fons

1 doornenkroon waarin een ster        Albada

1 doornenkroon waarin 1 kruisje

+ 1 ster + 1 roos                                Jaarsma

 

15. Diversen

 

3 bergen                                             Monsma

3 vlammen – 1 roos                           Herbranda

 

16. Onherkenbare figuren en onbekend

 

Diverse voorwerpen                          Jakles

                                                           Aenes

                                                           Harmens

                                                           Beninga

                                                           Popkes

                                                           Reyners

                                                           Faber

                                                           Van der Malen

                                                           Reidsma

                                                           Wytzma

                                                           Banga

                                                           Franckes

                                                           Salvarda

                                                           Bakker

                                                           Bruinsma

                                                           Faesma (Phaasma)

                                                           Vrijenburg

                                                           Jans

                                                           Lemstra

                                                           Miedema

                                                           Oerdsma

                                                           Overdijk

                                                           Radinga

                                                           Ripperda

                                                           Roerda

                                                           Schenkius

                                                           Van Sloten

                                                           Van der Stek

                                                           Wijga

 


Alphabetische lijst van de in de wapen-collectie voorkomende namen

 


A.

 

                 7, 10, 14,                    16, 24, 33,                  35

Aa, van der     42

Abbama          20

Abbema          11, 27, 33,                  37

Abbes             32

Abma              12

Acker, v.d.      27, 36

Acronius         23, 28

Adama                        30

Adelaar           23

Adelen, van    48

Adels               44

Adema                        16, 25, 26

Adius               29

Aebes             9

Aebinga          8, 23, 24

Aebingha        25

Aedes             48

Aenes             49

Aernsma         27

Aerts               44

Aesgema        17, 27, 32

Aesterfal         18

Aggama          17

Agricola          28

Aitzema          14, 25

Albada            14, 15, 25,                  49

Albaede          14

Albarda           24

Alberda           16

Alberts            16, 20, 34,                  45

Albertsma       31

Aldringa          24

Algera             10, 31, 32,                  35

Algra               10

Allez                35

Alma               34

Altena             39

Althain             38

Alting               43

Altinga             47

Ammema       11, 25

Amminga        24

Amsingh         43

Anckes           36

Andela            31

Andrea            27

Andreae          44

Andringa         9, 19

Andryesz.       35

Ankringa         44

Annema          36

Annes             9, 17, 30

Annius             25

Anskes            11

Ansschez.       35

Anthonides      7

Ardingius         31

Arjens             19, 38

Arnoldi            26, 40

Asgama          18

Asperen, van  15

Assen, van      10, 24

Asten, van      48

Atsma             12, 14, 25

Attiema           11, 12, 15,                  29

Attonis             7

Atzonis            17

Augustus         22

Aylva              11, 15, 16

Aysma                        20

Aytta               30

 

B.

 

                 7, 10, 19,                    22, 35, 46

Baarda            10, 22

Bacherag        49

Backer                        9

Baerdt             32

Baert               15

Baertouts        38

Bakker                        47, 49

Balk                39

Ballings           45

Bama              10

Banga             10, 27, 49

Bangama        7

Barel               22

Baron              45

Bartels            36

Basunik           30

Bauckema      26

Baudaratius    45

Bauwema       38

Bavius             16

Bawert, ΰ        13

Beaufort          38

Becker, de      40

Beekhuis         29

Beena             26

Beer, de          22

Beerwouts      22

Beilanus          13

Beima             13

Beintema        21

Belgrave         40

Bemmelen, v. 47

Benedictus      46

Beninga          25, 49

Bennema        26

Benning          13

Bentes            19, 35

Bentinck         40

Bentingh         43

Berdaz.           14

Bergsma         24, 38

Berkel             18

Bernconis       13

Berum, van     17

Bessinga         30

Beuckens       25

Beuker                        12

Beyma, van    30

Binkes             31

Binnerts          30

Bisdom           27

Blankenheim  21

Blauw              23

Blocq, de        48

Blok                20

Bobbynga       19

Bockema        24

Boelema         9, 40

Boelens           14, 30, 37

Boer, de          18, 46

Boλtiο               30

Boetsma         47

Boeymer         27

Bogaert           12

Boityema        47

Bolhuis, van    25

Bolta               45

Boltjes             38, 46

Bonga             18

Bongama        17, 23

Bongha           26

Bonnama        33, 38

Bontekoe        23

Bonteman       38

Bootsma         13, 16

Born                48

Bornstra          8

Borssele          37

Bos, van der   46

Boselager       46

Boshuysen, v. 43

Bosman, van  41

Bosum                        31

Botma             10, 27, 30

Botnia             19

Boullenger, le  41

Bouricius         28, 30

Bouwens         37

Bouwmeester 8

Boxmeer         21

Brakel, van     40

Brant               40

Bras                26

Braunius         19

Brefo               10

Breugeman     33

Broek, v.d.      25

Broersma        14

Broeticqs        8

Bronchorst      21

Brongersma    16

Brouwer          12, 17, 18,                  29

Bruchts           7

Brugmans       48

Bruijn              22, 38

Bruinsma        22, 48, 49

Brunia             26, 28, 41

Bucquoy, de   47

Buermanya     36

Buich, du        40

Buinau             37

Buingha          26

Buisma           38

Buiting             30

Buma              13, 22, 23,                  26

Bungga           11, 16

Buning            37

Burch              47

Burmania        8, 9, 12, 32

Burum, van     19

Buttingha        39

Buvema          21

Buwalda          38

Buwes             35

Buwinga          18

Buygers          40

Buysing           23

Buyten, van    36

Bylant             40

 

C.

 

Cammingha    24, 47

Camp              39

Camper          44

Camstra          12, 17

Cannegieter    44

Canter             18, 23

Cantert            34

Cappelle         27

Carpentier       43

Castilleios       30

Challansi, van 40

Charles           37

Cibonis            25

Ciricus            35

Claeses           30, 34

Clant               39

Clasen            9, 36

Cleisma          48

Clocquier        42

Cluiving           46

Coccejus        30

Codere            24

Coehoorn, v.   47

Coenders        23

Cole                23

Conders          23

Conrades        23

Coopman        19

Cornelis          11, 14, 22,                  46

Couperus        26

Crack              16

Crane, de        21

Cravens          45

Creck              34

Creijghton       12

Cronenburg    20, 21

Cruiningen, v. 37

Culenborch     49

Cup                 44

 

D.

 

                 17, 33

Dalen, van      23

Dames                        20, 41

Danckelman   26

Dekema          12, 13, 45

Deyman          17

Dilft, van der   40

Dimmer          39

Dirck               40

Dircks             19

Dirks               46

Dixtra              25

Docer              31

Dockum          15, 18

Dodonis          30

Doekles          40

Doerenheim    22

Doeyenga       31

Doiem, van     45

Doinga                        11

Doitsma          27

Dokkema        15

Dolocher         26

Doma              29

Dompselaar    40

Donia, van      20, 21, 31,                  43

Donnia                        41

Dooitses          11

Dooma            10

Dorhout           32

Dotinga           18

Douma            31, 43, 45

Douwes          9, 35

Doys               43

Drabbe            41

Dreeuws         37

Dreijer             17

Druyvestein    43

Dueten, van    43

Duyff              26

 

E.

 

Echten, van    25

Eck, van         35

Eckringa         30

Eekma                        10

Eelckis                        35

Eelkes             35, 46, 48

Eelsma           17, 49

Eelts                17

Eemskerk, v.  20

Eernsemius    47

Eernsma         36

Egmont, van   41

Eibeswalt        49

Eilerts              14

Eisenga           43

Eisma             8, 22

Eizinga            11

Elcama, van   26

Elgersma        23

Elinga              13

Elselo              9

Eltjens             43

Eminga           24, 25

Emstel            38

Eninga            47

Entens            27, 30

Epema, v.       17

Epeus             32

Epinga            17

Erici                44

Esens              24

Eskes              16

Espelbagh       39

Etten               49

Everardi          29, 35

Everts             11

Ewma             34

Ewsum           42

Eyck               37

Eysma                        16

Eyssinga         15, 43

 

F.

 

                  11, 36, 46,                   49

Faber              24, 49

Fabricius         40

Faesma          49

Feddes            10

Feddo             30

Feenstra         7, 14

Feersma         19

Fenema          41, 44

Ferblans          29

Fernije             45

Fettyazn.         34

Feytzma         13

Florison           29

Fockama        22

Fockema        14, 36

Fockens          11

Fogelsangh     25

Fogteloo          47

Folckerts         16

Folkema         46

Fons                31, 49

Fontein            27

Fooi                 45

Fopma                        7, 8

Foppes            34

Foppinga         23

Foreest           39

Formier           31

Franckena      20

Franekera       47

Frankes          9, 49

Frencelius       17

Frenk              30

Frenst             39

Frieswijk         30, 38

Frytema          42

Fuchx             22

Fullenius         26

Fungerus        20

 

G.

 

                 33

Gabbema       7

Gabes             26, 46

Gala                12

Galazn.           14

Galema           12, 13, 31

Galenus          29

Gales              45

Gauckes         8

Gauma           38

Gayckama     20

Geelkerken     26

Geldorp           43

Gelinck           45

Gellii                10

Gent, van        41

Gerbens          23, 43, 48

Gerbisz.          36, 44 

Gerbranda      13

Gerbrandus    13

Gerkes            28

Gerlofsma      10

Gerlsma          33

Gerrits             10, 15, 44,                  45, 46, 48

Gerroltsma     35, 39

Gervesi           39

Gheltsma        31

Ghemmenich 41

Ghendt, van    38

Gherryth         13

Ghysbertsz.    35

Gisens            31

Glins               8         

Glinstra           12

Gokkinga        25

Goltstein         38

Gorcum, van  48

Goslinga         16

Goslings          11, 31

Goudbeek       14

Graetinga        32

Graevynck     39

Gramaye        38

Grapheus        47

Gratema         18

Grau, de         12

Gravius           32

Greviga           43

Greydanus      12

Grijff               22

Groenwolt       23

Groestra         16

Grombach      18

Grovestins      18

Gruys              48

Gualteri           45

Guldenpenning 48

Gunterberg     14

 

H.

 

                 17, 35, 38,                  41, 45

Haagsma        9

Haaijes            42

Haarsma         14, 21, 28,                  32

Haas, de         48

Habbema        13, 30

Hachtingius     24

Haerda            12, 48

Haeytsma       14

Haga               12

Hagen             23

Hagens           41

Haitsma          32

Haja                15

Halbertsma     19

Halbesma       46

Hambach        41

Hammezn.      17

Hamsterer      46

Hanekuyk       26

Hanema          40

Hania              7, 13, 15, 19

Hannema        32

Hanneman      41

Hannia                        13

Hanses           41

Hansma          26

Hansonides     9

Hansz.            34

Harckema, v. 20

Harderwijck    8

Haren, van      38

Haringa           17

Haringsz.        7

Harinxma        8, 20, 21

Harmens         33, 45, 46,                  49

Harses, van    28

Harter, van     19

Hartmans        10

Hartsinck        39

Haselcamp     24

Haubois          37

Hauckema      18

Hauckes         34

Hautenberg     30

Heemstra        24

Heeresz.         23

Heeringha       14, 17

Heerma          28

Heid                35

Heineman       28

Heinsius          18, 23

Heixan, van    27

Heloma           7, 12

Hemmema     22, 32

Hemminga, v. 29

Hempenius     17

Hemsterhuis   18

Hendricks       9, 23, 33, 44

Hendrix           11

Hendryckx      33

Hennama        30

Henric             21, 40

Henrici                        36, 44

Henrix             46

Herbajus         19

Herbranda      14, 49

Herckema      24

Herema          20, 28

Heres              36

Herewey         33

Heringa           10, 13, 27

Herkes                        23

Hermana, v.   24

Herzeele, van 41

Heslinga          10, 12, 16

Hesman          43

Hesse             15

Heteren, van   25

Hetta               34

Heydama        45

Heymans        21

Hicht               27

Hiddema         13, 35

Hiddinga         31

Hilarides          21

Hilckes            44

Hillama           34, 43

Hillebrands      28

Hinrich                        27

Hitsma                        18

Hittinga           48

Hoekema        10, 11

Hohenlohe, v. 22

Hoierius          47

Hoitema          18

Hoitinga          31

Holdinga         8, 30

Holkema         31

Holland, van   46

Holten, ten      46

Holwaerdus    8

Homan            46

Homeri            28

Homkema      13

Hommema     31

Hommersma  14

Hoof, van        37

Hoogenbrug    48

Hoornsma       46

Hoornstra        17

Hoppers          26

Horatiο             19

Horrιus           47

Hottenenius    46

Hottinga          28

Hottyazn.        9

Hotzema         8

Hotzes            34

Houkema        42

Houth              19

Houtsma         45, 48

Hoving                        28

Hoxwier          11

Hoytema         9, 14

Huber              27

Huigh              23

Huijsinga         16

Huls, van        30

Hulshuis          14

Humalda, v.    23

Huwarda         20

Huyter             48

Hylckema       7, 8, 26

Hylkes            14, 37

 

I.

 

                   8, 9, 20, 28,                33

Idema             10

Ido                   47

Idsardi             47

Idses               31, 34, 35

Idsinga            14, 15

Idzencha         15

Idzerda            24

Ietes                34

IJssel              29

Ingheim           39

Inia                  23

Ipema             14, 17

Ittersum, van  22

Iwsma             13, 14

 

 

J.

 

                  33

Jaarsma         49

Jacklez.          40

Jacobi             24

Jacobs                        34, 36, 46

Jakles             49

Janckez.         7

Jans                10, 20, 26,                  27, 30, 31,                  34, 35, 36,                  44, 46, 47,                  49, 50

Janssen          33, 48

Janssony        47

Jarges             15

Jarichs                        25

Jarla                24

Jeddema        8

Jelgerhuis       16

Jelgersma       8

Jelkema          31

Jella                24

Jellardus         12

Jellema           28

Jellez.             9, 30

Jelliszn.           8

Jeltes              24

Jeltinga           24, 25

Jennema        10

Jensma           12

Jepma            25

Jeppema        22

Jilderda           43

Jilkes              14

Joha                15

Johannes        20, 36

Johannis         11, 22, 43,                  44

Jong, de          28

Jongestall       22

Jonghema      15

Jongma          47

Jonker            39

Jorritsma        24, 26

Jorryts            9

Jouka              16

Jouma            8

Jous                9

Jouwersma     42

Jouwsma        10, 20

Jowsma          31

Juckema        13, 16, 31,                  32

Julsinga          37

Juusma           36

Juwinga          28, 42

Juwsma          20

 

K.

 

Kaldenbach    27

Kampen, van  45

Kampferbeek 39

Kann               7